Termini ovjera i kurseva za spasioce

CRVENI KRST CRNE GORE
NASTAVNI CENTAR ZA OBUKU SPASILACA NA VODI
DOM SOLIDARNOSTI - SUTOMORE

KURSEVI ZA OBUKU SPASILACA NA VODI U 2016. GODINI

Kontakt osobe: g-dja Ljubinka Vulević +382 30 373 608; +382 334 267
Milovan Ljubojević, koordinator spasilaštva na vodi +382 67 261 726

USLOVI ZA KANDIDATE:

Saopštenje za javnost

U emisiji „Dijalog“ emitovanoj dana 26.02.2016 u 20 h na RTV Budva iznijete su optužbe da je bilo zloupotreba u sprovođenju postupka za izbor najpovoljnije ponude za zakup kupališta 4C „Brijeg od Budve – Ričardova glava“ u Budvi u okviru tenderskog postupka kojeg sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Povodom iznijetih optužbi u emisiji „Dijalog“, menadžment Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom obavještava javnost da će dokumentaciju u vezi sa pomenutim kupalištem dostaviti Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore radi uvida i ocjene zakonitosti rada Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom u pomenutom slučaju.

 

 

 

Saopštenje potpisuju:
Rajko Malović, Pomoćnik direktora
Dragoljub Marković, Pomoćnik direktora

Javni poziv- Privremeni objekti Ulcinj

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća br. 0203-862/8 od 24.02.2016.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJA U ULCINJU PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA
BROJ:0207-1195/1 od 29.02.2016.GOD.

 

Javni poziv- Privremeni objekti Ulcinj

Posjeta francuske delegacije Javnom preduzeću

  U okviru uspostavljanja međuinstitucionalne saradnje na nivou Mediterana, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ugostilo je francusku delegaciju koju su predvodili predstavnici francuke agencije za zaštitu obale „Conservatoire du littoral“. Pored njih, u delegaciji su bili i predstavnici opština Antibes i Mareisille koji se bave poslovima upravljanja morskim dobrom i obalom u tim gradovima.

Amandman III na Javni poziv za zakup terasa u opštini Kotor

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

AMANDMAN III
BROJ:0208-276/4 OD 18.02.2016.GOD.

POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE
ZA ZAKUP TERASA U KOTORU PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG
KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0208- 276/1 OD 27.01.2016.GOD.

 

 

1. U Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup terasa u opštini Kotor broj:0208-276/1 od 27.01.2016.god. na kraju stava i dodaje se lokacija:

„36.Privremena lokacija za terasu ugostiteljskog objekta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dijelu kat. parcele 41 KO Stoliv, označena brojem 18.6 u Planu objekata privremenog karaktera u opštini Kotor u površini od 30m2“
Početna cijena godišnjeg zakupa: 690.00 €
Bankarska garancija ne manja od: 500.00 €

2. Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Amandman I na Javni poziv za zakup privremenih objekata u opštini Bar

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

AMANDMAN I

Broj: 0207-461/2 od 11.02.2016.GOD

JAVNOG POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA U BARU PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-461/1 OD 02.02.2016.GOD.

 

1.U javnom pozivu za javno nadmetanje za zakup lokacija u Baru broj: 0207-461/1 od 02.02.2016. godine vrše se izmjene:

1) U tački „Prijave i dokumentacija“ 1. Podatke o ponuđaču, 1.1 Za fizička lica mijenja se alineja 3 i umjesto :
„potvrda Uprave lokalnih javnih prihoda prebivališta ponuđača da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda “ treba da stoji:

„potvrda Poreske uprave da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana od dana otvaranja ponude.“

2) U tački “Prijave i dokumentacija” Učesnici javnog nadmetanja dužni su uz prijavu dostaviti i sledeću dokumentaciju“: precizira se podtačka 3. i glasi :

„Originalnu bankarsku garanciju ponude u visini određenoj ovim javnim pozivom za svaku lokaciju, koja mora biti bezuslovna , „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 90 dana od dana otvaranja ponuda u visini određenoj javnim pozivom.“

2. Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

3. Ponuđači koji su već dostavili prijave prema ovom Javnom pozivu dužni su da izvrše dopunu i kompletiranje dokumentacije saglasno Amandmanu I.

Saopštenje za javnost JPMD

Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, dana 14.02.2016. godine održao je XLV sjednicu povodom aktuelnih dešavanja u vezi sa sprovođenjem tenderskih postupaka za ustupanje kupališta za opštine Budvu, Kotor i Tivat i Bar saglasno Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za 2016-2018.godinu.

Imajući u vidu da su objavljeni Javni pozivi i pored određenih grešaka, u skladu sa Zakonom-Uredbom, Upravni odbor je dao preporuku da tenderske komisije za kupališta u opštinama Budva, Kotor, Tivat i Bar, nastave i okončaju započete postupke u skladu sa objavljenim Javnim pozivima. Takođe, Upravni odbor je zadužio direktora Javnog preduzeća da zbog nastale greške pokrene postupak preispitivanja odgovornosti.

S obzirom na gore navedeno, Upravni odbor zadužuje stručne službe da pripreme cjelovitu Informaciju o realizaciji i toku tenderskih postupaka koja će biti dostavljena resorno nadležnom Ministarstvu održivog razvoja i turizma kao i Vladi Crne Gore.

 

 

 

UPRAVNI ODBOR JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates