Postavljanje zaštitne ograde-bankine uz priobalni put prema plaži Liman II u Ulcinju

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, shodno Planu korišćenja sredstava, angažovalo tenderom izabranog izvođača- preduzeće “AM Sistem” d.o.o. iz Podgorice da izvrši postavljanje zaštitne ograde- bankine dužine cca. 300m uz uski priobalni put od Starog Grada prema plaži Liman II u Ulcinju. Radovi su izvedeni kvalitetno i u veoma kratkom roku, tako da je taj dio puta doveden u znatno bezbjednije stanje. Nadzor nad ovim poslovima vršilo je preduzeće “NIK Com” d.o.o. iz Nikšića.

 

 

Stanje na lokaciji prije uređenja

ull1 ull2

ull3

 

 

 

 

 

 

Stanje na lokaciji nakon uređenja

 

 

ull4 ull5

ull6 ull7

Predsezonsko uređenje plaže “Bijela vila” i dijela “Novosadske” plaže u Herceg Novom

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore angažovalo je tenderom izabranog izvođača- preduzeće “Flemer stone” d.o.o. iz Nikšića, kako bi izvršilo privremenu sanaciju i uređenje plaže "Bijela vila" i dijela “Novosadske” plaže u opštini  Herceg Novi. Radovima je bilo predviđeno da se na plaži “Bijela vila” urede postojeće betonske kabine za presvlačenje, sanira opasno oštećeni dio krovne ploče, fasadno uredi cijeli prostor kao i da se sanira metalno stepenište i postavi novo za silazak u more, na dva mjesta.
Na dijelu oštećene betonske “Novosadske” plaže privremeno je, obodom oštećenog prostora, postavljena zaštitna metalna ogrda i postavljena tabla za upozorenje kupača na opsanost. Radovi su izvedeni kvalitetno i u veoma kratkom roku, tako da su obije plaže uređene i dovedene na znatno viši nivo za bezbjedno korišćenje u toku turističke sezone. Nadzor nad izvođenjem ovih radova vršilo je preduzeće “Orto projekt” iz Bijelog Polja. Trajno uređenje navedenih lokacija će biće riješeno u narednom periodu.

 

Stanje na lokacijama prije sanacije i uređenja: 

 

 

Plaža "Bijela vila"

 bv1 bv2

bv3

 

 

 

"Novosadska" plaža

 

np1

 

 

 

Stanje na lokacijama nakon sanacije i uređenja:

 

 

Plaža "Bijela vila"

bv4 bv6

bv6 bv5

 

 

 

"Novosadska" plaža

 

bv8

 

 

Javni poziv- Privezišta

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list RCG“, br.60/03, 73/10, i 23/11), saglasno Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god., Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1846/6 od 27.04.2016.god., na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:08-1705 od 01.07.2016.god., Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVEZIŠTA SA PRISTANIŠTIMA
Broj: 0209-2675/1 od 11.07.2016.god.

 

 

Detaljnije:

 

Javni poziv

Amandman I

Javni poziv- Pristaništa

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list RCG“, br.60/03, 73/10, i 23/11), saglasno Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god., Odluci Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1846/6 od 27.04.2016.god., na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:08-1705 od 01.07.2016.god., Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA
Broj: 0209-2649/1 od 07.07.2016.god.

 

 

Detaljnije:

 

Javni poziv

Rezultati ponovljenih analiza morske vode- kupališta u Kumboru i Donjoj Lastvi

Rezultati ponovljenih analiza morske vode sa 2 kupališta u Kumboru i Donjoj Lastvi koje je Institut za biologiju mora obavio 07. 07. 2016. godine pokazali su da je na centralnom kupalištu u Kumboru kvalitet morske vode K2 klase, a na kupalištu ispred hotela "Kamelija" K1 klase, što potvrđuje da je i na ovim kupalištima morska voda kvalitetna i bezbjedna za kupanje.

U skladu sa propisima koji regulišu oblast praćenja kvaliteta voda za kupanje, rezultati koji prelaze dozvoljene granice, ukoliko se ne potvrde u ponovljenim uzorcima morske vode sa iste lokacije u roku od 72 časa, smatraju se prolaznom kratkoročnom pojavom i ne utiču na ukupan kvalitet morske vode na tom kupalištu. S tim u vezi, a uzimajući u obzir visok procenat kupališta sa kvalitetom morske vode K1 klase, može se zaključiti da je more na Crnogorskom primorju mikrobiološki ispravno i izuzetno čisto.

Sledeće mjerenje kvaliteta morske vode obaviće se poslednje sedmice jula, u skladu sa ugovorenom petnaestodnevom dinamikom uzorkovanja.

Saopštenje o rezultatima kvaliteta morske vode (04. i 05. juli 2016. godine)

Rezultati analize sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorskog primorja koje su obavljene 04. i 05. jula pokazali su da je na 92,2% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, na 5,6% kupališta, K2 klase, dok je kvalitet na 2,2% bio van kategorije (kupalište u Kumboru i kupalište u Donjoj Lastvi, Tivat). Radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj promjeni ili prisustvu zagađenja morske vode na ovim lokacijama, Institut za biologiju mora izvršio je ponovno uzorkovanje, a rezultate ovih analiza očekuju se za dva dana.
Od ukupno 14 kupališta u Ulcinju, na 13 kvalitet je bio K1, a na 1 kupalištu K2 klase. U Baru, kvalitet morske vode je bio K1 klase na svih 10 kupališta. U Budvi, 23 kupališta su imala kvalitet morske vode K1 klase, a 1 K2 klase. Na području opštine Kotor, morska voda je bila K1 klase na svih 14 kupališta. U Tivtu, kvalitet morske vode bio je K1 klase na 9 kupališta, dok je na jednom bio van kategorije. U Herceg Novom od 24 kupališta uključena u program monitoringa, 16 kupališta je imalo kvalitet morske vode K1 klase, 3 kupališta K2 klase dok je na jednom kupalištu kvalitet bio van kategorije.
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Predsezonsko uređenje lokacije nekadašnjeg objekta “Golden Bay” na Savini u Herceg Novom

Nakon više primjedbi iznešenih od strane građanja i inspekcijskih službi o zapuštenom stanju nekadašnjeg objekta “Golden Bay” na Savini u Herceg Novom, Javno preduzeće je angažovalo tenderom izabranog izvođača- preduzeće “Adji invest” d.o.o. iz Nikšića da izvrši uređenje i sanaciju tog lokalteta. Radovima je bilo predviđeno da se izvrši: uklanjanje kompletne drvene krovne konstrukcije i stubova, uklanjanje pijeska iz objekta i njegovo razastiranje po plaži, uklanjanje zarđalih i oštećenih metalnih ograda, nadstrešnica i stepenica, izrada zaštitne metalne ograde, blindiranje vrata i prozora na mokrom čvoru, krečenje zidova i klupa fasadex-om, farbanje ograde i slično.
Radovi su izvedeni kvalitetno i u veoma kratkom roku, tako da su lokacija i objekat dovedeni u urednije i bezbjedno stanje.

 

 

Fotografije na terenu prije izvođenja radova

gb1 gb2

 

gb3

 

 

 

 

Fotografije na terenu nakon izvedenih radova

gb4 gb5

 

Copyright © Morsko dobro 2016

Premium Joomla Templates