Obavještenje

Radovi na izgradnji pristupne rampe i staze za potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom na Slovenskoj plaži biće završeni naredne nedjelje, kada će predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u prisustvu predstavnika Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore obići ovaj prilagođeni infrastrukturni objekat.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom koristi ovu priliku da uputi javno izvinjenje građanima Budve, turistima i posjetiocima zbog prologiranja rokova na završetku ovog važnog projekta, imajući u vidu da je zbog formalno-pravnih procedura došlo do kašnjenja na samom početku izvođenja radova.
Naime, Budva će za koji dan biti prvi grad u Crnoj Gori čiji će najferekventniji dio obale, Slovenska plaža, imati osposobljen pristup moru za osobe sa invaliditetom. Ovaj društveno-odgovorni projekat Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom realizuje uz punu podršku Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore. Ističemo da je ovakav pristup moru planiran u potpunosti u skladu sa međunarodnim standardima i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagodjavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

U cilju stvaranja uslova da plaže na našem primorju budu pristupačne osobama sa invaliditetom, kroz saradnju sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom od jeseni počinje sa izgradnjom pristupne rampe u Baru, a trenutno je u proceduri i tenderski postupak za izbor najpovoljnijeg izvođača za izgradnju ovakve rampe u Tivtu.

SAOPŠTENJE O PROGRAMU PRAĆENJA SANITARNOG KVALITETA MORSKE VODE NA JAVNIM KUPALIŠTIMA TOKOM SEZONE 2017. GODINE

Rezultati analze kvaliteta morske vode sprovedene u periodu 07.-08.06.2017.

Rezultati analize kvaliteta morske vode koju je u periodu od 07. do 08. juna sproveo Institut za biologiju mora na ukupno 100 kupališta pokazali su da je na 96% kupališta kvalitet morske vode bio odlične klase (K1), dok je na 4% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrdjuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezjedna za kupanje i rekreaciju.
Na svih 16 kupališta u Ulcinju, kao i na 13 kupališta u Baru kvalitet morske vode je bio K1 klase. U opštini Budva, na 23 kupališta od ukupno 25 morska voda je bila klase K1, dok je na preostala 2 more bilo klase K2. Kvalitet morske vode K1 bio je na svih 10 kupališta u Tivtu, i 15 kupališta u Kotoru. U Herceg Novom, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 19 kupališta, dok je na 2 kupališta voda bila klase K2.
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Praćenje sanitarnog kvaliteta morske vode počelo je sredinom maja kada su urađene prve, predsezonske analize u periodu od 24.-25.05. Tokom juna, jula, avgusta i septembra 2017.godine analize morske vode vrše se u petnaestodnevnim intrevalima.

Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima tokom sezone 2017. godine

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom kontinuirano, od 1996. godine prati sanitarnu ispravnost i kvalitet morske vode na kupalištima tokom ljetnje turističke sezone, na osnovu Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda. Svake godine, za realizaciju ovog posla, putem javnog tendera bira se akreditovana laboratorija koja ispunjava propisane uslove za obavljanje ove vrste poslova.

Programom za 2017. godinu previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 100 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 16 u opštini Ulcinj, 13 u opštini Bar, 25 u Budvi, 10 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se analize vrše u petnaestodnevnim intervalima u periodu od maja do oktobra.

U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje prisustva 2 obavezna mikrobioloških parametara (bakterija Escherichia coli i Intestinalne enterokoke), dok se evidentiraju i prateći fizičko-hemijski parametari kao što su temperatura vazduha, temperatura vode, salinitet, podaci o vremenu i meteo uslovima prilikom uzimanja uzoraka, kao i izvori zagađenja i drugih elemenata koji mogu imati uticaj na kvalitet morske vode prilikom uzimanja uzorka.

Shodno članu 13. Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, na osnovu obavezujućih mikrobioloških parametara razvrstavaju se u dvije klase i to: klasa K1-odlične, klasa K2-zadovoljavajuće, dok uzorci čije vrijednosti prelaze propisane granice za ove dvije klase se svrstavaju u grupu Van klase (VK).

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i našim zakonima i EU Direktivom. Samim tim, način uzimanja uzoraka, njihova analiza, kao i granične vrijednosti bakterija u uzorku koji su dozvoljeni za kupanje i rekreaciju u Crnoj Gori usklađeni su sa odredbama Direktive EU o kvalitetu voda za kupanje.

Postupanje u slučajevima kada kvalitet morske vode ne zadovoljava propisane parametre

O rezultatima analiza, Javno preduzeće redovno obavještava opštinske komunalne inspekcije, republičku vodoprivrednu inspekciju, druge nadležne institucije i javnost. Ukoliko rezultat uzorka prelazi dozvoljene granice (van kategorije), vrši se ponovno uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj pojavi ili kratkoročnom zagađenju. Ukoliko rezultati ponovljenog uzorkovanja morske vode pokažu da se nastavlja trend sanitarnog kvaliteta koji prelazi dozvoljene granice, obavještava se zakupac kupališta da istakne crvenu zastavicu na kupalištu, republički inspektor za vode donosi privremenu zabranu korišćenja kupališta sve do dobijanja pozitivnih rezultata analiza koje se za predmetno kupalište rade svakodnevno.

Prezentacija podataka putem interneta (aplikacija na Internet stranici www.morskodobro.com

Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode građanima i turistima, Javno preduzeće je 2015. godine izradilo softverski aplikativni sistem za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta. Ova aplikacija koja se nalazi na Internet stranici Javnog preduzeća, kroz prikazivanje podataka simbolima na mapi omogućava jednostavniju i bržu prezentaciju kvaliteta morske vode na kupalištima u Crnoj Gori.

Pored prezentacije podataka u tabelama i simbolima na mapi za svako pojedinačno kupalište, ovaj sistem omogućava i obradu podataka i prikaz ocjene kvaliteta morske vode na osnovu kojih se mogu izrađivati izvještaji o kvalitetu morske vode na godišnjem nivou, kao i pratiti trend kvaliteta u višegodišnjem periodu.

Prilikom ulaska u aplikaciju otvara se strana sa podacima o kvalitetu vode prikazanim na mapi Crne Gore, sa statistikom aktuelnog ispitivanja. Aplikacija omogućava korisniku da odabere pojedinačno ispitvanje, opštinu ili kupalište za čije podatke je zainteresovan. Korisniku aplikacije je omogućeno da pristupi istoriji podataka za svako pojedinačno kupalište koja se sastoji od tabelarnog prikaza podataka o kvalitetu vode i pratećih informacija (fizičko hemijski parametri, informacije o meteo uslovima i sl.), kao i važećim zakonskim aktima koji se tiču praćenja sanitanog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima.

Aplikacija se nalazi na web stranici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.com i dostupna je na crnogorskom i engleskom jeziku. Takođe, aplikacija je rađena prema najnovijim stanardima, te je prilagođena za prikazivanje podataka na svim modelima računara, laptopova, tableta i mobilnih telefona.

Na ovaj način, ažurne informacije o kvalitetu morske vode na kupalištima su dostupnije zainteresovanoj javnosti, posebno turističkim organizacijama, hotelima, turističkim agencijama, kao i svim korisnicima kupališta, što će svakako doprinijeti unapređenju turističke ponude na crnogorskom primorju.

 

 

U BUDVI ODRŽANA INFO RADIONICA- PROJEKAT „CoRE“

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je učestvovalo na Info radionici koja je za cilj imala predstavljanje opreme koju su Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS), Hrvatski hidrografski institut iz Splita (HHI) i Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje (IMP) obezbijedili sredstvima EU/IPA projekta „CoRE“.


Radionica su otvorili mr Luka Mitrović, direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Vinka Kolić, direktorica Hrvatskog hidrografskog instituta. Oni su, ovom prilikom, potpisali Sporazum o razmjeni podataka između ZHMS i HHI, a učesnike radionice informisali o performansama nove opreme i podacima koje ta oprema može da proizvede. U pitanju je sljedeća oprema u vrijednosti većoj od 250.000,00 eura:


- Side Scan Sonar (HHI);
- Multibeam Echosounder (ZHMS);
- Multi-parameter probe (IMP).


Projekat „CoRE“ je EU/IPA projekat iz komponente II, mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu životne sredine, prirode i kulturne baštine. Opšti cilj projekta je doprinos poboljšanju ukupne zaštite i očuvanja istočnog dijela Jadrana,
dok su specifični ciljevi izrada nove nautičke karte sa ažuriranim hidrografskim mjerenjima i preporukama na osnovu ovih istraživanja, a koji se odnose na promjene obalne linije u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori, pod uticajem obalnih procesa kao što su erozije i jačine udara talasa, te edukacija i informisanje svih subjekata uključenih u projekat, kao i kranjih korisnika o karakteristikama morskog dobra (sa naglaskom na obali) i održivoj litoralizaciji u
rekograničnom području. 

Javno preduzeće na radionici je učestvovalo prezentacijom na temu "Značaj podataka rezultata istraživanja na projektu CoRE za JP Morsko dobro". Cilj učešća u ovom projektu je je da obezbijedi dostupnost i razmjenu podataka za potrebe zaštite i očuvanja obale, raspolaganje podacima dobijenih projektom i ostalih poslova u okviru redovne saradnje Javnog preduzeća i ZHMS.


Okrugli sto na kome će se prezentovati podaci dobijeni mjerenjima u prethodnom periodu (trenutno u fazi obrade) planira se za kraj septembra.

 

07061 07062

07063 07064

ZAVRŠENI RADOVI NA ASFALTIRANJU DIJELA SAOBRAĆAJNICE UZ PLANIRANO ŠETALIŠTE RISAN - PERAST

Izvođenje konstruktivnih radova na izgradnji pješačke staze na potezu od Risna do Perasta završeno je u utorak, 06. juna 2017. godine. Oštećene kolovozne trake uz šetalište juče su asfaltirane i time je u potpunosti završena II faza izgradnje ove investicije. Posebno se vodila pažnja kako od strane Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, tako i od starne izabranog izvođača, da radovi budu završeni prije početka glavne turističke sezone, uzimajući u obzir povećanu frekventnost tog dijela obale . Završeno je i iscrtavanje bijele linije, odnosno obilježavanje horizontalne saobraćajne signalizacije duž cijele dionice radova.

Trenutno je u toku i tenderski postupak za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje naredne, III faze radova koja predviđa izradu javne rasvjete cijelom dužinom puta u dužini od 2,1 kilometar. Početak ovih radova može se očekivati na jesen 2017. godine.


Tokom 2018. godine očekujemo i završne radove na izradi trotoara (pješačke staze) cijelom dužinom, postavljanje ivičnjaka, popločavanje, postavljanje ograde, zaštitnih bankina, urbanog mobilijara i drugih pratećih sadržaja predviđenih Glavnim projektom. Projekat predviđa i dva stajališta za parking, odmor i panoramsko razgledanje obale. Staza je prevashodno namjenjena šetačima i rekreativcima, a može poslužiti i kao biciklistička staza.
Ukupna vrijednost investicije iznosiće preko 500.000,00 eura, a u cjelosti je finansira Javno preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.


Integralnim upravljanjem crnogorskom obalom i kontinuiranim investiranjem Javno preduzeće iz godine u godinu ulaže napor da najdragcjeniji pojas crnogorskog promorja izgradi i uredi po najvišim evropskim standardima i time značajno unaprijedi kompletan ambijent i turističku ponudu u svim primorskim opštinama.

U MARINI BAR SVEČANO PODIGNUTA PRVA PLAVA ZASTAVICA U 2017. GODINI

U Marini Bar od danas se vijori Plava zastavica, koju je simbolično, na Svjetski dan zaštite životne sredine, podigao predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić. Marina Bar je i prva marina u Crnoj Gori koja je dobila ovo prestižno ekološko priznanje. Na današnjoj svečanosti koja je upriličena u okviru programa „Plava zastavica u Crnoj Gori za 2017 godinu“, direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić uručio je ukupno 24 Plave zastavice za kuplišta u svih 6 primorskih opština i 14 sertifikata za kupališta koja se nalaze u pilot fazi projekta. Domaćin svečanosti bila je kompanija AD „Marina Bar“, a organizatori tradicionalno NVO „Ecom“ i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom.

Prisutnima su se i prigodnim riječima obratili direktor JP za upravljanje morskim dobrom Predrag Jelušić, predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić, izvršni direktor NVO „Ekom“, Saša Karajović, izvršni direktor AD „Mrina Bar“ dr Radovan Orlandić, rukovodilac projekta "SUST-MARINA" prof. dr Branislav Dragović i generalni direktorata za naučna istraživanja u Ministarstvu nauke, Darko Petrušić,

„ Sve veći broj plaža sa Plavom zastavicom i onih koji ulaze u Pilot fazu predsatvlja svojevrsno priznanje za Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, ali i potvrđuje da je organizacija kupališta na zavidnom nivou. Primjer marine Bar koja je dobitnik prve Plave zastavice u našoj zemlji trebalo bi da slijede i ostali, to je ujedno i potvrda da se poštuju najviši standardi, a taj kvalitet će na naše obale dovesti i nove goste. Na taj način smo pokazali da uređujući obalu i doprinoseći kvalitetu turističke ponude CG možemo poštovati standarde u kontinuitetu i biti konkurentni u ostalim mediteranskim destinacijama koje se ozbiljno bave turizmom“ istakao je direktor JP za upravljanje Morskim dobrom, Predrag Jelušić.

“Za nas Plava zastavica predstavlja turističku marku, koja brojnim turistima jeste glavni orijentir pri odabiru destinacije jer gost bira destinacije koje ekološki imaju značajnu prepoznatrljivost” kaže Radovan Orlandić, izvršni direktor AD Marina Bar.
Da je Plava zastavica priznanje za napore cijele turističke organizacije Bara, smatra i dr Zoran Srzentić predsjednik Opstine Bar. No, prema Srzentiću to priznanje obavezuje na još bolju uslugu i veće standarde.

Broj Plavih zastavica na našim plažama iz godine u godinu se povećavao, zahvaljujući trudu i entuzijazmu pokrovitelja i, naravno, zakupaca istako je Saša Karajović, izvršni direktor NVO „Ekom“. Karajović je naznačio i da je taj broj već na zavidnom nivou, ali da ima tendenciju i da se poveća na 30 Plavih zastavica na crnogorskom primorju.

Plave zastavice dodjeljene su zakupcima koji su ih zaslužili svojim predanim radom na ispunjavanju 32 kriterijuma tokom protekle sezone, i to za ukupno 24 kupališta:
Opština Herceg Novi (1 plaža)
- kupalište „Stevuzo“, uvala Dobreč – korisnik Društvo "Northstar" doo i Banićević Zoran

Opština Tivat (3 plaže)
- kupalište „Almara beach“, Oblatno – korisnik „Mont Voyage“ doo
- kupalište „Plavi Horizont“, Plavi horizont – korisnik „Primorje hotels & restaurants“ ad Tivat
- kupalište „Kalardovo“, Kalardovo – korisnik „Kalardovo plus“ doo

Opština Budva (čak 11 plaža)
- kupalište „Blue Beach“, Jaz – korisnik Mikijelj Dragan i Ivanović Slobodan
- kupalište „Escallera“, Jaz – korisnik „Escallera“ doo
- kupalište „S and I beach life“, Jaz – korisnik „S & I company“ doo
- kupalište „Poseidon“, Jaz – korisnik „Poseidon“ doo
- kupalište „Time out“, Slovenska plaža – korisnik „Amon Express“ doo
- kupalište „Dolcevita“, Bečići – korisnik „Dolce vita“ doo
- kupalište „Sveti Toma“, Bečići – korisnik „ProAqua Montenegro“ doo
- kupalište „Queen of Montenegro“, Bečići – korisnik „Queen management“ doo
- kupalište „Kamenovo 17A“, Kamenovo – korisnik „Kamenovo beach“ doo
- kupalište „Kamenovo 17B“, Kamenovo – korisnik „La Suerte“ doo
- kupalište „Lučice“ Petrovac – korisnik „Pester Co“ doo

Opština Bar (2 plaže)
- kupalište „Centar“, Sutomore – korisnik „Plaža Centar“ doo
- kupalište „Paradiso“, Utjeha – korisnik „Alexander & Una“ doo

Opština Ulcinj (7 plaža)
- kupalište „Toni gril“, Velika plaža – korisnik „Toni gril“ doo
- kupalište „Miami“, Velika plaža – korisnik „Miami“ doo
- kupalište „Evropa beach“, Velika plaža – korisnik „Evropa beach“ doo
- kupalište „Mojito“, Velika plaža – korisnik „Stefandro“ doo
- kupalište „Safari“, Velika plaža – korisnik „Dely tours“ doo
- kupalište „MCM beach“, Velika plaža – korisnik „MCM Rental Service“ doo
- kupalište „Copacabana“, Velika plaža – korisnik „Copacabana

Sertifikati zakupcima koji su u pilot fazi dodjeljeni su kupalištima „Svetionik“, na Jazu, „Sirena“, na Jazu, „Sen Tropez“, Slovenska plaža, „Samsara Deluxe“, Bečići, „Galija“, Crvena glavica - korisnik "Beach"doo „Hotel Maestral“, Pržno, „Drobni pijesak“, Reževići, „Ponta“, Petrovac, u Opštini Budva, potpom kupalištu “Korali” u Sutomoru u Opštini Bar, kupalištu „Ploče“ Platamuni u Opštini Kotor Opština Ulcinj Pearl beach“, „Mar Buena“, „White beach“, i „Cabo beach“ na Velikoj plaži u Opštini Ulcinj.

Program Plava zastavica se u našoj državi realizuje od 2003. godine, kada je NVO “EKOM” postala pridruženi član Fondacije za ekološku edukaciju i time stekla pravo da bude Nacionalni operater za Crnu Goru i organizator programa „Plava zastavica u Crnoj Gori“. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore odmah je prepoznalo značaj Plave zastavice i od samog početka postalo generalni sponzor i pokrovitelj Programa, koji je već petnaest godina jedna od najvažnijih aktivnosti vezanih za odgovorno upravljanje obalom i plažama.

 

BlueFlag1 BlueFlag2

BlueFlag5 BlueFlag7

Uspostavljanje saradnje između Tivatskih Solila i Saline d'Hyere

Ove sedmice, u okviru uspostavljene institucionalne saradnje između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Conservatoire du littoral (Agencije za upravljanje obalom Francuske), organizovana je posjeta posebnom rezervatu prirode - Tivatskim Solilima. U ime domaćina, ujedno i upravljača ovim rezervatom, gostima iz Francuske ovo područje  predstavili su Aleksandra Ivanović i Vojislav Dragnić iz Javnog preduzeća. S druge strane, Marc Simo (Agencija za upravljanje Solanama grada Jera) , Yves Kayser (ornitolog iz Tur du Valat-a) i Céline Damery (Agencija za upravljanje obalom) prilikom ove posjete podijelili su sa prisutnima svoja znanja i iskustva, koja će poslužiti kao korisni savjeti vezani za dalju valorizaciju Tivatskih Solila.

Obilasku je prethodila prezentacija čiji je domaćin bio direktor Javnog preduzeća Predrag Jelušić, a osim predstavnika ovog preduzeća i gostiju iz Francuske prezentaciji su prisustvovali Andrej Sovinc, ekspert iz oblasti upravljanja močvarnim područjima, Aleksandra Kapetanović, konsultant za zaštitu kulturne baštine iz Expeditio Architects d.o.o. , Tatjana Jelić iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat sa saradnikom Igorom Mamulom, te Darko Saveljić i Bojan Zeković iz Centra za proučavanje i zaštitu ptica.

Tokom boravaka na terenu, eksperti su se sastali i sa Ivanom Starčevićem, predsjednikom MZ Krtoli.


Jedan od rezultata ove posjete je uspostavljanje saradnje između Tivatskih Solila i Saline d'Hyere, imajući u vidu da ova dva močvarna područja dijele sličnu viziju zaštite biodverziteta kroz održive vidove turističkih aktivnosti.

 

Solila33 Solila 44

solila22 solila11

 

ODRŽAN OKRUGLI STO O IZRADI BAZNIH STUDIJA ZA REVITALIZACIJU PLAŽA MOGREN, PRŽNO, PETROVAC I SUTOMORE

U saradnji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Fakulteta za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu danas je u hotelu “Blue star” u Budvi organizovan okrugli sto o izradi baznih studija za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore. Cilj okruglog stola bio je sakupljanje relavantnih podataka, dokumetacije i mišljenja od strane stručne javnosti, mještana i drugih zainteresovanih lica, koja mogu biti od koristi za predlaganje adekvatnih rješenja za revitalizaciju pomenutih plaža.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zaključilo je početkom ove godine Ugovor sa Fakultetom za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu i kompanijom “Harpha Sea” iz Kopra, a isti podrazumjeva kompletna i detaljna istraživanja, snimanje i praćenje svih prirodnih uslova od značaja za izradu studija revitalizacije plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore. Sastavni dio ovih aktivnosti je i izrada Studija biodiverziteta mora i obale za ove 4 plaže, na čemu je angažovan Institut za biologiju mora iz Kotora.
Danas je na okruglom stolu prezentovana preliminarna analiza hidroloških i geoloških pretpostavki, koju je izradala kompanija “Harpha Sea”. Prezentacija je održana od strane stručnog tima sa Fakulteta za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, dok je direkor Instituta za biologiju mora Mirko Đurović prezentovao biološka istraživanja koja rade za potrebe ovog projekta.
Današnjem okruglom stolu prisustvovao je potpredsjednik Opštine Budva Mihailo Đurović, predstavnici opština Bar i Ulcinj, predstavnici mjesnih zajednica Petrovac, Sveti Stefan-Pržno, Stari Grad i Sutomore i veliki broj mještana, ljubitelja mora i robolova, koji su svojim aktivnim učećem u diskusiji predložili smjernice za izradu baznih studija za revitalizaciju 4 atraktivne gradske plaže na području Budve i Bara.Na osnovu svih sakupljenih podataka i predloga izvršiće se analiza obalnih procesa za svaku pojedinačnu plažu i predložiti adekvatna rješenja za njihovu revitalizaciju.

 

okrugli sto 3

 

prezentacija 2

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates