Najnoviji rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za period od 03. do 07. avgusta 2020. godine pokazali su da je morska voda na crnogorskim kupalištima veoma dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Od ukupno 110 lokacija, na kojima je Institut za biologiju mora sproveo istraživanja, na 75,5% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 14,5% lokacija dobrog, dok je na 10,0% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Od ove godine vrši se nova klasifikacija voda za kupanje i to u 4 klase: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše", u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje.

Od ukupno 18 lokacija na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 16 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na 2 kupališta voda bila dobrog kvaliteta. Kada je u pitanju opština Bara kvalitet vode na svih 15 lokacija bio odličnog kvaliteta. U Budvi od ukupno 32 lokacije voda bila odličnog kvaliteta na njih 19, na 4 dobrog i na 9 lokacija zadovoljavajućeg kvaliteta. U opštini Tivat, na 6 lokacija morska voda je bila odličnog kvaliteta, na 2 lokacije dobrog, dok je na 1 lokaciji bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U Kotoru od ukupno 15 uzorkovanih lokacija, na njih 12 voda bila odličnog, dok je na 3 lokacije voda bila dobrog kvaliteta. Od ukupno 21 lokacije u Herceg Novom, na njih 15 voda bila odličnog, na 5 lokacija dobrog, a na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

Završeno Idejno rješenje za pješačku stazu od crkve Sv. Roka do Lepetana

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je dobilo saglasnost Glavnog gradskog ahitekte iz Tivata na Idejno rješenje za izgradnju pješačke staze neposredno uz magistralni put Tivat – Lepetane u dužini 2,3 km.

Staza je projektovana sa južne (donje) strane magistrale uz more, sjeverno od crkve Sveti Roko do naselja tivatskog naselja Lepatane. Projektnim zadatkom je predviđeno da se teren na pojedinim dijelovima proširi od 1,5-2 metra sanacijom potpornih zidova, ne remeteći postojeću liniju obale.

Radovi treba da obuhvate popločavanje staze uobičajenim materijalima za trotoare i šetališta (prefabrikovani betonski elementi ili kamene ploče), javnu rasvjetu u LED tehnologiji, atmosferske odvode i adekvatnu infrastrukturnu opremljenost šetališta (parkovske klupe, korpe za otpatke, zaštitnu ogradu, info table).

Obaveza projektanta je bila da prije pristupanja izradi Idejnog rješenja i Glavnog projekta uradi geodetski i batimetrijski snimak postojećeg stanja terena i podmorja.
Trenutno je u toku izrada Glavnog projekta.

 

Untitled

Bokaquarium/ Predstavnici Javnog preduzeća i Instituta za biologiju mora obišli radove

Povodom početka radova na uređenju dijela dvorišta Instituta za biologiju mora koji će biti sastavni dio kompleksa budućeg akvarijuma “Bokaquarium” u Dobroti, danas su predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Instituta za biologiju mora iz Kotora obišli gradilište i predstavili projekat medijima.

Projekat uređenja obale i prostora između šetališta u Dobroti i palate Radončić (danas Instituta za biologiju mora) predviđa parterno uređenje prostora sa zelenilom, stazama za komunikaciju do ulaza u akvarijum, izgradnju manjeg amfiteatra za održavanje radionica na otvorenom, uređenje ribarske poste, te postavljanje nekoliko paviljona sa interaktivnom opremom za prezentaciju određenih segmenata morskog sistema, poput tradicionalnog ribarstva, razvojnih ciklusa organizma i slično. Ovim uređenjem dopuniće se ponuda Bokaqarijuma čija izgradnja je u završnoj fazi, naveo je direktor Instituta dr Aleksandar Joksimović.

“Mišljenja sam da je to jedna apsolutno opravdana i korisna investicija jer se radi o instituciji koja pored istraživačkog i naučnog aspekta koji obavja, edukuje mlade i sve nas o moru, a uz to i propagira život sa morem, što je od kapitalnog značaja za ukupnu društvenu zajednicu. Nama je zadovoljstvo da možemo podržati sve njihove akcije koje su usmjerene u tom pravcu. Želimo da što prije profunkcionišu svi ovi sadržaji koji su izgrađeni i urađeni “ – izjavio je zamjenik direkora Javnog preduzeća za upravljenje morskim dobrom Crne Gore Dragoljub Marković.

Za realizaciju ovog projekta, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobromCrne Gore je izdvojilo 80.000 eura, a putem javnog tendera sprovedenog od strane Univerziteta Crne Gore, za izvođenje radova angažovana je firma "A3 team" d.o.o. iz Bara. Rok za završetak ovih radova je 30 dana.

 

 

Morsko dobro umanjuje cijenu zakupa za 50%

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, u cilju umanjenja negativnih ekonomskih efekata izazvanih pandemijom koronavirusa, donijelo odluku prema kojoj se korisnicima/zakupcima koji obavljaju djelatnost sezonski ili tokom čitave godine, i to u ugostiteljskim objektima- restoranima, na kupalištima, privremenim lokacijama i pristaništima godišnja ugovorena naknada za korišćenje morskog dobra umanjuje za 50%.

Takođe, zbog novonastalih okolnosti izazvanih pandemijom u cilju stvaranja uslova za bezbjedno korišćenje kupalištima, korisnicima uređenih i izgrađenih kupališta koji su do dana 28.07.2020. godine podnijeli inicijative za izmjenu ugovornih odredbi i zahtjeve za mirovanje ugovora u sezoni 2020. godine može se odobriti zaključenje Aneksa ugovora za 2020. godinu, uz djelimično ispunjenje ugovornih obaveza, a pod uslovom:

1. Da se na kupalištu ne pružaju turističke usluge, odnosno ne vrši izdavanje ležaljki i suncobrana i ne stavljaju u funkciju prateći privremeni ugostiteljski objekti i sadržaji;
2. Da korisnik plati 30% od ugovorene godišnje/sezonske naknade;
3. Da korisnik obezbijedi minimum uslova za bezbjedno korišćenje kupališta, što podrazumijeva ispunjenje sledećih precizno definisanih obaveza:

• Ograđivanje kupališta sa mora;

• Postavljanje propisanih informativnih tabli;

• Obezbjeđenje propisanog broja spasilaca;

• Obezbijeđene propisane sanitarne uslove (Sanitarni čvor, mobilne korpe za otpatke, tuševe i kabine za presvlačenje);

• Zaključen ugovor sa komunalnim preduzećem o odvozu smeća;

• Obaveznu dezinfekcionu opremu i druge mjere predviđene Naredbom za preduzimanje mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Sl. List CG br. 043/20)

SAOPŠTENJE - KVALITET VODE 23.- 24. 07. 2020.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 23. do 24. jula 2020. godine, pokazali su da je na 91,0% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 5,5% lokacija dobrog, dok je na 3,5% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima veoma dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju. 

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše".

Od ukupno 18 lokacija na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 16 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na 2 kupališta voda bila dobrog kvaliteta. U Baru je kvalitet vode na svih 15 lokacija bio odličan, kao i u Budvi gdje je na svih 32 lokacije voda bila odličnog kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na 8 lokacija morska voda je bila odličnog kvaliteta, a na 1 lokaciji zadovoljavajućeg kvaliteta. U Kotoru na 12 lokacija voda bila odličnog, na 2 lokacije dobrog, i na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je u pitanju opština Herceg Novi, uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 17 voda bila odličnog, na 2 lokacije dobrog, a na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

Rekonstruisana zaštitna ograda ka plaži Mogren

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je proteklog vikenda, putem izabranog izvođača radova, “Vučetić VIP” d.o.o. iz Bara, izvršilo sanaciju oštećenih polja na zaštitnoj ogradi uz pješačku stazu ka plaži Mogren I.
 
Ograda je sanirana na dvije dionice - kod balerine u dužine od 15 m i pri samom kraju staze u duži od 66m. Na ostalim dionicama izvršena je sanacija i učvršivanje postojećih polja ograde (zamjena i farbanje).
U sklopu ovog posla izvršena je zamjena postojećih informativnih tabli na ulazu kao i uređenje ulazne kapije na početku staze.
 
Ukupna vrijednost radova iznosila je 13.331,25 € sa uračunatim PDV-om.
 
 
116477465 1660628100764032 2323631961592208275 n
 
 
 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates