POTPISAN UGOVOR SA POMORSKIM FAKULTETOM IZ KOTORA

Direkor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i dekan Pomorskog fakulteta iz Kotora prof. dr Danilo Nikolić, potpisali su danas Ugovor o izradi Studije o objektima obalne/pomorske infrastrukture i vodenog saobraćaja na teritoriji budvanske rivijere.

U skaldu sa projektnim zadatkom predmet ovog Ugovora odnosi se na analizu i sintezni prikaz postojećeg stanja objekata i načina funkcionisanja pomorskog saobraćaja i organizaciju službi na području Budve. Analiza postojećeg stanja obuhvata luku Budva (zahvat kopno i akvatorijum), broj postojećih vezova, pristaništa, privezišta, ponti, pontona i sidrišta kao i na namjenu i organizaciju prostora komuanlinih, komercijalnih vezova i vezova za privredna vozila.

Jedan od aspekata analize obuhvatiće i planirane intervencije/izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih u skladu sa programima i projektima za izgradnju i postavljanje objekata obalne infrastrukture, prostorno planske dokumente (državni i lokalni planski dokumenti), plan privremenih objekata i strategije i studije postojećih projekata.
Predmet ugovora je i sveobuhvatna analiza priobalnih plovidba, odnosno način funkcionisanja linijskog saobraćaja, izletničkih tura, taxi prevoza, saobraćaj plovila na vodeni mlazni pogon i sl.

Pmorski fakultet iz Kotora sprovešće i analizu mogućnosti i sačiniti predloge potrebnih mjera na unapređenju obalne infrastrukture i organizacije saobraćaja u smisli kratkoročnih i dugoročnih mjera i aktivnosti, kao što su:

- predlog izvođenja novih batimetrijskih premjera radi ažuriranja sadržaja pomorskih karata i nautičkih planova gdje za to postoji potreba,
- definisanje granica sidrišta za male brodove (prvenstveno za nautička plovila), preporučenih ruta, eventualnih zona zabranjenih za plovidbu i sidrenje, damping zona i njihov prikaz na pomorskim kartama
- analiza karakteristika talasa, morskih struja i morskih mijena u datoj akvatoriji na osnovu postojećih podataka i ocjena njihovog uticaja na sigurnost plovidbe i posljedice zagađenja
- Izmjene i dopune postojećih propisa i donošenje novih (nedostajućih)
- Unapređenje organizacione strukture
- Osnove Programa organizacije pomorskog saobraćaja
- Mjere unapređenja zaštite mora od zagađenja

Ugovorena vrijednost ovog istraživačkog projekta iznosi 19.950,35 eura. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom narednog mjeseca potpisaće i Ugovor sa Pomorskim fakultetom za izradu eleborata studije pririodnih uslova za formairanje vezova na bovama u zoni tivatskog i budvanskog zaliva.

 

fotografija potpisivanje ugovora pfk

Obavještenje

U sklopu redovnih predsezonskih aktivnosti na održavanju neustupljenih dijelova zone morskog dobra, a shodno  Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od 30.05 do 01.06.2017. godine u ranim jutarnjim satima izvršilo  bagerisanje i profilisanje potoka ili kanala u opštini Budva i u periodu od 01.06. do 10.06.2017. godine bagerisanje na području opštine Bar.


Tom prilikom, u opštini Budva izvršeno je mašinsko bagerisanje, profilisanje i usmjeravanje prema moru sledećih potoka: kod "Vile Manojlovic" na Slovenskoj plaži, potok "Grdjevica", potok kod hotela "Park", potok kod crkve "Sv. Toma" u Bečićima, potok „Slatava“ u Buljarici. Potoci su uređeni sa ciljem da dođe do nesmetanog oticanja vode u more,  uređenja samog kanala kao i lakšeg održavanja čistoće istog.


Na području opštine Bar izvršeno je bagerisanje i regulacija potoka na plaži Čanj, potoka na plaži u Sutomoru, kod restorana "Tri Duda", bagerisanje južnog dijela rijeke Željeznice na ušću u more kao i bagerisanje kanala na plaži u Šušnju, kod ugostiteljskog objekta “Green Forest”.

 

Fotografije sa terena: 

 

bb22 bb33 

bb55 bb66

Obavještenje

U sklopu redovnih predsezonskih aktivnosti na održavanju i uređenju zone morskog dobra, a shodno  Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od 26.05 do 09.06.2017. godine izvršilo radove na postavljanju parkovskog mobilijara – parkovske klupe i ulične kante za otpad u svih šest primorskih opština. Tom prilikom postavljeno je:

 

NAZIV OPŠTINE                      PARKOVSKE KLUPE                               KORPE ZA OTPATKE

HERCEG NOVI                                10 kom                                                       10 kom
KOTOR                                             5 kom                                                         5 kom
TIVAT                                               5 kom                                                         5 kom
BUDVA                                           10 kom                                                        10 kom
BAR                                                 5 kom                                                          5 kom
ULCINJ                                             5 kom                                                         5 kom
UKUPNO:                                        40 kom                                                       40 kom

 

 

Fotografije sa terena:

 

rr1 rr22

rr33 rr44

 

Postavljena kapija na stazi prema plaži Mogren

U sklopu redovnih aktivnosti na održavanju i uređenju zone morskog dobra, a shodno Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od od 18.05. do 16.06. 2017. godine izvršilo radove na izradi kapije na stazi prema plaži “Mogren I”, u opštini Budva.

Ugovorom je bilo predviđeno da se izvedu radovi na izradi dva arm-betonska stuba obložena kamenim pločama , a nakon toga postavi gotova – fabrički proizvedena metalna dvokrilna kapija od inox-a, širine 3,40 m i visine 2,00 m sa fiksnim dijelom iznad, visine 40cm na kome je urezan natpis “plaža Mogren”. Na desnom krilu kapije postavljena je info tabla dimenzija 60cm x 100cm, na kojoj su napisani podaci vezani za bezbjednost prolaza prema plaži. 

Ukupna vrijednost radova iznosi 4.771,90 €.

U toku su radovi na sanaciji oštećenih polja metalne ograde uz pješačku stazu, a biće završeni u narednih par dana.

 

cc1

Potpisan sporazum o saradnji između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Saradnja između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Jadranskog instituta pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti koja je upsostavljena prošle godine u okviru projekta DELICROMAR, u petak 16.06.2017. godine ozvaničena je Sporazumom o saradnji koji su u petak 16. juna 2017. godine u Zagrebu potpisali predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Zvonko Kusić i direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Predrag Jelušić.

Ovim Sporazumom uspostavljena je naučno-stručna saradnja u okviru projekta „Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine – unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša / Developing a Modern Legal and Insurance Regime for Croatian Marinas - Enhancing Competitiveness, Safety, Security and Marine Environmental Standards (DELICROMAR)“ . Ovaj projekat finansira Hrvatska zaklada za znanost, a sprovodi ga Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u periodu od 2016- 2019. godine.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u okviru projekta DELICROMAR učestvovaće u aktivnostima kao što su razmjena podataka i iskustava, učešće u zajednčkim istraživanjima i pripremama naučnih radova iz oblasti pomorstva i zaštite životne sredine mora, te učešće na naučnim i stručnim skupovima, radionicama i edukacijama iz ovih oblasti.

Predstavnici Javnog preduzeća su tokom maja ove godine učetvovali na "Jadranskoj konferenciji o pomorskom pravu" koja se u okviru ovog projekta održala u Opatiji, a u periodu od 29.-30. juna u Splitu održaće se Okrugli sto "Aktuelni pravni izazovi održivog razvoja u jadranskim lukama nautičkog turizma" na kojem će panelista iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom predstaviti izazove u razvoju luka od lokalnog značaja u Crnoj Gori.

Uređeno kupalište ispod hotela Club Riviera

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je u saradnji sa d.o.o. “Čistoća” iz Herceg Novog očistilo i uredilo kupalište ispod hotela Club Riviera u Njivicama.
U skladu sa Pravilnikom o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređenja i izgrađena kuplaitša u utorak će biti postavljene kante za otpatke, a vodeni dio kupališta će biti obilježen bovama sa morske strane.

U utorak će biti postavljene i dvije informativne table, jedna sa obilježjem javne plaže, kojom će ove sezone upravljati Morsko dobro, i druga koja će upozoravati na opasnot od klizišta na jednom dijelu plaže i zabranu kupanja radi predostrožnsti.

Sa lokalnim komunalnim preduzećem d.o.o. “Čistoća” postignuto je saglasje da se čišćenje kupališta i odvoženje otpada obavlja u kontinuitetu.

Pristup plaži kopnom za sada nije moguć, jer je riječ o privatnoj, a ne državnoj imovini, a prilaz kupalištu je dostupan sa morske strane.

Javno preduzeće za upravljanje morskim doborm Crne Gore je u komunikaciji sa OTP factoring bankom, koja rspolaže imovinom hotela “Club Riviera”, oko obezbijedjivanja saglasnosti da se na jednom dijelu imovine osposobi gostima pristup kupalištu.

 

image1

Sastanak Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sa Poreskom upravom Crne Gore

Na inicijativu direkotra Poreske uprave Crne Gore Miomira M. Mugoše, 14. juna 2017. održan je sastanak u prostorijama Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Cilj sastanka bio je postizanje dogovora oko podrške Javnog preduzeća u realizaciji planiranih ciljeva Poreske uprave za vrijeme pripreme i praćenja turističke sezone 2017. godine.

 Sasatanku su prisustvovali:

- Ispred Poreske Uprave: Gordana Pejović, načelnica Odjeljenja za velike poreske obveznike, Nataša Damjanović, rukovodilac područne jedinice Budva i v.d. glavnog inspektora i Gordana Stajić, samosatlni savjetnik za edukaciju javnosti;

- Ispred Javnog preduzeća: direktor, Predrag Jelušić, pomoćnici direkotra Rajko Malović i Dragoljub Marković, rukovoditeljka Ekonomsko-finansijske službe Ljubica Bujković i šefica Kabineta Jasmina Kašćelan.

 

Na sastanku su donešeni sledeći zaključi:

  • - Da Javno preduzeće svakodnevno informiše Poresku upravu o zaključenim ugovorima za korišćenje morskog dobra, u cilju sinhronizovanog praćenja i kontrole istih od strane Poreske uprave, a da Poreska uprva na kraju sezone povratno informiše Javno preduzeće o prijavi prihoda od strane zakupaca;

  • - Da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dostavi Poreskoj upravi ugovore sa zakupcima luka od lokalnog značaja, pristaništa i privezišta u cilju adekvatne kontrole obavljanja djelatnosti iznajmljivana plovila. Naznačeno je da je kontorolu već započela turistika inspekcija kojoj je Javno preduzeće dostavilo spisak zakupaca;

  • - Da Poreska uprava intezivira kontolu nad objektima na obalama rijeke Bojane, koje je Javno preduzeće putem javnih tendera dalo u zakup korisnicima, a na kojima se obavlja turistička djelatnost;

  • - S obzirom da je predstavnik Poreske uprave član Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone na nivou države, Poreska uprava će kontinuirano biti upoznata sa svim aktivnostima u cilju preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti.

Prioritet zajedničkog djelovanja jeste uspostavljanje jednoobraznog i neselektivnog, postupanja prema svim poreskim obveznicima.

 

1406

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates