Organizovana radionica povodom početka izrade Strategije održivog upravljanja plažama

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore organizovalo je danas u Budvi »kick off« radionicu povodom početka izrade Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori.

Za izradu Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori, Javno preduzeće je nakon sprovedenog tenderskog postupka izabralo konzorcijum koji čine "Hotelsko i destinacijsko savjetovanje" iz Zagreba, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, "Urbanistički institut Hrvatske" doo i "Proficiscor" doo iz Zagreba.

Cilj radionice bio je da pored prezentacija rada, metodologije i dinamičkog plana izrade strategije, podstakne aktivno učešće predstavnika relevantnih institucija koje učestvuju u kreiranju turističke ponude Crne Gore, a koji će sa aspekta rada svojih institucija dati doprinos za uspješnu izradu navedene strategije.
Nakon uvodnog izlaganja direkotra Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predraga Jelušića, predstavnika Službe za održivi razvoj morskog dobra i predstavnika Konzorcijuma zaduženog za izradu strategije, aktivno učešće u diskusiji imali su i predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva pomorstva i saobraćaja, Lučke kapetanije, direktori lokalne turisticke organizacije Ulcinj i Tivat, Privredne komora Crne Gore, Udruzenja turizma i ugostiteljstva, Udruzenja lici sa hendikepom, Uprave za inspekcijske poslove, kao i zainteresovani predstavnici građana.

Strategija u svojim rješenjima treba da se fokusira na uspješne prakse i inoviranje postojećeg modela upravljanja plažama, a sve kako bi se obezbijedila kvalitetna turistička ponuda, konkurentna sličnim destinacijama u Mediteranu i u skladu sa dugoročnom vizijom turističkog razvoja Crne Gore.
Rok za izradu Strategije održivog upravljanja plažama je januar 2018. godine, ali prve smjernice se očekuju već u novembru i decembru tekuće godine, kada će javnost ponovo imati priliku da ocjeni dotadašnji rad i da da sugestije, aktivno ušestvujući u javnim raspravama i radionicama.

Kvalitet morske vode (30.-31.08.2017.)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 30. do 31. avgusta pokazali su da je na 97% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 3% kupališta bio K2 klase.
Analiza je pokazala da je u opštini Ulcinj, na svih 16 kupališta voda bila kvaliteta K1, kao i na svih 12 kupališta u opštini Bar. U opštini Budva, od ukupno 27 kupališta na kojima se prati kvalitet mora, voda je bila K1 klase na njih 26, dok je na jednom kupalištu voda bila K2 klase. U opštini Tivat voda je na svih 9 kupališta bila K1 klase, dok je u Kotoru od ukupno 15 kupališta na njih 13 voda bila kvaliteta K1, a na 2 kupališta kvaliteta K2. Analizama je potvrđeno da je na svim kupalištima u opštini Herceg Novi kojih je ukupno 21, voda bila odličnog K1 kvaliteta.
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Sastanak Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Uprave za inspekcijske poslove

U cilju sumiranja dosadašnjih rezultata praćenja ljetnje turističke sezone danas je u Budvi organizovan obilazak terena i sastanak predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore.

Radnom obilasku terena i sastanku ispred Javnog preduzeća prisustvovali su direktor Predrag Jelušić i pomoćnici direktora Rajko Malović i Dragan Marković, rukovodilac Službe za kontrolu morskog dobra Veselin Vojinović, kao i direktor Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore Alija Košuta, glavna inspektorka Višnja Orban i koordinatori inspekcijskih službi u svim primorskim opštinama.

Tokom turističke sezone Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom imalo je kvalitetnu i korektnu saradnju sa prestavnicima Uprave za inspekcijske poslove, koja je u značajnoj mjeri doprinijela legalnosti obavljanja djelatnosti u zoni morskog dobra i boljem sistemu kontorle.

Dvije ključne teme današnjeg sastanka odnosile su se na uspostavljanje inspekcijske kontrole ilegalnog obavljanja turističke djelatnosti na obalama rijeke Bojane, a na sastanku je dogovoreno i da u narednom periodu akcenat bude stavljen na rad inspekcije iz oblasti planiranja prostora duž crnogorskog primorja.

 

IMG 3203

Sastanak sa JP "Komunalne djelatnosti" Ulcinj

Povodom problema oko odvoženja komunalnog otpada sa teritorije Ade Bojane u Ulcinju, nastalog zbog neizmirenih obaveza zakupaca objekata na obalama rijeke i pogrešne interpretacije da će Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore snositi troškove zakupaca, danas je u prostorijama ovog preduzeća održan sastanak sa predstavnicima JP “Komunalne djelatnosti” Ulcinj.

Sastanku su ispred Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom prisutvovali direktor Predrag Jelušić, predsjednik Upravnog odbora preduzeća Dževdet Cakuli, zamjenik direktora Rajko Malović i rukovoditeljka Pravne službe Klaudija Pejović, dok su ispred Opštine Ulcinj prisustvovali potpredsjednik Opštine Vaso Radović i direktor JP “Komunalne djelatnosti” Skender Kalezići.

Na sastanku je dogovoreno da već od sjutra predstvanici ulcinjskog komunalnog preduzeća uz pomoć lokalne komunalne inspekciie i kontrolora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom dostave fakture i opomene pred utuženje na adrese svih zakupca objekata na Bojani.

JP “Komunalne djelatnosti” Ulcinj će nakon obavljenog posla ući u postupak naplate potraživanja putem javnog izvršitelja, čiji će troškovi padati na teret zakupaca.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, ranije je uputilo obavještene i opomene svim zakupcima/korisnicima objekata na obalama rijeke Bojane na obavezu zaključivanja ugovora o odvozu smeća sa lokalnim komunalnim preduzećem, ali i na obavezu poštovanja ugovorenih obaveza i svih pozitivno pravnih propisa koji su u neposrednoj vezi sa korišćenjem morskog dobra.

 

kom

Reagovanje- 23.08.2017.

Povodom izjave direktora preduzeća “Komunalne djelatnosti” Ulcinj, vezano za odvoz komunalnog otpada sa područja Ade Bojane, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dalo je sledeće reagovanje:

“ Iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore smatramo da je problem odvoženja komunalnog otpada sa područja Ade Bojane potrebno hitno i sistemski riješiti, s toga još jednom apleujemo na sve zakupce/korisnike objekata na obalama rijeke Bojane da pristupe zaključivanju ugovora o odvozu smeća sa preduzećem “Komunalne djelatnosti Ulcinj”, na način na koji ti rade ostali građni i privredni subjekti iz Ulcinja, ali i ostalih primorskih opština. Korisnici/zakupci ovih objekata su dužni i da kao poreski obveznici uredno izmiriju svoje obaveze prema nadležnim državnim organima, kao i da poštuju sve ostale odredbe sadržane u ugovoru o korišćenju morskog dobra da se isto koristi i eksploatiše u skladu sa svim pozitivno pravnim propisima koji su u neposrednoj vezi sa korišćenjem morskog dobra.

Sa druge strane dužnost lokalnog komunalnog preduzeća jeste da stvori efikasne preduslove za kvalitetno odlaganje otpada i njegovo dalje zbrinjavanje, koji ni na koji način ne bi ugrožavo mještane i turiste jednog od najatraktivnijih dijelova crnogorske obale. S toga preporučujemo komunalnom preduzeću da nastave sa odvozom komunalnog otpada sa Ade Bojane, a Javno preduzeće će im ,u domenu svojih nadležnosti, dati punu podršku da na valjan način uspiju da stvore obaveze prema korisnicima/zakupcima objekata.

Javno preduzeće ta upravljanje morskim dobrom Crne Gore zaključno sa 23. avgustom 2017. godine uplatilo je u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave Opštini Ulcinj ukupno 562,914,70 eura od čega 384.635,90 po osnovu zakupa kupališta, privremenih objekata i terasa, a od objekata na rijeci Bojana iznos od 176,288,80 eura. Upravo taj prihod u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i u skladu sa Ugovorom o korišćenju i namjeni prihoda od naknada za korišćenje morskog dobra zaključenog između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i opštine, taj je namjenjen za održavanje komunalnog reda u zoni morskog dobra.”

Najnoviji rezultati analize kvaliteta morske vode (16.-17.08.2017.)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 16. do 17. avgusta pokazali su da je na 88% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 12% kupališta bio K2 klase.

U opštini Ulcinj, od ukupno 16 kupališta, na njih 9 voda je bila kvaliteta K1, dok je na 7 preostalih kvalitet vode bio klase K2. Analiza je pokazala da je morska voda na svih 12 kupališta u opštini Bar i 27 kupališta u opštini Budva bila kvaliteta K1. U opštini Kotor od ukupno 15 kupališta, na njih 14 morska voda je bila kvaliteta K1, dok je na samo jednom kupalištu bila K2 klase. Od ukupno 9 kupališta na kojima se radi analiza u opštini Tivat, voda je bila kvaliteta K1 na njih 7, a na preostala 2 kupališta K2 klase. Slična situacija je bila i u opštini Herceg Novi, gdje je od ukupno 21 kupališta, na njih 19 morska voda bila kvaliteta K1, dok je na dva kupališta voda bila kvaliteta K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Donacija Kliničkom centru Crne Gore

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je saglasno Odluci Uprvnog odbora preduzeća doninaralo novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 eura Kliničkom centru Crne Gore, kao najvećoj zdravstvenoj ustanovi u našoj državi. Donirana sredstva namjenjena su za nabavku dodatne opreme za čuvanje koštanog tkiva za potrebe operacionog bloka u Klinici za ortopediju i traumatologiju, koju do sada nijesu posjedovali, a koja predstavlja važan segment za bezbjedan rad sa pacijnetima.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, pored svoje osnovne djelatnosti, na ovaj način afirmiše i društveno odogovorno poslovanje ka ustanovama kojima je pomoć najpotrebnija.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates