Ponovljena analiza kvaliteta morske vode na Maloj plaži u Ulcinju

Kako je prema poslednjim rezultatima analize kvaliteta morske vode od 02. i 03. avgusta 2017. godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom od Instituta za biologiju mora dobilo podatke da je na Maloj plaži u Ulcinju voda bila van propisanog kvaliteta, Javno preduzeće je obavijestilo nadležne inspekcijske organe o stanju kvaliteta vode na ovom kupalištu, I zatražilo hitnu inspekcijsku kontrolu predmetne lokacije, dok je korisnik istakao crvenu zastavicu nakupalištu.

Institut za biologiju mora je nastavio sa analizom uzoraka morske vode sa ove lokacije, a danas je Javno preduzeće dobilo podatak da je kvalitet vode na Maloj plaži u granicama propisanih vrijednosti. Međutim, iz razloga predostrožnosti , iz Javnog preduzeća obavještavamo javnost da se od strane Instituta za biologiju mora nastavlja procedura analize uzoraka sa Male plaže, o čemu ćemo blagovremeno informisati javnost.

JAVNO OBAVJEŠTENJE

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore upozorava zakupce/ korisnike kupališta i objekata u zoni morskog dobra na obavezu zaključivanja Ugovora sa javnim komunalnim preduzećem o odvozu smeća i obavezu poštovanja propisa iz komunalne oblasti u skladu sa članom 7 Ugovora o korišćenju morskog dobra.

Navedene obaveze proizilaze neposredno iz Ugovora o korišćenju morskog dobra da se isto koristi i eksploatiše u skladu sa odredbama ugovora i svim pozitivno pravnim propisima koji su u neposrednoj vezi sa korišćenjem morskog dobra.

Najnoviji rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 02. do 03. avgusta pokazali su da je na 95% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, na 4% kupališta bio K2 klase, dok je na 1% kupališta voda bila van propisanih granica. Ovakvi rezultati govore da je na većini crnogorskih kupališta morska voda sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

U opštini Herceg Novi, od ukupno 21 kupališta, na njih 18 voda je bila kvaliteta K1, dok je na preostala 3 voda bila kvaliteta K2. Na svih 15 kupališa u opštini Kotor i 9 kupališta u opštini Tivat, na kojima je rađena analiza, morska voda je bila kvaliteta K1. Od ukupno 27 kupališta u opštini Budva na njih 26 voda je bilakvaliteta K1 klase, dok je na jednom kupalištu voda bila kvaliteta K2. Slična situacija je bila i u opštini Bar, gdje je od ukupno 12 kupališta na kojima se radi analiza, voda bila kvaliteta K1 na njih 11, a kvaliteta K2 na jednom kupalištu. Na 15 kupališta u opštini Ulcinj, voda je bilakvaliteta K1 klase, dok je na kupalištu Mala plaža vodabila van propisanog kvaliteta. Javno preduzeće je obavijestilo nadležne inspekcijske organe o stanju kvaliteta vode na ovom kupalištu, i zatražilo hitnu inspekcijsku kontrolu predmetne lokacije, dok je korisnik istakao crvenu zastavicu na kupalištu.Nakon dobijenih podataka, Institut za biologiju mora je nastavio uzimanje uzoraka morske vode sa ove lokacije, a o rezultatima odrađenih analiza ćemo naknadno obavijestiti javnost.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Radni sastanak sa Upravom za inspekcijske poslove

U cilju sumiranja dosadašnjih rezultata i kontinuiranog praćenja ljetnje turističke sezone Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom organizovalo je juče radni sastanak sa predstavnicima Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore. Sastanku su pored direkotra Javnog preduzeća Predraga Jelušića i pomoćnika direkotra Rajka Malovića i Dragana Markovića, te glavne inspektorke Višnje Orban i predstavnika Uprave za inspekcijske poslove, prisustvovali i novoimenovani državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizima Damir Davidović i generalna direkotrica Direkotrata za turistički razvoj i standarde Olivera Brajović. G-din Jelušić je upoznao prisutne sa aktivnostima i mjerama koje Javno preduzeće sprovodi u cilju integralnog upravljanja resursima na crnogorskom priobalnom pojasu.

Jelušić je istakao da se kontrola svakodnevno vrši na crnogorskim kupalištima i pohvalio dobru saradnju Službe za kontrolu morskog dobra i Uprave za inspekcijske poslove. Podsjetio je prisutne da su u skladu sa Pravilnikom o uređenim i izgrađenim kupalištima, zakupci dužni da oslobode 50 odsto prostora od mobilijara i naglasioda je ove godine značajno smanjen broj prijava koje se odnose na nepoštovanje ovog pravila.

Na sastanku je bilo riječi o raspisanim javnim pozivima za davanje u zakup pristaništa, privezišta i druge obalne infrastrukture, koje je Javno preduzeće sprovelo prije nekoliko dana, a koje će nakon okončanih tenderskih procedura u značajnoj mjeri unaprijediti izdavanje odobrenja za organizovanje planiranih namjena na tim objektima i samim tim obezbjediti preduslove za legalno funkcionisanje objekata obalne infrastrukture i legalan rad privrednih subjekata koji na njima obavljaju djelatnost.

Jedna od ključnih tema odnosila se na uspostavljanje legalnog obavljanja turističke djelatnosti na obalama rijeke Bojane. Javno preduzeće je tokom protekle godine sprovelo nephodne mjere, kroz raspisivanje javnog poziva za zakup sojanica, obilježavanje zakupljenih objekata brojevima i davanjem podrške i smjernica u kojem pravcu je potrebno organizovati djelatnost na tom prostoru u skladu sa važećim planskim dokumentima, što je u značajnoj mjeri olakšalo posao Upravi za inspekcijske poslove u smislu sprovođenja adekvatne kontorle.

U narednom periodu akcenat će biti stavljen i na kontroli obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plovila i usluga naplate prevoza plovilima, zaključeno je na sastanku.

Očišćena plaža u Sutomoru

Vezano za informacije iz medija da se na kupalištu u Sutomoru nalazi veća količina smeća, obavještavamo javnost da su službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izvršili obilazak terena- kupališta na području opštine Bar (Sutomore), te na istom konstatovali veću količinu otpada.

Tom prilikom je, shodno Ugovoru o korišćenju i namjeni prihoda od naknade za korišćenje morskog dobra sa opštinom Bar, dat nalog D.O.O. Komunalne djelatnosti Bar da se lokacija hitno očisti.

Dana 02.08.2017. godine, obilaskom terena konstatovano je da su zaposleni u D.O.O. za Komunalne djelatnosti opštine Bar neposredno po prijemu obavještenja uklonili veću količinu smeća: metalnog, plastičnog, biljnog i drugog otpada sa predmetne lokacije, o čemu svjedoči i fotografija sa lica mjesta.

 

21

Raspisan poziv za davanje u zakup pristaništa i privezišta duž crnogorskog primorja

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavještava sva zainteresovana lica da je u cilju uspostavljanja reda na pristaništima i privezištima duž crnogorskog primorja, dana 31. jula 2017. godine objavljen Poziv za javno nadmetanje za zakup pristaništa i privezišta, kojim je ponuđena 41 lokacija u opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva i Bar. Predmetni Javni poziv raspisan je shodno Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra od 2016-2018. godine, i to za sledeće lokacije:

U opštini Herceg Novi- 2 lokacije u Baošićima, privezište Đenovići, pristanište Kamenari i Rose; kao i sidrište u uvali Žanjice

U opštini Kotor- pristanište i privezište Kostanjica, privezište Kostanjica, pontonsko pristanište Morinj, pristanište i privezište Morinj, pristanište Risan, pristanište i privezište Orahovac, Ljuta, Sveti Stasije, Dobrota, privezište Dobrota (2 lokacije), privezište za gondole Stari grad, pristanište Peluzica, pristanište i privezište Muo (2 lokacije), pristanište i privezište Prčanj, pristanište Stoliv, pristanište i privezište Bigova, pristanište Trsteno (2 lokacije)
U opštini Tivat- pristanište Donja Lastva (2 lokacije), pristanište Seljanovo, Župa, Novo Mulo, Bogišići, Krašići, Plavi horizonti

U opštini Budva- pontonsko pristanište Jaz Prijevor, pristanište ispod pošte, pristanište Kamenovo (2 lokacije), pristanište Drobni pijesak i Reževići

U opštini Bar- pontonsko pristanište Dobre vode

Prijave za javno nadmetanje (aukciju) podnose se svakog radnog dana od 08 do 15 sati od dana objavljivanja, zaključno sa 09.08.2017. godine do 15 sati neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća.
Javno nadmetanje će se obaviti dana 10.08.2017.godine u 12 sati u Sali na I spratu poslovne zgrade Javnog preduzeća.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na br.tel. 033/452-709- Služba za upravljanje lukama i pomorstvo.

Potpisan Ugovor o izradi Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i Zoran Kasum, predstavnik Konzorcijuma koji čine “Hotelsko i destinacijsko savjetovanje” d.o.o. Zagreb, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. Zagreb i Proficiscor d.o.o. Zagreb, potpisali su danas Ugovor o izradi Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je 03. aprila 2017. godine javni poziv za izradu Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori, a nakon sprovedenog tenderskog postupka odabran je gore pomenuti Konzorcijum da u roku od 6 mjeseci izradi Startegiju.

Naime, dugogodišnja praksa Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom u upravljanju kupalištima u Crnoj Gori, koja se protokom vremena unapređivala u pogledu načina ustupanja, organizacije i opremanja kupališta dostigla je fazu u kojoj se jasno mogu prepoznati uska grla i nedostaci, s toga je pokrenulo proceduru izrade Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori sa ciljem da ista obuhavti:

1. Analizu postojećeg modela upravljanja kupalištima u Crnoj Gori,

2. Uporednu analizu modela upravljanja plažama u zemljama Mediterana,

3. Analizu savremenih turističkih trendova i međunarodnih standarda koji se primjenjuju u ovoj oblasti, te

4. predložiti novu Strategiju koja će usmjeriti dalje upravljanje plažama u Crnoj Gori s fokusom predloga na sledeće oblasti:

a. Tematiziranje/kategorizacija plaža,

b. Definisanje kapaciteta i standarda za organizaciju kupališta za svaku kategoriju,

c. Prijedlog modela ustupanja kupališta na korišćenje, uključujući prijedlog mogućih pristupa u defisanju početnih naknada za ustupanja plaža na korišćenje u skladu sa uspješnim i primjenjivim praksama za Crnu Goru.

d. Prioritetne mjere za realizaciju Strategije

Strategija se treba u svojim rješenjima fokusirati na uspješne prakse i inoviranje postojećeg modela upravljanja plažama, a kako bi se obezbijedila kvalitetna turistička ponuda, konkurentna sličnim destinacijama u Mediteranu i u skladu s dugoročnom vizijom turističkog razvoja Crne Gore.

Vrijednost izrade Strategije iznosi 44.000,00 €.

 

Sp2

Sp5

Sp3

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates