Završeno farbanje javne rasvjete u Ulcinju

U skladu sa planom hitnih sanacija u 2017. godini, Javno preduzeće za upravljanjem morskim Crne Gore prethodnih dana izvršilo je farbanje javne rasvjete- kandilabera u centralnoj obalnoj zoni u Ulcinju. Na inicijativu Javnog preduzeća, ofarbani su kandilaberi sa obije strane ulice koje se prostire duž gradskog pristana.

 

Stanje prije sanacije

1

 

 

 

Stanje nakon sanacije

 

2

 

3

Raskinut dugoročni ugovor sa zakpucem „Sea Trade“ d.o.o. Kotor

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore jednostrano je raskinulo dugoročni Ugovor o zakupu/korišćenju morskog dobra broj 0210-1161/3 od 05.05.2017. godine zaključenog sa zakupcem, društvom „Sea Trade“ d.o.o. Kotor, zbog bitnih povreda ugovorenih i zakonskih obaveza, koje nisu ispoštovane od strane zakupca ni nakon upućene Opomene pred raskid ugovora.


Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je pisanim putem informisalo Opštinu Herceg o raskidu predmetnog Ugovora, kako bi tu činjenicu imali u vidu prilikom odlučivanja u postupku za izdavanje građevinske dozvole, u smislu člana 93. stav 1 tačka 2 Zakona o uređenju prostora i izgranji objekata.


O svemu prethodnom od strane Javnog preduzeća u više navrata obavještena je i Uprava za inspekcijske poslove i iniciran postupak inspekcijskog nadzora, čije postupanje očekujemo, posebno nakon što je Ugovor o korišćenju morskog dobra za predmetnu lokaciju jednostrano raskinut od strane Javnog preduzeća.


Javno preduzeće pokrenulo je i postupak aktivacije i naplate činidbene garancije, koja je dostavljena u ponudi po raspisanom Javnom pozivu od strane „Sea Trade“ d.o.o. Kotor, u iznosu od 11.000,00 €.

ZVRŠENA SANACIJA OGRADE NA STAZI KA PLAŽI MOGREN

Ove nedjelje završena je sanacija 6 oštećenih polja na ogradi koja vodi do budvanske plaže Mogren. Tom prilikom kompletna ograda duž staze dodatno je učvršćena. Ranije ovog mjeseca završeno je i postavljane kapije na samom ulazu na stazu koja vodi ka Mogrenu i obilježena informativna tabla sa upozorenjem, čime se Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dodatno pobrinulo o bezbjednosti mještana i gostiju ovog popularnog budvanskog kupališta.

 

mog1 mog2

Zamjenik izvršnog diektora Fondacije za ekološku edukaciju (FEE) u zvaničnoj posjeti Javnom preduzeću

U zvaničnoj posjeti Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je boravio zamjenik izvršnog diektora Fondacije za ekološku edukaciju (FEE), koja sprovodi internacionalni program Plave zastavice, i međunarodni direktor Green Key-a Finn Bolding Thompson. Sastanku sa gospodinom Thompsonom prisustvovali su direktor Javnog prdeuzeća Predrag Jelušić, zamjenik direktora Dragoljub Marković, rukovoditeljka Službe za održivi razvoj Aleksandra Ivanović, službenica Javnog preduzeća Milica Mašanović i izvršni direktor NVO “Ecom” Saša Karajović.


Povod posjete gospodina Thompsona crnogorskom primorju je obilazak plaža koje posjeduju sertifikat Plave zastavice, kojih za 2017. godinu ima ukupno 25, od čega se 24 vijore na kupalištima i jedna u Marani Bar. Takođe, povod posjete je i uspostavljanje saradnje na sprovođenju programa “Zeleni ključ” (Green Key), koji se dodjeljuje kao posebno ekološko priznanje za hotele.


Zamjenik izvršnog direktora Fondacije za ekološku edukaciju (FEE) i međunarodni direktor Green Key-a Finn Bolding Thompson je naveo da mu je zadovoljstvo što ima priliku da boravi u Crnoj Gori i razgovara sa koordinatorom za oba programa u Crnoj Gori. Thompson je naveo i da su posjetili jedan od butik hotela koji će se uskoro pridružiti zelenom ključu i izvršili kontrolu plaža i marina sa plavom zastavicom. Thompson je zahvalio NVO “Ecom” kao nacionalnom operateru koji sprovodi program plave zastavicie i Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom na podršci.


Direkotr Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić na konferenciji za medije je naveo:
“ Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je od samog početka prepoznalo značaj programa Plave zastavice i već 15 godina uzastopno je pokrovitelj i generalni sponsor programa sa NVO “Ecom”.
Jelušić je izrazio zadovoljstvo što je gospodin Thompson imao priliku da se upozna sa kvalitetom i standardom koji se razvija kada je riječ o upravljanju kupališta. Intencija je da se još više podiže standard upravljanja kupalištima, kao važnim resursom crnogorskog primorja, a upravo je kontrola pokazala da Crna Gora može da poštuje međunarodne standarde u kontinuitetu.

Saša Karajović, izvršni direktor NVO “Ecom” je istakao:
“ Pored 24 plave zastavice koje su dodjeljene kupalištima, od ove godine imamo i jednu marinu. Trudimo se da kvantitet bude pokriven i kvalitetom, a već 14 plaža ima pilot fazu i naredne godine broj plavih zastavica može porasti”.
Istakao je i da je intencija da poraste broj plavih zastavica na hotelskim kupalištima.
“Probaćemo da pokrenemo i program zeleni ključ i nadamo se da će neki od hotela koji imaju plavu zastavicu za kupališta poželjeti da imaju i ovo prestižno priznanje. Program plave zastavice predsatvlja dobar primjer kako u saradnji sa javnim sektorom i malim biznisom sve može dobro da funkcioniše i zadržava dobre standarde”, dodao je Karajović.

 

foto1

Rezultati analize kvaliteta morske vode 21. - 22.06.2017.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 21. do 22. juna pokazali su da je na 98% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 2% kupališta bio K2 klase, što govori da je na crnogorskim kupalištima morska voda sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 16 kupališta u Ulcinju , kao i na svih 12 kupališta u Baru voda je bila kvaliteta K1. U opštini Budva, na 26 kupališta voda je bila kvaliteta K1, dok je na 1 kupalištu bila K2 klase. Kvalitet morske vode K1 bio je na svih 9 kupališta u opštini Tivat, i 15 kupališta u Kotoru. Analize kvaliteta morske vode na obali Herceg Novog su pokazale da je voda kvaliteta K1 na 20 kupališta, dok je na 1 kupalištu bila K2 klase.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Završeno prehranjivanje plaža u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat

U sklopu redovnih predsezonskih aktivnosti na održavanju i uređenju zone morskog dobra, a shodno Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od 24.05. do 19.06.2017. godine, nakon sprovedenog javnog tendera i izbora izvođača radova, izvršilo radove na prehranjivanju plaža pijeskom u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat.

Tom prilikom ukupno je po plažama, koje su određene Elaboratom prehranjivanja za 2017. godinu, nasuto i rasplanirano 1720m3 „moračkog“ prirodno obrađenog pijeska, sa ciljem da se iste dodatno obogate pješčanom masom i time stvore uslovi za  njihovo komfornije i funkcionalnije korišćenje.

Na području opštine Herceg Novi nasute su sledeće plaže ili djelovi obale:

R.b.

MJESTO I LOKACIJA NASIPANJA

U OPŠTINI HERCEG NOVI

PREDVIĐENO

(m3)

NASUTO

(m3)

1/

MZ Kumbor (8 lokacija)

100

100

2/

MZ Đenovići (6 lokacija)

140

140

3/

MZ Baošići (7 lokacija)

130

140

4/

MZ Bijela (23 lokacije)

570

560

5/

MZ Kamenari (6 lokacija)

65

65

1/

MZ Igalo, plaža ispred „Titove“ vile

100

100

2/

MZ Đenovići - plaža u Đenovićima

20

20

3/

MZ Bijela –  plaža ispred kampa Zloković

20

20

4/

MZ Bijela –  plaža ispred kuće Balić

20

20

 

UKUPNO:

1165 m3

1165m3

 

Na području opštine Kotor nasute su sledeće plaže ili djelovi obale:

R.b.

MJESTO I LOKACIJA NASIPANJA

U OPŠTINI KOTOR

PREDVIĐENO

(m3)

NASUTO

(m3)

1/

MZ Risan – plaža „Carine“

40

30

2/

MZ Risan – plaža „Carine“/preko potoka

10

20

3/

MZ Orahovac – kat.parc 304/kod Duba

10

30

4/

MZ Dobrota – kod restorana „Helas“

10

10

5/

MZ Dobrota – kod otv. bazena/“Žuta“ plaža

10

10

6/

MZ Stoliv – kod Rumskog odmarališta

25

30

7/

MZ Stoliv – kod kuće Tona Andrića

20

20

8/

MZ Stoliv – kod kuće Kašćelana

30

25

9/

MZ Stoliv – kod vile Stoliv

25

25

 

UKUPNO:

180m3

200m3

 

NAPOMENA: Na području opštine Kotor bile su određene i druge lokacije za prehranjivanje, ali Agencija za zaštitu životne sredine iz Podgorice, svojim obavještenjem br. 0201-721/6 od 16.05.2017. godine,  nije dala saglasnost za prehranjivanje plaža iz razloga što za iste lokacije nije prethodno urađena odgovarajuća ekološka studija. Iz ovog razloga predviđene količine su usmjerene ka drugim lokacijama.

           

Na području opštine Tivat nasute su sledeće plaže ili djelovi obale:

R.b.

MJESTO I LOKACIJA NASIPANJA

U OPŠTINI TIVAT

PREDVIĐENO

(m3)

NASUTO

(m3)

1/

MZ Lepetani (1 lokacija)

25

25

2/

MZ Tivat (1 lokacija)

20

20

3/

MZ Krašići (3 lokacije)

30

30

4/

MZ Krtoli (2 lokacije)

50

50

5/

MZ Donja Lastva (1 lokacija)

25

25

6/

MZ Lepetani, plaža „Pijavica“

30

30

7/

MZ Lepetani, plaža kod kuće „Došljak“

10

10

8/

MZ Lepetani, plaža kod kuće „Vuković“

10

10

9/

MZ D. Lastva, plaža kod rogača

20

20

10/

MZ D. Lastva, plaža pored Kamelije

20

20

11/

MZ Tivat-Pine, plaža ispred bivše „Mimoze“

15

15

12/

MZ Tivat – plaža „Belane“

30

30

13/

MZ Tivat, plaža u Bonićima

20

20

14/

MZ Krašići, plaža „V Omac“

20

20

15/

MZ Radovići, plaže u Krtolama

20

20

16/

MZ Seljanovo, plaža Kamelija

10

10

 

UKUPNO:

355m3

355m3

           

UKUPNO JE ZA PODRUČJE SVE TRI BOKOKOTORSKE OPŠTINE NASUTO 1720 m3 PIJESKA

Kontrolom prehranjivanja plaža od strane kontrolora morskog dobra, kao i od strane koordinatora za investicije morskog dobra, konstatovano je da je izvođač u navedenom periodu izvršio nasipanje i planiranje kompletne planirane količine. Nasipanje se vršilo tzv. „moračkim“ pijeskom, granulacije 4-8 mm. 

Za svaku isporuku pijeska dostavljena je otpremnica o isporučenoj količini, sa potpisom predsjednika mjesnih zajednica ili njihovih ovlašćenih predstavnika. Takođe, završna provjera količine i kvaliteta izvršenog posla obavljena je neposrednim obilaskom svih Mjesnih zajednica i razgovorom sa njihovim predsjednicima koji su se pohvalno izrazili o kvalitetu i dinamici izvršenja radova. 

 

pren1 prenas2

prenas3 prenas4

prenas5 prenas6

 

 

543 spasioca na vodi spremna za turističku sezonu

U saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crveni krst Crne Gore je u prethodnom periodu organizovao 4 obuke za nove spasioce na vodi.
Na kursevima je obučeno 116 novih spasilaca, dok je 427 postojećih uspješno prošlo provjere i ovjerilo svoje licence.

Crveni krst Crne Gore je član Međunarodne federacije za spašavanje na vodi (ILS-e), tako je program obuke usklađen sa evropskim i svjetskim standardima.
Pravilnikom o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta propisana su pravila organizacije spasilačke službe na crnogorskim plažama.
Spasilačka služba mora biti organizovana od najmanje jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje legitimaciju važeću za tekuću godinu, na svakih 50m dužine obale u mjesecima jul i avgust, odnosno na svakih 100m dužine obale u ostalih mjesecima (maj, jun, septembar i oktobar). Na plažama mora postojati jedna kula za spasioce na svakih 100 m dužine obale, sa istaknutim natpisom "spasilac", na crnogorskom i engleskom jeziku i jedan spasilački punkt na svakih 50 m, između dvije kule, u neposrednoj blizini vode.

Na plažama mora biti postavljen jedan čamac na svakih 200 m dužine obale, kao i signalizacione zastavice (u tri boje) i informativna tabla na kojoj je definisano njihovo značenje na crnogorskom i engleskom jeziku, i to: ZELENA - bezbjedno i bezopasno kupanje, ŽUTA - kupanje je ograničeno i može biti opasno, CRVENA - kupanje je zabranjeno ili spasioc nije na dužnosti. Spasilačka oprema obuhvata opremui na kuli i punktu (dvogled, bova za spašavanje, signalizacione zastave, mobilni telefon i oprema za prvu pomoć) i ličnu opremu spasioca (uniforma - majica i šorts sa oznakom spasilačke službe na crnogorskom i engleskom jeziku, pištaljka, mobilni telefon, bova za spašavanje i laka ronilačka oprema).

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates