ODRŽAVANJE, UREĐENJE I IZGRADNJA MORSKOG DOBRA

ODRŽAVANJE, UREĐENJE I IZGRADNJA MORSKOG DOBRA

Javno preduzeće je i tokom 2014. god., u saradnji sa korisnicima morskog dobra, obezbijedilo održavanje, uređenje i unapređenje korišćenja morskog dobra nastojeći da poboljša komunalnu uređenost plaža i priobalnog prostora, uvede standarde i modernizuje opremu i sadržaje na svim kupalištima.

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode, koji su 31.08.2015. godine uzeti sa lokacija na kojima je u redovnom mjerenju voda bila van propisanih granica, pokazali su kvalitet mora K1 klase na svih četiri lokacija, što ukazuje da je morska voda i na kupalištima: "Sapore di mare" u Ulcinju, "Crvenoj plaži" u Baru, "Lučice" u Petrovcu i "Miršte" u opštini Herceg Novi, kvalitetna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Saopštenje o rezultatima kvaliteta morske vode

Shodno rezultatima najnovijih analiza sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, obavljenih 27. i 28. avgusta, na 83 kupališta (92,2 %) kvalitet morske vode bio je K1 klase, na 3 kupališta (3,3%) K2 klase, dok je na 4 kupališta (4,5%) kvalitet morske vode prelazio propisane granice i to na kupalištu "Sapore di mare" u Ulcinju, na Crvenoj plaži u Baru, centralnom dijelu kupališta u Lučicama, Budva, kao i na kupalištu “Mirišta” u Herceg Novom.  Na ovim kupalištima Institut za biologiju mora uzeo je ponovne uzorke morske vode radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj pojavi ili mogućem zagađenju morske vode.O rezultatima ponovljenih analiza Javno preduzeće će odmah obavijestiti javnost putem medija, a svi rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svaku pojedinačnu lokaciju mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji na web stranici www.morskodobro.com.

Saopštenje u vezi rezultata mjerenja kvaliteta morske vode na javnim kupalištima

Rezultati ponovljenih analiza uzoraka morske vode koje su, zbog loših veremenskih uslova, realizovane u periodu od 17. do 19. avgusta pokazali su kvalitet K1 klase na 5 od 6 kupališta na kojima je tokom redovnog mjerenja sanitarnog kvaliteta morske vode rezultat bio van propisanih granica. Novi rezultati pokazali su da je na kupalištima  "Bay Beach" i "Centar Igalo" u Herceg Novom, kupalištu hotela "Kamelija" u Tivtu, kupalištu Veliki pijesak u Baru i kupalištu hotela "Lido" u Ulcinju morska voda kvalitetna i  bezbjedna za kupanje i rekreaciju.  Na kupalištu Žukotrlica ponovljene analize su pokazale da mikrobiološki parametri i dalje prelaze propisane granice, zbog čega je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom uputilo prijavu Upravi za inspekcijske poslove radi vršenja kontrole predmetne lokacije i utvrđivanja činjeničnog stanja u skladu sa  članom 16. Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (Sl. list RCG 02/07).Institut za biologiju mora će, u skladu sa Ugovorom sa Javnim preduzećem, nastaviti da  vrši uzorkovanja i analize kvaliteta morske vode na predmetnoj lokaciji do utvrđivanja da je na ovom kupalištu ponovo bezbjedno kupanje i rekreacija.

Obavještenje

U cilju obezbjeđivanja kontinuiteta korišćenja kupališta označenih kao 19 B1 i 19 B2 u Izmjeni i dopuni plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi, te omogućavanja njihovog redovnog funkcionisanja, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obavještava javnost da će u skladu sa Pravilnikom preuzeti upravljanje, korišćenje i održavanje navedenih kupališta. Sva pravila organizacije kupališta će biti primijenjena, dok će kontrolu na istim vršiti službenici Javnog preduzeća.

SAOPŠTENJE O REZULTATIMA KVALITETA MORSKE VODE

Shodno rezultatima najnovijih analiza sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, obavljenih 13. i 14. avgusta, na 81 kupalište (90,0 %) kvalitet morske vode bio je K1 klase, na 3 kupališta (3,3%) K2 klase, dok je na 6 kupališta (6,7%) kvalitet morske vode prelazio propisane granice (kupalište hotela "Lido" u Ulcinju; centralni dio Velikog pijeska i centralni dio plaže Žukotrlica u Baru; kupalište hotela "Kamelija" u Tivtu; te na kupalištima hotel “Tamaris” – “Bay beach” i kupalištu “Centar Igalo” u Herceg Novom).  Na ovim kupalištima Institut za biologiju mora uzeo je ponovne uzorke morske vode radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj pojavi ili mogućem zagađenju morske vode.   O rezultatima ponovljenih analiza Javno preduzeće će odmah obavijestiti javnost putem medija, a svi rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svaku pojedinačnu lokaciju mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji na web stranici www.morskodobro.com."    Ova aplikacija, kroz prikazivanje podataka simbolima na mapi, omogućava  jednostavniju i bržu  prezentaciju kvaliteta morske vode na kupalištima u Crnoj Gori. Korisniku je omogućeno da odabere pojedinačno ispitvanje, opštinu i kupalište za čije podatke je zainteresovan, te da pristupi istoriji podataka za svako pojedinačno kupalište koja se sastoji od tabelarnog prikaza podataka o kvalitetu vode i pratećih informacija (fizičko hemijski parametri, informacije o meteo uslovima i sl.), kao i važećim zakonskim aktima koji se tiču praćenja sanitanog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima.

Ponovljeni rezultati analize morske vode

Rezultati ponovljenih analiza uzoraka morske vode, koji su 03.08.2015. godine uzeti sa lokacija na kojima je u redovnom mjerenju kvalitet morske vode bio van propisanih granica, pokazali su kvalitet kategorije K1 na kupalištu „Greco" u Budvi, i kupalištu "Mala plaža" u Ulcinju.Ponovljeni podaci pokazuju da je kvalitet vode na ovim kupalištima bezbjedan za kupanje i rekreaciju, te da je koncentracija bakterija iznad dozvoljenih granica u uzorcima uzetim u sklopu redovnog mjerenja bila prolazna pojava, a ne posledica trajnog zagađenja.Rezultate ponovljenih analiza, kao i ostale rezultate mjerenja kvaliteta morske vode na crnogorskim kupalištima, svi zainteresovani građani i turisti mogu pogledati na posebnoj aplikaciji objavljenoj na web stranici www.morskodobro.com.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates