Očišćena plaža u Sutomoru

Vezano za informacije iz medija da se na kupalištu u Sutomoru nalazi veća količina smeća, obavještavamo javnost da su službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izvršili obilazak terena- kupališta na području opštine Bar (Sutomore), te na istom konstatovali veću količinu otpada.

Tom prilikom je, shodno Ugovoru o korišćenju i namjeni prihoda od naknade za korišćenje morskog dobra sa opštinom Bar, dat nalog D.O.O. Komunalne djelatnosti Bar da se lokacija hitno očisti.

Dana 02.08.2017. godine, obilaskom terena konstatovano je da su zaposleni u D.O.O. za Komunalne djelatnosti opštine Bar neposredno po prijemu obavještenja uklonili veću količinu smeća: metalnog, plastičnog, biljnog i drugog otpada sa predmetne lokacije, o čemu svjedoči i fotografija sa lica mjesta.

 

21

Raspisan poziv za davanje u zakup pristaništa i privezišta duž crnogorskog primorja

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavještava sva zainteresovana lica da je u cilju uspostavljanja reda na pristaništima i privezištima duž crnogorskog primorja, dana 31. jula 2017. godine objavljen Poziv za javno nadmetanje za zakup pristaništa i privezišta, kojim je ponuđena 41 lokacija u opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva i Bar. Predmetni Javni poziv raspisan je shodno Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra od 2016-2018. godine, i to za sledeće lokacije:

U opštini Herceg Novi- 2 lokacije u Baošićima, privezište Đenovići, pristanište Kamenari i Rose; kao i sidrište u uvali Žanjice

U opštini Kotor- pristanište i privezište Kostanjica, privezište Kostanjica, pontonsko pristanište Morinj, pristanište i privezište Morinj, pristanište Risan, pristanište i privezište Orahovac, Ljuta, Sveti Stasije, Dobrota, privezište Dobrota (2 lokacije), privezište za gondole Stari grad, pristanište Peluzica, pristanište i privezište Muo (2 lokacije), pristanište i privezište Prčanj, pristanište Stoliv, pristanište i privezište Bigova, pristanište Trsteno (2 lokacije)
U opštini Tivat- pristanište Donja Lastva (2 lokacije), pristanište Seljanovo, Župa, Novo Mulo, Bogišići, Krašići, Plavi horizonti

U opštini Budva- pontonsko pristanište Jaz Prijevor, pristanište ispod pošte, pristanište Kamenovo (2 lokacije), pristanište Drobni pijesak i Reževići

U opštini Bar- pontonsko pristanište Dobre vode

Prijave za javno nadmetanje (aukciju) podnose se svakog radnog dana od 08 do 15 sati od dana objavljivanja, zaključno sa 09.08.2017. godine do 15 sati neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća.
Javno nadmetanje će se obaviti dana 10.08.2017.godine u 12 sati u Sali na I spratu poslovne zgrade Javnog preduzeća.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na br.tel. 033/452-709- Služba za upravljanje lukama i pomorstvo.

Potpisan Ugovor o izradi Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i Zoran Kasum, predstavnik Konzorcijuma koji čine “Hotelsko i destinacijsko savjetovanje” d.o.o. Zagreb, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. Zagreb i Proficiscor d.o.o. Zagreb, potpisali su danas Ugovor o izradi Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je 03. aprila 2017. godine javni poziv za izradu Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori, a nakon sprovedenog tenderskog postupka odabran je gore pomenuti Konzorcijum da u roku od 6 mjeseci izradi Startegiju.

Naime, dugogodišnja praksa Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom u upravljanju kupalištima u Crnoj Gori, koja se protokom vremena unapređivala u pogledu načina ustupanja, organizacije i opremanja kupališta dostigla je fazu u kojoj se jasno mogu prepoznati uska grla i nedostaci, s toga je pokrenulo proceduru izrade Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori sa ciljem da ista obuhavti:

1. Analizu postojećeg modela upravljanja kupalištima u Crnoj Gori,

2. Uporednu analizu modela upravljanja plažama u zemljama Mediterana,

3. Analizu savremenih turističkih trendova i međunarodnih standarda koji se primjenjuju u ovoj oblasti, te

4. predložiti novu Strategiju koja će usmjeriti dalje upravljanje plažama u Crnoj Gori s fokusom predloga na sledeće oblasti:

a. Tematiziranje/kategorizacija plaža,

b. Definisanje kapaciteta i standarda za organizaciju kupališta za svaku kategoriju,

c. Prijedlog modela ustupanja kupališta na korišćenje, uključujući prijedlog mogućih pristupa u defisanju početnih naknada za ustupanja plaža na korišćenje u skladu sa uspješnim i primjenjivim praksama za Crnu Goru.

d. Prioritetne mjere za realizaciju Strategije

Strategija se treba u svojim rješenjima fokusirati na uspješne prakse i inoviranje postojećeg modela upravljanja plažama, a kako bi se obezbijedila kvalitetna turistička ponuda, konkurentna sličnim destinacijama u Mediteranu i u skladu s dugoročnom vizijom turističkog razvoja Crne Gore.

Vrijednost izrade Strategije iznosi 44.000,00 €.

 

Sp2

Sp5

Sp3

Saopštenje o korišćenju ponti u Boki Kotorskoj

Povodom sve češćih slučajeva da se građanima i turistima onemogućava pristup i korišćenje obale na području morskog dobra, posebno u Boki Kotorskoj, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore podsjeća da je u skladu sa članom 4 Zakona o morskom dobru "Morsko dobro, koje je u državnoj svojini, u javnoj upotrebi osim u slučajevima kada je zakonom drugačije određeno".

S tim u vezi, obala (plaže, ponte, pristaništa i slično) koja nije ustupljena na korišćenje putem javnog poziva, a na osnovu važećeg Plana objekata privremenog karaktera, dostupna je svima pod jednakim uslovima za korišćenje u skladu sa predviđenom namjenom.

Djelovi obale koji su Ugovorom dati na korišćenje (uređena kupališta, pristaništa i sl.) mogu se koristiti u skladu sa odredbama Ugovora i uslovima propisanim od strane Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Ovi djelovi obale lako su prepoznatljivi na terenu jer je svaki korisnik morskog dobra dužan na ulazu u kupalište ili pristanište da postavi informativnu tablu sa informacijama o korisniku, dužini zahvata, režimu korišćenja (npr. javno ili hotelsko kupalište) i drugim uslovima pod kojim je zakupljeno morsko dobro dostupno.

Sve ostale djelove obale u državnoj svojini, građani i turisti mogu slobodno koristiti u skladu sa namjenom obale i u duhu dobrog domaćina, u čemu niko nema pravo da ih spriječava ili ometa.

O ovom problemu razgovarano je i na nedavno održanom Koordinacionom tijelu za praćenje turističke sezone u opštini Kotor, gdje je zaključeno da će Komunalna policija u saradnji sa kontrolorima Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom intenzivirati aktivnosti na sprječavanju pojava ometanja slobodnog korišćenja morskog dobra.

Ovim putem aplelujemo na građane i turiste da svaku situaciju ometanja slobodnog korišćenja morskog dobra u državnoj svojini u skladu sa njegovom namjenom, prijave opštinskim komunalnim policijama/inspekcijama ili na Turistički telefon broj 1300.

Rezultati analize kvaliteta morske vode (19. i 20.07.2017.)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 19. do 20. jula, pokazali su da je na 95% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 5% kupališta bio K2 klase, što govori da je na crnogorskim kupalištima morska voda sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

U opštini Ulcinj na svih 16 kupališta voda je bila kvaliteta K1. Od ukupno 12 kupališta u Baru, na 11 je voda bila kvaliteta K1, dok je na jednom kupalištu voda bila K2 klase. Slična situacija je bila u Budvi, gdje je od ukupno 27 kupališta na njih 26 voda bila K1 klase, a na jednom K2, kao i u opštini Tivat gdje je od ukupno 9 kupališta na 8 voda bila K1, a na jednom K2 klase. Kvalitet morske vode K1 bio je na svih 15 kupališta u Kotoru, dok je analiza vode na Hercegnovskoj obali pokazala da je voda kvaliteta K1 na 19 kupališta, a K2 na dva kupališta.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Organizovana druga po redu akcija čišćenja i uređenja nezakupljene plaže na ostrvu Sveti Nikola

U saradnji sa NVO “Porat Budva - Pizana” Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore organizaovalo je juče drugu po redu akciju čišćenja i uređenja nezakupljene plaže na istočnom dijelu ostrva Sveti Nikola, koja gleda direktno na budvanski zaliv. Ova plaža, starim budvanima poznata kao “Rinića vala”, bila je preplavljena komunalinim otpadom i granjem iz okolne šume. Akcija čišćenja juče je završena za nepuna 3 sata, a u istoj su učestvovali zaposleni u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, veliki broj građana Budve i članova NVO “Porat Budva – Pizana”, ali i određeni broj kupača i ljubitelja plaža na ovom dijelu Školja. Podsjećamo da je akcija čišćenja ove plaže prvi put organizovana u aprilu mjescu. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore nastaviće da podržava ovakve i slične društveno odgovorne akcije koje doprinose unapređenju kvaliteta naše obale.

 

1 2

4 8

Poziv za javno nadmetanje za zakup objekata obalne infrastrukture

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavilo je Poziv za javno nadmetanje za zakup objekata obalne infrastrukture predviđenih Izmjenom i dopunom Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za 2016-2018. godinu. Predmet Poziva je davanje u zakup/korišćenje dijela akvatorijuma Luke Škver i Marine Zelenika u opštini Herceg Novi, pristaništa i komercijalnog privezišta Solila u opštini Tivat i pristaništa i privezišta Ostrvo Sveti Nikola u opštini Budva.
Dio Luke Škver označen je kao lokacija kao 10.34 u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u opštini Herceg Novi i obuhvata akvatorijum ukupne površine 7.830 m2 sa namjenom pristaništa i privezište za jedrilice. Početna cijena godišnjeg zakupa iznosi 15.268,50 €.
Izgrađena obala sa pripadajućim akvatorijumom, na lokaciji Marine Zelenika, označena je kao lokacija 15.2 u Izmjenama i dopunama plana objekata privremenog karaktera u opštini Herceg Novi za period 2016-2018. godine, a obuhvata kopno ukupne površine 4.170 m2 sa operativnom obalom dužine 48 m i pripadajući akvatorijum površine 2400 m2. Namjena lokacije je pristanište, komercijalno privezište i suvi vez, a početna cijena godišnjeg zakupa iznosi 19.710,00 €.
Akvatorijum ispred pristaništa i komercijalnog privezišta na lokalitetu Stara Račica-Solila, obuhvata akvatorijum površine 6846 m2, u kojem se postavljaju dva mobilna plutajuća pontona dimenzija 2x4 m x 50 m. Lokacija je označena kao 10.9 i 10.35 u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u opštini Tivat za period 2016-2018 god. Namjena ovog prostora je pristajanje i komercijalni privez plovila, a početna cijena godišnjeg zakupa iznosi 24.540,00 €.
Čvrsto izgrađeno pristanište na krajnjem zapadnom kraju ostrva Sveti Nikola-Školj, sa dužinom operativne obale L=216 m i širine 2 m - površine 432m2 i čvrsto izgrađenim pristaništem i privezištem (sa prostorom za suvi vez) na sjevernoj strani ostrva površine kopna 5716m2 i akvatorijuma 6121m2, označeno je kao lokacija 5.1 u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera za Opštinu Budva za period 2016.-2018.godine. Namjena ove lokacije je pristajanje turstičkih brodova i privez plovila ( suvi vez). Početna cijena zakupa lokacije iznosi 19.937,12 €.
Lokacije se daju na korišćenje do kraja tekuće godine, odnosno do 31.12.2017. godine uz mogućnost produženja za jednu godinu odnosno do 31.12.2018. godine. Poziv za javno nadmetanje za zakup objekata obalne infrastrukture traje do 31.07.2017. godine do 16 sati.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, kao pravni subjekat koji upravlja lukama od lokalnog značaja i ostalim objektima obalne infrastrukture, pokrenulo je inicijativu za obezbjeđenje planskih i pravnih pretpostavki za definisanje statusa pomenutih objekata i obezbjeđenje preduslova za njihovo regularno funkcionisanje i obavljanje djelatnost.
Izmjenom i dopunoma Plana objekata privremenog karaktera za period 2016.-2018. godine, između ostalih, predviđene su i navedene 4 lokacije za organizovanje sezonskih pristaništa i privezišta na postojećim objektima obalne infrastrukture, čime je ispunjen prvi preduslov za izdavanje odobrenja za organizovanje pristaništa i privezišta za 4 predmetna objekta, a što čini osnov za izdavanje odobrenja za rad od nadležnih organa.
Ovim Javnim pozivom se obezbjeđuju pretpostavke za zakonito dobijanje zakupaca predmetnih lokacija – objekata, izdavanje odobrenja za organizovanje planiranih namjena na tim objektima što znači obezbjeđenje preduslova za legalno funkcionisanje objekata obalne infrastrukture i legalan rad privrednih subjekata koji na njima obavljaju djelatnostI.
Naredne nedjelje, Javno preduzeće objaviće i Poziv za javno nadmetanje za davanje u zakup akvatorijuma Luke Zelenika sidrišta u opštini Herceg Novi i komercijalnog pristaništa Glavati, u naselju Prčanj u opštini Kotor.

 

DSC 0127

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates