Poziv za javno nadmetanje za zakup objekata obalne infrastrukture

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavilo je Poziv za javno nadmetanje za zakup objekata obalne infrastrukture predviđenih Izmjenom i dopunom Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za 2016-2018. godinu. Predmet Poziva je davanje u zakup/korišćenje dijela akvatorijuma Luke Škver i Marine Zelenika u opštini Herceg Novi, pristaništa i komercijalnog privezišta Solila u opštini Tivat i pristaništa i privezišta Ostrvo Sveti Nikola u opštini Budva.
Dio Luke Škver označen je kao lokacija kao 10.34 u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u opštini Herceg Novi i obuhvata akvatorijum ukupne površine 7.830 m2 sa namjenom pristaništa i privezište za jedrilice. Početna cijena godišnjeg zakupa iznosi 15.268,50 €.
Izgrađena obala sa pripadajućim akvatorijumom, na lokaciji Marine Zelenika, označena je kao lokacija 15.2 u Izmjenama i dopunama plana objekata privremenog karaktera u opštini Herceg Novi za period 2016-2018. godine, a obuhvata kopno ukupne površine 4.170 m2 sa operativnom obalom dužine 48 m i pripadajući akvatorijum površine 2400 m2. Namjena lokacije je pristanište, komercijalno privezište i suvi vez, a početna cijena godišnjeg zakupa iznosi 19.710,00 €.
Akvatorijum ispred pristaništa i komercijalnog privezišta na lokalitetu Stara Račica-Solila, obuhvata akvatorijum površine 6846 m2, u kojem se postavljaju dva mobilna plutajuća pontona dimenzija 2x4 m x 50 m. Lokacija je označena kao 10.9 i 10.35 u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u opštini Tivat za period 2016-2018 god. Namjena ovog prostora je pristajanje i komercijalni privez plovila, a početna cijena godišnjeg zakupa iznosi 24.540,00 €.
Čvrsto izgrađeno pristanište na krajnjem zapadnom kraju ostrva Sveti Nikola-Školj, sa dužinom operativne obale L=216 m i širine 2 m - površine 432m2 i čvrsto izgrađenim pristaništem i privezištem (sa prostorom za suvi vez) na sjevernoj strani ostrva površine kopna 5716m2 i akvatorijuma 6121m2, označeno je kao lokacija 5.1 u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera za Opštinu Budva za period 2016.-2018.godine. Namjena ove lokacije je pristajanje turstičkih brodova i privez plovila ( suvi vez). Početna cijena zakupa lokacije iznosi 19.937,12 €.
Lokacije se daju na korišćenje do kraja tekuće godine, odnosno do 31.12.2017. godine uz mogućnost produženja za jednu godinu odnosno do 31.12.2018. godine. Poziv za javno nadmetanje za zakup objekata obalne infrastrukture traje do 31.07.2017. godine do 16 sati.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, kao pravni subjekat koji upravlja lukama od lokalnog značaja i ostalim objektima obalne infrastrukture, pokrenulo je inicijativu za obezbjeđenje planskih i pravnih pretpostavki za definisanje statusa pomenutih objekata i obezbjeđenje preduslova za njihovo regularno funkcionisanje i obavljanje djelatnost.
Izmjenom i dopunoma Plana objekata privremenog karaktera za period 2016.-2018. godine, između ostalih, predviđene su i navedene 4 lokacije za organizovanje sezonskih pristaništa i privezišta na postojećim objektima obalne infrastrukture, čime je ispunjen prvi preduslov za izdavanje odobrenja za organizovanje pristaništa i privezišta za 4 predmetna objekta, a što čini osnov za izdavanje odobrenja za rad od nadležnih organa.
Ovim Javnim pozivom se obezbjeđuju pretpostavke za zakonito dobijanje zakupaca predmetnih lokacija – objekata, izdavanje odobrenja za organizovanje planiranih namjena na tim objektima što znači obezbjeđenje preduslova za legalno funkcionisanje objekata obalne infrastrukture i legalan rad privrednih subjekata koji na njima obavljaju djelatnostI.
Naredne nedjelje, Javno preduzeće objaviće i Poziv za javno nadmetanje za davanje u zakup akvatorijuma Luke Zelenika sidrišta u opštini Herceg Novi i komercijalnog pristaništa Glavati, u naselju Prčanj u opštini Kotor.

 

DSC 0127

Obavještenje u vezi autorskog i srodnih prava

Poštovani,

Uvažavajući da u zoni morskog dobra obavljate djelatnost koja može uključivati korišćenje sadržaja koji su zaštićeni odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. list Crne Gore“, br. 037/11 od 29. 07. 2011. godine; 053/16 od 11. 08. 2016. godine), a podrazumijevaju emitovanje muzičkih programa, sadržaja, koncerata i sl. obavještavamo vas i upozoravamo na obavezu zaključivanja ugovora sa ovlašćenom organizacijom za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, a sve u cilju prevazilaženja sudskih sporova.
Navedena obaveza proizilazi neposredno iz predmetnog zakona ali i iz preuzetih obaveza sadržanih u ugovoru o korišćenju morskog dobra da se isto koristi i eksploatiše u skladu sa odredbama ugovora i svim pozitivno pravnim propisima koji su u neposrednoj vezi sa korišćenjem morskog dobra.

 

S poštovanjem,

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Rezultati analize kvaliteta morske vode (05. i 06.07.2017.)

Na svakih 15 dana tokom ljetnje sezone, na javnim kupalištima duž crnogorskog primorja, vrši se analiza kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju, koju obavlja Institut za biologiju mora. Ispitivanje koje je sprovedeno 5. i 6. jula pokazalo je da 94% kupališta ima kvalitet vode klase K1, dok je na 6% kupališta kvalitet vode bio klase K2.

Kvalitet morske vode bio je klase K1 na svih 16 kupališta u Ulcinju i 12 kupališta u Baru. U Budvi, od 27 kupališta, na jednom je voda bila klase K2, dok je na preostalih 26 kupališta kvalitet vode bio klase K1. Analiza morske vode u opštini Tivat pokazala je kvalitet klase K1 na 8 kupališta od ukupno 9, dok je na jednom kupalištu voda bila klase K2. Slična situacija je bila i u opštini Kotor, gdje je od ukupno 15 kupališta, na njih 14 voda bila klase K1, a na jednom klase K2. U opštini Herceg Novi, od ukupno 21 kupališta, kvalitet vode je bio klase K1 na 18 kupališta, dok su tri kupališta imala kvalitet klase K2.

Svi podaci, kako ove tako i prethodnih analiza kvaliteta morske vode, mogu se vidjeti na sajtu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (www.morskodobro.com).

Prezentacija rezultata dvije Studije o Tivatskim Solilima

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u četvrtak 06. jula 2017. godine, sa početkom u 10 sati, u multimedijalnoj Sali opštine Tivat organizuje prezentaciju rezultata dvije Studije o Tivatskim Solilima, koje su rađene tokom ove godine, i to:

1. "Regulisanje vodotoka i kanala u specijalnom rezervatu Tivatska Solila"
2. "Zaštita kulturne baštine u specijalnom rezervatu Tivatska Solila"

Studijom "Regulisanje vodotoka i kanala u specijalnom rezervatu Tivatska Solila" su obuhvaćeni rezultati i data rješenja i mjere koje vode ka boljem očuvanju hidrološkog režima na području ovog rezervata. Ovu Studiju će predstaviti Dr. Andrej Sovinc iz "IS Projekt" d.o.o. iz Ljubljane koji je putem javnog tendera angažovan od strane Javnog preuzeće za upravljanje morskim dobrom.

Istorijski razvoj Solila, smjernice i mjere zaštite kulturne baštine po prvi put su detaljno opisane u Studiji "Zaštita kulturne baštine u specijalnom rezervatu Tivatska Solila", koju će predstaviti arhitekta-konzervator Aleksandra Kapetanović iz "Expeditio Architects" d.o.o. iz Kotora i arheološkinja Milena Vrzić.

Izrada ovih Studija ima za cilj dalje unapređenje i zaštitu specijalnog rezervata, a služiće kao osnov za izradu Plana upravljanja specijanim rezervatom "Tivatska Solila". Podsjećamo – ovaj rezervat je zaštićen 2008. godine, a 2014. godine Zakonom o zaštiti prirode povjeren na upravljanje Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom.

Završeno farbanje javne rasvjete u Ulcinju

U skladu sa planom hitnih sanacija u 2017. godini, Javno preduzeće za upravljanjem morskim Crne Gore prethodnih dana izvršilo je farbanje javne rasvjete- kandilabera u centralnoj obalnoj zoni u Ulcinju. Na inicijativu Javnog preduzeća, ofarbani su kandilaberi sa obije strane ulice koje se prostire duž gradskog pristana.

 

Stanje prije sanacije

1

 

 

 

Stanje nakon sanacije

 

2

 

3

Raskinut dugoročni ugovor sa zakpucem „Sea Trade“ d.o.o. Kotor

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore jednostrano je raskinulo dugoročni Ugovor o zakupu/korišćenju morskog dobra broj 0210-1161/3 od 05.05.2017. godine zaključenog sa zakupcem, društvom „Sea Trade“ d.o.o. Kotor, zbog bitnih povreda ugovorenih i zakonskih obaveza, koje nisu ispoštovane od strane zakupca ni nakon upućene Opomene pred raskid ugovora.


Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je pisanim putem informisalo Opštinu Herceg o raskidu predmetnog Ugovora, kako bi tu činjenicu imali u vidu prilikom odlučivanja u postupku za izdavanje građevinske dozvole, u smislu člana 93. stav 1 tačka 2 Zakona o uređenju prostora i izgranji objekata.


O svemu prethodnom od strane Javnog preduzeća u više navrata obavještena je i Uprava za inspekcijske poslove i iniciran postupak inspekcijskog nadzora, čije postupanje očekujemo, posebno nakon što je Ugovor o korišćenju morskog dobra za predmetnu lokaciju jednostrano raskinut od strane Javnog preduzeća.


Javno preduzeće pokrenulo je i postupak aktivacije i naplate činidbene garancije, koja je dostavljena u ponudi po raspisanom Javnom pozivu od strane „Sea Trade“ d.o.o. Kotor, u iznosu od 11.000,00 €.

ZVRŠENA SANACIJA OGRADE NA STAZI KA PLAŽI MOGREN

Ove nedjelje završena je sanacija 6 oštećenih polja na ogradi koja vodi do budvanske plaže Mogren. Tom prilikom kompletna ograda duž staze dodatno je učvršćena. Ranije ovog mjeseca završeno je i postavljane kapije na samom ulazu na stazu koja vodi ka Mogrenu i obilježena informativna tabla sa upozorenjem, čime se Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dodatno pobrinulo o bezbjednosti mještana i gostiju ovog popularnog budvanskog kupališta.

 

mog1 mog2

Copyright © Morsko dobro 2016

Premium Joomla Templates