Amandman I na Javni poziv za zakup terasa u opštini Kotor

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 

AMANDMAN I
BROJ:0208-276/2 OD 04.02.2016.GOD.
POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA U KOTORU PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0208- 276/1 OD 27.01.2016.GOD.

 

 

1.U Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup terasa u opštini Kotor broj:0208-276/1 od 27.01.2016.god. na kraju stava I dodaje se lokacija :

„35.Privremena lokacija za terasu ugostiteljskog objekta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dijelu kat. parcele 134 KO Perast, označena brojem 5.9 u Planu objekata privremenog karaktera u opštini Kotor u površini od 100 m2
Početna cijena godišnjeg zakupa: 2.900,00 €
Bankarska garancija ne manja od:1.000,00 €

2. Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Amandman II - kupališta u opštini Kotor i Tivat

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 


AMANDMAN II
BROJ:0206-9/5 OD 04.02.2016.GOD.
JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU
OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-9/1 OD 04.01.2016.god.

 


1.U Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup kupališta u opštinama Kotor i Tivat broj:0206-9/1 od 04.01.2016.god. u tačci 1.Opština Kotor brišu se :


- lokacija pod rednim brojem :1.9. ( kupalište 8A u Planu objekata privremenog karaktera u zoni
morskog dobra u opštini Kotor za 2016-2018.god.) i
- lokacija pod rednim brojem :1.10. ( kupalište 8B u Planu objekata privremenog karaktera u
zoni morskog dobra u opštini Kotor za 2016-2018.god.).


2. Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Svečano otvoren info punkt u Tivatskim Solilima

  Povodom Svjetskog dana močvarnih staništa, juče, 02. februara, je svečano otvoren Info punkt i obilježen početak rada vodiča koji će u narednom periodu biti na usluzi posjetiocima, pružati informacije i voditi brigu o ovom zaštićenom području. Ovom prilikom organizovana je i prva tura sa vodičem za predstavnike medija, nevladinih organizacija i institucija. Info punkt će u narednom periodu biti otvoren svakog radnog dana od 08h do 16h, dok će vodič biti na usluzi zainteresovanim posjetiocima za besplatne obilaske i pružanje informacija o samom rezervatu.

Amandman na Javni poziv za zakup kupališta u opštini Bar

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 

AMANDMAN I
BROJ:0206-25/2 OD 27.01.2016.GOD.
JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-25/1 OD 05.01.2015.god.

 

 

1.U Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup kupališta broj:0206-25/1 od 05.01.2016.god. u tački V Sprovođenje postupka na kraju stava 5 briše se rečenica „U slučaju odustanka prvorangiranog ponuđača, u bilo kojoj fazi postupka Tenderska utvrđuje novu rang listu ispravnih i prihvatljivih ponuda i donosi novu odluku/rješenje o izboru ponuđača.“

2. Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Javni poziv- Privremeni objekti Bar

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3-12 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje

 

 

P O Z I V

ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJA U BARU PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA
BROJ:0207-461/1 od 02.02.2016.GOD.

 

 

 

Javni poziv- Privremeni objekti Bar

Amandman na Javni poziv za zakup kupališta u opštini Herceg Novi

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 

AMANDMAN I
BROJ:0206-146/2 OD 27.01.2016.GOD.
JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-146/1 OD 15.01.2016.god.

 

 

1.U Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup kupališta broj:0206-146/1 od 15.01.2016.god. u tački V Sprovođenje postupka na kraju stava 5 briše se rečenica „U slučaju odustanka prvorangiranog ponuđača, u bilo kojoj fazi postupka Tenderska utvrđuje novu rang listu ispravnih i prihvatljivih ponuda i donosi novu odluku/rješenje o izboru ponuđača.“

2. Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Javni poziv- privremeni objekti Tivat

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3-11 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje

 

 

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA U TIVTU PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-405/1 OD 29.01.2016.GOD.

 

 

 

 

 

Javni poziv- Privremeni Tivat

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates