08 april 2019

PONOVLJENI POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA SARADNJU

Na osnovu odredbi Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2019. godinu broj 0203-638/4 od 15.02.2019. godine,i Izvještaja o otvaranju i vrednovanju ponuda dostavljenih na Poziv lokalnim nevladinim organizacijama za saradnju broj: 0401-1124/9 od 01.04.2019. godine

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje,

PONOVLJENI POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA SARADNJU:
Povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje" 2019. godine

 

Predmet i cilj poziva
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva zainteresovane lokalne NVO da predlože aktivnosti za zajedničku realizaciju povodom promovisanja međunarodne manifestacije "Dan Planete Zemlje" 2019. godine. Pravo učešća na ovom Pozivu imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u Budvi.

Cilj ovog Poziva je saradnja sa nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg predloga za realizaciju lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. aprila, Dana Planete Zemlje u opštini Budva, a koje imaju za cilj zaštitu obale, mora i podmorja.

Ovim pozivom je planirana dodjela finansijskih sredstava za najbolje ponuđeno riješenje promovisanja Dana Planete Zemlje i to, za opštinu Budva pojedinačno, u iznosu od bruto 500 eura.

Uslovi koje moraju ispunjavati predložene aktivnosti
• Predložena aktivnost treba biti u duhu uređenja, čišćenja ili sanacije nekog područja u zoni obale, mora ili podmorja
• Aktivnost treba da okupi što veći broj učesnika
• Realizacija aktivnosti mora biti isključivo vezana za zonu morskog dobra
• Aktivnost se realizuje u toku jednog dana i to u periodu od 22. do 24. aprila 2019. godine
• Rezultati aktivnosti moraju biti vidljivi i jasni odmah nakon završetka aktivnosti
• Izvještaj sa fotografijama se dostavlja u roku od 5 radnih dana nakon završetka aktivnosti

Komisija Javnog preduzeća ocijeniće najbolje onu aktivnost koja ima konkretan i vidljiv rezultat i u najvećoj mjeri afirmiše zonu morskog dobra.

Rok za ocjenu ponuđenih aktivnosti je najviše 3 radna dana po isteku roka za prijavu, nakon čega će sve prijavljene nevladine organizacije biti obaviještene o rezultatima.

Ocijenjivanje predloženih aktivnosti
Prilikom ocijenjivanja predloženih aktivnosti, koje su ispunile uslove propisane ovim konkursom, bodovi će se dodjeljivati po sledećim kriterijumima:

• Nevladina organizacija sa najvećim brojem partnerskih organizacija dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule:

C = (C br. part. org/ C max br. part. org.) X 50

 

C – kriterijum
C br. part. org – broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u realizaciju
predloženih aktivnosti
C max br. part. org – najveći broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u
realizaciju predloženih aktivnosti, a koji je dostavila neka od organizacija koje
konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini
50 – maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma

• Nevladina organizacija koja ima najveći broj sličnih aktivnosti (čišćenje javnih površina, sanacija javnog mobilijara, uređenje javnih površina, zasađivanje zelenila) realizovanih u prethodne 3 godine dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule:

 

A = (A br. real. akt./ A max br. real. akt.) X 50


A – kriterijum
A br. real. akt. – broj sličnih aktivnosti realizovanih u prethodne 3 godine
A max br. real. akt. – najveći broj realizovanih aktivnosti u prethodne 3 godine, a koji je
dostavila neka od organizacija koje konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini
50 – maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma

Bodovi dodjeljeni po osnovu ova dva kriterijuma biće sabrani. Javno preduzeće će ostvariti saradnju sa nevladinom organizacijom koja u konačnom zbiru bude imala veći broj bodova.
1. U slučaju da dvije ili više nevladinih organizacija u jednoj opštini budu imale jednak broj bodova, Javno preduzeće će ravnomjerno podijeliti planirana sredstva svakoj od organizacija koje budu imale jednak broj bodova (i to po formuli: 500,00 eur / broj organizacija sa jednakim brojem bodova = dodijeljena finsnsijska sredstva po organizaciji).
2. Izabrane organizacije su dužne potpisati Izjavu kojom prihvataju ponuđeni iznos finansijskih sredstava (precizirano u tački 1) za realizaciju predložene aktivnosti srazmijerno dodijeljenom iznosu finansijskih sredstava. Ukoliko izabrana organizacija odbije da potpiše predmetnu izjavu, ponuđeni iznos finansijskih sredstava (500,00 eur) će se ravnomjerno podijeliti na organizaciju/e koje prihvate potpisivanje ponuđene izjave.

Napomena: Bodovanje po gore navedenom principu se vrši za svaku opštinu pojedinačno.

Prijava na Ponovljeni Poziv
Prijava aktivnosti se podnosi na predviđenom formularu koji se može dobiti u Javnom preduzeću ili na web site-u www.morskodobro.com. Uz potpisanu i pečatiranu prijavu, nevladine organizacije trebaju da dostave:
- Rješenje o registraciji NVO u opštini na čijoj teritoriji se planira realizacija aktivnosti, original ili ovjerena fotokopija
- Kratak CV nevladine organizacije (opis, aktivnosti, dosadašnja slična iskustva), potpisan i pečatiran
- Izjavu NVO da za kandidovanu aktivnost nije tražena finansijska podrška drugog donatora, potpisana i pečatirana
- Izjavu NVO da prihvata sve uslove precizirane tekstom Ponovljenog Poziva lokalnim nevladinim organizacijama za saradnju: Povodom obilježavanja „Dana Planete Zemlje“ 2019. godine broj: 0401 - 1124/20 od 08. aprila 2019. godine, potpisana i pečatirana
- Sporazum ili ugovor sa partnerskim organizacijama povodom realizacije predloženih aktivnosti, potpisan i pečatiran od strane svih partnera.

Prijave na Ponovljeni Poziv sa Projektom i pratećom dokumentacijom podnose se na Arhivu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, zaključno sa 15. aprilom 2019. godine do 12 časova.

 

KONTAKT INFORMACIJE
Naručilac:
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Kontakt osobe:
Nemanja Malovrazić i Marija Bajković
Adresa: Budva, Popa Jola Zeca b.b. Poštanski broj: 85310
Telefon: 033.452.709 Faks: 033.452.685
E-mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Internet stranica:

www.morskodobro.com

 

Formular za prijavu na ponovljeni poziv: Formular 1

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates