U Tivtu održan četvrti tehnički sastanak projektnih partnera na CoRE projektu

Dana 07.03.2017. godine, u Tivtu je održan četvrti tehnički sastanak projektnih partnera na projektu CoRE.


U okviru aktivnosti 2.2 Razmjena studenata, važna tačka sastanka bio je izbor studenata koji će prisustvovati terenskom istraživanju u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Konkurs za izbor studenata objavljen je 24.02.2017. godine sa rokom dostave prijava do 06.03.2017. godine. Na ovom sastanku, četvoročlana Komisija razmatrala je pristigle ponude i odabrala studente koji su zadovoljavali uslove navedene u konkursu.
Početak terenskog rada se planira 13.03.2017. godine u Crnoj Gori, a u Hrvatskoj 27.03.2017. godine, ukoliko dozvole vremenski uslovi.


U Crnoj Gori, istraživanja će se vršiti u delti Ade Bojane, ispred sutomorske plaže i plaže Mogren. Na sastanku su dogovorene pojedinosti kao što su angažman ronioca, broj istraživača koji će biti na brodu, oprema koja se mora koristiti, način na koji će se raditi uzorkovanje, termini uzorkovanja i sl.


Na sastanku se govorilo o ostalim aktivnostima na projektu, tako da je određen datum održavanja Okruglog stola u Metkovićima (03. ili 04. maj 2017. godine) i Info radionice u Budvi za kraj maja ili početak juna mjeseca.
Sastanku su prisustvovali projektni partneri iz Hrvatskog hidrografskog instituta u Splitu, Instituta za more i priobalje – Sveučilišta u Dubrovniku, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Poziv lokalnim NVO

Na osnovu Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i na osnovu Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2017. godinu,

Javno preduzeće objavljuje

POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA SARADNJU:

Povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje" 2017. god.

Predmet i cilj poziva

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva zainteresovane lokalne NVO da predlože aktivnosti za zajedničku realizaciju povodom promovisanja međunarodne manifestacije "Dan Planete Zemlje" 2017. godine. Pravo učešća na ovom Pozivu imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj), odnosno opštinama obuhvaćenim zonom morskog dobra.

Cilj ovog Poziva je saradnja sa nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg predloga za realizaciju lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. aprila, Dana Planete Zemlje u svakoj od 6 primorskih opština, a koje imaju za cilj zaštitu obale, mora i podmorja.

Ovim pozivom je planirana dodjela finansijskih sredstava za najbolje ponuđeno riješenje promovisanja Dana Planete Zemlje i to, za po jednu aktivnost u svakoj opštinu pojedinačno, u iznosu od bruto 500 eura.

Uslovi koje moraju ispunjavati predložene aktivnosti

 • Predložena aktivnost treba biti u duhu uređenja, čišćenja ili sanacije nekog područja u zoni obale, mora ili podmorja

 • Aktivnost treba da okupi što veći broj učesnika

 • Realizacija aktivnosti mora biti isključivo vezana za zonu morskog dobra

 • Aktivnost se realizuje u toku jednog dana i to u perodu od 20. do 25. aprila 2017. godine

 • Rezultati aktivnosti moraju biti vidljivi i jasni odmah nakon završetka aktivnosti

 • Izvještaj sa fotografijama se dostavlja u roku od 5 radnih dana nakon završetka aktivnosti

Komisija Javnog preduzeća ocijeniće najbolje onu aktivnost koja ima konkretan i vidljiv rezultat i u najvećoj mjeri afirmiše zonu morskog dobra.

Rok za ocjenu ponuđenih aktivnosti za svaku opštinu je najviše 5 radnih dana po isteku roka za prijavu, nakon čega će sve prijavljene nevladine organizacije biti obaviještene o rezultatima.

Ocijenjivanje predloženih aktivnosti

Prilikm ocijenjivanja predloženih aktivnosti, koje su ispunile uslove propisane ovim konkursom, bodovi će se dodjeljivati po sledećim kriterijumima:

 • Nevladina organizacija sa najvećim brojem partnerskih organizacija dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule.

C = (C br. part. org/ C max br. part. org.) X 50

 

C – kriterijum

C br. part. org – broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u realizaciju

predloženih aktivnosti

C max br. part. org – najveći broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u

realizaciju predloženih aktivnosti, a koji je dostavila neka od organizacija koje

konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini

 1. maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma

 • Nevladina organizacija koja ima najveći broj sličnih aktivnosti (čišćenje javnih površina, sanacija javnog mobilijara, uređenje javnih površina, zasađivanje zelenila) realizovanih u prethodne 3 godine dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule

A = (A br. real. akt./ A max br. real. akt.) X 50

 

A – kriterijum

A br. real. akt. – broj sličnih aktivnosti realizovanih u prethodne 3 godine

A max br. real. akt. – najveći broj realizovanih aktivnosti u prethodne 3 godine, a koji je

dostavila neka od organizacija koje konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini

 1. maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma

Bodovi dodjeljeni po osnovu ova dva kriterijuma biće sabrani. Javno preduzeće će ostvariti saradnju sa nevladinom organizacijom koja u konačnom zbiru bude imala veći broj bodova.

1. U slučaju da dvije ili više nevladinih organizacija u jednoj opštini budu imale jednak broj bodova, Javno preduzeće će ravnomjerno podijeliti planirana sredstva svakoj od organizacija koje budu imale jednak broj bodova (i to po formuli: 500,00 eur / broj organizacija sa jednakim brojem bodova = dodijeljena finsnsijska sredstva po organizaciji).

2. Izabrane organizacije su dužne potpisati Izjavu kojom prihvataju ponuđeni iznos finansijskih sredstava (precizirano u tački 1) za realizaciju predložene aktivnosti srazmijerno dodijeljenom iznosu finansijskih sredstava. Ukoliko izabrana organizacija odbije da potpiše predmetnu izjavu, ponuđeni iznos finansijskih sredstava (500,00 eur) će se ravnomjerno podijeliti na organizaciju/e koje prihvate potpisivanje ponuđene izjave.

Napomena: Bodovanje po gore navedenom principu se vrši za svaku opštinu pojedinačno.

Prijava na Poziv

Prijava aktivnosti se podnosi na predviđenom formularu koji se može dobiti u Javnom preduzeću ili na web site-u www.morskodobro.com. Uz potpisanu i pečatiranu prijavu, nevladine organizacije trebaju da dostave:

 • Rješenje o registraciji NVO u opštini na čijoj teritoriji se planira realizacija aktivnosti, original ili ovjerena fotokopija

 • Kratak CV nevladine organizacije (opis, aktivnosti, dosadašnja slična iskustva), potpisan i pečatiran

 • Izjavu NVO da za kandidovanu aktivnost nije tražena finansijska podrška drugog donatora, potpisana i pečatirana

 • Izjavu NVO da prihvata sve uslove precizirane tekstom Poziva lokalnim nevladinim organizacijama za saradnju: Povodom obilježavanja „Dana Planete Zemlje“ 2017. godine broj 0401-1160/1 od 10.03.2017.godine, potpisana i pečatirana

 • Sporazum ili ugovor sa partnerskim organizacijama povodom realizacije predloženih aktivnosti, potpisan od strane svih partnera i pečatiran

Prijave na Poziv sa Projektom i pratećom dokumenatcijom podnose se na Arhivu Javnog preduzeća za upravljenje morskim dobrom, zaključno sa 24. martom 2017. godine do 16 časova.

KONTAKT INFORMACIJE

Naručilac: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Kontakt osoba:

Milica Mašanović

Adresa: Budva, Popa Jola Zeca b.b.

Poštanski broj: 85310

Telefon: 033.452.709

Faks: 033.452.685

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet stranica:

www.morskodobro.com

 

 

Link za preuzimanje formulara:

 

Link 1

Ovjera licenci spasilaca na vodi za 2017. godinu

Shodno Planu Nastavnog Centra za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta Crne Gore, za 2017. godinu obezbijeđeno je 14 termina za ovjeru licenci, devet termina u PRESS sali SRC - Budva (bazen) i pet termina u Nastavnom Centru Crvenog Krsta u Sutomoru.

Do sada su održana dva termina i 35 kandidata je ovjerilo svoje licence za tekuću godinu. Ostali termini će se održati 05.03.2017. godine, 12.03.2017. godine, 19.03.2017. godine, 26.03.2017. godine, 02.04.2017. godine, 09.04.2017. godine i 23.04.2017. godine u PRESS Sali SRC – Budva na bazenu „ Dragan Trifunović“. U Nastavnom Centru u Sutomoru termini za ovjeru licenci su: 30.04.2017. godine, 21.05.2017. godine, 22.05.2017. godine, 03.06.2017. godine i 10.06.2017. godine.

Ovjera licenci uključuje: znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti (discipline istovjetne onim koje se polažu na završnom ispitu poslije kursa), znanje iz teorije spasilaštva i znanje KPR (reanimacije) i pružanja prve pomoći.

Spasilac (kandidat za ovjeru) je dužan da se prijavi Nastavnom Centru za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta i treba da dostavi Licencu spasioca na vodi i ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova spasioca na vodi.

Ovom prilikom podsjećamo sve korsinike kupališta da su, shodno "Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta" dužni organizovati spasilačku službu koja se sastoji od najmanje "jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju za spašavanje na vodi važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 28/06), na svakih 50m dužine obale u mjesecima jul i avgust, odnosno na svakih 100m dužine obale u ostalim mjesecima".

Više informacija može se naći na sajtu Crvenog krsta Crne Gore www.ckcg.me i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.com, kao i na facebook stranici Crvenog Krsta Crne Gore.

Obale rijeke Bojane - Saopštenje za javnost

   Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavještava sve ponuđače koji su učestvovali u nekom od javnih poziva za prikupljanje ponuda za zakup zemljišta na obalama rijeke Bojane, i tom prilikom izabrani kao najpovoljniji ponuđači, da pristupe zaključenju ugovora o zakupu zemljišta u što kraćem roku a najkasnije do petka 17.03.2017. godine. Nepristupanjem zaključenju ugovora, Javno preduzeće će biti prinuđeno da aktivira bankarske garancije ponuđača, a Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek za inspekciju zaštite prostora će preduzeti nadležne aktivnosti.

   Korisnici koji imaju primjedbe na površinu i spratnost postojećih objekata evidentiranih u Katalogu privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane, broj 101-14/354 od 30.09.2016. godine, potrebno je da svoj zahtjev dopune elaboratom etažne razrade objekta do petka 17. 03.2017. godine. Elaborat je potrebno dostaviti ovjeren od strane licencirane geodetske organizacije, a isti će biti razmotren prilikom izrade Izmjena i dopuna Kataloga.

   Za sve informacije zainteresovana lica se mogu obratiti Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, kancelarija u Budvi 033/452-709 i Ulcinju 030/421-872.

Potpisan Ugovor za izradu Baznih studija i Idejnih rješenja za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore

Danas su Predrag Jelušić, direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i prof.dr.sc. Boris Trogrlić, dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodzije, Sveučilište u Splitu potpisali Ugovor za izradu Baznih studija i Idejnih rješenja za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore.

Zajednička ponuda Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije sa Sveučilišta u Splitu i preduzeća "Harpha Sea" doo iz Kopra izabrana je kao najpovoljnija na javnom tenderu koji je krajem prošle godine raspisalo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom. Ukupna vrijednost realizacije ovog ugovora je 119.000eura, a realizacija će trajati 6 mjeseci.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore doniralo Kliničkom centru sredstva za nabavku opreme

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, shodno Odluci Upravnog odbora broj 0203- 3239/5 od 29.12.2015. godine, doniralo Kliničkom centru Crne Gore iznos od ukupno 25.000, 00 € za nabavku medicinske opreme Centra za kardiologiju. Za navedeni iznos donacije nabavljena je sledeća oprema:

S DEFIGARD 4000 WITH PADDLES INCL- WIRE ECG CABLE
S HOLTER KRVNOG PRITISKA BR- 102 PLUS / NOVI MODEL
S HOLTER KRVNOG PRITISKA BR-102 PLUS PWA
S CARDIOVIT MS- 2007 COMPLETE INC. ACCESS (EKG APARAT)

Ovim putem, Javno preduzeće iskazuje zadovoljstvo zbog ostvarene saradnje i veliku satisfakciju zbog činjenice da na bilo koji način može uticati na konstantni napredak crnogorskog zdravstvenog sektora.

Obavještenje

U sklopu projketa za izradu „Studije regulacije vodotoka i kanala na području Tivatskih Solila“ i „Studije zaštite kulturne baštine Solila“ stručni konsultanti susa predstavnicima Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Opštine Tivat, preduzeća „Vodvod i kanalizacija - Tivat“ doo, mještana i Mjesne zajednice Krtoli, obišli Specijlani rezervat Tivatska Solila.
Cilj obilaska bio je da se na najbolji način sagledaju problemi hidroregulacije Solila i okolnog područja, te uključi lokalno stanovništvo u identifikaciji ključnih problema i nedostataka. Sugestije dobijene na terenu, kao i opšta slika stanja područja biće odlična osnova za izradu pomenutih Studija koje će dati određene smjernice za postizanje što boljeg sveukupnog stanja rezervata.

 

Untitled Untitledq

Copyright © Morsko dobro 2016

Premium Joomla Templates