NAGRADA DIREKTORU JP MORSKO DOBRO ZA EVROPSKOG MENADŽERA U OBLASTI TURIZMA

  Na ovogodišnjem tradicionalnom međunarodnom biznis forumu u Sarajevu, na kojem se 38. godinu zaredom dodjeljuju nagrade najuspješnijim pojedinicima i kompanijama iz regiona Jugoistične i Srednje Evrope, Međunarodni Evropski žiri za dodjelu nagrade “Evropski najmenadžer i najkompanija” ocjenio je da je direktor Javnog preduzeća za upravljanjem morskim dobom Crne Gore Predrag Jelušić dobitnik ove prestižne nagrade u oblasti turizma.

‘Beach clean up’ - zajednička akcija čišćenja nezakupljenih djelova plaže u Buljarici od strane TUi-a i Jp Morsko dobro

JP Morsko dobro danas je u Buljarici podržalo ‘beach clean up’ akciju koju predstavnici grupacije TUI, najveće kompanije u svijetu za putovanja i turizam, organizuju u okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti gotovo u svim primorskim turističkim zemljama.

Na incijativu TUI-a i turističke agencije Guliver, JP morsko dobro je predložilo da se akcija sprovede na nezakupljenim i manje uredjenim djelovima duge buljaričke plaže. U akciji su učestvovali zaposleni u TUI-ju i zaposleni u JP Morsko dobro.

Današnja akcija bila je početni korak u ostvarivanju dugoročne saradnje, ali i povod da predstavnici Jp Morsko dobro razmijene iskustva sa predstavnicima renomirane turističke grupacije o primjerima dobre prakse u upravljanju plažama u cijelom svijetu.

Jedna od budućih tema sa predstavnicima TUI-a biće primjena Strategije upravljanja plažama i tematizacija kupališta koju JP Morsko dobro uvodi kao novi standard u valorizaciji plažnih resursa Crne Gore i primjena standarda u turističkoj ponudi na plažama koje TUI postavlja kao normativ za dolazak turista iz Zapadne Evrope, ali i cijelog svijeta.

 

image1

568 spasilaca na vodi spremno za turističku sezonu

Nakon što je Crveni krst Crne Gore sproveo 4 obuke za spasioce na vodi tokom maja i juna mjeseca, te obezbjedio 11 termina za ovjeru već postojećih licenci za 2018. godinu, zakupcima crnogorskih plaža na raspolaganju je ukupno 568 licenciranih spasilaca na vodi za tekuću kupališnu sezonu.

Na kursevima je obučeno 96 novih spasilaca, dok je 472 postojećih uspješno prošlo provjere i ovjerilo svoje licence. Treba istaći da i ove godine imamo povećanje broja obučenih spasilaca, što znači da postoji i veća zainteresovanost lica za ovaj vid profesije.

Crveni krst Crne Gore je član Međunarodne federacije za spašavanje na vodi (ILS-e), stoga je program obuke usklađen sa svim evropskim i svjetskim standardima. Tako su se u ovoj sezoni praktični dio obuke i ispiti sprovodili po izmijenjenim, međunarodno usklađenim normama, koje su se primjenjivali na ispitima za ovjeru licenci, i na obukama novih spasilaca na vodi. Sadržaj praktičnog dijela ispita, sa normama, podrazumijevao je: plivanje 100 metara za 1,40 minuta i manje spasilačkim kraulom; plivanje 300 metara za 4,30 minuta i manje uz pomoć peraja; transport davljenika 25 metara, koristeći 3 tehnike, poslije oslobađanja od hvata davljenika; plivanje 400 metara za 9 minuta i manje (200 metara prsno plivanje i 200 metara kraul); ronjenje na dah u dužinu, minimum 25 metara i vađenje potonulog davljenika (3 metra dubina) - 3 puta za 3 minuta. Provjera je uključivala, pored znanja i iskustva iz oblasti plivačkih sposobnosti, znanje iz teorije spasilaštva, kao i znanje u pružanju prve pomoći i KPR-a (reanimacija).

Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati uređena i izgrađena kupališta, koji je donesen od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma propisani su uslovi za organizaciju spasilačke službe na svim uređenim i izgrađenim kupalištima. Shodno članu 5 navedenog Pravilnika, spasilačka služba mora biti organizovana od najmanje jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje legitimaciju važeću za tekuću godinu na svakih 50m dužine obale u mjesecima jul i avgust, odnosno na svakih 100m dužine obale u ostalim mjesecima. Na svim plažama moraju biti postavljene kule za spasioce na svakih 100 m dužine obale, sa istaknutim natpisom "spasilac" na crnogorskom i engleskom jeziku i jedan spasilački punkt na svakih 50 m, između dvije kule, u neposrednoj blizini vode. Na plažama mora biti postavljen jedan čamac na svakih 200 m dužine obale, kao i signalizacione zastavice (u tri boje) i informativna tabla na kojoj je definisano njihovo značenje na crnogorskom i engleskom jeziku. ZELENA boja zastavice označava bezbjedno i bezopasno kupanje, ŽUTA da je kupanje ograničeno i može biti opasno, CRVENA da je kupanje zabranjeno ili spasioc nije na dužnosti.

Spasilačka oprema obuhvata opremu na kuli i punktu (dvogled, specijalna spasilačka sredstva, signalizacione zastave, mobilni telefon i oprema za prvu pomoć) i ličnu opremu spasioca (uniforma - majica i šorts sa oznakom spasilačke službe na crnogorskom i engleskom jeziku, pištaljka, mobilni telefon, bova za spašavanje i laka ronilačka oprema).

Prva radionica UNEP MARINE LITTER projekta

U okviru projekta UNEP MARINE LITTER za koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore potpisalo ugovor sa Programom za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (United Nations Environment Programme), u srijedu 27.06.2018. godine, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, održana je prva radionica predviđena projektnim aktivnostima. Radionica, kojoj su pored predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Ministarstva održivog razvoja i turizma prisustvovali i predstavnici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Instituta za biologiju mora, lokalnih Sekretarijata za zaštitu životne sredine i komunalnih preduzeća iz primorskih Opština kao i predstavnici NVO sektora, održana je u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici.

Na radionici su predstavljeni prioriteti UNEP MARINE LITTER projekta, specifični ciljevi, opšti principi i aktivnosti koje će se sprovoditi tokom realizacije projekta kao i plan rada sa rokovima. Takođe je istaknuto da je glavni cilj ovog projekta uspostavljanje efikasnijeg upravljanja otpadom u moru kroz implementaciju odgovarajućih aktivnosti. UNEP MARINE LITTER projekat, koji obuhvata upravljanje otpadom iz mora, davanje smjernica za reciklažu plastične PET ambalaže, izradu Studija i Planova Upravljanja na temu otpada iz mora i plastične PET ambalaže, realizaciju akcija sakupljanja i analize otpada sa odabranih plaža, izradu promotivnog materijala kao i organizovanje kampanja za podizanje svijesti o značaju adekvatnog upravljanja otpadom iz mora, počeo je sa realizacijom u aprilu 2018. godine i trajaće do jula 2019. godine.

Pored toga predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma na radionici su predstavili relevantne međunarodne okvire, međunarodne inicijative za upravljanje otpadom u moru kao i postojeće stanje upravljanja otpadom u Crnoj Gori.
U drugom dijelu radionice predstavljeni su različiti projekti koji se u Crnoj Gori realizuju na temu otpada u moru:

• Projekat “DeFishGear” koji je realizovao Institut za biologiju mora
• INTERREG IPA projekat “Welcome” koji realizuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Institut za biologiju mora
• Projekat “First International Coastal Clean-up day” koji realizuje NVO “Zero Waste Montenegro” i
• Projekat “Velika Plaža Plastic Free - Velika plaža bez plastike” koji realizuje NVO “RDA-UBA” iz Ulcinja.

Na samom kraju radionice prisutni su imali priliku da iznesu svoje mišljenje i prenesu iskustva u ovoj oblasti. Budući da otpad u moru predstavlja problem koji je poslednjih godina sve izraženiji, na radionici je istaknuta važnost svih ovih projekata koji doprinose prikupljanju relevantnih informacija i mjerodavnih podataka u cilju uspostavljanju efikasnijeg upravljanja otpadom koji na plaže dolazi iz mora i rijeka.
Na kraju radionice zaključeno je da potrebno inicirati da se zakonskim propisima reguliše pitanje otpada u moru.

 

IMG 0dc1de226e0a2828af94b8fe8f6f3546 V

IMG 943573d08b5c90d69e9c9b91308538a6 V

IMG a08788367e83cfa771716e7330a264e2 V

Rezultati analize kvaliteta morske vode (20. - 24.06.2018.)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 20. do 24. juna, pokazali su da je na 94% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 6% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj i 12 kupališta u opštini Bar voda je bila odličnog, K1 kvaliteta. Na području opštine Budva, od ukupno 27 kupališta, na 1 kupalištu voda je bila K2 klase dok je na ostalim plažama voda bila kategorije K1. U opštini Tivat, na svih 9 kupališta voda je bila K1 klase. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na 1 lokaciji kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 17 kupališta, dok je na preostala 4 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Počeli radovi na uklanjanju viška materijala sa račve i iz desnog rukavca rijeke Bojane

Uprava za vode Crne Gore uz finansijsku podršku JP Morsko dobro i Direkcije javnih radova, započela je sa radovima na ispumpavanju viška materijala i produbljivanju dna rijeke Bojane na njenoj račvi, a koji će se nastaviti duž desnog rukavca rijeke Bojane.
Radovi se izvode u skladu sa Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni njenog ušća, koji je prethodno izradila Uprava za vode kao nosilac ovog projekta.

Procijenjena vrijednost izvođenja radova iznosi¬¬¬ 800.000,00 eura, a JP Morsko dobro je shodno Zaključku Vlade Crne Gore do sada učestvovalo sa 200.000,00 eura u projektu.

Izvođač radova je “Cijevna Commerce” d.o.o. Podgorica, a kompletan posao trebao bi da bude završen do kraja godine.

Radovi će omogućiti normalnu protočnost rijeke Bojane desnim rukavcem u dužem periodu, kako ne bi dolazilo do situacije da desni rukavac rijeke Bojane bude opet zatvoren.

Sancija obalne infrastrukture na teritoriji opštine Budva- Pizana i Đevištenje

JP Morsko dobro danas je završilo radove na rekonstrukciji betonskog platoa na gradskoj plaži Pizana u Budvi, koja je oštećena usljed velikog plimskog talasa minule zime. Radovi su podrazumjevali uklanjanje plomljenih betonskih i popločanih ostataka, te armijranje i betoniranje cjelokupne površine platoa dužine 25 metara i širine 125 metara u zaleđu plaže. Za ovaj posao JP Morsko dobro izdvojilo je 7.200,00 €.
Početkom maja JP Morsko dobro je organizovalo i u potpunosti pripremilo kupalište na plaži Pizana za predstojeću sezonu, s obzirom da je isto ostalo nezakupljeno. Zbog bezbjednosti kupača Pizana je ogrđena bovama sa morske strane cijelom dužinom plaže, postavljene su kante za otpatke, a na kupalištu je od kraja maja obezbijeđena i spasilačka služba, odnosno jedan spasilac, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore.

U sklopu predsezonskog uređenja zone morskog dobra, izvršeni su i radovi na uklanjanju ostataka betonskog objekta na plaži Đevištenje. Navedeni radovi podrazumijevali su mašinsko rušenje, utovar i odvoz na gradsku deponiju ostataka nekadašnjeg objekta, betonskih blokova i nasutog kamenitog i šljunkovitog materijala.

Izvođač radova na sanaciji ovog dijela obale bila je firma „Montal“d.o.o. iz Podgorice, a isti su kompletirani u periodu od 08. do 15. juna 2018. Ugovorena vrijednost ovog posla iznosila je 2.800, 00 €.
Sjutra počinje postavljanje nedostajućih dijelova ograde na stazi koja vodi do plaže Mogren.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates