543 spasioca na vodi spremna za turističku sezonu

U saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crveni krst Crne Gore je u prethodnom periodu organizovao 4 obuke za nove spasioce na vodi.
Na kursevima je obučeno 116 novih spasilaca, dok je 427 postojećih uspješno prošlo provjere i ovjerilo svoje licence.

Crveni krst Crne Gore je član Međunarodne federacije za spašavanje na vodi (ILS-e), tako je program obuke usklađen sa evropskim i svjetskim standardima.
Pravilnikom o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta propisana su pravila organizacije spasilačke službe na crnogorskim plažama.
Spasilačka služba mora biti organizovana od najmanje jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje legitimaciju važeću za tekuću godinu, na svakih 50m dužine obale u mjesecima jul i avgust, odnosno na svakih 100m dužine obale u ostalih mjesecima (maj, jun, septembar i oktobar). Na plažama mora postojati jedna kula za spasioce na svakih 100 m dužine obale, sa istaknutim natpisom "spasilac", na crnogorskom i engleskom jeziku i jedan spasilački punkt na svakih 50 m, između dvije kule, u neposrednoj blizini vode.

Na plažama mora biti postavljen jedan čamac na svakih 200 m dužine obale, kao i signalizacione zastavice (u tri boje) i informativna tabla na kojoj je definisano njihovo značenje na crnogorskom i engleskom jeziku, i to: ZELENA - bezbjedno i bezopasno kupanje, ŽUTA - kupanje je ograničeno i može biti opasno, CRVENA - kupanje je zabranjeno ili spasioc nije na dužnosti. Spasilačka oprema obuhvata opremui na kuli i punktu (dvogled, bova za spašavanje, signalizacione zastave, mobilni telefon i oprema za prvu pomoć) i ličnu opremu spasioca (uniforma - majica i šorts sa oznakom spasilačke službe na crnogorskom i engleskom jeziku, pištaljka, mobilni telefon, bova za spašavanje i laka ronilačka oprema).

POTPISAN UGOVOR SA POMORSKIM FAKULTETOM IZ KOTORA

Direkor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i dekan Pomorskog fakulteta iz Kotora prof. dr Danilo Nikolić, potpisali su danas Ugovor o izradi Studije o objektima obalne/pomorske infrastrukture i vodenog saobraćaja na teritoriji budvanske rivijere.

U skaldu sa projektnim zadatkom predmet ovog Ugovora odnosi se na analizu i sintezni prikaz postojećeg stanja objekata i načina funkcionisanja pomorskog saobraćaja i organizaciju službi na području Budve. Analiza postojećeg stanja obuhvata luku Budva (zahvat kopno i akvatorijum), broj postojećih vezova, pristaništa, privezišta, ponti, pontona i sidrišta kao i na namjenu i organizaciju prostora komuanlinih, komercijalnih vezova i vezova za privredna vozila.

Jedan od aspekata analize obuhvatiće i planirane intervencije/izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih u skladu sa programima i projektima za izgradnju i postavljanje objekata obalne infrastrukture, prostorno planske dokumente (državni i lokalni planski dokumenti), plan privremenih objekata i strategije i studije postojećih projekata.
Predmet ugovora je i sveobuhvatna analiza priobalnih plovidba, odnosno način funkcionisanja linijskog saobraćaja, izletničkih tura, taxi prevoza, saobraćaj plovila na vodeni mlazni pogon i sl.

Pmorski fakultet iz Kotora sprovešće i analizu mogućnosti i sačiniti predloge potrebnih mjera na unapređenju obalne infrastrukture i organizacije saobraćaja u smisli kratkoročnih i dugoročnih mjera i aktivnosti, kao što su:

- predlog izvođenja novih batimetrijskih premjera radi ažuriranja sadržaja pomorskih karata i nautičkih planova gdje za to postoji potreba,
- definisanje granica sidrišta za male brodove (prvenstveno za nautička plovila), preporučenih ruta, eventualnih zona zabranjenih za plovidbu i sidrenje, damping zona i njihov prikaz na pomorskim kartama
- analiza karakteristika talasa, morskih struja i morskih mijena u datoj akvatoriji na osnovu postojećih podataka i ocjena njihovog uticaja na sigurnost plovidbe i posljedice zagađenja
- Izmjene i dopune postojećih propisa i donošenje novih (nedostajućih)
- Unapređenje organizacione strukture
- Osnove Programa organizacije pomorskog saobraćaja
- Mjere unapređenja zaštite mora od zagađenja

Ugovorena vrijednost ovog istraživačkog projekta iznosi 19.950,35 eura. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom narednog mjeseca potpisaće i Ugovor sa Pomorskim fakultetom za izradu eleborata studije pririodnih uslova za formairanje vezova na bovama u zoni tivatskog i budvanskog zaliva.

 

fotografija potpisivanje ugovora pfk

Obavještenje

U sklopu redovnih predsezonskih aktivnosti na održavanju neustupljenih dijelova zone morskog dobra, a shodno  Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od 30.05 do 01.06.2017. godine u ranim jutarnjim satima izvršilo  bagerisanje i profilisanje potoka ili kanala u opštini Budva i u periodu od 01.06. do 10.06.2017. godine bagerisanje na području opštine Bar.


Tom prilikom, u opštini Budva izvršeno je mašinsko bagerisanje, profilisanje i usmjeravanje prema moru sledećih potoka: kod "Vile Manojlovic" na Slovenskoj plaži, potok "Grdjevica", potok kod hotela "Park", potok kod crkve "Sv. Toma" u Bečićima, potok „Slatava“ u Buljarici. Potoci su uređeni sa ciljem da dođe do nesmetanog oticanja vode u more,  uređenja samog kanala kao i lakšeg održavanja čistoće istog.


Na području opštine Bar izvršeno je bagerisanje i regulacija potoka na plaži Čanj, potoka na plaži u Sutomoru, kod restorana "Tri Duda", bagerisanje južnog dijela rijeke Željeznice na ušću u more kao i bagerisanje kanala na plaži u Šušnju, kod ugostiteljskog objekta “Green Forest”.

 

Fotografije sa terena: 

 

bb22 bb33 

bb55 bb66

Obavještenje

U sklopu redovnih predsezonskih aktivnosti na održavanju i uređenju zone morskog dobra, a shodno  Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od 26.05 do 09.06.2017. godine izvršilo radove na postavljanju parkovskog mobilijara – parkovske klupe i ulične kante za otpad u svih šest primorskih opština. Tom prilikom postavljeno je:

 

NAZIV OPŠTINE                      PARKOVSKE KLUPE                               KORPE ZA OTPATKE

HERCEG NOVI                                10 kom                                                       10 kom
KOTOR                                             5 kom                                                         5 kom
TIVAT                                               5 kom                                                         5 kom
BUDVA                                           10 kom                                                        10 kom
BAR                                                 5 kom                                                          5 kom
ULCINJ                                             5 kom                                                         5 kom
UKUPNO:                                        40 kom                                                       40 kom

 

 

Fotografije sa terena:

 

rr1 rr22

rr33 rr44

 

Postavljena kapija na stazi prema plaži Mogren

U sklopu redovnih aktivnosti na održavanju i uređenju zone morskog dobra, a shodno Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od od 18.05. do 16.06. 2017. godine izvršilo radove na izradi kapije na stazi prema plaži “Mogren I”, u opštini Budva.

Ugovorom je bilo predviđeno da se izvedu radovi na izradi dva arm-betonska stuba obložena kamenim pločama , a nakon toga postavi gotova – fabrički proizvedena metalna dvokrilna kapija od inox-a, širine 3,40 m i visine 2,00 m sa fiksnim dijelom iznad, visine 40cm na kome je urezan natpis “plaža Mogren”. Na desnom krilu kapije postavljena je info tabla dimenzija 60cm x 100cm, na kojoj su napisani podaci vezani za bezbjednost prolaza prema plaži. 

Ukupna vrijednost radova iznosi 4.771,90 €.

U toku su radovi na sanaciji oštećenih polja metalne ograde uz pješačku stazu, a biće završeni u narednih par dana.

 

cc1

Potpisan sporazum o saradnji između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Saradnja između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Jadranskog instituta pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti koja je upsostavljena prošle godine u okviru projekta DELICROMAR, u petak 16.06.2017. godine ozvaničena je Sporazumom o saradnji koji su u petak 16. juna 2017. godine u Zagrebu potpisali predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Zvonko Kusić i direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Predrag Jelušić.

Ovim Sporazumom uspostavljena je naučno-stručna saradnja u okviru projekta „Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine – unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša / Developing a Modern Legal and Insurance Regime for Croatian Marinas - Enhancing Competitiveness, Safety, Security and Marine Environmental Standards (DELICROMAR)“ . Ovaj projekat finansira Hrvatska zaklada za znanost, a sprovodi ga Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u periodu od 2016- 2019. godine.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u okviru projekta DELICROMAR učestvovaće u aktivnostima kao što su razmjena podataka i iskustava, učešće u zajednčkim istraživanjima i pripremama naučnih radova iz oblasti pomorstva i zaštite životne sredine mora, te učešće na naučnim i stručnim skupovima, radionicama i edukacijama iz ovih oblasti.

Predstavnici Javnog preduzeća su tokom maja ove godine učetvovali na "Jadranskoj konferenciji o pomorskom pravu" koja se u okviru ovog projekta održala u Opatiji, a u periodu od 29.-30. juna u Splitu održaće se Okrugli sto "Aktuelni pravni izazovi održivog razvoja u jadranskim lukama nautičkog turizma" na kojem će panelista iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom predstaviti izazove u razvoju luka od lokalnog značaja u Crnoj Gori.

Uređeno kupalište ispod hotela Club Riviera

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je u saradnji sa d.o.o. “Čistoća” iz Herceg Novog očistilo i uredilo kupalište ispod hotela Club Riviera u Njivicama.
U skladu sa Pravilnikom o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređenja i izgrađena kuplaitša u utorak će biti postavljene kante za otpatke, a vodeni dio kupališta će biti obilježen bovama sa morske strane.

U utorak će biti postavljene i dvije informativne table, jedna sa obilježjem javne plaže, kojom će ove sezone upravljati Morsko dobro, i druga koja će upozoravati na opasnot od klizišta na jednom dijelu plaže i zabranu kupanja radi predostrožnsti.

Sa lokalnim komunalnim preduzećem d.o.o. “Čistoća” postignuto je saglasje da se čišćenje kupališta i odvoženje otpada obavlja u kontinuitetu.

Pristup plaži kopnom za sada nije moguć, jer je riječ o privatnoj, a ne državnoj imovini, a prilaz kupalištu je dostupan sa morske strane.

Javno preduzeće za upravljanje morskim doborm Crne Gore je u komunikaciji sa OTP factoring bankom, koja rspolaže imovinom hotela “Club Riviera”, oko obezbijedjivanja saglasnosti da se na jednom dijelu imovine osposobi gostima pristup kupalištu.

 

image1

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates