Rezultati analize kvaliteta morske vode 21. - 22.06.2017.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 21. do 22. juna pokazali su da je na 98% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 2% kupališta bio K2 klase, što govori da je na crnogorskim kupalištima morska voda sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 16 kupališta u Ulcinju , kao i na svih 12 kupališta u Baru voda je bila kvaliteta K1. U opštini Budva, na 26 kupališta voda je bila kvaliteta K1, dok je na 1 kupalištu bila K2 klase. Kvalitet morske vode K1 bio je na svih 9 kupališta u opštini Tivat, i 15 kupališta u Kotoru. Analize kvaliteta morske vode na obali Herceg Novog su pokazale da je voda kvaliteta K1 na 20 kupališta, dok je na 1 kupalištu bila K2 klase.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Završeno prehranjivanje plaža u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat

U sklopu redovnih predsezonskih aktivnosti na održavanju i uređenju zone morskog dobra, a shodno Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od 24.05. do 19.06.2017. godine, nakon sprovedenog javnog tendera i izbora izvođača radova, izvršilo radove na prehranjivanju plaža pijeskom u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat.

Tom prilikom ukupno je po plažama, koje su određene Elaboratom prehranjivanja za 2017. godinu, nasuto i rasplanirano 1720m3 „moračkog“ prirodno obrađenog pijeska, sa ciljem da se iste dodatno obogate pješčanom masom i time stvore uslovi za  njihovo komfornije i funkcionalnije korišćenje.

Na području opštine Herceg Novi nasute su sledeće plaže ili djelovi obale:

R.b.

MJESTO I LOKACIJA NASIPANJA

U OPŠTINI HERCEG NOVI

PREDVIĐENO

(m3)

NASUTO

(m3)

1/

MZ Kumbor (8 lokacija)

100

100

2/

MZ Đenovići (6 lokacija)

140

140

3/

MZ Baošići (7 lokacija)

130

140

4/

MZ Bijela (23 lokacije)

570

560

5/

MZ Kamenari (6 lokacija)

65

65

1/

MZ Igalo, plaža ispred „Titove“ vile

100

100

2/

MZ Đenovići - plaža u Đenovićima

20

20

3/

MZ Bijela –  plaža ispred kampa Zloković

20

20

4/

MZ Bijela –  plaža ispred kuće Balić

20

20

 

UKUPNO:

1165 m3

1165m3

 

Na području opštine Kotor nasute su sledeće plaže ili djelovi obale:

R.b.

MJESTO I LOKACIJA NASIPANJA

U OPŠTINI KOTOR

PREDVIĐENO

(m3)

NASUTO

(m3)

1/

MZ Risan – plaža „Carine“

40

30

2/

MZ Risan – plaža „Carine“/preko potoka

10

20

3/

MZ Orahovac – kat.parc 304/kod Duba

10

30

4/

MZ Dobrota – kod restorana „Helas“

10

10

5/

MZ Dobrota – kod otv. bazena/“Žuta“ plaža

10

10

6/

MZ Stoliv – kod Rumskog odmarališta

25

30

7/

MZ Stoliv – kod kuće Tona Andrića

20

20

8/

MZ Stoliv – kod kuće Kašćelana

30

25

9/

MZ Stoliv – kod vile Stoliv

25

25

 

UKUPNO:

180m3

200m3

 

NAPOMENA: Na području opštine Kotor bile su određene i druge lokacije za prehranjivanje, ali Agencija za zaštitu životne sredine iz Podgorice, svojim obavještenjem br. 0201-721/6 od 16.05.2017. godine,  nije dala saglasnost za prehranjivanje plaža iz razloga što za iste lokacije nije prethodno urađena odgovarajuća ekološka studija. Iz ovog razloga predviđene količine su usmjerene ka drugim lokacijama.

           

Na području opštine Tivat nasute su sledeće plaže ili djelovi obale:

R.b.

MJESTO I LOKACIJA NASIPANJA

U OPŠTINI TIVAT

PREDVIĐENO

(m3)

NASUTO

(m3)

1/

MZ Lepetani (1 lokacija)

25

25

2/

MZ Tivat (1 lokacija)

20

20

3/

MZ Krašići (3 lokacije)

30

30

4/

MZ Krtoli (2 lokacije)

50

50

5/

MZ Donja Lastva (1 lokacija)

25

25

6/

MZ Lepetani, plaža „Pijavica“

30

30

7/

MZ Lepetani, plaža kod kuće „Došljak“

10

10

8/

MZ Lepetani, plaža kod kuće „Vuković“

10

10

9/

MZ D. Lastva, plaža kod rogača

20

20

10/

MZ D. Lastva, plaža pored Kamelije

20

20

11/

MZ Tivat-Pine, plaža ispred bivše „Mimoze“

15

15

12/

MZ Tivat – plaža „Belane“

30

30

13/

MZ Tivat, plaža u Bonićima

20

20

14/

MZ Krašići, plaža „V Omac“

20

20

15/

MZ Radovići, plaže u Krtolama

20

20

16/

MZ Seljanovo, plaža Kamelija

10

10

 

UKUPNO:

355m3

355m3

           

UKUPNO JE ZA PODRUČJE SVE TRI BOKOKOTORSKE OPŠTINE NASUTO 1720 m3 PIJESKA

Kontrolom prehranjivanja plaža od strane kontrolora morskog dobra, kao i od strane koordinatora za investicije morskog dobra, konstatovano je da je izvođač u navedenom periodu izvršio nasipanje i planiranje kompletne planirane količine. Nasipanje se vršilo tzv. „moračkim“ pijeskom, granulacije 4-8 mm. 

Za svaku isporuku pijeska dostavljena je otpremnica o isporučenoj količini, sa potpisom predsjednika mjesnih zajednica ili njihovih ovlašćenih predstavnika. Takođe, završna provjera količine i kvaliteta izvršenog posla obavljena je neposrednim obilaskom svih Mjesnih zajednica i razgovorom sa njihovim predsjednicima koji su se pohvalno izrazili o kvalitetu i dinamici izvršenja radova. 

 

pren1 prenas2

prenas3 prenas4

prenas5 prenas6

 

 

543 spasioca na vodi spremna za turističku sezonu

U saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crveni krst Crne Gore je u prethodnom periodu organizovao 4 obuke za nove spasioce na vodi.
Na kursevima je obučeno 116 novih spasilaca, dok je 427 postojećih uspješno prošlo provjere i ovjerilo svoje licence.

Crveni krst Crne Gore je član Međunarodne federacije za spašavanje na vodi (ILS-e), tako je program obuke usklađen sa evropskim i svjetskim standardima.
Pravilnikom o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta propisana su pravila organizacije spasilačke službe na crnogorskim plažama.
Spasilačka služba mora biti organizovana od najmanje jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje legitimaciju važeću za tekuću godinu, na svakih 50m dužine obale u mjesecima jul i avgust, odnosno na svakih 100m dužine obale u ostalih mjesecima (maj, jun, septembar i oktobar). Na plažama mora postojati jedna kula za spasioce na svakih 100 m dužine obale, sa istaknutim natpisom "spasilac", na crnogorskom i engleskom jeziku i jedan spasilački punkt na svakih 50 m, između dvije kule, u neposrednoj blizini vode.

Na plažama mora biti postavljen jedan čamac na svakih 200 m dužine obale, kao i signalizacione zastavice (u tri boje) i informativna tabla na kojoj je definisano njihovo značenje na crnogorskom i engleskom jeziku, i to: ZELENA - bezbjedno i bezopasno kupanje, ŽUTA - kupanje je ograničeno i može biti opasno, CRVENA - kupanje je zabranjeno ili spasioc nije na dužnosti. Spasilačka oprema obuhvata opremui na kuli i punktu (dvogled, bova za spašavanje, signalizacione zastave, mobilni telefon i oprema za prvu pomoć) i ličnu opremu spasioca (uniforma - majica i šorts sa oznakom spasilačke službe na crnogorskom i engleskom jeziku, pištaljka, mobilni telefon, bova za spašavanje i laka ronilačka oprema).

POTPISAN UGOVOR SA POMORSKIM FAKULTETOM IZ KOTORA

Direkor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i dekan Pomorskog fakulteta iz Kotora prof. dr Danilo Nikolić, potpisali su danas Ugovor o izradi Studije o objektima obalne/pomorske infrastrukture i vodenog saobraćaja na teritoriji budvanske rivijere.

U skaldu sa projektnim zadatkom predmet ovog Ugovora odnosi se na analizu i sintezni prikaz postojećeg stanja objekata i načina funkcionisanja pomorskog saobraćaja i organizaciju službi na području Budve. Analiza postojećeg stanja obuhvata luku Budva (zahvat kopno i akvatorijum), broj postojećih vezova, pristaništa, privezišta, ponti, pontona i sidrišta kao i na namjenu i organizaciju prostora komuanlinih, komercijalnih vezova i vezova za privredna vozila.

Jedan od aspekata analize obuhvatiće i planirane intervencije/izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih u skladu sa programima i projektima za izgradnju i postavljanje objekata obalne infrastrukture, prostorno planske dokumente (državni i lokalni planski dokumenti), plan privremenih objekata i strategije i studije postojećih projekata.
Predmet ugovora je i sveobuhvatna analiza priobalnih plovidba, odnosno način funkcionisanja linijskog saobraćaja, izletničkih tura, taxi prevoza, saobraćaj plovila na vodeni mlazni pogon i sl.

Pmorski fakultet iz Kotora sprovešće i analizu mogućnosti i sačiniti predloge potrebnih mjera na unapređenju obalne infrastrukture i organizacije saobraćaja u smisli kratkoročnih i dugoročnih mjera i aktivnosti, kao što su:

- predlog izvođenja novih batimetrijskih premjera radi ažuriranja sadržaja pomorskih karata i nautičkih planova gdje za to postoji potreba,
- definisanje granica sidrišta za male brodove (prvenstveno za nautička plovila), preporučenih ruta, eventualnih zona zabranjenih za plovidbu i sidrenje, damping zona i njihov prikaz na pomorskim kartama
- analiza karakteristika talasa, morskih struja i morskih mijena u datoj akvatoriji na osnovu postojećih podataka i ocjena njihovog uticaja na sigurnost plovidbe i posljedice zagađenja
- Izmjene i dopune postojećih propisa i donošenje novih (nedostajućih)
- Unapređenje organizacione strukture
- Osnove Programa organizacije pomorskog saobraćaja
- Mjere unapređenja zaštite mora od zagađenja

Ugovorena vrijednost ovog istraživačkog projekta iznosi 19.950,35 eura. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom narednog mjeseca potpisaće i Ugovor sa Pomorskim fakultetom za izradu eleborata studije pririodnih uslova za formairanje vezova na bovama u zoni tivatskog i budvanskog zaliva.

 

fotografija potpisivanje ugovora pfk

Obavještenje

U sklopu redovnih predsezonskih aktivnosti na održavanju neustupljenih dijelova zone morskog dobra, a shodno  Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od 30.05 do 01.06.2017. godine u ranim jutarnjim satima izvršilo  bagerisanje i profilisanje potoka ili kanala u opštini Budva i u periodu od 01.06. do 10.06.2017. godine bagerisanje na području opštine Bar.


Tom prilikom, u opštini Budva izvršeno je mašinsko bagerisanje, profilisanje i usmjeravanje prema moru sledećih potoka: kod "Vile Manojlovic" na Slovenskoj plaži, potok "Grdjevica", potok kod hotela "Park", potok kod crkve "Sv. Toma" u Bečićima, potok „Slatava“ u Buljarici. Potoci su uređeni sa ciljem da dođe do nesmetanog oticanja vode u more,  uređenja samog kanala kao i lakšeg održavanja čistoće istog.


Na području opštine Bar izvršeno je bagerisanje i regulacija potoka na plaži Čanj, potoka na plaži u Sutomoru, kod restorana "Tri Duda", bagerisanje južnog dijela rijeke Željeznice na ušću u more kao i bagerisanje kanala na plaži u Šušnju, kod ugostiteljskog objekta “Green Forest”.

 

Fotografije sa terena: 

 

bb22 bb33 

bb55 bb66

Obavještenje

U sklopu redovnih predsezonskih aktivnosti na održavanju i uređenju zone morskog dobra, a shodno  Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od 26.05 do 09.06.2017. godine izvršilo radove na postavljanju parkovskog mobilijara – parkovske klupe i ulične kante za otpad u svih šest primorskih opština. Tom prilikom postavljeno je:

 

NAZIV OPŠTINE                      PARKOVSKE KLUPE                               KORPE ZA OTPATKE

HERCEG NOVI                                10 kom                                                       10 kom
KOTOR                                             5 kom                                                         5 kom
TIVAT                                               5 kom                                                         5 kom
BUDVA                                           10 kom                                                        10 kom
BAR                                                 5 kom                                                          5 kom
ULCINJ                                             5 kom                                                         5 kom
UKUPNO:                                        40 kom                                                       40 kom

 

 

Fotografije sa terena:

 

rr1 rr22

rr33 rr44

 

Postavljena kapija na stazi prema plaži Mogren

U sklopu redovnih aktivnosti na održavanju i uređenju zone morskog dobra, a shodno Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od od 18.05. do 16.06. 2017. godine izvršilo radove na izradi kapije na stazi prema plaži “Mogren I”, u opštini Budva.

Ugovorom je bilo predviđeno da se izvedu radovi na izradi dva arm-betonska stuba obložena kamenim pločama , a nakon toga postavi gotova – fabrički proizvedena metalna dvokrilna kapija od inox-a, širine 3,40 m i visine 2,00 m sa fiksnim dijelom iznad, visine 40cm na kome je urezan natpis “plaža Mogren”. Na desnom krilu kapije postavljena je info tabla dimenzija 60cm x 100cm, na kojoj su napisani podaci vezani za bezbjednost prolaza prema plaži. 

Ukupna vrijednost radova iznosi 4.771,90 €.

U toku su radovi na sanaciji oštećenih polja metalne ograde uz pješačku stazu, a biće završeni u narednih par dana.

 

cc1

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates