Potpisan sporazum o saradnji između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Saradnja između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Jadranskog instituta pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti koja je upsostavljena prošle godine u okviru projekta DELICROMAR, u petak 16.06.2017. godine ozvaničena je Sporazumom o saradnji koji su u petak 16. juna 2017. godine u Zagrebu potpisali predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Zvonko Kusić i direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Predrag Jelušić.

Ovim Sporazumom uspostavljena je naučno-stručna saradnja u okviru projekta „Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine – unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša / Developing a Modern Legal and Insurance Regime for Croatian Marinas - Enhancing Competitiveness, Safety, Security and Marine Environmental Standards (DELICROMAR)“ . Ovaj projekat finansira Hrvatska zaklada za znanost, a sprovodi ga Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u periodu od 2016- 2019. godine.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u okviru projekta DELICROMAR učestvovaće u aktivnostima kao što su razmjena podataka i iskustava, učešće u zajednčkim istraživanjima i pripremama naučnih radova iz oblasti pomorstva i zaštite životne sredine mora, te učešće na naučnim i stručnim skupovima, radionicama i edukacijama iz ovih oblasti.

Predstavnici Javnog preduzeća su tokom maja ove godine učetvovali na "Jadranskoj konferenciji o pomorskom pravu" koja se u okviru ovog projekta održala u Opatiji, a u periodu od 29.-30. juna u Splitu održaće se Okrugli sto "Aktuelni pravni izazovi održivog razvoja u jadranskim lukama nautičkog turizma" na kojem će panelista iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom predstaviti izazove u razvoju luka od lokalnog značaja u Crnoj Gori.

Uređeno kupalište ispod hotela Club Riviera

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je u saradnji sa d.o.o. “Čistoća” iz Herceg Novog očistilo i uredilo kupalište ispod hotela Club Riviera u Njivicama.
U skladu sa Pravilnikom o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređenja i izgrađena kuplaitša u utorak će biti postavljene kante za otpatke, a vodeni dio kupališta će biti obilježen bovama sa morske strane.

U utorak će biti postavljene i dvije informativne table, jedna sa obilježjem javne plaže, kojom će ove sezone upravljati Morsko dobro, i druga koja će upozoravati na opasnot od klizišta na jednom dijelu plaže i zabranu kupanja radi predostrožnsti.

Sa lokalnim komunalnim preduzećem d.o.o. “Čistoća” postignuto je saglasje da se čišćenje kupališta i odvoženje otpada obavlja u kontinuitetu.

Pristup plaži kopnom za sada nije moguć, jer je riječ o privatnoj, a ne državnoj imovini, a prilaz kupalištu je dostupan sa morske strane.

Javno preduzeće za upravljanje morskim doborm Crne Gore je u komunikaciji sa OTP factoring bankom, koja rspolaže imovinom hotela “Club Riviera”, oko obezbijedjivanja saglasnosti da se na jednom dijelu imovine osposobi gostima pristup kupalištu.

 

image1

Sastanak Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sa Poreskom upravom Crne Gore

Na inicijativu direkotra Poreske uprave Crne Gore Miomira M. Mugoše, 14. juna 2017. održan je sastanak u prostorijama Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Cilj sastanka bio je postizanje dogovora oko podrške Javnog preduzeća u realizaciji planiranih ciljeva Poreske uprave za vrijeme pripreme i praćenja turističke sezone 2017. godine.

 Sasatanku su prisustvovali:

- Ispred Poreske Uprave: Gordana Pejović, načelnica Odjeljenja za velike poreske obveznike, Nataša Damjanović, rukovodilac područne jedinice Budva i v.d. glavnog inspektora i Gordana Stajić, samosatlni savjetnik za edukaciju javnosti;

- Ispred Javnog preduzeća: direktor, Predrag Jelušić, pomoćnici direkotra Rajko Malović i Dragoljub Marković, rukovoditeljka Ekonomsko-finansijske službe Ljubica Bujković i šefica Kabineta Jasmina Kašćelan.

 

Na sastanku su donešeni sledeći zaključi:

  • - Da Javno preduzeće svakodnevno informiše Poresku upravu o zaključenim ugovorima za korišćenje morskog dobra, u cilju sinhronizovanog praćenja i kontrole istih od strane Poreske uprave, a da Poreska uprva na kraju sezone povratno informiše Javno preduzeće o prijavi prihoda od strane zakupaca;

  • - Da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dostavi Poreskoj upravi ugovore sa zakupcima luka od lokalnog značaja, pristaništa i privezišta u cilju adekvatne kontrole obavljanja djelatnosti iznajmljivana plovila. Naznačeno je da je kontorolu već započela turistika inspekcija kojoj je Javno preduzeće dostavilo spisak zakupaca;

  • - Da Poreska uprava intezivira kontolu nad objektima na obalama rijeke Bojane, koje je Javno preduzeće putem javnih tendera dalo u zakup korisnicima, a na kojima se obavlja turistička djelatnost;

  • - S obzirom da je predstavnik Poreske uprave član Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone na nivou države, Poreska uprava će kontinuirano biti upoznata sa svim aktivnostima u cilju preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti.

Prioritet zajedničkog djelovanja jeste uspostavljanje jednoobraznog i neselektivnog, postupanja prema svim poreskim obveznicima.

 

1406

Obavještenje

Radovi na izgradnji pristupne rampe i staze za potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom na Slovenskoj plaži biće završeni naredne nedjelje, kada će predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u prisustvu predstavnika Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore obići ovaj prilagođeni infrastrukturni objekat.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom koristi ovu priliku da uputi javno izvinjenje građanima Budve, turistima i posjetiocima zbog prologiranja rokova na završetku ovog važnog projekta, imajući u vidu da je zbog formalno-pravnih procedura došlo do kašnjenja na samom početku izvođenja radova.
Naime, Budva će za koji dan biti prvi grad u Crnoj Gori čiji će najferekventniji dio obale, Slovenska plaža, imati osposobljen pristup moru za osobe sa invaliditetom. Ovaj društveno-odgovorni projekat Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom realizuje uz punu podršku Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore. Ističemo da je ovakav pristup moru planiran u potpunosti u skladu sa međunarodnim standardima i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagodjavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

U cilju stvaranja uslova da plaže na našem primorju budu pristupačne osobama sa invaliditetom, kroz saradnju sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom od jeseni počinje sa izgradnjom pristupne rampe u Baru, a trenutno je u proceduri i tenderski postupak za izbor najpovoljnijeg izvođača za izgradnju ovakve rampe u Tivtu.

SAOPŠTENJE O PROGRAMU PRAĆENJA SANITARNOG KVALITETA MORSKE VODE NA JAVNIM KUPALIŠTIMA TOKOM SEZONE 2017. GODINE

Rezultati analze kvaliteta morske vode sprovedene u periodu 07.-08.06.2017.

Rezultati analize kvaliteta morske vode koju je u periodu od 07. do 08. juna sproveo Institut za biologiju mora na ukupno 100 kupališta pokazali su da je na 96% kupališta kvalitet morske vode bio odlične klase (K1), dok je na 4% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrdjuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezjedna za kupanje i rekreaciju.
Na svih 16 kupališta u Ulcinju, kao i na 13 kupališta u Baru kvalitet morske vode je bio K1 klase. U opštini Budva, na 23 kupališta od ukupno 25 morska voda je bila klase K1, dok je na preostala 2 more bilo klase K2. Kvalitet morske vode K1 bio je na svih 10 kupališta u Tivtu, i 15 kupališta u Kotoru. U Herceg Novom, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 19 kupališta, dok je na 2 kupališta voda bila klase K2.
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Praćenje sanitarnog kvaliteta morske vode počelo je sredinom maja kada su urađene prve, predsezonske analize u periodu od 24.-25.05. Tokom juna, jula, avgusta i septembra 2017.godine analize morske vode vrše se u petnaestodnevnim intrevalima.

Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima tokom sezone 2017. godine

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom kontinuirano, od 1996. godine prati sanitarnu ispravnost i kvalitet morske vode na kupalištima tokom ljetnje turističke sezone, na osnovu Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda. Svake godine, za realizaciju ovog posla, putem javnog tendera bira se akreditovana laboratorija koja ispunjava propisane uslove za obavljanje ove vrste poslova.

Programom za 2017. godinu previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 100 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 16 u opštini Ulcinj, 13 u opštini Bar, 25 u Budvi, 10 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se analize vrše u petnaestodnevnim intervalima u periodu od maja do oktobra.

U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje prisustva 2 obavezna mikrobioloških parametara (bakterija Escherichia coli i Intestinalne enterokoke), dok se evidentiraju i prateći fizičko-hemijski parametari kao što su temperatura vazduha, temperatura vode, salinitet, podaci o vremenu i meteo uslovima prilikom uzimanja uzoraka, kao i izvori zagađenja i drugih elemenata koji mogu imati uticaj na kvalitet morske vode prilikom uzimanja uzorka.

Shodno članu 13. Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, na osnovu obavezujućih mikrobioloških parametara razvrstavaju se u dvije klase i to: klasa K1-odlične, klasa K2-zadovoljavajuće, dok uzorci čije vrijednosti prelaze propisane granice za ove dvije klase se svrstavaju u grupu Van klase (VK).

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i našim zakonima i EU Direktivom. Samim tim, način uzimanja uzoraka, njihova analiza, kao i granične vrijednosti bakterija u uzorku koji su dozvoljeni za kupanje i rekreaciju u Crnoj Gori usklađeni su sa odredbama Direktive EU o kvalitetu voda za kupanje.

Postupanje u slučajevima kada kvalitet morske vode ne zadovoljava propisane parametre

O rezultatima analiza, Javno preduzeće redovno obavještava opštinske komunalne inspekcije, republičku vodoprivrednu inspekciju, druge nadležne institucije i javnost. Ukoliko rezultat uzorka prelazi dozvoljene granice (van kategorije), vrši se ponovno uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj pojavi ili kratkoročnom zagađenju. Ukoliko rezultati ponovljenog uzorkovanja morske vode pokažu da se nastavlja trend sanitarnog kvaliteta koji prelazi dozvoljene granice, obavještava se zakupac kupališta da istakne crvenu zastavicu na kupalištu, republički inspektor za vode donosi privremenu zabranu korišćenja kupališta sve do dobijanja pozitivnih rezultata analiza koje se za predmetno kupalište rade svakodnevno.

Prezentacija podataka putem interneta (aplikacija na Internet stranici www.morskodobro.com

Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode građanima i turistima, Javno preduzeće je 2015. godine izradilo softverski aplikativni sistem za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta. Ova aplikacija koja se nalazi na Internet stranici Javnog preduzeća, kroz prikazivanje podataka simbolima na mapi omogućava jednostavniju i bržu prezentaciju kvaliteta morske vode na kupalištima u Crnoj Gori.

Pored prezentacije podataka u tabelama i simbolima na mapi za svako pojedinačno kupalište, ovaj sistem omogućava i obradu podataka i prikaz ocjene kvaliteta morske vode na osnovu kojih se mogu izrađivati izvještaji o kvalitetu morske vode na godišnjem nivou, kao i pratiti trend kvaliteta u višegodišnjem periodu.

Prilikom ulaska u aplikaciju otvara se strana sa podacima o kvalitetu vode prikazanim na mapi Crne Gore, sa statistikom aktuelnog ispitivanja. Aplikacija omogućava korisniku da odabere pojedinačno ispitvanje, opštinu ili kupalište za čije podatke je zainteresovan. Korisniku aplikacije je omogućeno da pristupi istoriji podataka za svako pojedinačno kupalište koja se sastoji od tabelarnog prikaza podataka o kvalitetu vode i pratećih informacija (fizičko hemijski parametri, informacije o meteo uslovima i sl.), kao i važećim zakonskim aktima koji se tiču praćenja sanitanog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima.

Aplikacija se nalazi na web stranici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.com i dostupna je na crnogorskom i engleskom jeziku. Takođe, aplikacija je rađena prema najnovijim stanardima, te je prilagođena za prikazivanje podataka na svim modelima računara, laptopova, tableta i mobilnih telefona.

Na ovaj način, ažurne informacije o kvalitetu morske vode na kupalištima su dostupnije zainteresovanoj javnosti, posebno turističkim organizacijama, hotelima, turističkim agencijama, kao i svim korisnicima kupališta, što će svakako doprinijeti unapređenju turističke ponude na crnogorskom primorju.

 

 

U BUDVI ODRŽANA INFO RADIONICA- PROJEKAT „CoRE“

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je učestvovalo na Info radionici koja je za cilj imala predstavljanje opreme koju su Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS), Hrvatski hidrografski institut iz Splita (HHI) i Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje (IMP) obezbijedili sredstvima EU/IPA projekta „CoRE“.


Radionica su otvorili mr Luka Mitrović, direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Vinka Kolić, direktorica Hrvatskog hidrografskog instituta. Oni su, ovom prilikom, potpisali Sporazum o razmjeni podataka između ZHMS i HHI, a učesnike radionice informisali o performansama nove opreme i podacima koje ta oprema može da proizvede. U pitanju je sljedeća oprema u vrijednosti većoj od 250.000,00 eura:


- Side Scan Sonar (HHI);
- Multibeam Echosounder (ZHMS);
- Multi-parameter probe (IMP).


Projekat „CoRE“ je EU/IPA projekat iz komponente II, mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu životne sredine, prirode i kulturne baštine. Opšti cilj projekta je doprinos poboljšanju ukupne zaštite i očuvanja istočnog dijela Jadrana,
dok su specifični ciljevi izrada nove nautičke karte sa ažuriranim hidrografskim mjerenjima i preporukama na osnovu ovih istraživanja, a koji se odnose na promjene obalne linije u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori, pod uticajem obalnih procesa kao što su erozije i jačine udara talasa, te edukacija i informisanje svih subjekata uključenih u projekat, kao i kranjih korisnika o karakteristikama morskog dobra (sa naglaskom na obali) i održivoj litoralizaciji u
rekograničnom području. 

Javno preduzeće na radionici je učestvovalo prezentacijom na temu "Značaj podataka rezultata istraživanja na projektu CoRE za JP Morsko dobro". Cilj učešća u ovom projektu je je da obezbijedi dostupnost i razmjenu podataka za potrebe zaštite i očuvanja obale, raspolaganje podacima dobijenih projektom i ostalih poslova u okviru redovne saradnje Javnog preduzeća i ZHMS.


Okrugli sto na kome će se prezentovati podaci dobijeni mjerenjima u prethodnom periodu (trenutno u fazi obrade) planira se za kraj septembra.

 

07061 07062

07063 07064

ZAVRŠENI RADOVI NA ASFALTIRANJU DIJELA SAOBRAĆAJNICE UZ PLANIRANO ŠETALIŠTE RISAN - PERAST

Izvođenje konstruktivnih radova na izgradnji pješačke staze na potezu od Risna do Perasta završeno je u utorak, 06. juna 2017. godine. Oštećene kolovozne trake uz šetalište juče su asfaltirane i time je u potpunosti završena II faza izgradnje ove investicije. Posebno se vodila pažnja kako od strane Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, tako i od starne izabranog izvođača, da radovi budu završeni prije početka glavne turističke sezone, uzimajući u obzir povećanu frekventnost tog dijela obale . Završeno je i iscrtavanje bijele linije, odnosno obilježavanje horizontalne saobraćajne signalizacije duž cijele dionice radova.

Trenutno je u toku i tenderski postupak za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje naredne, III faze radova koja predviđa izradu javne rasvjete cijelom dužinom puta u dužini od 2,1 kilometar. Početak ovih radova može se očekivati na jesen 2017. godine.


Tokom 2018. godine očekujemo i završne radove na izradi trotoara (pješačke staze) cijelom dužinom, postavljanje ivičnjaka, popločavanje, postavljanje ograde, zaštitnih bankina, urbanog mobilijara i drugih pratećih sadržaja predviđenih Glavnim projektom. Projekat predviđa i dva stajališta za parking, odmor i panoramsko razgledanje obale. Staza je prevashodno namjenjena šetačima i rekreativcima, a može poslužiti i kao biciklistička staza.
Ukupna vrijednost investicije iznosiće preko 500.000,00 eura, a u cjelosti je finansira Javno preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.


Integralnim upravljanjem crnogorskom obalom i kontinuiranim investiranjem Javno preduzeće iz godine u godinu ulaže napor da najdragcjeniji pojas crnogorskog promorja izgradi i uredi po najvišim evropskim standardima i time značajno unaprijedi kompletan ambijent i turističku ponudu u svim primorskim opštinama.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates