11 april 2019

Odluka br. 0206-1466/2 od 02.04.2019.godine

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta Javnog preduzeća broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god.
Tenderska komisija za sprovođenje postupka za lokacije za dio opštine Bar, obuhvatajući Šušnj, Bar, Veliki pijesak, Utjeha i Kunje odnosno: za lokacije označene od tačke 16. do tačke 34. ( kupališta od 8A do 13E ) Pravilniku za sprovođenje postupaka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra i Pravilniku o radu i postupanju tenderskih komisija prilikom sprovođenja postupka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra, Tenderska komisija jednoglasno donosi:

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Link za dokument: Odluka 1

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates