Predsezonsko nasipanje plaža na području opština Herceg Novi, Kotor i Tivat

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke zaključilo ugovor sa “ĐOKIĆ GROUP” D.O.O. iz Bara za realizaciju nasipanja plaža pijeskom na području Boke Kotorske, a koje su predviđene “Elaboratom o predsezonskom nasipanju plaža na području opština Herceg Novi, Kotor i Tivat” iz marta 2016. godine.

Ovim Elaboratom predviđeno je da se prihranjivanje vrši mašinskim ili ručnim razastiranjem odgovarajuće vrste pijeska na plažama koje će predhodno biti očišćene od otpada. Prilikom realizacije posla minimalna količina materijala će se nasipati direktno u more, odnosno najveća količina pijeska će biti razastrta po postojećoj površini plaže. Nasipanje će se vršiti pijeskom koji se vadi na separacijama u koritima rijeka, a koji je prirodnim procesom taloženja i abrazivnim dejstvom vode, obrađen do nivoa da se dobije zaobljeni oblik zrna, prečnika 4-8mm. Elaborat predviđa nasipanje ukupne količine od 422 m3 na 18 lokacija na području opštine Kotor, ukupne količine od 140 m3 na 7 lokacija na području opštine Tivat, i ukupne količine od 745 m3 na 26 lokacija na području opštine Herceg Novi. Za izvođenje predmetnih aktivnosti, Javno preduzeće je pribavilo saglasnosti opština Tivat, Herceg Novi i Kotor.

U skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, za obavljanje predsezonskog nasipanja postojećih plaža u Boki Kotorskoj u cilju održavanja ovih plažnih površina i njihovog stavljanja u funkciju tokom ljetnje turisitčke sezone Agencija za zaštitu životne sredine je Rješenjem broj 02-UPI-412/4 od 04. 04. 2016. godine je odobrila Javnom preduzeću vršenje predmetnih aktivnosti u zaštićenom prirodnom dobru “Kotorsko-Risanski zaliv” i istim propisala obavezu obezbjeđivanja odgovarajuće studijske osnove u kojoj će biti utvrđena opravdanost sprovođenja aktivnosti u odnosu na prirodne i ljudskim aktivnostima uzrokovane obalne procese i obezbjeđivanje odgovarajuće komparativne analize fizičko-hemijskih i bioloških karkteristika.

S tim u vezi, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je angažovalo stručnjake Instituta za biologiju mora za izradu studije „Uticaj nasipanja pijeskom na prirodne karakteristike plaža u zaštićenom prirodnom dobru „Kotorsko-Risanski zaliv“ kojom će se izvršiti analiza i ocjena uticaja predmetnih aktivnosti, dati zaključci o opravdanosti nastavka nasipanja ovih plaža, kao i preporuke i kriterijumi za izbor lokacija prilikom izrade budućih elaborata nasipanja plaža.

 

 

 

 

Sanirana ograda i obalni zid na pješačkoj stazi prema plaži Mogren

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u cilju blagovremene pripreme za ljetnju turističku sezonu izvršilo je sanaciju ograde i obalnog zida na pješačkoj stazi prema plaži Mogren. Vrijednost ovih radova iznosi cca. 5.000, 00 eura. 

 

 

30051 30052

Obilježen Evropski dan parkova- Velikom gradskom parku u Tivtu poklonjena Gravillea Johnsoni

Na aukciji održanoj u Velikom gradskom parku u Tivtu, u organizaciji Opštine Tivat i d.o.o. "Komunalno" a povodom obilježavanja Evropskog dana parkova, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u cilju obogaćivanja biljnog fonda parka kao zaštićenog prirodnog dobra poklonilo je primjerak ukrasnog drveta starog 15 godina- rijetke australijske vrste Gravillea Johnsoni.

 

DSC 0017 DSC 0013

Saradnja Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom sa Jadranskim zavodom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na realizaciji projekta „DELICROMAR“

Povodom uspostavljanja saradnje sa Jadranskim zavodom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 24. 05. 2016. godine u Javnom preduzeću održan je sastanak sa predstavnicima Pomorskog fakulteta u Splitu, na kome je dogovorena saradnja na naučno-istraživačkom projektu: „Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljskog režima za hrvatske marine – unaprjeđenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša / Developing a Modern Legal and Insurance Regime for Croatian Marinas – Enhancing Competitiveness, Safety, Security and Marine Environmental Standards (DELICROMAR)“.

Cilj ovog projekta je ostvarivanje saradnje između specijalizovanih naučnih radnika iz oblasti pomorskog prava i stručnjaka iz prakse, posebno u oblasti luka nautičkog turizma. Poseban akcenat se stavlja na saradnju privatnog i javnog sektora, naročito marina, osiguranja, čarter agencija, te nadležnih javnih organa u Hrvatskoj i u dugim jadranskim zemljama, kako bi se kroz uporednu analizu zakonskog osnova i prakse došlo do novih, pozitivih promjena u ovoj oblasti.

S obzirom da je Crna Gora posebno važna destinacija nautičkog turizma, prof. dr. sc. Ranka Petrinović i dr. sc Nikola Mandić sa Pomorskog fakulteta u Splitu istakli su da su naša iskustva iz poslovne i pravne prakse u središtu naučno-istraživačnog interesa ovog projekta i
prepoznali Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom kao važnog partnera iz Crne Gore za realizaciju ovih aktivnosti.

Prema danas dogovorenoj saradnji na projektu DELICROMAR, pored nezavisne i nepristrasne pravna ekspertize i uporedne analize modela upravljanja lukama nautičkog turizma u zemljama Jadrana, od posebne važnosti za Crnu Gori biće i edukativni segment ovog projekta koji ima za cilj podizanje svijesti i informisanost posebno lokalnog stanovništva o standardima i modelima upravljanja lukama nautičkog turizma.

Akcija sadnje u Borovoj šumi

Dana 17.05.2016. sa početkom u 11 časova Forum MNE je, u partnerstvu sa opštinom Ulcinj i Javnim preduzećem  za upravljanje morskim dobrom Crne Gore realizovao veliku građansku akciju sadnje u Borovoj šumi (plaža Sapore Di Mare). Akciju je otvorio predsjednik opštine Ulcinj gdin Nazif Cungu i direktorica Foruma MNE gđa Elvira Hadžibegović Bubanja. Tom prilikom zasađeno je 80 sadnica alepskog bora i pinus pinea.

 

Saopštenje povodom akcije čišćenja i uklanjanja objekta u Bečićima

Dana 26. , 27. i 28.04. 2016. godine na prostoru opštine Budva, lokacija Bečići, sprovedene su aktivnosti na uklanjanju i čišćenju objekta (koji je izgorio krajem prošle godine) na Bečićkom potoku  i neposredne okoline i to sledeće:


-Sa betonskog platoa objekta uklonjen je sav šut, garež, ostaci zidova i šank;

-Sa plaže i potoka uklonjeni su ostaci metalnih konstrukcija za suncobrane;

-Iza i pored objekta uklonjena je veća količina kabastog otpada, drvene staze za kupalište, metalne konstrukcije suncobrana i dr. ;

-Toalet je okrečen i konzerviran.

 

Sav sakupljeni materijal je utovaren i odvezen na na gradsku deponiju.

 

 

Prilog:    PDF file1 (fotografije sa akcije)

               PDF file2 (fotografije sa akcije)

               PDF file3 (fotografije sa akcije)

 

Saopštenje

U cilju usaglašavanja zajedničkih aktivnosti i sistematske pripreme za sljedeću turističku sezonu, danas je u prostorijama Javnog preduzeća upriličen sastanak između direktora Uprave za inspekcijske poslove, Božidara Vuksanovića i direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Predraga Jelušića, sa saradnicima.
Prilikom ovog sastanka, analiziriani su problemi sa kojima su se suočavali Uprava za inspekcijske poslove i Javno preduzeće tokom protekle turističke sezone, sa ciljem da se definišu aktivnosti za nastavak saradnje.
Na sastanku je dogovoreno da Uprava za inspekcijske poslove i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u narednom periodu zajednički djeluju po pitanju nelegalne gradnje i postavljanja privremenih objekata u zoni morskog dobra bez izdatih odobrenja nadležnog organa .
Dogovoreno je da će inspektori Uprave za inspekcijske poslove i pripadnici Službe za kontrolu zone morskog dobra Javnog preduzeća već od ponedeljka, 16.05.2016 godine, formirati radne timove i nastupati zajednički na terenu, kako bi se efikasnije izborili sa nepravilnostima u cilju suzbijanja sive ekonomije i zašite prostora u zoni morskog dobra.

 

12131143152

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates