Obavještenje za učesnike aukcije za plutajuće privremene objekte-pristaništa i privezišta

Podsjećamo sva zainteresovana lica na obavezu poštovanja strogo formalnih procedura prilikom konkurisanja:


- Prijava za javno nadmetanje mora da sadrži:
 Sve podatke o ponuđaču (fizičkom ili pravnom licu) kako je definisano javnim pozivom;
 Originalnu bankarsku garanciju ponude koja mora biti bezuslovna i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja od minimum 90 dana.
 Iznos bankarske garancije ne može biti manji od visine početne cijene zakupnine/naknade za korišćenje morskog dobra određene Javnim pozivom.
 Svi dokazi (osim fotokopije lične karte) moraju biti dostavljeni u formi originala ili ovjerene fotokopije;
- Ponuda se dostavlja kao jedinstvena cjelina uvezana i numerisana (osim bankarske garancije) u zatvorenom omotu;
- Na zatvorenom omotu ponude mora biti istaknuto ime i prezime ponuđača, broj javnog poziva i broj lokacije iz javnog poziva na koju se odnosi prijava.
- U okviru ponude-prijave napisati na papiru naznaku za koje pristanište se podnosi prijava.
- Uvid u uslove javnog poziva (uslove i skice kao i preuzimanje Obrasca A) može se ostvariti u prostorijama Javnog preduzeća u Službi za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo, na prvom spratu, svakog radnog dana zaključno sa 09.04.2019.god. do 15h.

U strogo formalnoj proceduri izuzetno je važno pravovremeno dostavljanje prijava, ni minut kasnije od vremenskog roka datog u Javnim pozivima (www.morskodobro.com).

U okviru projekta “WELCOME” organizovane akcije sakupljanja i selektovanja otpada iz mora

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u saradnji sa NVO “Zelena mreža – Green net” je tokom protekle sedmice realizovalo četvrtu u nizu aktivnosti sakupljanja i selektovanja otpada iz mora sa izabranih plaža, u okviru projekta “WELCOME”, Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru.

Akcije sakupljanja i selektovanja otpada sprovedene po unaprijed definisanim transektima na djelovima Velike plaže u Ulcinju, Bečićke plaže u Budvi i plaže Igalo u Herceg Novom, započete u 2018. godini nastavljene su i u 2019. godini. Otpad sa ovih plaža je selektovano sakupljan kako bi se omogućilo recikliranje materijala kao što je drvo, plastika, staklo i aluminijum. Prvi rezultati četvrtog u nizu istraživanja otpada sakupljenog na gore pomenutim plažama pokazuju da količine i vrste otpada variraju te da je na svim plažama dominantan otpad plastika. Najviše otpada sakupljeno je u Herceg Novom gdje je pored plastike zabilježena i najveća količina prirodnog drveta. U poređenju sa Herceg Novim i Ulcinjom najmanje otpada, i ovog puta, sakupljeno je u Budvi. Naredna istraživanja će svakako omogućiti dalju kvantitativnu i kvalitativnu analizu i dobijanje mjerodavnih podataka o otpadu iz mora.

Otpad sakupljen u ovim akcijama će dalje biti analiziran i kategorisan od strane Instituta za biologiju mora, koji je ravnopravan partner u projektu “WELCOME”. Rezultati istraživanja će omogućiti praćenje otpada iz mora tokom 2 godine kao i poređenje podataka i identifikaciju vrste i porijekla otpada koji na plaže dolazi iz mora i ušća rijeka.

 

IMG 5587

IMG 5881

IMG 5848

IMG 5837

Poziv lokalnim NVO za saradnju povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje" 2019. godine

Na osnovu odredbi Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2019. godinu broj 0203-638/4 od 15.02.2019. godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje,

POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA SARADNJU:

Povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje" 2019. godine

 

Predmet i cilj poziva

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva zainteresovane lokalne NVO da predlože aktivnosti za zajedničku realizaciju povodom promovisanja međunarodne manifestacije "Dan Planete Zemlje" 2019. godine. Pravo učešća na ovom Pozivu imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj), odnosno opštinama obuhvaćenim zonom morskog dobra.

Cilj ovog Poziva je saradnja sa nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg predloga za realizaciju lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. aprila, Dana Planete Zemlje u svakoj od 6 primorskih opština, a koje imaju za cilj zaštitu obale, mora i podmorja.

Ovim pozivom je planirana dodjela finansijskih sredstava za najbolje ponuđeno riješenje promovisanja Dana Planete Zemlje i to, za po jednu aktivnost u svakoj opštini pojedinačno, u iznosu od bruto 500 eura.

 

Uslovi koje moraju ispunjavati predložene aktivnosti

 • Predložena aktivnost treba biti u duhu uređenja, čišćenja ili sanacije nekog područja u zoni obale, mora ili podmorja
 • Aktivnost treba da okupi što veći broj učesnika
 • Realizacija aktivnosti mora biti isključivo vezana za zonu morskog dobra
 • Aktivnost se realizuje u toku jednog dana i to u perodu od 22. do 24. aprila 2019. godine
 • Rezultati aktivnosti moraju biti vidljivi i jasni odmah nakon završetka aktivnosti
 • Izvještaj sa fotografijama se dostavlja u roku od 5 radnih dana nakon završetka aktivnosti

Komisija Javnog preduzeća ocijeniće najbolje onu aktivnost koja ima konkretan i vidljiv rezultat i u najvećoj mjeri afirmiše zonu morskog dobra.

Rok za ocjenu ponuđenih aktivnosti za svaku opštinu je najviše 5 radnih dana po isteku roka za prijavu, nakon čega će sve prijavljene nevladine organizacije biti obaviještene o rezultatima.

Ocijenjivanje predloženih aktivnosti

Prilikom ocijenjivanja predloženih aktivnosti, koje su ispunile uslove propisane ovim konkursom, bodovi će se dodjeljivati po sledećim kriterijumima:

 • Nevladina organizacija sa najvećim brojem partnerskih organizacija dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule:

                                      

 

C = (C br. part. org/ C max br. part. org.) X 50

 

C – kriterijum

C br. part. org – broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u realizaciju

                       predloženih aktivnosti

C max br. part. org – najveći broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u

                      realizaciju predloženih aktivnosti, a koji je dostavila neka od organizacija koje

                         konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini

 • – maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma
 • Nevladina organizacija koja ima najveći broj sličnih aktivnosti (čišćenje javnih površina, sanacija javnog mobilijara, uređenje javnih površina, zasađivanje zelenila) realizovanih u prethodne 3 godine dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule:

 

 

A = (A br. real. akt./ A max br. real. akt.) X 50

 

    

A – kriterijum

A br. real. akt. – broj sličnih aktivnosti realizovanih u prethodne 3 godine

A max br. real. akt. – najveći broj realizovanih aktivnosti u prethodne 3 godine, a koji je

                     dostavila neka od organizacija koje konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini

 • – maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma

 

Bodovi dodjeljeni po osnovu ova dva kriterijuma biće sabrani. Javno preduzeće će ostvariti saradnju sa nevladinom organizacijom koja u konačnom zbiru bude imala veći broj bodova.

 1. U slučaju da dvije ili više nevladinih organizacija u jednoj opštini budu imale jednak broj bodova, Javno preduzeće će ravnomjerno podijeliti planirana sredstva svakoj od organizacija koje budu imale jednak broj bodova (i to po formuli: 500,00 eur / broj organizacija sa jednakim brojem bodova = dodijeljena finsnsijska sredstva po organizaciji).
 2. Izabrane organizacije su dužne potpisati Izjavu kojom prihvataju ponuđeni iznos finansijskih sredstava (precizirano u tački 1) za realizaciju predložene aktivnosti srazmijerno dodijeljenom iznosu finansijskih sredstava. Ukoliko izabrana organizacija odbije da potpiše predmetnu izjavu, ponuđeni iznos finansijskih sredstava (500,00 eur) će se ravnomjerno podijeliti na organizaciju/e koje prihvate potpisivanje ponuđene izjave.

 

Napomena: Bodovanje po gore navedenom principu se vrši za svaku opštinu pojedinačno.

 

Prijava na Poziv

Prijava aktivnosti se podnosi na predviđenom formularu koji se može dobiti u Javnom preduzeću ili na web site-u www.morskodobro.com. Uz potpisanu i pečatiranu prijavu, nevladine organizacije trebaju da dostave:

 • Rješenje o registraciji NVO u opštini na čijoj teritoriji se planira realizacija aktivnosti, original ili ovjerena fotokopija
 • Kratak CV nevladine organizacije (opis, aktivnosti, dosadašnja slična iskustva), potpisan i pečatiran
 • Izjavu NVO da za kandidovanu aktivnost nije tražena finansijska podrška drugog donatora, potpisana i pečatirana
 • Izjavu NVO da prihvata sve uslove precizirane tekstom Poziva lokalnim nevladinim organizacijama za saradnju: Povodom obilježavanja „Dana Planete Zemlje“ 2019. godine broj: 0401 - 1124/3 od 15. marta 2019. godine, potpisana i pečatirana
 • Sporazum ili ugovor sa partnerskim organizacijama povodom realizacije predloženih aktivnosti, potpisan i pečatiran od strane svih partnera.

Prijave na Poziv sa Projektom i pratećom dokumentacijom podnose se na Arhivu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, zaključno sa 29. martom 2019. godine do 16 časova.

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

Naručilac:

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Kontakt osobe:

Nemanja Malovrazić i Marija Bajković

Adresa: Budva, Popa Jola Zeca b.b.

Poštanski broj: 85310

Telefon: 033.452.709

Faks: 033.452.685

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet stranica:

www.morskodobro.com

 

Formular za prijavu možete preuzeti na linku: Dan Planete Zemlje 2019. godine

MONTAŽNI OBJEKAT NA BOJANI ZA BOLJU KONTROLU PODRUČJA

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i izvršni direktor Arhitektonskog studija “AiM” iz Podgorice potpisali su juče, 13. marta 2019. godine, Ugovor o izradi Idejnog rješenja i Glavnog projekta izgradnje objekta na desnoj strani obale rijeke Bojane, neposredno prije mosta na k.p. 1142/1 KO Gornji Štoj u opštini Ulcinj.

Rok za izradu Idejnog projekta je 25 radnih dana od dana zaključenja Ugovora, a rok za izradu Glavnog projekta izgradnje je 25 radnih dana od dana dobijanja saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte na Idejno Rješenje. Ukupna vrijednost Ugovora za izradu projektne dokumentacije je 4.840,00 eura.

Objekat je namjenjen za stručno administrativne poslove zaposlenih u JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, prevashodno službi kontrole morskog dobra, kao i za potrebe nadležnih držvanih organa i organa lokalne uprave. Cilj je uspostavljanje bolje organizacije i kontrole na obalama Bojane, posebno za vrijeme ljetnjih mjeseci kada na ovom području gravitira veliki broj mještana i turista.

Javno preduzeće je u Planu korišćenja sredstava za 2019. godinu za izgradnju objekta na obali rijeke Bojane predvidjelo 90.000,00 €. Nakon izrade projektne dokumentacije pristupiće se postavljanju objekta, već početkom ljetnje turističke sezone 2019. godine.

Obavještenje za učesnike tendera

Imajući u vidu da su u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u toku obimni postupci tenderskih procedura za davanje u zakup kupališta saglasno Zakonu o državnoj imovini, Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini i Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra u skladu sa Atlasom crnogorskih plaža i kupališta i Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period od 2019-2023. godine, podsjećamo sva zainteresovana lica na obavezu poštovanja strogo formalnih procedura prilikom komkursanja na tendere:

- Ponuđač može biti domaće ili strano fizičko lice, privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik pojedinačno ili kao grupa ponuđača u zajedničkoj ponudi-konzorcijum koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva (web stranica www.morskodobro.com);

- Članovi zajedničke ponude moraju u ponudi dostaviti ugovor o konzorcijumu u kojem će biti navedeno ko je nosilac zajedničke ponude i njegova ovlašćenja;

- Ponuda mora da sadrži:

 Sve podatke o ponuđaču (fizičkom ili pravnom licu) kako je definisano javnim pozivom;
 Originalnu bankarsku garanciju ponude koja mora biti bezuslovna i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja od minimum 90 dana. Iznos bankarske garancije ne može biti manji od visine ponuđene cijene godišnjeg zakupca;
 Fakultativne dokaze koji su navedeni u javnom pozivu (www.morskodobro.com):
 Fakultativni dokazi (www.morskodobro.com);
 Svi dokazi (osim fotokopije lične karte) moraju biti dostavljeni u formi originala ili ovjerene fotokopije;

- Na nadmetanju (tenderu) mogu učestvovati isključivo ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju;

- Ponuda se dostavlja kao jedinstvena cjelina uvezana i numerisana (osim bankarske garancije) u zatvorenom omotu;

- Na zatvorenom omotu ponude mora biti istaknuto ime i prezime ponuđača, broj javnog poziva i broj lokacije iz javnog poziva na koju se odnosi ponuda.

U strogo formalnoj froceduri izuzetno je važno pravovremeno dostavljanje ponuda, ni minut kasnije od vremenskog roka datog u Javnnim pozivima (www.morskodobro.com).

INSPEKCIJA PRIORITETNO DA UKLONI OBJEKTE KOJI NISU PLANIRANI NOVIM PROGRAMOM PRIVREMENIH LOKACIJA U ZONI MORSKOG DOBRA

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore podržava aktivnosti inspekcijskih organa koje ovih dana sprovode radove na uklanjanju nelegalnih objekata na primorju. Imajući u vidu da određeni broj privremenih lokacija u zoni morskog dobra nije planiran novim Programom (2019-2023.), apelujemo na inspekcijske organe da prioritetno treba ukloniti privremene objekte sa tih lokacija.

Javno preduzeće je do sada dostavilo prijave Direktoratu za inspekcijske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, a služba kontrole Javnog preduzeća stoji na raspolaganju za dalju koordinaciju i saradnju.
Javno preduzeće je poslalo i opomene bivšim zakupcima lokacija u zoni morskog dobra da objekte sa lokacija uklone u roku od 15 dana od dana dostavljanja opomene, s obzirom na to da iste nisu predviđene Programom privremenih lokacija za period od 2019-2023. godine. Navedeno je bila i ugovorena obaveza bivših zakupaca.

Bivši zakupci koji nisu uklonili objekte su obavješteni i da će sami snositi troškove uklanjanja objekata od strane državnih organa, odnosno da će istima trošak ukalnajnja biti blagovremeno fakturisan.

Sanacija obalnog zida u Sutomoru

Usled jačih udara talasa krajem januara ove godine, došlo je do rušenja dijela kamenog potpornog /obalnog/ zida u zaleđu plaže u Sutomoru u dužini oko 15 metara. Odmah po dobijanju naloga i zapisnika od opštinske komunalne inspekcije iz Bara, Javno preduzeće je reagovalo raspisivanjem hitne nabavke i izborom izvođača radova na sanaciji ovog objekta obalne infrastrukture. Sanacioni radovi su počeli odmah po zaključenju ugovora dana 25. februara 2019. godine, a zbog rizika da ne dođe do novih obrušavanja, kompletna sanacija je završena 04. marta.

Radovi su obuhvatili rasčišćavanje obrušenog kamena, izradu nove betonske trake kao i ponovno zidanje krupnim kamenom kao u nastavku potpornog zida. Zbog ugroženosti priobalnog puta sa gornje strane izvršeno je nasipanje betona kroz otvor u asfaltu, kako bi kompletne šupljine iza zida bile čevršće. Izvršena je i sanacija preostalog dijela zida u dužini oko 30 metara prema plaži “Maliby” izradom betonske trake podnožjem zida.

Izvođač ovih radova bila je firma Đokić group d.o.o. iz Bara, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 19.200 eura.

 

IMG c43e32dca918b6da2b41e248827aa8be V

20190223 111147

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates