Čist talas ovog ljeta zapljusnuo budvanske plaže- 92 tone ambalažnog otpada poslate na reciklažu

Tokom tri mjeseca realizacije kampanje „Uhvati čist talas“ na oko 30 plaža i ugostiteljskih objekata u Budvi ovog ljeta prikupljene su velike količine ambalažnog otpada, koji će u potpunosti biti recikliran. U organizovanoj akciji selektivnog prikupljanja ambalažnog otpada, prikupljeno je 90 tona staklene i jedna tona plastične ambalaže. Posebno je prikupljana i aluminijumska ambalaža, a posjetioci plaža su odvojili ukupno 12 hiljada limenki, što čini 250 kilograma ove vrste otpada.

Na ovaj način, inicijator projekta, kompanija Coca-Cola HBC Crna Gora u saradnji sa još sedam partnera, uspostavila je i sprovela u praksi pravilan sistem za upravljanje ambalažnim otpadom.

„U Budvi smo ove godine kroz kampanju „Uhvati čist talas“ zaokružili put otpada – od njegovog nastanka pa do reciklaže. Ovo je pilot projekat koji smo pripremali 12 mjeseci, ali je trud zaista vrijedio jer smo izuzetno zadovoljni postignutim rezultatima i količinama ambalažnog otpada koje će biti reciklirane, čime smo dali konkretan doprinos zaštiti životne sredine. Na ovaj način smo očuvali i morski ekosistem, jer je otpad završio na za to predviđena mjesta, umjesto na plažama ili u moru, čime smo i opravdali naziv kampanje. Željela bih da zahvalim partnerima akcije koji su posvećeno radili kako bi ovaj pilot projekat bio uspješan, a posebnu zahvalnost dugujemo i vlasnicima 32 plažna bara koji su prepoznali značaj ovakve inicijative i dali svoj nemjerljiv doprinos“, kazala je Andrea Radonjić, menadžer za javne i regulatorne poslove u kompaniji Coca-Cola HBC Crna Gora.

Na 32 plažna bara i plaže aktivisti kampanje edukovali su posjetioce, motivišući ih da praznu ambalažu odvoje u namjenske posude - posebno staklo, plastika i limenke. Tako selektovan otpad je dalje slat na pripremu za reciklažu, a potom i na samu reciklažu. Partneri na projektu su Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, kompanija Coca – Cola HBC Crna Gora, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Opština ,,Budva“, preduzeće ,,Komunalno“ Budva, Regionalna deponija ,,Možura“ Bar i Ekološki pokret ,,Ozon“.

Partneri su izrazili očekivanje da će ovaj projekat sledećih godina biti proširen i na ostale opštine.

 

Foto 3

Foto 2

Foto 1

 

Uspješno realizovana akcija čišćenja plaže u Buljarici

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je u subotu 15. septembra aktivno učestvovalo u obilježavanju, drugog po redu “Interenacionalnog dana čišćenja obale”, koji je u Crnoj Gori koordinisan od strane NVO “Zero waste Montenegro”.

Zaposleni u JP “Morsko dobro” organizovali su akciju čišćenja plaže u Buljarici, i tom prilikom, pored sakupljanja otpada, za najmlađe volontere realizovali “Eco takmičenje”, u okviru kojeg su djeca presovala limenke uz pomoć bicikla za reciklažu, a od čepova sakupljenih na plaži odigrala igre “Čep basket” i “Potraga za čepom”. Akciji u Buljarici su se, na poziv JP “Morsko dobro”, priključele budvanske organizacije NVO “Green Net – Zelena Mreža”, NVO “Porat Pizana Budva”, NVO “Čep za život lijep”, Fondacija “Recan”, kao i preduzeće “Komunalno” d.o.o. Budva.

Na inicijativu zaposlenih u Javnom preduzeću iz Krtola, tamošnji mještani su kao doprinos “Internacionalnom danu čišćenja obale” organizovali akciju čišćenja obale u Krašićima, i tom prilikom sakupili oko 20-tak vreća otpada.
JP “Morsko dobro” je finasijski i logistički podržalo sam projekat, a akcije su uspješno sprovedene i u Ulcinju, Baru, Kotoru i Herceg Novom.

 

IMG 0525

IMG 0527

IMG 0528

IMG 0530

IMG 0529

Saopštenje- Kvalitet vode (12.- 13.09.2018.)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 12. do 13. septembra pokazali su da je na 97% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 3% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

U opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta na svih 16 kupališta na kojima se realizuje monitoring, dok je na području opštine Bar voda bila odličnog kvaliteta K1 na 11 lokacija, a na 1 lokaciji K2 klase. Izvrstan kvalitet vode zabilježen je i u Budvi, gdje je na svih 27 kupališta voda bila kvaliteta K1. U Tivtu je, od ukupno 9 lokacija, voda bila K1 klase na njih 7, a K2 klase na 2 lokacije. Kada je u pitanju kvalitet morske vode na kotorskim i hercegnovskim plažama, analize su takođe pokazale odličan kvalitet, pa je na svih 15 lokacija u Kotoru, i svih 21 u Herceg Novom, zabilježen kvalitet K1 klase.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Izrada Idejnog rješenja za uređenje šetališta u Rafailovićima

JP Morsko dobro je prije nekoliko dana uputilo na saglasnost Glavnom gradskom arhitekti u Opštini Budva Idejni projekat za uređenje šetališta u Rafailovićima od bivšeg hotela Lahor do kraja zahvata DUP-a Bečići. Nakon dobijene saglasnosti od nadležnog opštinskog organa JP Morsko dobro će pristupiti izradi Glavnog projekta.

4 ZONE UREĐENJA

Pri izradi samog rješenja urađena je analiza postojećeg stanja šetališta i u funkcionalnom smislu isto je podjeljeno u 4 zone.

U prvoj zoni koja obuhvata prostor od “plavog kamena” do pjacete, predviđeno je da se pored rekonstrukcije šetališne zone sačuvaju postojeće zelene površine, te da se iste geometrijski uobliče i obogate drvenim klupama.

U zoni pjacete predviđeno je da se zonira prostor šetališta i odvoji od slobodnog prostora koji bi bio pogodan za održavanje kulturno-zabavnig manifestacija. Na granici pjacete sa zelenom površinom planirao je posatvljanje “pametne” klupe sa priključcima za internet i struju.

Vodeći računa o već postojećem duhu samog ambijenta u zoni između pjacete i navoza za izvlačenje barki predviđeno je da se jasno odvoji zona šetališta od zone ugostiteljskih terasa za koje su projektovane nove tende od laminiranog drveta duž kojih bi rasle puzavice.

Poslednja etapa od navoza do “Đevištenja” je takođe planirana da jasno razgraniči šetališnu zonu od ugostiteljskih terasa, dok lučni armirani zid na ovom potezu planiran je da bude obložen novim kamenom otpornim na morske talase,
Cjelokupan potez šetališta planiran je da bude popločan prefabrikovanim betonskim elementima pravilnog obilka.

 REGULACIJA SAOBRAĆAJA I OČUVANJE ZELENILA

Idejnim rješenjem nije predviđeno da šetalište bude dostupno automobilima, osim izuzetno za mogućnost snabdjevanja lokala, kao i ulaska vatrogasnih i vozila hitne pomoći. Na kontaktu priključnih ulica planirano je postavljanje potapajućih stubića.

Predviđeno je da se duž cijelog šetališta zasade stabla primorskog bora i slične kulture, pogotovo duž lučnog dijela šetališta.

 

A

 

A10

A11

A12

Reagovanje na komentar predstavnika Opštine Budva u tekstu “Sveti Nikola pretvoren u deponiju”

“Cijeneći napore i rad zaposlenih u lokalnim komunalnim preduzećima, u konkretnom slučaju d.o.o. “Komunalno” Budva, kojem je Opština bila dužna da stvori sistemske, tehničke i finansijske preduslove za kvalitetno funkcionisanje i održavanje čistoće u najfrekfentnijoj zoni, smatramo da će kroz izmjenu Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji smo inicirali u pravcu direktnog prenosa sredstava od strane JP Morsko dobro ka komunalnim preduzećima po izvršenom poslu, sigurno obezbjediti ono što Opština do sada nije bila u kapacitetu da učini.

Sa druge strane zakupci plaža uredno obavljaju svoje ugovorene obaveze održavanja čistoće i svi imaju zaključene ugovore sa lokalnim komunalnim preduzećem kojem plaćaju naknadu za odvoz smeća.

Stoga ključni problem evidentan je na nezakupljenim plažama i djelovima morskog dobra za čije održavanje Opština očito ne prenosi namjenska sredstva komunalnom preduzeću, a koja su se i ove sezone direktno od prihoda za zakup morskog doba prenosila u opštinsku kasu. Podsjećamo da je taj iznos samo za Budvu 1.3 miliona eura sa namjenom tekućeg komunalnog održavanja zone morskog dobra”.

Rezultati analize kvaliteta morske vode (29. - 30.08.2018.)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 29. do 30. avgusta pokazali su da je na 92% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 8% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta na njih 11, dok je na 5 kupališta voda bila K2 klase. Na području opštine Bar voda je bila odličnog kvaliteta K1 na svih 12 lokacija na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode za kupanje i rekreaciju. U Budvi, od ukupno 27 kupališta na njih 26 voda je bila odličnog K1 kvaliteta, dok je na jednom kupalištu voda bila K2 klase. Slična situacija je bila i u opštini Tivat, gdje je od ukupno 9 lokacija, voda bila K1 na njih 8, a K2 na jednoj lokaciji. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na jednoj lokaciji kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale odličan kvalitet K1 na svim lokacijama (ukupno 21) na kojima se prati mikrobiološki kvalitet morske vode.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Pokrenuto 10 sudskih postupaka prema zakupcima za naplatu neizmirenih obaveza za 2016. godinu

Imajući u vidu da nakon sprovedene tenderske procedure određeni broj izabranih ponuđača nije pristupio zaključenju ugovora ili nije izvršio plaćanje po osnovu zaključenog ugovora, Radna grupa JP Morskog dobra je intenzivirala aktivnosti u cilju izmirenja obaveza po osnovu korišćenja prostora za naznačene godine.

Javno preduzeće je pokrenulo ukupno 10 sudskih postupaka prema zakupcima za naplatu neizmirenih obaveza za 2016. godinu.

Rok za izmirenje duga za korišćenje lokacija za 2017. godinu ističe 05. septembra 2018. godine, nakon čega će uslijediti utuženja za naplatu dugovanja za 2017. godinu.

U toku je priprema Programa za naredni petogodišnji period (2019-2023 g.), pa je neophodno da korisnici, koji do sad nijesu to uradili, što prije izmire svoje obaveze i zaključeUgovor/Anex, kako ne bi prestao pravni osnov za korišćenje lokacija i postavljanje objekata. Javno preduzeće će inicirati brisanje lokacija iz Plana za koje ne bude imalo regulisane ugovore sa zakupcima i isplaćena dugovanja po osnovu zakupa.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates