Izvršeno saniranje oštećenog dijela "Novosadske" plaže u Herceg Novom

U okviru realizacije Planom predviđenih aktivnosti za 2017. godinu, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je od kraja novembra do 20. decembra ove godine izvelo radove na sanaciji oštećenog dijela „Novosadske“ plaže u Herceg Novom. Radovi su predviđali uklanjanje svih oštećenih djelova konstrukcije, izradu novog obalnog zida dužine 14 m, postavljanje novog sloja tampona i betoniranje završnog sloja betonske plaže debljine 20 cm.

Radove je izvelo preduzeće „Đokić group“ doo iz Bara, kvalitetno i u predviđenom roku, a ukupna vrijednost izvedenih radova je iznosila 19.860 eura.

Ovim radovima u potpunosti je sanirana šteta nastala uslijed jakog nevremena prije više od godine dana, a mještani i posjetioci Herceg Novog imaće ponovo priliku da naredne sezone uživaju na popularnoj „Novosadskoj“ plaži.

 

fagheat

 

qtfghhe

 

gsdhtha

Održana Prezentacije Nacrta baznih studija za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore

U organizaciji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Fakulteta za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu, juče i danas su u hotelu “Budva” održane Prezentacije Nacrta baznih studija za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore. Ovi Nacrti su na osnovu prethodih geoloških i hidroloških istraživanja predmenih područja ponudili Idejna rješenja zaštite ove četiri plaže od erozije, kao i primjenjive modele njihovog prirodnog prihranjivanja i opstanka.

Prvog dana Prezentaciji je prisustvovao veliki broj građana Budve, predstavnika mjesnih zajednica “Stari Grad”, “Pržno- Sveti Stefan” i “Petrovac”, NVO sektora, predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu životne sredine, Uprave pomorske sigurnost kao i stručnjaka iz oblasti građevinarstva, arhitekture, zaštite životne sredine i turizma, koji su imali priliku da još jednom iznesu svoje komentare i sugestije na predložene Nacrte.
Danas je održana Prezentacija Nacrta bazne studije za revitalizaciju plaže Sutomore, kojoj je pored velikog broja mještana i stručnjaka, prisustvovao i predsjednik Opštine Bar Zoran Srzentić.

Izradi Nacrta baznih studija za revitalizaciju plaža prethodili su niz okruglih stolova i stručnih radionica koje su imale za cilj sakupljanje relavantnih podataka, dokumetacije i mišljenja od strane stručne javnosti, mještana i drugih zainteresovanih lica, koja mogu biti od koristi za predlaganje adekvatnih rješenja za revitalizaciju pomenutih plaža.
Naime, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zaključilo je početkom ove godine Ugovor sa Fakultetom za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu i kompanijom “Harpha Sea” iz Kopra, a isti podrazumjeva kompletna i detaljna istraživanja, snimanje i praćenje svih prirodnih uslova od značaja za izradu studija revitalizacije plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore. Sastavni dio ovih aktivnosti je i izrada Studija biodiverziteta mora i obale za ove 4 plaže, na čemu je angažovan.

Za sva 4 projekta planirana je revizija koja će pokazati opravdanost predloženih modela revitalizacije, a nakon čega će već u narednoj godini biti izrađen glavni porojekat za jednu od plaža i započeta realizacija.

 

DSC 0032

 

DSC 0045

Apel zakupcima kupališta

Tokom jučerašnjeg obilaska terena kontorlori morskog dobra konstatovali su veliku količinu komunalnog otpada koji je more, usljed jakog nevremena proteklih dana, nanijelo na crnogorsku obalu.
Iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ovim putem apelujemo na sve zakupce da kupališta čiste i održavaju u skladu sa Ugovorom o korišćenju morskog dobra. Podsjećamo da su zakupci shodno članu 9 Ugovora dužni da održavaju komunalni red na kupalištima tokom cijele godine, naročito u periodu zimskih mjeseci.       
 

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE IDEJNOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE OBALNE ZONE, IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE, TRGA I ŠETALIŠTA U SUTOMORU

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je održana prezentacija radne verzije idejnog projekta rekunstrukcije obalne zone i izgradnje trga, saobraćajnice i šetališta u Sutomoru, koju je po okončanoj tenderskoj proceduri izradio arhitektonski studio “AiM” iz Podgorice. Prezentaciji su pored predstavnika Javnog preduzeća prisustvovali predstavnici Opštine Bar, Ministarstva održivog razvoja i turizma- resora Glavnog državnog arhitekt, kao i predstavnici ugostitelja iz Sutomora i NVO “Za bolje i ljepše Sutomore”.

Svi učesnici prezentacije složili su se da je ponuđeno Idejno rješenje urađeno na kvalitetan način, posebno vodeći računa o racionalizaciji prostora na sutomorskoj obali. Svi subjekti složili su se oko rješenja za veliki trg na istočnom dijelu, koji je planiran da bude izgrađen sa zelenilom i podnim fontanama koje bi u ljetnjim mjesecima donijele osvježenje samom prostoru i posjetiocima, a koji sa druge strane, kada su fonatane ugašene pruža mogućnost održavanja kulturno-zabavnih manifestacija.

Zaključeno je i da je planirana saobrćajnica urađena u skladu sa Državnom studijom lokacije Sutomore, a čiji će režim saobraćaja uspostaviti nadležni organi Opštine Bar. Takođe, postignuta je saglasnost oko lokacije koja je namjenjena za postavljanje mobilijara za dječije igralište, a koja je predviđena tik uz Đuraševića potok.
Uvažavajući transparentnost pri izradi ovakvog projekta, koji je između ostalog ponudio vizuelno rješenje budućih ugostiteljskih terasa, u skladu sa sugestijama predstavnika građana i ugostitela iz Sutomora, donešeni su sledeći zaključci:

- Uniformisanost predviđenih ugostiteljskih terasa treba zadržati, shodno idejnom projektu;
- U budućem potupku davanja u zakup ugostiteljskih terasa, posebno će se voditi računa o objektima visoke kategorije ugostiteljstva, kao i o ugostiteljskim objektima koji imaju odobrenje za rad izdato od strane Opštine Bar;

Saopštenje za javnost povodom sastanka predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sa predstavnicima Opštine Ulcinj

Direkotor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i predsjednik Upravnog odbora Javnog preduzeća Dževdet Cakuli sa saradnicima održali su radni sasatank sa predsjednikom Opštine Ulcinj Nazifom Cungu danas u Ulcinju.

Teme sastanka odnosile su se na redovne i investicione aktivnosti koje će Javno preduzeće sprovesti do kraja tekuće godine na teritoriji opštine Ulcinji, kao i na aktivnosti koje su Planom korišćenja sredstava Javnog preduzeća predviđene za 2018. godinu.

Do kraja tekuće godine planirana je izrada Glavnog projekta izgradnje rampe-navoza za izvlačenje čamaca na Maloj plaži na dijelu ispred katastarske parcele 3575 K.O. Ulcinj, realizacija II faze revitalizacije Borove šume, recenzija Studije za pripremu izmjena Glavnog projekta lučice Kacema, a biće i raspisani pozivi za nastavak izrade parapetnog zida i izmjestanje javne rasvjete od bivšeg hotela „Galeb“ prema hotelu „Albatros“ u zahvatu Urbanističkog projekta za lokalitet hotela „Galeb“, Opština Ulcinj, odnosno i nastavak izgradnje javne rasvjete u dužini od 230m na dionici Rt Đerane – Opština Ulcinj.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ove godine opredjelilo je i 200.000 eura učešće u projektu izvođenja radova na uklanjanju viška materijala iz desnog rukavca rijeke Bojane u sardanji sa Upravom za vode i Direkcijom javnih radova.

U 2018. godini očekuje se izgradnja navoza za izvlačenje čamaca na Maloj plaži, izrada Studije izvodljivosti za regulisanje otpadnih voda na obalama riejke Bojane, izrada projekta za trim stazu od hotela „Albatros“ do Rta Đerane, realizacija IV faze ograđivanja dina na Velikoj plaži postavljanje zaštitnih ograda i pasarele.
Na današnjem sastanku poseban akcenat stavljen je na sprovođenju mjera u cilju rješavanja problema nastalog oko valorizacije lokaliteta Pinješ (nekadašnji hotel Jadran) i na prevazilažnje aktuelnog problema vezanog za Port Milenu. Na sastanku je bilo riječi i o zajedničkim aktivnostima na čišćenju zaleđa Velike plaže i suzbijanju divlje gradnje na obalama rijeke Bojane.

U toku je izrada Akcionog plana za saniranje deponija u zaleđu Velike plaže, čiju realizaciju očekujemo početkom 2018. godine, Vezano za navedno, početkom godine će biti održana i velika akcija čišćenja ovog područja uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma, Javnog preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Opštine Ulcinj, nevladinih organizacija i svih relevantnih subjekata od važnosti za podizanje ekološkog standarda i održavanja komunalnog reda. Cilj ovakve akcije biće i izrada prezentacije koja će dati smjernice za buduće održavanje i uređenje ovog vrijednog područja u ulcinjskoj opštini, zaključeno je na sastanku.

 

DSC 0354

Predstavnici Sekretarijata Konvencije o biodevrzitetu (CBD) u Crnoj Gori

U organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, predstavnici Sekretarijata Konvencije o bidevrzitetu (CBD) borave u Crnoj Gori sa ciljem ocjene Strategije biodiverziteta 2016-2020 (NBSAP) koju je Vlada Crne Gore usvojila u januaru 2016. godine. Eksperti iz ovog Sekretarijata, sa predstavnicima raznih zemalja, koji se bave ovom oblašću, nakon razgovora sa crnogorskim institucijama će dati svoje mišljenje, sugestije i smjernice za poboljšanje same Strategije.

Predstavnici Sekretarijata i institucija Ugande, Šri Lanke, Finske i EU, juče su bili u posjetu Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom. Ovom prilikom bilo je razgovora o upravljanju obalom Crne Gore, zaštićenim područjima na obali i uspostavljanju budućih zaštićenih područja u moru. Posebno interesovanje eksperata bilo je za rezervat prirode „Tivatska Solila“, monitoring biodiverziteta na ovom području, investicije i buduće planove razvoja samog rezervata.

Ova posjeta je jako značajna kako za Javno preduzeće tako i za ostale institucije Crne Gore, jer kroz iskustvo raznih zemalja, doprinosi poboljšanju i jačanju Strategije biodiverziteta, te pomaže boljem očuvanju i zaštiti flore i faune Crne Gore.

 

DSC 0031

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates