ZAVRŠENA SANACIJA STAZE UZ MORE ISPOD OBJEKTA BIVŠE JUGOOCEANIJE U KOTORU

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore prije par dana završilo je radove na sanaciji šetališne staze uz more ispred objekta bivše “Jugooceanije” u Kotoru. Sanacija je podrazumjevala popločavanje potpuno ruinirane staze u dužini od 72 metra, širine 3,10m kao i popočavanje neuređenog i oštećenog platoa na istoj lokaciji. Prilikom izvođenja radova Javno preduzeće, kao naručilac posla, posebno je vodilo računa da ovaj obalni pojas sanira i rekonsturiše u skladu sa principima tradicionalne izgradnje na ovim prostorima i time sačuva njegov autentični oblik.

Posao sanacije obavljen je u saglasnosti sa nadležnim organima lokalne uprave i Uprave za zaštitu spomenika kulture iz Kotoru, a izvođač radova je bilo preduzeće “Ađi Invest” d.o.o. Nikšić, sa kojim Javno preduzeće ima godišnji ugovor na izvođenju ovakvih radova .

Ukupna vrijednost radova iznosila je 19.360 eura.

Ove sedmice započeta je i izgradnja parapetnog zida u nastavku postojećeg na “Žutoj plaži” u Kotoru i izrada zaštitnog kamenog zida, klupa za sjedenje i informativne table na lokaciji Sopot kod Risna.

 

Stanje na terenu prije sanacije

IMG 521974a796efa2d72e2f180510c47e07 V

 

 

Stanje na terenu nakon sanacije 

IMG c3f6190e6e0d8d650b6986c50f8495af V

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore poziva izabrane ponuđače da pristupe zaključenju Ugovora kako bi blagovremeno otpočeli sa radovima na organizaciji i satvljanju u funkciju kupališta za turističku sezonu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore poziva izabrane ponuđače po tenderu za zakup kupališta za 2018. Godinu, raspisanom shodno Izmjenama Plana objekata privremenog karaktera za period od 2016-2018 godine, da pristupe zaključenju Ugovora, kako bi blagovremeno otpočeli sa radovima na organizaciji i satvljanju u funkciju kupališta za turističku sezonu.

Poziv za organizaciju kupališta odnosi se i na dosadašnje korisnike morskog dobra da zakupljena kupališta stave u funkciju u svemu prema Uslovima za uređenje i opremanje kupališta koji su sastvani dio Ugovora o zakupu morskog dobra, najkasnije 1. maja 2018. godine.

Za zakup kupališta za koja na prethodnom tenderu nije bilo interesovanja ili je tenderska dokumentacija bila nepotpuna, Javno preduzeće će u najkraćem roku objaviti ponovljeni javni poziv.
Od ukupno 40 kupališta za koje je tokom marta sprovedeno javno nadmetanje, iz prethodno navedenih razloga tenderi će biti ponovljeni za budvansku plažu Pizana, dio plaže na Svetom Stefanu, djelove plaže u Buljarici, za desetak manjih kupališta u opštini Herceg Novi i nekoliko manjih kupališta u opštini Tivat.

Saopštenje za javnost povodom zaključenja Ugovora o izradi tehničke dokumentacije Idejnog rješenja i Glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i ovlašćeni predstavnik konzorcijuma “Civil Enginering” d.o.o. Podgorica i “Jawel Crna Gora” Aleksandar Laković zaključili su Ugovor o izradi tehničke dokumentacije, Idejnog rješenja i Glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima, na potezu od bivšeg hotela “Lahor” do kraja zahvata DUP-a Bečići.

Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 35.000,00 eura, a rok završetka tehničke dokumentacije, Idejnog i Glavnog projekta je početak jula 2018. godine.

Kroz proceduru javnih nabavki izabran je i revident samog projekta, a konkretne radove na uređenju i rekonstrukciji šetališta u ovom ribarskom naselju Javno preduzeće planira u 2019. godini.

 

Rafailovici 6 Radoje Jovanovic

 

 

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore učestvovao na Regionalnoj konferenciji o preduzetništvu u turizmu

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o preduzetništvu u turizmu koja je danas održna u Hotelu Plas u Petrovcu.
Jelušić je uzeo učešće u Panelu pod nazivom „Finansiranje i kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta - dugoročni podsticaj od strane države za razvoj turističke privrede“, u okviru koje je prezentovao podsticaje Javnog preduzeća za razvoj kupališnog i nautičkog turizma u Crnoj Gori. Fokus njegovog izlaganja bila je prezentacija modela privatno - javnog partnerstva sa zakupcima morskog dobra kojima Javno preduzeće kroz plansku i zakonsku regulativu pruža priliku da investiraju u unapređenje obalne infrastrukture i povećanje plažnih kapaciteta, a koja nakon isteka zakupa ostaje u vlasništvu države.

Pored Jelušića u panelu su učestvovali Tomislav Momirović, predsjednik kompanije Mona, Srbija, Luka Bulatović, izvršni direktor kompanije Explorer D.O.O. Kolašin, Rasim Bajrović, vlasnik hotelske grupacije „Europe“ Sarajevo i predstavnica CKB banke.

Konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, a u partnerstvu sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore i Ambasadom Crne Gore u Beogradu i uz podršku kompanije Visa.

Кonferencija je okupila preduzetnike iz oblasti turizma iz regiona, kao i predstavnike vlada Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, resornih ministarstava i drugih državnih institucija, predstavnike nacionalnih i lokalnih turističkih organizacija i udruženja, finansijskih institucija, nevladinog sektora i medija.

 

reg kof foto

Saopštenje povodom oštećenja plažnih objekata i objekata obalne infrastrukture

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore kroz svoje nadležnosti ima obavezu da sanira objekte obalne infrastrustrukture u zoni morskog dobra, do čijeg je oštećenja došlo usljed velikih plimnih talasa i nevremena proteklog vikenda. Takve popravke oštećenja biće uvrštene u Plan hitnih sanacija Javnog preduzeća. Služba kontrole morskog dobra sveobuhvatnim obilaskom terena evidentirala je veća oštećena u opštinama Bar, Budva i Herceg Novi, a uglavnom se odnose na obrušavanje betonskih kupališta, zaštitnih zidova, ograda i djelova šetališnih staza uz more.

Ovom prilikom podjećamo i da su lokalna komunalna preduzeća, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, po kojima se za održavanje komunalnog reda u zoni morskog dobra direktno opštinama transferiše 50% prihoda od zakupa morskog dobra ( oko 3.5 miliona na godišnjem nivou), dužna da izvrše sledeće sanacije:

- sveobuhavtno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra
- sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta, koja nijesu ustupljena na korišćenje, sa posebnom pažnjom u zimskom periodu
- održavanje i rekonstrukciju javne rasvjete u zoni morskog dobra
- održavanje i zaštitu zelenila, hortikulturalno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra
- održavanje i regulisanje bujičnih tokova u zoni morskog dobra
- hitne sanacije obale i obalne infrastrukture (ograde, mostovi, obalni zidovi, staze i sl.)

Zakupci lokacija u zoni morskog dobra na kojima postavljaju privremne objekte, dužni su da u skladu za Ugovorom o zakupu morskog dobra, brinu o svojim objektima i iste održavaju zajedno sa pratećim sadržajima i opremom i u zimskom periodu.

POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA SARADNJU POVODOM OBILJEŽAVANJA "DANA PLANETE ZEMLJE" 2018. GODINE

Na osnovu odredbi Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2018. godinu,

Javno preduzeće objavljuje,

 

POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA SARADNJU:

Povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje" 2018. godine

 

Predmet i cilj poziva

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva zainteresovane lokalne NVO da predlože aktivnosti za zajedničku realizaciju povodom promovisanja međunarodne manifestacije "Dan Planete Zemlje" 2018. godine. Pravo učešća na ovom Pozivu imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj), odnosno opštinama obuhvaćenim zonom morskog dobra.

Cilj ovog Poziva je saradnja sa nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg predloga za realizaciju lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. aprila, Dana Planete Zemlje u svakoj od 6 primorskih opština, a koje imaju za cilj zaštitu obale, mora i podmorja.

Ovim pozivom je planirana dodjela finansijskih sredstava za najbolje ponuđeno riješenje promovisanja Dana Planete Zemlje i to, za po jednu aktivnost u svakoj opštini pojedinačno, u iznosu od bruto 500 eura.

 

Uslovi koje moraju ispunjavati predložene aktivnosti

 • Predložena aktivnost treba biti u duhu uređenja, čišćenja ili sanacije nekog područja u zoni obale, mora ili podmorja
 • Aktivnost treba da okupi što veći broj učesnika
 • Realizacija aktivnosti mora biti isključivo vezana za zonu morskog dobra
 • Aktivnost se realizuje u toku jednog dana i to u perodu od 19. do 22. aprila 2018. godine
 • Rezultati aktivnosti moraju biti vidljivi i jasni odmah nakon završetka aktivnosti
 • Izvještaj sa fotografijama se dostavlja u roku od 5 radnih dana nakon završetka aktivnosti

Komisija Javnog preduzeća ocijeniće najbolje onu aktivnost koja ima konkretan i vidljiv rezultat i u najvećoj mjeri afirmiše zonu morskog dobra.

Rok za ocjenu ponuđenih aktivnosti za svaku opštinu je najviše 5 radnih dana po isteku roka za prijavu, nakon čega će sve prijavljene nevladine organizacije biti obaviještene o rezultatima.

Ocijenjivanje predloženih aktivnosti

Prilikom ocijenjivanja predloženih aktivnosti, koje su ispunile uslove propisane ovim konkursom, bodovi će se dodjeljivati po sledećim kriterijumima:

 • Nevladina organizacija sa najvećim brojem partnerskih organizacija dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule:

                                      

 

C = (C br. part. org/ C max br. part. org.) X 50

 

C – kriterijum

C br. part. org – broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u realizaciju

                       predloženih aktivnosti

C max br. part. org – najveći broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u

                       realizaciju predloženih aktivnosti, a koji je dostavila neka od organizacija koje

                         konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini

 • – maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma
 • Nevladina organizacija koja ima najveći broj sličnih aktivnosti (čišćenje javnih površina, sanacija javnog mobilijara, uređenje javnih površina, zasađivanje zelenila) realizovanih u prethodne 3 godine dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule:

 

A = (A br. real. akt./ A max br. real. akt.) X 50

 

    

A – kriterijum

A br. real. akt. – broj sličnih aktivnosti realizovanih u prethodne 3 godine

A max br. real. akt. – najveći broj realizovanih aktivnosti u prethodne 3 godine, a koji je

                     dostavila neka od organizacija koje konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini

 • – maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma

 

Bodovi dodjeljeni po osnovu ova dva kriterijuma biće sabrani. Javno preduzeće će ostvariti saradnju sa nevladinom organizacijom koja u konačnom zbiru bude imala veći broj bodova.

 1. U slučaju da dvije ili više nevladinih organizacija u jednoj opštini budu imale jednak broj bodova, Javno preduzeće će ravnomjerno podijeliti planirana sredstva svakoj od organizacija koje budu imale jednak broj bodova (i to po formuli: 500,00 eur / broj organizacija sa jednakim brojem bodova = dodijeljena finsnsijska sredstva po organizaciji).
 2. Izabrane organizacije su dužne potpisati Izjavu kojom prihvataju ponuđeni iznos finansijskih sredstava (precizirano u tački 1) za realizaciju predložene aktivnosti srazmijerno dodijeljenom iznosu finansijskih sredstava. Ukoliko izabrana organizacija odbije da potpiše predmetnu izjavu, ponuđeni iznos finansijskih sredstava (500,00 eur) će se ravnomjerno podijeliti na organizaciju/e koje prihvate potpisivanje ponuđene izjave.

 

Napomena: Bodovanje po gore navedenom principu se vrši za svaku opštinu pojedinačno.

 

Prijava na Poziv

Prijava aktivnosti se podnosi na predviđenom formularu koji se može dobiti u Javnom preduzeću ili na web site-u www.morskodobro.com. Uz potpisanu i pečatiranu prijavu, nevladine organizacije trebaju da dostave:

 • Rješenje o registraciji NVO u opštini na čijoj teritoriji se planira realizacija aktivnosti, original ili ovjerena fotokopija
 • Kratak CV nevladine organizacije (opis, aktivnosti, dosadašnja slična iskustva), potpisan i pečatiran
 • Izjavu NVO da za kandidovanu aktivnost nije tražena finansijska podrška drugog donatora, potpisana i pečatirana
 • Izjavu NVO da prihvata sve uslove precizirane tekstom Poziva lokalnim nevladinim organizacijama za saradnju: Povodom obilježavanja „Dana Planete Zemlje“ 2018. godine broj: 0401 - 1237/1 od 16. marta 2018. godine, potpisana i pečatirana
 • Sporazum ili ugovor sa partnerskim organizacijama povodom realizacije predloženih aktivnosti, potpisan od strane svih partnera i pečatiran

Prijave na Poziv sa Projektom i pratećom dokumentacijom podnose se na Arhivu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, zaključno sa 02. aprilom 2018. godine do 16 časova.

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

Naručilac:

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Kontakt osobe:

Nemanja Malovrazić, Marija Bajković i Milica Mašanović

Adresa: Budva, Popa Jola Zeca b.b.

Poštanski broj: 85310

Telefon: 033.452.709

Faks: 033.452.685

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet stranica:

www.morskodobro.com

 

Formular možete preuzeti na linku: 

Formular za prijavu na Poziv za NVO - Dan Planete Zemlje 2018

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates