30 april 2018

ZAŠTITA I OGRAĐIVANJE PJEŠČANIH DINA NA PODURUČJU VELIKE ULCINJSKE PLAŽE U ZALEĐU PLAŽA „TONI GRIL“ I „MIAMI“

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore nastavilo je projekat zaštite pješčanih dina na Velikoj plaži koji je započet od 2015. godine. Predhodnih godina izvršeno je ograđivanje dina na potezu od kajt-surf lokacija istočno prema ušću rijeke Bojane.

Aktuelni radovi na zaštiti dina u zaleđu plaže “Toni Gril” i “Miami” obuhvatili su prevashodno nabavku materijala i izradu drvene ograde u dušini 1600m, kako bi se fizički zaštitio ovaj pojas. Trasirani su prilazi za usmjeravanje korisnika i posjetilaca prema plaži, a zatim je izvršeno postavljanje dvije informativne table sa opštim podacima o dinama.

Za potrebe izvođenja radova na zaštiti i rehabilitaciji pješčanih dina Agencija za zaštitu prirode i životne sredine izdala je dozvolu i uslove zaštite prirode na osnovu kojih je pripremljen ovaj predmjer i predračun, a za realizaciju posla korišćena su pozitivna iskustva iz inostranstva (Italije).

Vrijednost ove investicije iznosila je 20.000,00 €. Radove je izvelo prduzeće „RDZ”iz Budve.

Pojas pješčanih dina formiranih u zaledju plaže, ima svoju višestruku ulogu. Pored toga što su dine regulatori dinamičnog procesa transporta pijeska, te služe kao zaštita od erozije plaže, ovaj pojas takođe predstavlja značajno stanište jedinstvenih vrsta biljaka - halofitne vegetacije, a koje imaju rijetku osobinu da opstaju u ekstremnim uslovima (zaslanjena podloga i uticaj vjetra). Najugroženija vrsta je badra - Pancratium maritimum koji se nalazi samo na ovom lokalitetu u uskoj zoni na samoj plaži i zakonom je zaštićena.

Velika plaža, dugačka cca. 12 km širine od 40m-150m, sa svojim zaleđem predstavlja jedinstveni ekološko područje u Crnoj Gori u kome su prepoznatljiva specifična staništa kao što su pješčane dine, močvare, ušće rijeke, i dr. Rješenjem o zaštiti objekata prirode (Službeni list SRCG 30/68) Velika plaža sa zaleđem zaštićena je kao Spomenik prirode.

Stoga je od posebnog značaja da se postojeći pojas dina sa svojom autothonom vegetacijom sačuva , a lokacije na kojima je ovaj pojas uništen ili poremećen da se rehabilituju.

Ovim projektom se postojeći pojas dina ograđuje, te trasiraju putevi i prolazi do plaža, kako bi se spriječilo nekotrolisano probijanje prolaza i parkiranje vozila na dinama.

 

hzw4zh

jhzr

hww4h44

z4z4z4

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates