Reagovanje- 23.08.2017.

Povodom izjave direktora preduzeća “Komunalne djelatnosti” Ulcinj, vezano za odvoz komunalnog otpada sa područja Ade Bojane, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dalo je sledeće reagovanje:

“ Iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore smatramo da je problem odvoženja komunalnog otpada sa područja Ade Bojane potrebno hitno i sistemski riješiti, s toga još jednom apleujemo na sve zakupce/korisnike objekata na obalama rijeke Bojane da pristupe zaključivanju ugovora o odvozu smeća sa preduzećem “Komunalne djelatnosti Ulcinj”, na način na koji ti rade ostali građni i privredni subjekti iz Ulcinja, ali i ostalih primorskih opština. Korisnici/zakupci ovih objekata su dužni i da kao poreski obveznici uredno izmiriju svoje obaveze prema nadležnim državnim organima, kao i da poštuju sve ostale odredbe sadržane u ugovoru o korišćenju morskog dobra da se isto koristi i eksploatiše u skladu sa svim pozitivno pravnim propisima koji su u neposrednoj vezi sa korišćenjem morskog dobra.

Sa druge strane dužnost lokalnog komunalnog preduzeća jeste da stvori efikasne preduslove za kvalitetno odlaganje otpada i njegovo dalje zbrinjavanje, koji ni na koji način ne bi ugrožavo mještane i turiste jednog od najatraktivnijih dijelova crnogorske obale. S toga preporučujemo komunalnom preduzeću da nastave sa odvozom komunalnog otpada sa Ade Bojane, a Javno preduzeće će im ,u domenu svojih nadležnosti, dati punu podršku da na valjan način uspiju da stvore obaveze prema korisnicima/zakupcima objekata.

Javno preduzeće ta upravljanje morskim dobrom Crne Gore zaključno sa 23. avgustom 2017. godine uplatilo je u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave Opštini Ulcinj ukupno 562,914,70 eura od čega 384.635,90 po osnovu zakupa kupališta, privremenih objekata i terasa, a od objekata na rijeci Bojana iznos od 176,288,80 eura. Upravo taj prihod u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i u skladu sa Ugovorom o korišćenju i namjeni prihoda od naknada za korišćenje morskog dobra zaključenog između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i opštine, taj je namjenjen za održavanje komunalnog reda u zoni morskog dobra.”

Najnoviji rezultati analize kvaliteta morske vode (16.-17.08.2017.)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 16. do 17. avgusta pokazali su da je na 88% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 12% kupališta bio K2 klase.

U opštini Ulcinj, od ukupno 16 kupališta, na njih 9 voda je bila kvaliteta K1, dok je na 7 preostalih kvalitet vode bio klase K2. Analiza je pokazala da je morska voda na svih 12 kupališta u opštini Bar i 27 kupališta u opštini Budva bila kvaliteta K1. U opštini Kotor od ukupno 15 kupališta, na njih 14 morska voda je bila kvaliteta K1, dok je na samo jednom kupalištu bila K2 klase. Od ukupno 9 kupališta na kojima se radi analiza u opštini Tivat, voda je bila kvaliteta K1 na njih 7, a na preostala 2 kupališta K2 klase. Slična situacija je bila i u opštini Herceg Novi, gdje je od ukupno 21 kupališta, na njih 19 morska voda bila kvaliteta K1, dok je na dva kupališta voda bila kvaliteta K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Donacija Kliničkom centru Crne Gore

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je saglasno Odluci Uprvnog odbora preduzeća doninaralo novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 eura Kliničkom centru Crne Gore, kao najvećoj zdravstvenoj ustanovi u našoj državi. Donirana sredstva namjenjena su za nabavku dodatne opreme za čuvanje koštanog tkiva za potrebe operacionog bloka u Klinici za ortopediju i traumatologiju, koju do sada nijesu posjedovali, a koja predstavlja važan segment za bezbjedan rad sa pacijnetima.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, pored svoje osnovne djelatnosti, na ovaj način afirmiše i društveno odogovorno poslovanje ka ustanovama kojima je pomoć najpotrebnija.

Ponovljena analiza kvaliteta morske vode na Maloj plaži u Ulcinju

Kako je prema poslednjim rezultatima analize kvaliteta morske vode od 02. i 03. avgusta 2017. godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom od Instituta za biologiju mora dobilo podatke da je na Maloj plaži u Ulcinju voda bila van propisanog kvaliteta, Javno preduzeće je obavijestilo nadležne inspekcijske organe o stanju kvaliteta vode na ovom kupalištu, I zatražilo hitnu inspekcijsku kontrolu predmetne lokacije, dok je korisnik istakao crvenu zastavicu nakupalištu.

Institut za biologiju mora je nastavio sa analizom uzoraka morske vode sa ove lokacije, a danas je Javno preduzeće dobilo podatak da je kvalitet vode na Maloj plaži u granicama propisanih vrijednosti. Međutim, iz razloga predostrožnosti , iz Javnog preduzeća obavještavamo javnost da se od strane Instituta za biologiju mora nastavlja procedura analize uzoraka sa Male plaže, o čemu ćemo blagovremeno informisati javnost.

JAVNO OBAVJEŠTENJE

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore upozorava zakupce/ korisnike kupališta i objekata u zoni morskog dobra na obavezu zaključivanja Ugovora sa javnim komunalnim preduzećem o odvozu smeća i obavezu poštovanja propisa iz komunalne oblasti u skladu sa članom 7 Ugovora o korišćenju morskog dobra.

Navedene obaveze proizilaze neposredno iz Ugovora o korišćenju morskog dobra da se isto koristi i eksploatiše u skladu sa odredbama ugovora i svim pozitivno pravnim propisima koji su u neposrednoj vezi sa korišćenjem morskog dobra.

Najnoviji rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 02. do 03. avgusta pokazali su da je na 95% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, na 4% kupališta bio K2 klase, dok je na 1% kupališta voda bila van propisanih granica. Ovakvi rezultati govore da je na većini crnogorskih kupališta morska voda sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

U opštini Herceg Novi, od ukupno 21 kupališta, na njih 18 voda je bila kvaliteta K1, dok je na preostala 3 voda bila kvaliteta K2. Na svih 15 kupališa u opštini Kotor i 9 kupališta u opštini Tivat, na kojima je rađena analiza, morska voda je bila kvaliteta K1. Od ukupno 27 kupališta u opštini Budva na njih 26 voda je bilakvaliteta K1 klase, dok je na jednom kupalištu voda bila kvaliteta K2. Slična situacija je bila i u opštini Bar, gdje je od ukupno 12 kupališta na kojima se radi analiza, voda bila kvaliteta K1 na njih 11, a kvaliteta K2 na jednom kupalištu. Na 15 kupališta u opštini Ulcinj, voda je bilakvaliteta K1 klase, dok je na kupalištu Mala plaža vodabila van propisanog kvaliteta. Javno preduzeće je obavijestilo nadležne inspekcijske organe o stanju kvaliteta vode na ovom kupalištu, i zatražilo hitnu inspekcijsku kontrolu predmetne lokacije, dok je korisnik istakao crvenu zastavicu na kupalištu.Nakon dobijenih podataka, Institut za biologiju mora je nastavio uzimanje uzoraka morske vode sa ove lokacije, a o rezultatima odrađenih analiza ćemo naknadno obavijestiti javnost.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Radni sastanak sa Upravom za inspekcijske poslove

U cilju sumiranja dosadašnjih rezultata i kontinuiranog praćenja ljetnje turističke sezone Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom organizovalo je juče radni sastanak sa predstavnicima Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore. Sastanku su pored direkotra Javnog preduzeća Predraga Jelušića i pomoćnika direkotra Rajka Malovića i Dragana Markovića, te glavne inspektorke Višnje Orban i predstavnika Uprave za inspekcijske poslove, prisustvovali i novoimenovani državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizima Damir Davidović i generalna direkotrica Direkotrata za turistički razvoj i standarde Olivera Brajović. G-din Jelušić je upoznao prisutne sa aktivnostima i mjerama koje Javno preduzeće sprovodi u cilju integralnog upravljanja resursima na crnogorskom priobalnom pojasu.

Jelušić je istakao da se kontrola svakodnevno vrši na crnogorskim kupalištima i pohvalio dobru saradnju Službe za kontrolu morskog dobra i Uprave za inspekcijske poslove. Podsjetio je prisutne da su u skladu sa Pravilnikom o uređenim i izgrađenim kupalištima, zakupci dužni da oslobode 50 odsto prostora od mobilijara i naglasioda je ove godine značajno smanjen broj prijava koje se odnose na nepoštovanje ovog pravila.

Na sastanku je bilo riječi o raspisanim javnim pozivima za davanje u zakup pristaništa, privezišta i druge obalne infrastrukture, koje je Javno preduzeće sprovelo prije nekoliko dana, a koje će nakon okončanih tenderskih procedura u značajnoj mjeri unaprijediti izdavanje odobrenja za organizovanje planiranih namjena na tim objektima i samim tim obezbjediti preduslove za legalno funkcionisanje objekata obalne infrastrukture i legalan rad privrednih subjekata koji na njima obavljaju djelatnost.

Jedna od ključnih tema odnosila se na uspostavljanje legalnog obavljanja turističke djelatnosti na obalama rijeke Bojane. Javno preduzeće je tokom protekle godine sprovelo nephodne mjere, kroz raspisivanje javnog poziva za zakup sojanica, obilježavanje zakupljenih objekata brojevima i davanjem podrške i smjernica u kojem pravcu je potrebno organizovati djelatnost na tom prostoru u skladu sa važećim planskim dokumentima, što je u značajnoj mjeri olakšalo posao Upravi za inspekcijske poslove u smislu sprovođenja adekvatne kontorle.

U narednom periodu akcenat će biti stavljen i na kontroli obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plovila i usluga naplate prevoza plovilima, zaključeno je na sastanku.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates