Apel zakupcima kupališta

Tokom jučerašnjeg obilaska terena kontorlori morskog dobra konstatovali su veliku količinu komunalnog otpada koji je more, usljed jakog nevremena proteklih dana, nanijelo na crnogorsku obalu.
Iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ovim putem apelujemo na sve zakupce da kupališta čiste i održavaju u skladu sa Ugovorom o korišćenju morskog dobra. Podsjećamo da su zakupci shodno članu 9 Ugovora dužni da održavaju komunalni red na kupalištima tokom cijele godine, naročito u periodu zimskih mjeseci.       
 

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE IDEJNOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE OBALNE ZONE, IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE, TRGA I ŠETALIŠTA U SUTOMORU

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je održana prezentacija radne verzije idejnog projekta rekunstrukcije obalne zone i izgradnje trga, saobraćajnice i šetališta u Sutomoru, koju je po okončanoj tenderskoj proceduri izradio arhitektonski studio “AiM” iz Podgorice. Prezentaciji su pored predstavnika Javnog preduzeća prisustvovali predstavnici Opštine Bar, Ministarstva održivog razvoja i turizma- resora Glavnog državnog arhitekt, kao i predstavnici ugostitelja iz Sutomora i NVO “Za bolje i ljepše Sutomore”.

Svi učesnici prezentacije složili su se da je ponuđeno Idejno rješenje urađeno na kvalitetan način, posebno vodeći računa o racionalizaciji prostora na sutomorskoj obali. Svi subjekti složili su se oko rješenja za veliki trg na istočnom dijelu, koji je planiran da bude izgrađen sa zelenilom i podnim fontanama koje bi u ljetnjim mjesecima donijele osvježenje samom prostoru i posjetiocima, a koji sa druge strane, kada su fonatane ugašene pruža mogućnost održavanja kulturno-zabavnih manifestacija.

Zaključeno je i da je planirana saobrćajnica urađena u skladu sa Državnom studijom lokacije Sutomore, a čiji će režim saobraćaja uspostaviti nadležni organi Opštine Bar. Takođe, postignuta je saglasnost oko lokacije koja je namjenjena za postavljanje mobilijara za dječije igralište, a koja je predviđena tik uz Đuraševića potok.
Uvažavajući transparentnost pri izradi ovakvog projekta, koji je između ostalog ponudio vizuelno rješenje budućih ugostiteljskih terasa, u skladu sa sugestijama predstavnika građana i ugostitela iz Sutomora, donešeni su sledeći zaključci:

- Uniformisanost predviđenih ugostiteljskih terasa treba zadržati, shodno idejnom projektu;
- U budućem potupku davanja u zakup ugostiteljskih terasa, posebno će se voditi računa o objektima visoke kategorije ugostiteljstva, kao i o ugostiteljskim objektima koji imaju odobrenje za rad izdato od strane Opštine Bar;

Saopštenje za javnost povodom sastanka predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sa predstavnicima Opštine Ulcinj

Direkotor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i predsjednik Upravnog odbora Javnog preduzeća Dževdet Cakuli sa saradnicima održali su radni sasatank sa predsjednikom Opštine Ulcinj Nazifom Cungu danas u Ulcinju.

Teme sastanka odnosile su se na redovne i investicione aktivnosti koje će Javno preduzeće sprovesti do kraja tekuće godine na teritoriji opštine Ulcinji, kao i na aktivnosti koje su Planom korišćenja sredstava Javnog preduzeća predviđene za 2018. godinu.

Do kraja tekuće godine planirana je izrada Glavnog projekta izgradnje rampe-navoza za izvlačenje čamaca na Maloj plaži na dijelu ispred katastarske parcele 3575 K.O. Ulcinj, realizacija II faze revitalizacije Borove šume, recenzija Studije za pripremu izmjena Glavnog projekta lučice Kacema, a biće i raspisani pozivi za nastavak izrade parapetnog zida i izmjestanje javne rasvjete od bivšeg hotela „Galeb“ prema hotelu „Albatros“ u zahvatu Urbanističkog projekta za lokalitet hotela „Galeb“, Opština Ulcinj, odnosno i nastavak izgradnje javne rasvjete u dužini od 230m na dionici Rt Đerane – Opština Ulcinj.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ove godine opredjelilo je i 200.000 eura učešće u projektu izvođenja radova na uklanjanju viška materijala iz desnog rukavca rijeke Bojane u sardanji sa Upravom za vode i Direkcijom javnih radova.

U 2018. godini očekuje se izgradnja navoza za izvlačenje čamaca na Maloj plaži, izrada Studije izvodljivosti za regulisanje otpadnih voda na obalama riejke Bojane, izrada projekta za trim stazu od hotela „Albatros“ do Rta Đerane, realizacija IV faze ograđivanja dina na Velikoj plaži postavljanje zaštitnih ograda i pasarele.
Na današnjem sastanku poseban akcenat stavljen je na sprovođenju mjera u cilju rješavanja problema nastalog oko valorizacije lokaliteta Pinješ (nekadašnji hotel Jadran) i na prevazilažnje aktuelnog problema vezanog za Port Milenu. Na sastanku je bilo riječi i o zajedničkim aktivnostima na čišćenju zaleđa Velike plaže i suzbijanju divlje gradnje na obalama rijeke Bojane.

U toku je izrada Akcionog plana za saniranje deponija u zaleđu Velike plaže, čiju realizaciju očekujemo početkom 2018. godine, Vezano za navedno, početkom godine će biti održana i velika akcija čišćenja ovog područja uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma, Javnog preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Opštine Ulcinj, nevladinih organizacija i svih relevantnih subjekata od važnosti za podizanje ekološkog standarda i održavanja komunalnog reda. Cilj ovakve akcije biće i izrada prezentacije koja će dati smjernice za buduće održavanje i uređenje ovog vrijednog područja u ulcinjskoj opštini, zaključeno je na sastanku.

 

DSC 0354

Predstavnici Sekretarijata Konvencije o biodevrzitetu (CBD) u Crnoj Gori

U organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, predstavnici Sekretarijata Konvencije o bidevrzitetu (CBD) borave u Crnoj Gori sa ciljem ocjene Strategije biodiverziteta 2016-2020 (NBSAP) koju je Vlada Crne Gore usvojila u januaru 2016. godine. Eksperti iz ovog Sekretarijata, sa predstavnicima raznih zemalja, koji se bave ovom oblašću, nakon razgovora sa crnogorskim institucijama će dati svoje mišljenje, sugestije i smjernice za poboljšanje same Strategije.

Predstavnici Sekretarijata i institucija Ugande, Šri Lanke, Finske i EU, juče su bili u posjetu Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom. Ovom prilikom bilo je razgovora o upravljanju obalom Crne Gore, zaštićenim područjima na obali i uspostavljanju budućih zaštićenih područja u moru. Posebno interesovanje eksperata bilo je za rezervat prirode „Tivatska Solila“, monitoring biodiverziteta na ovom području, investicije i buduće planove razvoja samog rezervata.

Ova posjeta je jako značajna kako za Javno preduzeće tako i za ostale institucije Crne Gore, jer kroz iskustvo raznih zemalja, doprinosi poboljšanju i jačanju Strategije biodiverziteta, te pomaže boljem očuvanju i zaštiti flore i faune Crne Gore.

 

DSC 0031

 

Pokrenuta inicijativa za uspostavljanje zaštite lokaliteta „Solila“ kao kulturnog dobra

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je kod Uprave za zaštitu kulturnih dobara pokrenulo inicijativu za uspostavljanje zaštite lokaliteta „Solila“ kao kulturnog dobra, u skladu sa članom 19 Zakona o zaštiti kulturnih dobara a imajući u vidu kompleksnost kulturnog nasleđa Solila.

Osnov za pokretanje ove inicijative predstavlja Studija zaštite kulturne baštine u specijalnom rezervatu „Tivatska Solila“ u opštini Tivat, koju je za potrebe Javnog preduzeća izradilo preduzeće "Expeditio architects" d.o.o. iz Kotora, shodno smjernicama i Programskom zadatku Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Izrađenom studijom je predstavljen razvoj i status koji su Solila imala kroz istoriju. Na ovom području utvrđeno je postojanje veoma značajnih ostataka arhitekture XX vijeka, te istaknuto da su Solila, pored prirodnog potencijala, takođe važno arheološko nalazište, kulturno-istorijsko područje ili kulturni pejzaž.

Glavni cilj ove studije je uspostavljanje zaštite prirodnih i kulturnih dobara, definisanje vrijednosti i identifikacija elemenata kulturnog pejzaža u obuhvatu Specijalnog rezervata „Solila“ kao i određivanje mjera njihovog očuvanja i zaštite.
Na osnovu rezultata istraživanja i analiza sprovedenih tokom izrade ove Studije predloženo je da se Solila kao cjelina zaštite kao nepokretno kulturno dobro, sa svim slojevima i segmentima kulturne baštine, sa svim elementima kulturnog pejzaža, iz različitih faza razvoja, posebno onih kada se prostor koristio kao solana ali uključujući i one u kojima se Solila nisu koristila za proizvodnju soli, već i za druge namjene. Studija predstavlja osnov za uspostavljanje balansa između neophodne zaštite i ekonomske valorizacije prirodnih, istorijskih i kulturnih vrijednosti, odnosno očuvanje prirodnih i kulturnih dobara u funkciji budućeg razvoja cijelog područja. Upravo zbog toga u Studiji se navodi da je, kada je u pitanju zaštita i valorizacija, pored prirodnih vrijednosti potrebno uzeti u obzir i istorijske, kulturne i etnološke vrijednosti koje ima ovo područje.

 

Izvor Studija zaštite kuturne baštine u specijalnom rezervatu Tivatska Solila u opštini Tivat

Održana završna konfernecija projekta „CORE“

U hotelu “Spledid” u Budvi juče je održana završna konfernecija projekta „CORE“, koji predstavlja EU/IPA prekogranični projekat sa temom "Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoline i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra u prekograničnom području Republike Hrvatske i Crne Gore“. Projekat CoRE sprovode partnerske institucije u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Ukupna vrijednost dobijenih sredstva iznosi 569.876,39 eura.

Hrvatskom hidrografskom institutu iz Splita (kao funkcionalnom vodećem partneru i Sveučilištu u Dubrovniku – Institutu za more i priobalje (IMP). kao korisniku evropskih sredstava opredijeljen je iznos od 276.196,49 eura, a od toga 223.277,24 eura bespovratnih sredstava.
Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) i Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMD). opredijeljen je iznos od 259.869,48 eura, a od toga 220.889,06 eura bespovratnih sredstava.

Na jučerašnjoj konferenciji predstavljeni su rezulati dosadašnjih istraživanja koja su podrazumjevala:

- Istraživanje i aktivnosti vezane za monitoring
- Monitoring morskih talasa na području Dubrovnika i delte Bojane
- Monitoring morskih struja na području delta Neretve i delte Bojane
- Određivanje veličine litoralne zone delta Neretve i područja Dubrovnika, područja delte rijeke Bojane i područja Sutomorske plaže i plaže Mogren
- Istraživanje bioloških komponenti na predmetnim područjima

Istraživanja su podrazumjevala između ostalog i hidrografska, biološka i hemijska istraživanja zbog evidentnih erozija plaža Sutomore i Mogren i alovijalnih promejna na delti rijeke Bojane.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore kroz ovaj projekat dobio je „Multi Beam“, koji mjeri dubinu mora na 500 metara sa preko 500 tačaka i obrađuje podatke koje će koristiti Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom za preporuke releventnim institucijama u Crnoj Gori.

 

s

 

Istraživačke aktivnosti u Crnoj Gori sprovedene su u periodu od 13. do 23. marta 2017. Tim ZHMS-a je za ove aktivnosti koristio novonabavljeni multibeam sistem iWBMSe kao i ostalu hidrografsko-okeanografsku opremu sa kojom raspolaže. Istraživačke aktivnosti su uključivale premjer plaža Mogren (Budva), Sutomore i ušća rijeke Bojane, te postavljanja uređaja za mjerenje parametara morskih struja i talasa.
Na konferenciji su govorili mr Luka MITROVIĆ, direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Vinka KOLIĆ, direktorica Hrvatskog hidrografskog instituta , Luka ĆALIĆ iz Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Marko MLINAR, iz Hrvatskog hidrografskog institut , Nikša GLAVIĆ iz Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, Goran BAROVIĆ, dekan Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Radoslav ĆOSO, saradnik na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi, Vasilije BUŠKOVIĆ,iz Agancije za zaštitu prirode i životne sredine.

Gost na konfenrenciji bio je i Loris RAK, marine domain-law ekspert koji je prezentovao brošuru “Morsko dobro u republici Hrvatskoj i Crnoj Gori”, koja je izrađena za potrebe projekta CoRe.

 

DSC 0009

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates