Amandman I na Javni poziv za zakup terasa u opštini Herceg Novi

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 

AMANDMAN I

Broj: 0208-211/2 od 10.02.2016.GOD
JAVNOG POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA U HERCEG NOVOM
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ: 0208-211/1 OD 21.01.2016.GOD.

 

 

U javnom pozivu za javno nadmetanje za zakup terasa u Herceg Novom broj: 0208-211/1 od 21.01.2016. godine vrše se izmjene:

1) U tački „ Prijave i dokumentacija“ 1. Podatke o ponuđaču, 1.1 Za fizička lica mijenja se alineja 3 i umjesto:
„”potvrda Uprave lokalnih javnih prihoda prebivališta ponuđača da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period 90 dana prije javnog otvaranja ponuda“

treba da stoji:

„potvrda Poreske uprave da su uredno izvršene sve obaveze po osovu plaćanja poreza i doprinosa za period 90 dana prije otvaranja prijava“

2) U tački „Prijave i dokumentacija“ mijenja se podtačka 3. precizira se i glasi :

„Originalnu bankarsku garanciju ponude u visini određenoj ovim javnim pozivom za svaku lokaciju, koja mora biti bezuslovna , „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 90 dana od dana dostavljanja ponude.“

3) U tački “Vijeme i mjesto podnošenja prijava” produžava se rok za dostavljanje prijava odnosno stav 1 mijenja se i glasi:

„Prijave za javno nadmetanje (aukciju) podnose se svakog radnog dana od 08 do 16 sati od dana objavljivanja ovog poziva zaključno sa 19.02.2016. godine do 16 sati neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća u zapečaćenim kovertama sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE PO POZIVU BROJ RED.BR. U OPŠTINI HERCEG NOVI“

4)Tačka ”Vrijeme i mjesto javnog nadmetanja”, mijenja se vrijeme javnog nadmetanja odnosno stav 1 mijenja se i glasi:

„Javno nadmetanje će se obaviti dana 20.02.2016. godine u 15 časova u prostorijama Javnog preduzeća u Budvi. Podnosioci prijava za javno nadmetanje –aukciju su dužni da se 1 sat prije početka licitacije registruju kod Komisije. Ukoliko se ne registruju gube pravo na povraćaj bankarske garancije.“

5) Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene .

6) Ponuđači koji su već dostavili prijave prema ovom Javnom pozivu dužni su da izvrše dopunu i kompletiranje dokumenatcije saglasno Amandmanu I.

Amandman I na Javni poziv za zakup privremenih objekata u opštini Herceg Novi

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 

AMANDMAN I
Broj: 0207-222/2 od 10.02.2016.GOD

JAVNOG POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA U HERCEG NOVOM PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA

BROJ:0207-222/1 OD 22.01.2016.GOD.

 

 

U Javnom pozivu za javno nadmetanje za zakup lokacija u Herceg Novom broj: 0207-222/1 od 22.01.2016. godine vrše se izmjene:

1) U tački „Vrijeme i mjesto podnošenja prijava“ produžava se rok za dostavljanje prijava odnosno stav 1 mijenja se i glasi:

„Prijave za javno nadmetanje (aukciju) podnose se svakog radnog dana od 08 do 16 sati od dana objavljivanja ovog poziva zaključno sa 19.02.2016. godine do 16 sati neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća u zapečaćenim kovertama sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE PO POZIVU BROJ RED.BR. U OPŠTINI HERCEG NOVI“

2) U tački „Vrijeme i mjesto javnog nadmetanja“ mijenja se vrijeme javnog nadmetanja odnosno stav 1 mijenja se i novi glasi:
„Javno nadmetanje će se obaviti dana 20.02.2016. godine u 11 časova u prostorijama JAVNOG PREDUZEĆA u Budvi. Podnosioci prijava za javno nadmetanje – aukciju su dužni da se 1 sat prije početka licitacije registruju kod Komisije. Ukoliko se ne registruju gube pravo na povraćaj bankarske garancije.“

3) Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene .

Amandman I na Javni poziv za zakup terasa u opštini Budva

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 

AMANDMAN I
Broj: 0208-190/2 od 10.02.2016.GOD.

JAVNOG POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA U BUDVI PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0208-190/1 OD 20.01.2016.GOD.

 

 

 

1. U javnom pozivu za javno nadmetanje za zakup terasa u Budvi broj: 0208-190/1 od 20.01.2016. godine vrše se izmjene:

1) U tački: „ Podatke o ponuđaču“ 1.1 Za fizička lica mijenja se alineja 3 i umjesto
„potvrda Uprave lokalnih javnih prihoda prebivališta ponuđača da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period 90 dana prije javnog otvaranja ponuda“

treba da stoji:

„potvrda Poreske uprave da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period 90 dana prije otvaranja prijava“

2) U tački: “Podatke o ponuđaču” precizira se precizira se podtačka 3. i glasi :

„Originalnu bankarsku garanciju ponude u visini određenoj ovim javnim pozivom za svaku lokaciju, koja mora biti bezuslovna , „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 90 dana od dana otvaranja ponuda.“

3) U tački “Vijeme i mjesto podnošenja prijava” produžava se rok za dostavljanje prijava odnosno stav 1 mijenja se i glasi:

“Prijave za javno nadmetanje (aukciju) podnose se svakog radnog dana od 08 do 16 sati od dana objavljivanja ovog poziva zaključno sa 18.02.2016. godine do 16 sati neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća u zapečaćenim kovertama sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE PO POZIVU BROJ RED.BR. U OPŠTINI BUDVA“

4) Tačka “Vrijeme i mjesto javnog nadmetanja” mijenja se vrijeme javnog nadmetanja odnosno stav 1 se mijenja i glasi:

„Javno nadmetanje će se obaviti dana 19.02.2016. godine u 15 časova u Hotelu „Blue Star“ u Budvi. Podnosioci prijava za javno nadmetanje –aukciju su dužni da se 1 sat prije početka licitacije registruju kod Komisije. Ukoliko se ne registruju gube pravo na povraćaj bankarske garancije.“

5) Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene .

6) Ponuđači koji su već dostavili prijave prema ovom Javnom pozivu dužni su da izvrše dopunu i kompletiranje dokumentacije saglasno Amandmanu I.

Amandman II na Javni poziv za zakup privremenih objekata u opštini Budva

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 

AMANDMAN II

Broj: 0207-191/3 od 10.02.2016.GOD
JAVNOG POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA U BUDVI PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-191/1 OD 20.01.2016.GOD.

U javnom pozivu za javno nadmetanje za zakup lokacija u Budvi broj: 0207-191/1 od 20.01.2016. godine vrše se izmjene:

 

 

1) U tački „Prijave i dokumentacija“ : „Učesnici javnog nadmetanja dužni su uz prijavu dostaviti i sledeću dokumentaciju:“ podtačka 4. se precizira i ona glasi :
„Originalnu bankarsku garanciju ponude u visini određenoj ovim javnim pozivom za svaku lokaciju, koja mora biti bezuslovna , „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 90 dana od dana otvaranja ponuda.“

2) U tački „Vrijeme i mjesto podnošenja prijava“ produžava se rok za dostavljanje prijava odnosno alineja 1 mijenja se i glasi:

„ Vrijeme i mjesto podnošenja prijava
Prijave za javno nadmetanje (aukciju) podnose se svakog radnog dana od 08 do 16 sati od dana objavljivanja ovog poziva zaključno sa 18.02.2016. godine do 16 sati neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća u zapečaćenim kovertama sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE PO POZIVU BROJ RED.BR. U OPŠTINI BUDVA“

3) Tačka „Vrijeme i mjesto javnog nadmetanja“ odnosno ova tačka se mijenja se i nova glasi:
„Javno nadmetanje će se obaviti dana 19.02.2016. godine u 11 časova u Hotelu „Blue Star“ u Budvi. Podnosioci prijava za javno nadmetanje – aukciju su dužni da se 1 sat prije početka licitacije registruju kod Komisije. Ukoliko se ne registruju gube pravo na povraćaj bankarske garancije.“

4) Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

5) Ponuđači koji su već dostavili prijave prema ovom Javnom pozivu dužni su da izvrše dopunu i kompletiranje dokumentacije saglasno ovom Amandmanu II.

Obavještenje

Obavještavamo sve Zainteresovane ponuđače ili njihove ovlašćene predstavnike koji su otkupili ili predali tendrsku dokumentaciju za učešće na Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup kupališta prema planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Herceg Novi ( br 0206-146/1 od 15.01.2016) i opštinu Ulcinj ( br 0206-59/1 OD 12.01.2016) da je došlo do odlaganja odnosno produženja roka za dostavljanje ponuda u skladu sa objavljenim Amandmanom II za Herceg Novi Br. 0206-146/3 od 09.02.2016 i Amandmanom IV za Ulcinj Br.0206-59/5 od 09.02.2016. god. uz napomenu da je završen otkup tenderske dokumentacije.

Ponuđači koji su već dostavili ponude prema ovom Javnom pozivu dužni su da izvrše dopunu i
kompletiranje dokumentacije saglasno Amandmanu II za Herceg Novi i Amandmanom IV za Ulcinj . Ponuđači sa takođe dužni da usaglase period važenja bankarske garancije sa novim datumom otvaranja ponuda.

Ponuđači koji su predali ponude mogu ih preuzeti svakog radnog dana u Javnom preduzeću u Budvi, kod ovlašćenog lica od 10 do 15 sati (sa pauzom od 11.30-12.00 časova), kako bi usaglase period važenja bankarske garancije sa novim datumom otvaranja ponuda i dopunil dokumentaciju u skladu sa objevljenim Amandmanom.

Amandmani su objavljeni u dnevnim novinama i ovom sajtu.

Ponuđači mogu sve informacije dobiti na tel. +38233452709 i u Službi za ustupanje morskog dobra na korišćenje, svakog radnog dana u Javnom preduzeću u Budvi, kod ovlašćenog lica od 10 do 15 sati (sa pauzom od 11.30-12.00 časova), od dana objavljivanja Aneksa.

 

 

Amandman IV na Javni poziv za zakup kupališta u opštini Ulcinj

Amandman II na Javni poziv za zakup kupalipta u opštini Herceg Novi

Amandman III na Javni poziv za zakup kupališta u opštini Ulcinj

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 

AMANDMAN III
BROJ:0206-59/4 OD 29.01.2016.GOD.
JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-59/1 OD 12.01.2015.god.

 

 

1.U Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup kupališta broj:0206-59/1 od 12.01.2015.god. u tački V Sprovođenje postupka na kraju stava 5 briše se rečenica „U slučaju odustanka prvorangiranog ponuđača, u bilo kojoj fazi postupka Tenderska utvrđuje novu rang listu ispravnih i prihvatljivih ponuda i donosi novu odluku/rješenje o izboru ponuđača.“

2. Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Amandman I na Javni poziv za zakup terasa u opštini Kotor

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 

AMANDMAN I
BROJ:0208-276/2 OD 04.02.2016.GOD.
POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA U KOTORU PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0208- 276/1 OD 27.01.2016.GOD.

 

 

1.U Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup terasa u opštini Kotor broj:0208-276/1 od 27.01.2016.god. na kraju stava I dodaje se lokacija :

„35.Privremena lokacija za terasu ugostiteljskog objekta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dijelu kat. parcele 134 KO Perast, označena brojem 5.9 u Planu objekata privremenog karaktera u opštini Kotor u površini od 100 m2
Početna cijena godišnjeg zakupa: 2.900,00 €
Bankarska garancija ne manja od:1.000,00 €

2. Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates