26 novembar 2018

Javna rasprava - Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija obalne zone u Sutomoru

Na osnovu članova 20 i 29 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu
(„Sl.list RCG“, br. 80/05 i "Sl. list CG", br. 40/10, 73/10 i 40/11, 27/13 i 52/16)
Sekretarijat za komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine
OPŠTINE BAR

O B A V J E Š T A V A
ZAINTERESOVANU JAVNOST

 

- da je „Javno preduzeće za upravljanju morskim dobrom Crne Gore-Budva „ Popa Jola Zeca bb, Budva, podnijelo zahtev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija obalne zone u Sutomoru na sledećim lokacijama;
Uređenje lokacije (dio Obale IvaNovakovića) na urbanističkoj parceli UP 26, koju čini
katastarska parcela br. 2045 KO Sutomore, u zahvatu DSL "Sutomore sektor 53";
- Gradnja obalnog šetališta na katastarskoj parceli 2517 KO Sutomore, koja se nalazi uzduž obale
mora, javne plaže do vidikovca na sjeverozapadnom dijelu obuhvata DSL "Sutomore sektor 53";
- Izgradnja i uređenje trga na urbanističkoj parceli UP 19, koju čini djelovi katastarskih parcela br.
2042, 2043, 2044 i 2115/1 KO Sutomore;
- Uređenje funkcionalnog zaleđa plaže na urbanističkoj parceli UP 18, koju čini katastarska parcela
br. 2045 KO Sutomore, u zahvatu DSL "Sutomore sektor 53";
- Rekonstrukcija saobraćajnice 2a (Obale IvaNovakovića), na djelovima katastarskih parcela br.
2540/1, 2540/2 KO Sutomore, 1b na djelovima katastarske parcele br. 2044 KO Sutomore i 1a
na djelovima katastarske parcele br. 1958 KO Sutomore i
- Uređenje korita potoka Đurića na katastarskoj parceli 2517 KO Sutomore, koji se nalazi na
sjeverozapadnom dijelu obuhvata DSL "Sutomore sektor 53",
U vezi sa navedenim pozivamo Vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Bulevar Revolucije broj 1, kancelarija broj 227/B, II sprat, radnim danima od 11 do 15 časova.
Javna rasprava o predmetnom elaboratu održat će se dana 04.12.2018god. u 13 časova u Maloj Sali SO Bar.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates