21 mart 2018

Saopštenje povodom oštećenja plažnih objekata i objekata obalne infrastrukture

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore kroz svoje nadležnosti ima obavezu da sanira objekte obalne infrastrustrukture u zoni morskog dobra, do čijeg je oštećenja došlo usljed velikih plimnih talasa i nevremena proteklog vikenda. Takve popravke oštećenja biće uvrštene u Plan hitnih sanacija Javnog preduzeća. Služba kontrole morskog dobra sveobuhvatnim obilaskom terena evidentirala je veća oštećena u opštinama Bar, Budva i Herceg Novi, a uglavnom se odnose na obrušavanje betonskih kupališta, zaštitnih zidova, ograda i djelova šetališnih staza uz more.

Ovom prilikom podjećamo i da su lokalna komunalna preduzeća, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, po kojima se za održavanje komunalnog reda u zoni morskog dobra direktno opštinama transferiše 50% prihoda od zakupa morskog dobra ( oko 3.5 miliona na godišnjem nivou), dužna da izvrše sledeće sanacije:

- sveobuhavtno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra
- sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta, koja nijesu ustupljena na korišćenje, sa posebnom pažnjom u zimskom periodu
- održavanje i rekonstrukciju javne rasvjete u zoni morskog dobra
- održavanje i zaštitu zelenila, hortikulturalno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra
- održavanje i regulisanje bujičnih tokova u zoni morskog dobra
- hitne sanacije obale i obalne infrastrukture (ograde, mostovi, obalni zidovi, staze i sl.)

Zakupci lokacija u zoni morskog dobra na kojima postavljaju privremne objekte, dužni su da u skladu za Ugovorom o zakupu morskog dobra, brinu o svojim objektima i iste održavaju zajedno sa pratećim sadržajima i opremom i u zimskom periodu.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates