Briga o javnom interesu ili licitaciona špekulacija?!

Božidar Vujičić, koji je na press konferenciji najavio krivičnu prijavu protiv predsjednice komisije Tine Tičić, bio je jedan od učesnika na licitaciji 27.05.2019.godine za lokaciju označenu 9.5 u Programu privremenih objekata. U najavi navodi da će, ovaj put, prijavu podnijeti zato što predsjednik komisije „naplaćuje“ bankarske garancije ponuda i to ponuđačima koji ne zaključe ugovor pod utvrđenim uslovima.
Prethodnu krivičnu prijavu ista osoba (Božidar Vujičić) je podnio protiv predsjednika zato što „nije naplatio garanciju ponude ponuđaču koji je zaključio ugovor“.

U konkretnom slučaju, za predmetnu lokaciju početna cijena zakupa iznosila je 8.688,00 eura. Izjavom o prihvatanju izlicitiranog iznosa, koju su potpisali svi učesnici na licitaciji, konstatovano je da je Božidar Vujičić, kao fizičko lice, izlicitirao iznos od 173.188,00 eura i bio drugorangirani; pravno lice “Montenegro cruising”, čiji je suvlasnik po sopstvenom priznanju, sa bratom Nenadom, izlicitirao je iznos od 8.988,00 eura, a radnica u firmi “Montenegro cruising”, dakle osoba kojoj je Božidar poslodavac, izlicitirala je iznos od 110.288,00 eura što je četvrtorangirana ponuda.

Pozivom za javno nadmetanje jasno su utvrdjena pravila postupka ustupanja lokacija, a sve shodno važećim zakonima i propisima Crne Gore. Tačkom XI je definisano da u slučaju odustajanja od zaključenja ugovora, ponuđaču će biti naplaćena Garancija ponude.

Kako prvorangirani ponudjač sa predmetne licitacije, nije pristupio zaključenju Ugovora, aktivirana mu je bankarska garancija, a poziv za potpisivanje ugovora upućen je Božidaru Vujičiću kao drugorangiranom ponudjaču. Kako ni on nije zaključio Ugovor, jer nije ispunio neophodne uslove za potpisivanje ugovora, aktivirana mu je bankarska garancija i pozvan je sledeći ponudjač po rangu. Shodno pravilima, svakom ponuđaču koji ne zaključi ugovor, mora biti naplaćena garancija ponude. U slučaju odustajanja svih ponudjača, aukcija za predmetnu lokaciju će se proglasiti neuspjelom, a postupak ustupanja ponovljen.

Organizujući već drugu press konferenciju u ime ili ispred „Građanske akcije“ sa najavom krivičnih prijava protiv predsjednika tenderskih komisija, Božidar Vujičić želi stvoriti utisak u javnosti da brine o javnom interesu pa: jednom podnosi prijavu „što garancija ponude nije naplaćena, a drugi put što je naplaćena“. Za njega je nevažno i to što naplata garancija ponude nije zaduženje tenderskih komisija već stručnih službi. Važan je utisak brige i stvaranje slike o nepravilnostima.

Rezultati analize kvaliteta morske vode (02. i 03.07.2019.)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 02. do 03. jula pokazali su da je na 98% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 2% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.
Od ukupno 16 kupališta na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 15 voda je bila odličnog kvaliteta K1, dok je na 1 kupalištu voda bila kvaliteta K2. U Baru je kvalitet vode na svih 13 kupališta bio K1 klase, dok je u opštini Budva, od ukupno 26 lokacija, na njih 25 morska voda bila K1 klase, dok je na 1 ona bila K2 klase. Kada je u pitanju Bokokotorski zaliv, u Tivtu je voda bila odličnog kavliteta na svih 9 kupališta, a ista situacija je bila i u Kotoru, gdje je kvalitet vode bio K1 klase na svih 15 lokacija uzorkovanja, kao i u Herceg Novom gdje su rezultati pokazali kvalitet vode K1 klase na 21 kupalište na kojima su spovedene analize.
Programom za 2019. godinu previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 100 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 16 u opštini Ulcinj, 13 u opštini Bar, 26 u Budvi, 9 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se analize vrše u petnaestodnevnim intervalima u periodu od maja do oktobra.

U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje 2 obavezna mikrobiološka parametra (bakterije Escherichia coli i Intestinalne enterokoke).

Shodno članu 13. Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, na osnovu obavezujućih mikrobioloških parametara razvrstavaju se u dvije klase i to: klasa K1-odlične, klasa K2-zadovoljavajuće, dok uzorci čije vrijednosti prelaze propisane granice za ove dvije klase se svrstavaju u grupu Van klase (VK).

O rezultatima analiza, Javno preduzeće redovno obavještava nadležne opštinske komunalne i republičku vodoprivrednu inspekciju, kao i nadležne institucije i javnost. Ukoliko rezultat uzorka prelazi dozvoljene granice (van kategorije), vrši se ponovno uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj promjeni ili zagađenju.

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i našim propisima i EU Direktivom. Samim tim, način uzimanja uzoraka, njihova analiza, kao i granične vrijednosti bakterija u uzorku koji su dozvoljeni za kupanje i rekreaciju u Crnoj Gori usklađeni su sa odredbama Direktive EU o kvalitetu voda za kupanje.

 

Prezentacija podataka putem interneta (aplikacija na Internet stranici http://www.monitoring.morskodobro.com/monitoring/ )

Ažurne informacije o kvalitetu morske vode na kupalištima su dostupne zainteresovanoj javnosti, posebno turističkim organizacijama, hotelima, turističkim agencijama, i svim ljubiteljima rekreacije u moru.

 

sasadda

ddaas

Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode građanima i turistima, JP Morsko dobro je izradilo softverski aplikativni sistem za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta. Aplikacija se nalazi na web stranici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.com i dostupna je na crnogorskom i engleskom jeziku. Takođe, aplikacija je rađena prema najnovijim stanardima, te je prilagođena za prikazivanje podataka na svim modelima računara, laptopova, tableta i mobilnih telefona.

13 ulcinjskih pordica iz montažnih objekata na Rtu Ratislava danas preseljene u novu stambenu zgradu

13 ulcinjskih porodica koje su živjele u neuslovnim montažnim objektima – barakama na lokalitetu bivšeg hotela “Jadran” na poluostrvu Rt Ratislava danas su preseljne u novoigrađeni stambeni objekat u naselju Pinješ.

U cilju obezbjeđivanja adekvatnog mjesta za život ovih porodica, a potom i turističke valorizacije lokaliteta na kome se nalazio bivši hotel “Jadran”, JP Morsko dobro je finansiralo izgradnju ovog stambenog objekta u iznosu od 500.000,00 eura. Opština Ulcinj je izvela radove na komunalnom opremanju objekata, odnosno radove na priključenju objekata na elektro, vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Današnjem preseljenju, koje je sporvedeno po Odluci o načinu ustupanja stambenih jedinica koju je donijela Opština Ulcinj, prisustvovali su predsjednik Opštine Ulcinj Ljoro Nrekić i predsjednik Uprvanog odbora JP Morsko dobro Dževdet Cakuli i direktor Predrag Jelušić sa saradnicima.
Od strane predstavnika Opštine Ulcinj danas je najvaljeno uklanjanje montažnih objekata – baraka sa Rta Ratislava, čime se konačno stiču uslovi za valorizaciju ovog lokaliteta u skaldu sa važećom planskom dokumentacijom.

 

IMG 5718

IMG 5719

IMG 5720

 

Saopštenje za javnost povodom sastanka o raspisivanju međunarodnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje budvanskog šetališta

JP Morsko dobro, Opština Budva i Ministasrtvo održivog razvoja i turizma pokrenuli su inicijativu za raspisivanje međunarodnog konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za uređenje budvanskog šetališta. Na poziv Glavnog državnog arhitekte Dušana Vuksanovića, u Budvi su juče i danas boravili profesor arhitekture na Univerzitetu u Ljubljani Tadej Glažer iz Slovenije i arhitekta Zoran Boševski, profesor Univerziteta u Zagrebu, u svojstvu predloženih članova žirija iz inostranstva. Nakon što su juče izvršili obilazak cjelokupne obalne zone u Budvi i Bečićima, danas je u kabinetu menadžera Opštine Budva organizovan sastanak na kojem se razgovaralo o izradi projektnog zadatka za raspisivanje konkursa. Sastanku sa gostima prisustvovali su predsjednik Opštine Budva Marko Carević, menadžer Milo Božović, glavna gradska arhitektica Ana Samardžić, sekretar Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Stevo Davidović sa svojim saradnicima, potom glavni državni arhitekta Dušan Vuksanović i direktor JP Morsko dobro Predrag Jelušić sa saradnicima.

Na sastanak su pozvani i predsjednik Odbora direktora HG Budvanska rivijera Saša Radović i direktorka Katarina Kažanegra, kao predstavnici najvećeg privrednog subjekta čije vlasništvo obuhvata značajan dio obalne zone u Budvi koja treba da se rekonstruiše.

Na današnjem sastanku je zaključeno da će Ministarstvo održivog razvoja i turizma formirati Komisiju za raspisivanje konkursa (žiri), dok je JP Morsko dobro kao jedan od inicijator ovog projekta doznačilo 100.000,00 € Ministarstvu za raspisivanje konkursa za idejno arhitektonsko rješenje budvnaskog šetališta. U skladu sa zakonskom regulativom, članovi komisije biće dva predstavnika iz inostranstva koja su posjetila Budvu, dok će Opština Budva, JP Morsko dobro i Ministarstvo održivog razvoja i turizma imati po jednog predstavnika uz dvojicu arhitekata iz Crne Gore.

Na sastanku je zaključeno i da će projektni zadatak tretirati područje od Gradskog parka u Budvi do Plavog kamena u Rafaliovićima uključujući pojas od gornjeg šetališta sve do mora u Budvi. Opština Budva će izraditi geodetske podloge koje moraju biti sastavni dio konkursnog materijala. Ministarstvo održivog razvoja i turizma će formirati tehnički tim za podršku konkursnoj komisiji koji će u cjelosti pripremiti materijal za projktni zadatak na osnovu smjernica JP Morsko dobro i Opštine Budva. Očekivanja su da međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje šetališta u Budvi bude zvanično raspisan početkom septembra 2019. godine.

 

IMG 5605

 

 

Radionica „Jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom iz mora kroz promociju mjera za smanjenu upotrebu i reciklažu plastične ambalaže“ u okviru projekta UNEP Marine Litter

U okviru projekta UNEP Marine Litter koji u Crnoj Gori sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom a finansira se iz sredstava UN Enviroment (Program Ujedinjenih nacija za Životnu sredinu), danas je u Podgorici održana Radionica „Jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom iz mora kroz promociju mjera za smanjenu upotrebu i reciklažu plastične ambalaže“ organizovana u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine.

Cilj ove radionice bila je prezentacija rezultata ovog projekta koji se sastojao od 3 segmenta koja su bila fokusirana na aktivnosti praćenja i sakupljanja otpada iz mora, aktivnosti vezane za smanjenje korišćenja plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu i aktivnosti vezane za reciklažu plastične (PET) ambalaže. Pored toga, na ovoj radionici, kojoj su prisustvovali predstavnici primorskih komunalnih preduzeća i opštinskih sektretarijata, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Instituta za biologiju mora, nevladinih organizacija i eksperata koji se bave pitanjima otpada i reciklaže, razmatrani su i regulatorni okvir, praksa i inicijative u Crnoj Gori u cilju smanjenja korišćenja plastičnih proizvoda koji u najvećoj mjeri završavaju u moru i na plažama.

Rezultati aktivnosti projekta UNEP Marine Litter pokazali su da je na plažama na kojima je vršeno sakupljanje i monitoring otpada iz mora, najzastupljeniji plastični otpad i to više od 90% ukupno sakupljenog otpada. Studijom koja je analizirala regulatorni okvir i postojeću praksu u Crnoj Gori za korišćenje jednokratnih plastičnih kesa predstavljeni su nedostaci koji su već uzeti u obzir u postupku izrade novog zakonskog okvira od strane MORTa, dok je tokom diskusije zaključeno da je postepeno isključivanje plastičnih kesa iz upotrebe bolje rješenje od potpune zabrane korišćenja ovih proizvoda.

Na sastanku je istaknut značaj aktivnosti i kampanja koje imaju za cilj podizanja svijesti o otpadu, koje su sprovedene kako kroz ovaj projekat, izradom promotivnog i edukativnog materijala na temu otpada iz mora koji je distribuiran u okviru radionica održanim u školama, tako i drugim inicijativama kao što su „Svaka limenka se računa“ i „Budva Zero waste city“.

Projektom UNEP Marine Litter obuhvaćena je i akcija „(U) baci 5 PET“ u okviru koje je, u saradnji sa supermarketima Voli i Aroma, demonstriran primjer depozitnog sistema što je podrazumijevalo podjelu promotivnog materijala kao nagrade građanima koji su na punktovima ispred marketa donijeli 5 plastičnih boca za reciklažu.

Na samom kraju radionice istaknut je značaj rezultata dobijenih u okviru UNEP ML projekta koji svakako predstavljaju osnov za razvoj drugih projekata u oblasti smanjenja otpada u moru koji će doprinijeti efikasnijem rješavanju problema u ovim oblastima.

 

65304012 739949623104216 4855886614653566976 n

65650542 455674868341722 4120260898415706112 n

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates