26 decembar 2019

PROJEKTUJE SE ŠETALIŠTE U PRŽNOM

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je zaključilo ugovor sa d.o.o. „Civil Engineer“ iz Podgorice za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Pržnom.

Projektnim zadatkom obuhvaćen je zahvat od zapadnog kraja hotelskog kompleksa "Maestral" do istočnog kraja plaže Pržno, u dužini cca 270 metara, na djelovima katastarskih parcela 1931, 1931/2 i 909/2 K.O. Sveti Stefan (sektor 46 PPOP). Ukupna površina projektovanja iznosi 1.420 m2. Uz projektnu dokumentaciju, projektant je obavezan da izradi Elaborat za procjenu uticaja na životnu sredinu.

Rok za zavšetak Idejnog rješenja je 40 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, a
rok predaje Glavnog projekta 80 kalendarskih dana od dobijanja saglasnosti na Idejni projekat od strane Glavnog gradskog arhitekte.

Ukupna vriednost projektovanja iznosi 9.200,00 eura
Cijeneći važnost učešća loklanog stanovništa u ovoj fazi realizacije projekta, prvi nacrti Idejnog rješenja biće blagovremeno prezentovani mještanima naselja Pržno i zainteresovanoj stručnoj javnosti.

 

Przno

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates