14 jun 2019

REAGOVANJE JP MORSKO DOBRO NA IZVJEŠTAJ O ANALIZI PRIHODA I ULAGANJA U OPŠTINU ULCINJ OD UKUPNO 3 MILIONA € PRIHODA 1.5 MILION DIREKTNO PREBAČENO OPŠTINI ULCINJ

U cilju istinitog informisanja javnosti, posebno korisnika prostora u opštini Ulcinj, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore njaoštrije demantuje selektivno plasiranje informacija od strane učesnika projekta “Javni novac za javno dobro”, cijeneći da su iznešene krajnje tendenciozno i sa jasnom namjerom da degradiraju poslovanje Javnog preduzeća.
Ako su analizirali odnos prihoda i ulaganja u opštinu Ulcinj za 2017. i 2018. godinu, morali su naglasiti da je po tada važećem Zakonu o finansiranju lokalne samopurave, od prihodovanih 3 miliona eura, direktno na račun Opštine Ulcinj uplaćeno 1,5 miliona eura.
Sredstva od 1.5 miliona € od zakupa morskog dobra za 2017. i 2018. godinu bila namjenjena za finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnoti u zoni morskog dobra, održavanje i rekonstrukciju javne rasvjete, održavanje i zaštitu zelenila, hortikulturlno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra.
Po novom zakonskom rješenju od 2019. godine, a na inicijativu lokalnih komunalnih preduzeća, sredstva će direktno po učinku biti uplaćena d.o.o. Komunalne djelatnosti Ulcinj.
Netačan je i podatak da je JP Morsko dobro uložilo 200.000,00 € u investicije u tom dvogodišnjem periodu. Naime, od preostalih sredstava, nakon transfera 1.5 miliona opštini Ulcinj, investirano je oko 600.000,00 €, a dodatno iz 2018. godine prenešno je 190.000 € koje će se realizovati u tekućoj godini.
Na kraju, JP Morsko dobro je kao i do sada spremno da investira u opštinu Ulcinj prateći projktnu dokumnentaciju i urbanističko tehničke uslove koje izdaje Opština Ulcinj, a uvažavajući u svemu smjernice koje inače dobijamo od lokalnih samouprava.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates