Saopštenje o realizovanim aktivnostima pilot projekta “Usvojimo plažu – Adopt a beach” u okviru UNEP MARINE LITTER projekta

Tokom oktobra mjeseca realizovane su prve aktivnosti pilot projekta “Usvojimo plažu – Adopt a beach” u okviru projekta UNEP MARINE LITTER za koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore potpisalo ugovor sa Programom za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (United Nations Environment Programme). Aktivnosti pilot projekat "Usvojimo plažu - Adopt a beach" realizovane se u svemu u skladu sa MEDPOL Protokolom (MEDPOL Marine Litter Beach Form) a za njihovo sprovođenje angažovan je Institut za bilogiju mora iz Kotora, koji je ove aktivnosti sproveo na dva unaprijed definisana transekta na plaži Jaz u Budvi kao i na Blatnoj plaži u Herceg Novom. Sakupljeni otpad je kategorisan na terenu u glavne kategorije: plastika, guma, tekstil, staklo, keramika, obrađeno drvo, metal, papir, sanitarni otpad, medicinski otpad, fekalije životinja, parafin/vosak kao i prirodno drvo i neidentifikovani otpad.

Počela sanacija pristaništa Bazdanj na Obali Đuraševića

JP Morsko dobro je prošle sedmice počelo sa radovima na sanaciji pristaništa Bazdanj na Obali Đuraševića u Tivtu. Radovi će obuhvatiti čišćenje morskog dna u akvatorijumu pristaništa, izradu AB zidova i ploča, injektiranje postojećih zidova mula ispod i iznad vode, popravku postojećih i ugradnju nedostajućih kamenih djelova, sve prema propisanim tehničkim uslovima.
Definisani rok završetka radova je 21 dan, a prema dosadašnjoj dinamici radova očekujemo da će posao biti završen u predviđenom roku. Prema utvrđenom radnom nalogu i definisanom projektnom zadatku za ovaj posao opredijeljena su sredstva u iznosu od 11.050,00 eura.

Najava PORTODIMARE Međunarodne konferencije

Međunarodna konferencija o integralnom upravljanju obalnim područjima (IUOP) i prostornom planiranju mora (PPM), koju organizuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u saradnji sa partnerima PORTODIMARE projekta finasiranog u okviru EU Interreg ADRION transnacionalnog programa saradnje, održaće se 14. i 15. novembra u hotelu “Avala Resort&Villas“ u Budvi.

Interreg ADRION projekat “Geoportal alatki i podataka za održivo upravljanje životnom sredinom obale i mora – PORTODIMARE” ima za cilj dizajniranje i implementaciju Geoportala - trajno otvorene platforme koja omogućava pristup svim informacijama, podacima i alatkama koje su neophodne i relevantne za održivi razvoj i strateško planiranje obalnog i morskog područja u Jadransko-jonskom regionu. U projektu PORTODIMARE učestvuje 11 partnerskih institucija iz 6 zemalja (Italija, Grčka, Slovenija, Crna Gora, Hrvatska i Bosna i Hercegovina), a vodeći partner je Regija Emilia Romagna iz Italije.

Imajući u vidu da Geoportal predstavlja konkretan doprinos za transnacionalnu saradnju u Jadaransko-jonskom regionu, PORTODIMARE međunarodna konferencija se organizuje kao doprinos aktivnostima jednogodišnjeg predsjedavanja Crne Gore Jadransko-jonskom inicijativom i Strategijom EU za Jadransko - jonski region (EUSAIR). PORTODIMARE će se održati i u sinergiji sa sastancima EUSAIR Tematskih radnih grupa TSG1 – Plavi rast i TSG3 – Kvalitet životne sredine, a koji će se prethodno održati od 13-14. novembra u Budvi.

U okviru PORTODIMARE Međunarodne konferencije predviđene su tri panel sesije u okviru kojih će pozvani eksperti iz oblasti integralnog upravljanja obalnim područjima i prostornog planiranja mora, predstavnici tematskih radnih grupa EUSAIR, te predstavnici međunarodnih i nacionalnih institucija uključenih u projekat PORTODIMARE diskutovati o instrumentima i rješenjima za postizanje održivosti životne sredine mora i obale.
Poseban panel i poster sesija predviđeni su za predstavljanje Geoportala za podatke, informacije i alatke fokusirane na obalno i morsko područje Jadransko-Jonske regije kao glavnog rezultata PORTODIMARE projekta, dok će se u okviru treće sesije dati pregled dobrih primjera iz prakse i demonstarcionih projekata kroz čiju realizaciju će se testirati rješenja za implementaciju Geoportala.

Učešće na Međunarodnoj konferenciji o integralnom upravljanju obalnim područjima (IUOP) i prostornom planiranju mora (PPM) prijavilo je veliki broj domaćih i stranih stručnjaka, te predstavnika državnih, regionalnih, evropskih i međunarodnih institucija.

 

Agenda: PORTODIMARE International Conference on ICZM&MSP- Link 1

Akcije sakupljanja i selektovanja otpada iz mora realizovane u okviru projekta “WELCOME"

U okviru projekta “WELCOME”, Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je u saradnji sa NVO “Zelena mreža – Green net” tokom protekle sedmice realizovalo aktivnosti sakupljanja i selektovanja otpada iz mora sa izabranih plaža.

Akcije sakupljanja i selektovanja otpada sprovedene po unaprijed definisanim transektima na djelovima Velike plaže u Ulcinju, Bečićke plaže u Budvi i plaže Igalo u Herceg Novom, predstavljaju drugu u nizu akcija koje će biti realizovane ukupno 6 puta tokom realizacije projekta. Otpad sa ovih plaža je selektovano sakupljan kako bi se omogućilo recikliranje materijala kao što je drvo, plastika, staklo i aluminijum. Rezultati istraživanja otpada sakupljenog na gore pomenutim plažama pokazuju da količine i vrste otpada variraju te da je na svim plažama dominantan otpad plastika.

Najviše otpada sakupljeno je u Herceg Novom gdje je pored plastike zabilježena i najveća količina prirodnog drveta. U poređenju sa Herceg Novim i Ulcinjom najmanje otpada, i ovog puta, sakupljeno je u Budvi. Naredna istraživanja će svakako omogućiti dalju kvantitativnu i kvalitativnu analizu i dobijanje mjerodavnih podataka o otpadu iz mora.

Otpad sakupljen u ovim akcijama će dalje biti analiziran i kategorisan od strane Instituta za biologiju mora, koji je reavnopravan partner u projektu “WELCOME”. Rezultati istraživanja će omogućiti praćenje otpada iz mora u naredne 2 godine kao i poređenja podataka i identifikaciju vrste i porijekla otpada koji na plaže dolazi iz mora i ušća rijeka. Aktivnosti sakupljanja i selektovanja otpada sprovode se u skladu sa unaprijed definisanom metodologijom zasnovanom na Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji (MSDF) koja prepoznaje otpad iz mora kao indikator dobrog ekološkog statusa mora.

 

IMG 8727

IMG 0338

IMG 0430

IMG 0392

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na 7. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Zdravstveni turizam - Put u podizanje konkurentnosti turističkog proizvoda”

Pomoćnik direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Rajko Malović učestvovao je na 7. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Zdravstveni turizam - Put u podizanje konkurentnosti turističkog proizvoda” koja je 22. i 23. oktobra održana u Budvi.

Konferencija je okupila mnoge domaće i inostrane stučnjake, operativce i konsultante iz oblasti medicine i turizma, predstavnike hotelijerske i wellness industrije, koji su zajednički diskutovali o ključnim pitanjima i fazama unapređenja zdravstvenog turizma u Crnoj Gori i regionu.

Malović je govorio u okviru panela “Zdravstveni turizam kao strateška grana turističkog razvoja - uloga lokalne i državne administracije u organizaciji i promociji”. Tom prilikom Malović je rekao da je Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore aktivni učesnik u izradi državne Strategije razvoja zdravstvenog turizma.

Malović je naveo da je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom izradilo Program unapređenja morskog dobra (održivo upravljanje plažama u Crnoj Gori) sa ciljem davanja jasnih smjernica za izradu podzakonskog akta o uređenosti, opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta.

Predmetnim Programom Javno preduzeće je obuhvatilo i kupališta sa prirodnim ljekovitim faktorima i wellness sadržajima, čiji će razvoj doprinjeti prepoznatljivosti konkurentnosti zdravstvenog turizma na regionalnom i globalnom nivou.

 

IMG 1425

Saopštenje o održanim predavanjima u OŠ “Veljko Drobnjaković” koja su održana u okviru IPA Interreg “Welcome” projekta

U okviru IPA Interreg projekta “WELCOME” koji realizuju Univerzitet Crne Gore - Institut za biologiju mora (IBMK) i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom (JPMD) a koji se realizuje u okviru programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, 22.10.2018 su održane prve prezentacije namijenjene djeci osnovnih škola sa ciljem edukacije na temu problematike otpada na plažama i u moru.
Prezentacije su održane u OŠ “Veljko Drobnjaković” iz Risna – Kotor, od strane: mr Slađane Gvozdenović, saradnice u istraživanju (IBMK - UCG), Marije Bajković, saradnice za zaštitu životne sredine (JP Morsko dobro) i Vojislava Dragnića, Višeg samostalnog saradnika za uređenje prostora (JP Morsko dobro).

Predavanjima je prisustvovalo oko 160 djece, uzrasta od 7-14 godina, nekoliko nastavnika i školskog osoblja. Prezentacije su se sastojale iz dva dijela, pri čemu je prvi dio bio posvećen opštem predavanju o problematici otpada na plažama i u moru kao i vremenu razgradnje različitih kategorija otpada; negativnim uticajima otpada na živi svijet podmorja i posljedično – uticaj na čovjeka. Nakon toga, predstavljeni su prvi rezultati projekta WELCOME koji se odnose na analize proljećnog sakupljanja i kategorizacije otpada, a koje su sprovedene na nekoliko plaža crnogorskog primorja, na teritorijama Opština Ulcinj, Budva i Herceg Novi. Djeci su predstavljeni i postojeći naučni rezultati o količinama, vrstama i prostornoj distribuciji otpada u moru sa područja Jadranskog i Jonskog mora.

Drugi dio predavanja je obuhvatio temu stepena ugroženosti, zaštite i unaprijeđenja pješčanih dina, kao specifičnih formacija koje se nalaze u zaleđima pješčanih plaža, a čija je zaštita od erozije planirana u okviru WELCOME projekta. Isticanje značaja pješčanih dina koje se nalaze na području velike Ulcinjske plaže je od posebne važnosti za djecu prvenstveno u cilju unaprijeđenja njihovog znanja, odnosa prema životnoj sredini i upoznavanja sa specifičnim, rijetkim i endemičnim biljnim i životinjskim vrstama koje naseljavaju prostore dina. U cilju unaprijeđenja stanja i zaštite pješčanih dina, u okviru pomenutog projekta planirano je sakupljanje prirodnog, otpadnog i neobrađenog drveta koje će poslužiti kao bazni resurs za zaštitu dina, odnosno formiranje drvenih ograda i koridora i spriječiti njihovu direktnu eroziju.

Aktivnosti vezane za edukaciju djece u okviru projekta će biti nastavljene i u narednom periodu u drugim osnovnim školama na crnogorskom primorju.

Reagovanje JP Morsko dobro na tekstove “Živi svijet ugrožen zbog prokopavanja kanala” od 07. oktobra i “Kanal može da se kopa, ali samo uz ekološku saglasnost” od 08. oktobra u ND Vijesti

Granica morskog dobra na području Buljarice kreće se obodom same plaže, dok je močvarno područje u zaleđu pod ingerencijom lokalne samouprave. Plaža Buljarica je zaštićeno prirodno dobro od 1968. godine u kategoriji koja je danas spomenik prirode shodno Registru zaštićenih područja i obuhvata oko 40.000 m2 plažnog prostora.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nije nadležan organ za izdavanje saglasnosti, već je, shodno Zakonu o zaštiti prirode, za izdavanje odobrenja za radnje i aktivnosti u zaštićenim područjima, nadležna Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Stoga Javno preduzeće nije moglo izdati saglasnost za radove na prokopavanju nekadašanjeg kanala u Buljarici.

Uvažavajući potrebe i inicijative lokalnog stanovništva sa tog područja JP Morsko dobro je u Planu korišćenja sredstava predvidjelo sredstva za Izradu studije za izradu napera, revitalizaciju bujičnog kanala i postavljanje montažnog mosta preko bujičnog kanala u Buljarici, sredstva za reviziju predmetne Studije i sredstva za izvođenje radova na ovim poslovima.

Za ove radove, kao i za radove u drugim zaštićenim dobrima, Javno preduzeće će prethodno, kao što je to i do sada bio slučaj, pribaviti sve neophodna odobrenja uključujući i odobrenje Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates