Sastanak predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i predstavnika Poreske uprave Crne Gore

Nakon inicijative direktora Poreske uprave Crne Gore, gospodina Miomira M. Mugoše, dana 30. marta 2016. godine u prostorijama Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u Budvi održan je sastanak navedenih institucija.

Na predlog gospodina Mugoše, tema sastanka bila je podrška Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u realizaciji planiranih ciljeva Poreske uprave za vrijeme pripreme i praćenja turističke sezone 2016. godine.

Sastanku su prisustvovali:

Kao predstavnici Poreske uprave: direktor Miomir M. Mugoša, Sonja Cikić, Branko Nikčević i Jovo Grdinić.
Kao predstavnici Javnog preduzeca: direktor Predrag Jelušić, pomoćnik direktora Rajko Malović, rukovoditeljka ekonomsko-finansijske službe Ljubica Bujković i šefica kabineta direktora JPMD, Jasmina Kašćelan.


Na sastanku su doneseni sledeći zaključci:


Svi ugovori o zakupu morskog dobra, visina uplaćene naknade sa podacima za pravna i fizicka lica, dostupni su na web stranici Javnog preduzeća www.morskodobro.com


Poreska uprava je proslijedila Javnom preduzeću Nacrt Akcionog plana za pripremu i praćenje turisticke sezone u cilju dostavljanja primjedbi i sugestije


Ove dvije institucije su sa saglasne da se unaprijedi zajednička saradnja sa Upravom za inspekcijske poslove

 

 

Na kraju je konstatovano da je sve djelatnosti koje su direktno ili indirektno vezane za turisticku sezonu neophodno uvesti u legalne tokove, a kao prioritet je istaknuto neselektivno i sveobuhvatno postupanje prema svim poreskim obveznicima.

Javni poziv

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br:0203-2372/6-1 od 15.08.2015.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom br.08-2794 od 17.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbor Javnog preduzeća br.0203-1445/13 od 29.03.2016.god., Javno preduzeće objavljuje :

 

 

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
broj:0210-1513/1 od 30.03.2016.god.

 

 

 

Javni poziv

Nova faza uređenja specijalnog rezervata prirode „Tivatska solila“

Javno preduzeće i u 2016. godini nastavlja sa sanacijom i uređenjem Specijalnog rezervata prirode „Tivatska Solila“. Ovom fazom radova predviđeno je uređenje prostora ispred Informativnog punkta na samom ulazu u rezervat postavljanjem kamenih ploča i ivičnjaka i postavljanje nove nove kapije u dužini od 18m kako bi se obezbijedila bolja zaštita rezervata. Takođe, izvršiće se nabavka i postavljanje klupa i stola na prostoru ispred Informativnog punkta namjenjenih za odmor posjetilaca.

Dalje, u okviru ovih radova planirana je i sanacija kamene obloge glavnog nasipa u dužini od 20m, i sanacija oštećenja na čeličnom i drvenim mostovima koja su prozrokovana neozvoljenim ulaskom automobila u rezervat. Radovi će obuhvatiti i održavanje 12 drvenih mostova - zamjenu postojećih dasaka i farbanje mostova propisanom zaštitom.

Ova faza uređenja obuhvatiće i sanaciju postojećih i izradu novih informativnih tabli.

Datum početka radova je 28.03.2016. godine, a izvođač radova je preduzeće "V PROJEKT" D.O.O. iz Nikšića koji je izabran putem javnog tendera. Nadzor nad izvođenjem radova vršiće preduzeće "INGENIUM" -Podgorica, dok je rok završetka 60 kalendarskih dana. Ukupna vrijednost radova u ovoj fazi iznosiće oko 22.500,00 eura uključujući nadzor.

Tivatska solila obuhvataju površinu od 150 ha i 2008. godine proglašena su specijalnim rezervatom prirode. Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode 2013. godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom postalo je upravljač ovim područjem.

Amandman I

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

AMANDMAN I
BROJ:0206-1418/2 OD 25.03.2016.GOD
NA PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-1418/1 OD 22.03.2016.GOD.

 

1. U Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup kupališta broj:0206-1418/1 od 22.03.2016.god. vrše se ispravke tehničkih grešaka u površinama kupališta i to :

2. U poglavlju I u tački 1. Opština Herceg Novi :

2.1. Pod rednim brojem 1.18 - lokacija 16D umjesto površine „350 m2“ treba da stoji „340 m2“
2.2. Pod rednim brojem 1.22 - lokacija 18F umjesto površine „180 m2“ treba da stoji „490 m2“
2.3. Pod rednim brojem 1.25 - lokacija 23B umjesto površine „1069 m2“ treba da stoji „1060 m2“

3. U poglavlju I u tački 4. U Budvi pod rednim brojem 4.5 – lokacija 14F2 umjesto površine „3050 m2“ treba da stoji „2770 m2“.

4. Sve ostale odredbe Ponovljenog Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Amandman I

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

AMANDMAN I
BROJ:0206-1424/2 OD 23.03.2016.GOD.


JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA I SPECIJALNIH KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-1424/1 OD 22.03.2016.GOD.

 

1. U Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup hotelskih kupališta i specijalnih kupališta broj:0206-1424/1 od 22.03.2016.god. u poglavlju I u tački 4. U Budvi briše se lokacija pod rednim brojem 4.10 kupalište u Petrovcu označeno 25G u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Budva za period od 2016-2018.god. do okončanja postupka pred Upravnim sudom.

2. U poglavlju I u tački 4. U Budvi pod rednim brojem 4.7 vrši se ispravka površine kupališta označenog 14F1 odnosno umjesto „2880 m2“ treba da stoji „2590 m2“.

3. Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup hotelskih kupališta

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 29 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke broj:0203-862/7 od 22.02.2016.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje

 

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA I SPECIJALNIH KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-1424/1 OD 22.03.2016.GOD.

 

 

 

Javni poziv

Ponovljeni Javni poziv

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje


PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-1418/1 OD 22.03.2016.GOD.

 

 

 

Javni poziv

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates