Obavještenje u vezi autorskog i srodnih prava

Poštovani,

Uvažavajući da u zoni morskog dobra obavljate djelatnost koja može uključivati korišćenje sadržaja koji su zaštićeni odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. list Crne Gore“, br. 037/11 od 29. 07. 2011. godine; 053/16 od 11. 08. 2016. godine), a podrazumijevaju emitovanje muzičkih programa, sadržaja, koncerata i sl. obavještavamo vas i upozoravamo na obavezu zaključivanja ugovora sa ovlašćenom organizacijom za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, a sve u cilju prevazilaženja sudskih sporova.
Navedena obaveza proizilazi neposredno iz predmetnog zakona ali i iz preuzetih obaveza sadržanih u ugovoru o korišćenju morskog dobra da se isto koristi i eksploatiše u skladu sa odredbama ugovora i svim pozitivno pravnim propisima koji su u neposrednoj vezi sa korišćenjem morskog dobra.

 

 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Rezultati analize kvaliteta morske vode (05. i 06.07.2017.)

Na svakih 15 dana tokom ljetnje sezone, na javnim kupalištima duž crnogorskog primorja, vrši se analiza kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju, koju obavlja Institut za biologiju mora. Ispitivanje koje je sprovedeno 5. i 6. jula pokazalo je da 94% kupališta ima kvalitet vode klase K1, dok je na 6% kupališta kvalitet vode bio klase K2.

Kvalitet morske vode bio je klase K1 na svih 16 kupališta u Ulcinju i 12 kupališta u Baru. U Budvi, od 27 kupališta, na jednom je voda bila klase K2, dok je na preostalih 26 kupališta kvalitet vode bio klase K1. Analiza morske vode u opštini Tivat pokazala je kvalitet klase K1 na 8 kupališta od ukupno 9, dok je na jednom kupalištu voda bila klase K2. Slična situacija je bila i u opštini Kotor, gdje je od ukupno 15 kupališta, na njih 14 voda bila klase K1, a na jednom klase K2. U opštini Herceg Novi, od ukupno 21 kupališta, kvalitet vode je bio klase K1 na 18 kupališta, dok su tri kupališta imala kvalitet klase K2.

Svi podaci, kako ove tako i prethodnih analiza kvaliteta morske vode, mogu se vidjeti na sajtu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (www.morskodobro.com).

Prezentacija rezultata dvije Studije o Tivatskim Solilima

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u četvrtak 06. jula 2017. godine, sa početkom u 10 sati, u multimedijalnoj Sali opštine Tivat organizuje prezentaciju rezultata dvije Studije o Tivatskim Solilima, koje su rađene tokom ove godine, i to:

1. "Regulisanje vodotoka i kanala u specijalnom rezervatu Tivatska Solila"
2. "Zaštita kulturne baštine u specijalnom rezervatu Tivatska Solila"

Studijom "Regulisanje vodotoka i kanala u specijalnom rezervatu Tivatska Solila" su obuhvaćeni rezultati i data rješenja i mjere koje vode ka boljem očuvanju hidrološkog režima na području ovog rezervata. Ovu Studiju će predstaviti Dr. Andrej Sovinc iz "IS Projekt" d.o.o. iz Ljubljane koji je putem javnog tendera angažovan od strane Javnog preuzeće za upravljanje morskim dobrom.

Istorijski razvoj Solila, smjernice i mjere zaštite kulturne baštine po prvi put su detaljno opisane u Studiji "Zaštita kulturne baštine u specijalnom rezervatu Tivatska Solila", koju će predstaviti arhitekta-konzervator Aleksandra Kapetanović iz "Expeditio Architects" d.o.o. iz Kotora i arheološkinja Milena Vrzić.

Izrada ovih Studija ima za cilj dalje unapređenje i zaštitu specijalnog rezervata, a služiće kao osnov za izradu Plana upravljanja specijanim rezervatom "Tivatska Solila". Podsjećamo – ovaj rezervat je zaštićen 2008. godine, a 2014. godine Zakonom o zaštiti prirode povjeren na upravljanje Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom.

Završeno farbanje javne rasvjete u Ulcinju

U skladu sa planom hitnih sanacija u 2017. godini, Javno preduzeće za upravljanjem morskim Crne Gore prethodnih dana izvršilo je farbanje javne rasvjete- kandilabera u centralnoj obalnoj zoni u Ulcinju. Na inicijativu Javnog preduzeća, ofarbani su kandilaberi sa obije strane ulice koje se prostire duž gradskog pristana.

 

Stanje prije sanacije

1

 

 

 

Stanje nakon sanacije

 

2

 

3

Raskinut dugoročni ugovor sa zakpucem „Sea Trade“ d.o.o. Kotor

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore jednostrano je raskinulo dugoročni Ugovor o zakupu/korišćenju morskog dobra broj 0210-1161/3 od 05.05.2017. godine zaključenog sa zakupcem, društvom „Sea Trade“ d.o.o. Kotor, zbog bitnih povreda ugovorenih i zakonskih obaveza, koje nisu ispoštovane od strane zakupca ni nakon upućene Opomene pred raskid ugovora.


Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je pisanim putem informisalo Opštinu Herceg o raskidu predmetnog Ugovora, kako bi tu činjenicu imali u vidu prilikom odlučivanja u postupku za izdavanje građevinske dozvole, u smislu člana 93. stav 1 tačka 2 Zakona o uređenju prostora i izgranji objekata.


O svemu prethodnom od strane Javnog preduzeća u više navrata obavještena je i Uprava za inspekcijske poslove i iniciran postupak inspekcijskog nadzora, čije postupanje očekujemo, posebno nakon što je Ugovor o korišćenju morskog dobra za predmetnu lokaciju jednostrano raskinut od strane Javnog preduzeća.


Javno preduzeće pokrenulo je i postupak aktivacije i naplate činidbene garancije, koja je dostavljena u ponudi po raspisanom Javnom pozivu od strane „Sea Trade“ d.o.o. Kotor, u iznosu od 11.000,00 €.

ZVRŠENA SANACIJA OGRADE NA STAZI KA PLAŽI MOGREN

Ove nedjelje završena je sanacija 6 oštećenih polja na ogradi koja vodi do budvanske plaže Mogren. Tom prilikom kompletna ograda duž staze dodatno je učvršćena. Ranije ovog mjeseca završeno je i postavljane kapije na samom ulazu na stazu koja vodi ka Mogrenu i obilježena informativna tabla sa upozorenjem, čime se Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dodatno pobrinulo o bezbjednosti mještana i gostiju ovog popularnog budvanskog kupališta.

 

mog1 mog2

Zamjenik izvršnog diektora Fondacije za ekološku edukaciju (FEE) u zvaničnoj posjeti Javnom preduzeću

U zvaničnoj posjeti Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je boravio zamjenik izvršnog diektora Fondacije za ekološku edukaciju (FEE), koja sprovodi internacionalni program Plave zastavice, i međunarodni direktor Green Key-a Finn Bolding Thompson. Sastanku sa gospodinom Thompsonom prisustvovali su direktor Javnog prdeuzeća Predrag Jelušić, zamjenik direktora Dragoljub Marković, rukovoditeljka Službe za održivi razvoj Aleksandra Ivanović, službenica Javnog preduzeća Milica Mašanović i izvršni direktor NVO “Ecom” Saša Karajović.


Povod posjete gospodina Thompsona crnogorskom primorju je obilazak plaža koje posjeduju sertifikat Plave zastavice, kojih za 2017. godinu ima ukupno 25, od čega se 24 vijore na kupalištima i jedna u Marani Bar. Takođe, povod posjete je i uspostavljanje saradnje na sprovođenju programa “Zeleni ključ” (Green Key), koji se dodjeljuje kao posebno ekološko priznanje za hotele.


Zamjenik izvršnog direktora Fondacije za ekološku edukaciju (FEE) i međunarodni direktor Green Key-a Finn Bolding Thompson je naveo da mu je zadovoljstvo što ima priliku da boravi u Crnoj Gori i razgovara sa koordinatorom za oba programa u Crnoj Gori. Thompson je naveo i da su posjetili jedan od butik hotela koji će se uskoro pridružiti zelenom ključu i izvršili kontrolu plaža i marina sa plavom zastavicom. Thompson je zahvalio NVO “Ecom” kao nacionalnom operateru koji sprovodi program plave zastavicie i Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom na podršci.


Direkotr Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić na konferenciji za medije je naveo:
“ Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je od samog početka prepoznalo značaj programa Plave zastavice i već 15 godina uzastopno je pokrovitelj i generalni sponsor programa sa NVO “Ecom”.
Jelušić je izrazio zadovoljstvo što je gospodin Thompson imao priliku da se upozna sa kvalitetom i standardom koji se razvija kada je riječ o upravljanju kupališta. Intencija je da se još više podiže standard upravljanja kupalištima, kao važnim resursom crnogorskog primorja, a upravo je kontrola pokazala da Crna Gora može da poštuje međunarodne standarde u kontinuitetu.

Saša Karajović, izvršni direktor NVO “Ecom” je istakao:
“ Pored 24 plave zastavice koje su dodjeljene kupalištima, od ove godine imamo i jednu marinu. Trudimo se da kvantitet bude pokriven i kvalitetom, a već 14 plaža ima pilot fazu i naredne godine broj plavih zastavica može porasti”.
Istakao je i da je intencija da poraste broj plavih zastavica na hotelskim kupalištima.
“Probaćemo da pokrenemo i program zeleni ključ i nadamo se da će neki od hotela koji imaju plavu zastavicu za kupališta poželjeti da imaju i ovo prestižno priznanje. Program plave zastavice predsatvlja dobar primjer kako u saradnji sa javnim sektorom i malim biznisom sve može dobro da funkcioniše i zadržava dobre standarde”, dodao je Karajović.

 

foto1

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates