Revitalizacija- Borova šuma

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore kompletiralo je revitalizaciju terena na lokaciji Borova šuma, u opštini Ulcinj. Ovom prilikom, izgrađeno je oko 120 m kamenih parapetnih zidova, nasuto oko 140 m3 humusa i zemlje, te posađeno 15 sadnica alepskog bora (Pinus halepensis) , uvezenih iz Italije. Ugrađen je i “kap po kap” sistem za navodnjavanje terena.

Izgradnja je počela 21. februara, a kompletirana 1. aprila tekuće godine. Izvođač radova je “V Projekt” iz Nikšića, dok ukupna vrijednost investicije iznosi 9.883,00 e.

 

 

GRA1  GRA2

PONOVLJENI POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA SARADNJU

Na osnovu Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i na osnovu Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2017. godinu,

Javno preduzeće objavljuje

PONOVLJENI

POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA SARADNJU:

Povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje" 2017. god.

Predmet i cilj poziva

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva zainteresovane lokalne NVO da predlože aktivnosti za zajedničku realizaciju povodom promovisanja međunarodne manifestacije "Dan Planete Zemlje" 2017. godine. Pravo učešća na ovom Pozivu imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj), odnosno opštinama obuhvaćenim zonom morskog dobra.

Cilj ovog Poziva je saradnja sa nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg predloga za realizaciju lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. aprila, Dana Planete Zemlje u opštinama Tivat i Kotor, a koje imaju za cilj zaštitu obale, mora i podmorja.

Ovim pozivom je planirana dodjela finansijskih sredstava za najbolje ponuđeno riješenje promovisanja Dana Planete Zemlje i to, za po jednu aktivnost u svakoj opštinu pojedinačno, u iznosu od bruto 500 eura.

Uslovi koje moraju ispunjavati predložene aktivnosti

 • Predložena aktivnost treba biti u duhu uređenja, čišćenja ili sanacije nekog područja u zoni obale, mora ili podmorja

 • Aktivnost treba da okupi što veći broj učesnika

 • Realizacija aktivnosti mora biti isključivo vezana za zonu morskog dobra

 • Aktivnost se realizuje u toku jednog dana i to u perodu od 20. do 25. aprila 2017. godine

 • Rezultati aktivnosti moraju biti vidljivi i jasni odmah nakon završetka aktivnosti

 • Izvještaj sa fotografijama se dostavlja u roku od 5 radnih dana nakon završetka aktivnosti

Komisija Javnog preduzeća ocijeniće najbolje onu aktivnost koja ima konkretan i vidljiv rezultat i u najvećoj mjeri afirmiše zonu morskog dobra.

Rok za ocjenu ponuđenih aktivnosti za svaku opštinu je najviše 5 radnih dana po isteku roka za prijavu, nakon čega će sve prijavljene nevladine organizacije biti obaviještene o rezultatima.

Ocijenjivanje predloženih aktivnosti

Prilikm ocijenjivanja predloženih aktivnosti, koje su ispunile uslove propisane ovim konkursom, bodovi će se dodjeljivati po sledećim kriterijumima:

 • Nevladina organizacija sa najvećim brojem partnerskih organizacija dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule.

C = (C br. part. org/ C max br. part. org.) X 50

 

C – kriterijum

C br. part. org – broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u realizaciju

predloženih aktivnosti

C max br. part. org – najveći broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u

realizaciju predloženih aktivnosti, a koji je dostavila neka od organizacija koje

konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini

 1. maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma

 • Nevladina organizacija koja ima najveći broj sličnih aktivnosti (čišćenje javnih površina, sanacija javnog mobilijara, uređenje javnih površina, zasađivanje zelenila) realizovanih u prethodne 3 godine dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule

A = (A br. real. akt./ A max br. real. akt.) X 50

 

A – kriterijum

A br. real. akt. – broj sličnih aktivnosti realizovanih u prethodne 3 godine

A max br. real. akt. – najveći broj realizovanih aktivnosti u prethodne 3 godine, a koji je

dostavila neka od organizacija koje konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini

 1. maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma

Bodovi dodjeljeni po osnovu ova dva kriterijuma biće sabrani. Javno preduzeće će ostvariti saradnju sa nevladinom organizacijom koja u konačnom zbiru bude imala veći broj bodova.

1. U slučaju da dvije ili više nevladinih organizacija u jednoj opštini budu imale jednak broj bodova, Javno preduzeće će ravnomjerno podijeliti planirana sredstva svakoj od organizacija koje budu imale jednak broj bodova (i to po formuli: 500,00 eur / broj organizacija sa jednakim brojem bodova = dodijeljena finsnsijska sredstva po organizaciji).

2. Izabrane organizacije su dužne potpisati Izjavu kojom prihvataju ponuđeni iznos finansijskih sredstava (precizirano u tački 1) za realizaciju predložene aktivnosti srazmijerno dodijeljenom iznosu finansijskih sredstava. Ukoliko izabrana organizacija odbije da potpiše predmetnu izjavu, ponuđeni iznos finansijskih sredstava (500,00 eur) će se ravnomjerno podijeliti na organizaciju/e koje prihvate potpisivanje ponuđene izjave.

Napomena: Bodovanje po gore navedenom principu se vrši za svaku opštinu pojedinačno.

Prijava na Poziv

Prijava aktivnosti se podnosi na predviđenom formularu koji se može dobiti u Javnom preduzeću ili na web site-u www.morskodobro.com. Uz potpisanu i pečatiranu prijavu, nevladine organizacije trebaju da dostave:

 • Rješenje o registraciji NVO u opštini na čijoj teritoriji se planira realizacija aktivnosti, original ili ovjerena fotokopija

 • Kratak CV nevladine organizacije (opis, aktivnosti, dosadašnja slična iskustva), potpisan i pečatiran

 • Izjavu NVO da za kandidovanu aktivnost nije tražena finansijska podrška drugog donatora, potpisana i pečatirana

 • Izjavu NVO da prihvata sve uslove precizirane tekstom Poziva lokalnim nevladinim organizacijama za saradnju: Povodom obilježavanja „Dana Planete Zemlje“ 2017. godine broj 0401-1160/16 od 31.03.2017. godine, potpisana i pečatirana

 • Sporazum ili ugovor sa partnerskim organizacijama povodom realizacije predloženih aktivnosti, potpisan od strane svih partnera i pečatiran

Prijave na Ponovljeni poziv sa Projektom i pratećom dokumenatcijom podnose se na Arhivu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, zaključno sa 10. aprilom 2017. godine do 11:30 časova.

KONTAKT INFORMACIJE

Naručilac: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Kontakt osoba:

Milica Mašanović

Adresa: Budva, Popa Jola Zeca b.b.

Poštanski broj: 85310

Telefon: 033.452.709

Faks: 033.452.685

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet stranica:

www.morskodobro.com

 

Link za preuzimanje formulara:

 

Link 1

Obuka spasilaca na vodi

Shodno Planu Nastavnog Centra za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta Crne Gore za 2017. godinu obezbijeđena su 4 kursa za obuku spasilaca na vodi, koja će se održati u Nastavnom Centru Crvenog Krsta, Domu solidarnosti u Sutomoru.

Kursevi za obuku spasilaca na vodi će se održati u periodu od aprila do juna, od kojih prvi počinje 29.04.2017. godine, drugi 20.05.2017. godine, treći 02.06.2017. godine i četvrti kurs 09.06.2017. godine.

Kandidat za spasioca mora imati minimum 18 godina. Prije početka kursa kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) i mora uspješno završiti provjeru psihofizičkih sposobnosti u moru koja obuhvata: ronjenje na dah (20m i više), plivanje (50m za 50 sekundi i brže) i plivanje (300m slobodnim stilom za 6 minuta i 20 sekundi).

Prije polaganja završnog ispita svaki kandidat mora imati i minimum 100 časova nastave (teoretske, praktične i prve pomoći), dok završni ispit obuhvata znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti, znanje iz teorije spasilaštva i znanje iz pružanja prve pomoći.

Ovom prilikom podsjećamo sve korisnike kupališta da su, shodno "Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta" dužni organizovati spasilačku službu koja se sastoji od najmanje "jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju za spašavanje na vodi važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore ("Sl. list RCG", broj 28/06), na svakih 50m dužine obale u mjesecima jul i avgust, odnosno na svakih 100m dužine obale u ostalim mjesecima".

Više informacija može se naći na sajtu Crvenog krsta Crne Gore www.ckcg.co.me i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.com, kao i na facebook stranici Crvenog Krsta Crne Gore.

Saopštenje

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavilo je u petak, 24.03.2017. godine, Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup morskog dobra u cilju izgradnje pristaništa u Sutomoru.
Predmet javnog poziva je zakup/korišćenje morskog dobra u cilju realizacije projekta izgradnje pristaništa u skladu sa planskom dokumentacijom za lokaciju u Sutomoru, u opštini Bar, pojas neuređene obale uz zapadni kraj Sutomorske plaže, od ušća potoka Đurići („Botun“) zapadno duž stjenovite obale Golog brda u dužini cca 70 m1 , zahvatajući na kopnu djelove kat.parcela 1956, 1962 i 1957 KO Sutomore, sve upisane u LN 1318 KO Sutomore ukupne površine kopna 293 m2 i pripadajući akva prostor ukupne površine 3.925 m2 .

Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list CG“, br.30/07) i Državnom studijom lokacije „Sutomore“ - „Sektor 53“ („Sl.list CG“, br.76/10) u predmetnom akvatorijumu predviđena je namjena: pristanište kapaciteta 58 plovila.

Izgradnja i uređenje pristaništa vrši se saglasno:

-Urbanističko tehničkim uslovima broj: 032-07-dj-352-179 od 04.11.2011.god. koje je izdao Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, opštine Bara.

-Idejnom i Glavnom projektu br. 0102-137/10 od 15.07.2015.god. za izgradnju pristaništa L1 koji je uradilo Društvo „Studio Sintezis“ doo iz Podgorice i reviziji Društva „AIM studio“ doo iz Podgorice /Finalni izvještaj br. 1803/15 od 20.03.2015.god.

-Građevinskoj dozvoli broj: 07-361/15-UPI-63 od 20.06.2016.god. koju je izdao Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, opštine Bara.

Davanje u zakup vrši se putem prikupljanja ponuda, a dio morskog dobra koje je predmet javnog poziva daje se u zakup/na korišćenje na period od maksimalno 30 godina, a rok predstavlja jedan od kriterijuma ponude.

Javno otvaranje kojem mogu prisustvovati svi ponuđači, održaće se dana 28.04.2017. god. u 13,10 časova u sali na I spratu Javnog preduzeća.

 

 

Za detaljnije informacije, zainteresovani mogu posjetiti sajt Javnog preduzeća i u sekciji Korišćenje morskog dobra pogledati navedeni tender.

U hotelu Splendid otvoren MIBES 2017

U hotelu Splendid u Budvi večeras je uvodnim panelom "Šta čini brend izuzetnim?” otvoren Montenegro International Beach Entertainment Show (MIBES) 2017. Prisutnima su se ovom prilikom obratili Marko Petričević, pomoćnik Ministra održivog razvoja i turizma Crne Gore, Vicente Torres Guasch, generalni direktor Ibiza Tourism,  Alexander Schneider, generalni menadžer Nikki Beach Resort & Spa, Dubai, te Predrag Jelušić, direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Učesnici panela sa prisutnima su razmijenili iskustva iz oblasti upravljanja plažama, odgovarajući na njihova i pitanja Vuka Brajovića, izvršnog predstavnika Viber-a za Jugoistočnu Evropu i moderatora prve večeri. 

 

Konf1 Konf2

Konf3 Konf4

 

Saopštenje povodom uklanjanja bespravno postavljenih objekata

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, tokom februara i marta tekuće godine, na prostoru desne i lijeve obale rijeke Bojane sprovelo aktivnosti na uklanjanju bespravno postavljenih platformi, objekata i raznih drvenih konstrukcija. Ovim putem oslobodjen je prostor na ukupno 22 lokacije. 

 

20170220 104228 20170220 141136

20170220 152730 20170221 102148

 

 

Na Maloj plaži u Ulcinju održana akcija čišćenja

Društvo prirodnjaka Crne Gore sa partnerima DMAD - Društvo za istraživanje morskih sisara u saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i korisnicima Male plaže, održalo je u subotu, 18.03.2017. godine, akciju čišćenja navedenog kupališta.

 

  DSCN0223 Copy DSCN0226 Copy

  DSCN0231 DSCN0233

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates