PRVI REZULTATI ANALIZE KVALITETA MORSKE VODE (23. - 26.05.2018)

Rezultati analize kvaliteta morske vode od 23. i 26. maja na 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja pokazali su da je na 91% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 9% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Za JP Morsko dobro monitoring kvaliteta morske vode i ove godine obavlja Institut za biologiju mora iz Kotora.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na njih 15 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na jednom kupalištu bila klase K2. U Baru kvalitet morske vode je na ukupno 11 kupališta bio K1 klase, dok je na 1 kupalištu bila K2 klase. Na području opštine Budva analiza je rađena na 27 lokacija, od kojih je na jednoj zabilježen kvalitet K2, dok je na ostalim lokacijama bila K1 klase. Kvalitet morske vode K1 bio je na svih 9 kupališta u Tivtu. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 12 lokacija dok je na preostale 3 bio kvalitet klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 18 kupališta, dok je na preostala 3 kupališta voda bila klase K2.

U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje prisustva 2 obavezna mikrobioloških parametara (bakterija Escherichia coli i Intestinalne enterokoke), dok se evidentiraju i prateći fizičko-hemijski parametari kao što su temperatura vazduha, temperatura vode, salinitet, podaci o vremenu i meteo uslovima prilikom uzimanja uzoraka, kao i izvori zagađenja i drugih elemenata koji mogu imati uticaj na kvalitet morske vode prilikom uzimanja uzorka.

Shodno članu 13. Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, na osnovu obavezujućih mikrobioloških parametara razvrstavaju se u dvije klase i to: klasa K1-odlične, klasa K2-zadovoljavajuće, dok uzorci čije vrijednosti prelaze propisane granice za ove dvije klase se svrstavaju u grupu Van klase (VK).

Javno preduzeće prati kvalitet morske vode još od 1996. godine. Na osnovu dosadašnjih podataka zabilježeno je da se kvalitet morske vode poslednjih godina značajno popravio duž cijele obale
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

 

laboratorija

Akcija čišćenja morskog dna u zhavatu luke i oko gradskog bazena nadomak Pizane

U koordinaciji JP Morsko dobro, NVO ‘Porat Budva’ i zakupca Luke Budva, danas je organizovana akcija čišćenja morskog dna u zhavatu luke i oko gradskog bazena nadomak Pizane.

U današnjoj akciji učestvovali su članovi ‘NVO Porat Budva’, koji su svojim barkama odvozili smeće do kontejnera koje je za tu svrhu postavilo komunalno preduzeće, kao i nekoliko ronioca.

Ovu aktivnost je u skladu sa ranijim dogovorom sa predstavnicima JP Morsko dobro finanskijski podržao zakupac luke. Ovakve akcije samo su dio aktivnosti koje se u kontinuitetu odvijaju izmedju ova tri subjekta, a sve u cilju kvalitetnijeg funkcionisanja luke.

 

IMG 8347

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Institut za biologiju mora realizovali prve aktivnosti sakupljanja i selektovanja otpada iz mora sa izabranih plaža

U okviru projekta “WELCOME”, Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Institut za biologiju mora iz Kotora ove sedmice su realizovali prve aktivnosti sakupljanja i selektovanja otpada iz mora sa izabranih plaža.

Akcije sakupljanja i selektovanja otpada sprovedene po unaprijed definisanim transektima na djelovima Velike plaže u Ulcinju, Bečićke plaže u Budvi i plaže Igalo u Herceg Novom, predstavljaju prve u nizu akcija koje će biti realizovane 6 puta tokom realizacije projekta. Otpad sa ovih plaža je selektovano sakupljan kako bi se omogućilo recikliranje materijala kao što je drvo, plastika, staklo i aluminijum. Prvi rezultati ovog istraživanja otpada sakupljenog na gore pomenutim plažama pokazuju da količine i vrste otpada variraju te da je na svim plažama dominantan otpad plastika. Na plažama u Herceg Novom i Ulcinju je sakupljena i velika količina drveta prirodnog porijekla, za razliku od obrađenog drveta kojeg je bilo jako malo na svim pomenutim plažama. U poređenju sa Herceg Novim i Ulcinjom najmanje otpada sakupnjeno je u Budvi. Naredna istraživanja će svakako omogućiti dalju kvantitativnu i kvalitativnu analizu i dobijanje mjerodavnih podataka o otpadu iz mora.

Otpad sakupljen u ovim akcijama će dalje biti analiziran i kategorisan od strane Instituta za biologiju mora a rezultati istraživanja će omogućiti praćenje otpada iz mora u naredne 2 godine kao i poređenja podataka i identifikaciju vrste i porijekla otpada koji na plaže dolazi iz mora i ušća rijeka. Aktivnosti sakupljanja i selektovanja otpada sprovode se u skladu sa unaprijed definisanom metodologijom zasnovanom na Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji (MSDF) koja prepoznaje otpad iz mora kao indikator dobrog ekološkog statusa mora.

 

33308226 1985658634831081 5698003180252561408 n

33397530 1985657431497868 620507540299448320 n

33594189 1985658491497762 3704753173651521536 n

IMG 3597

Plaža Pizana spremna za sezonu: Angažovana spasilačka služba, postavljene bove i kante za otpatke

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u duhu društveno odgovornog poslovanja i brige o bezbjednosti kupača angažovalo je ronioca koji je danas postavio bove sa morske strane cijelom dužinom plaže Pizana u Starom gradu. Pored ovoga, na Pizani su postavljene i kante za otpatke, a na kupalištu je od sjutra obezbijeđena i spasilačka služba, odnosno jedan spasilac, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore.

Ove aktivnosti Javno preduzeće sprovodi u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta u Crnoj Gori. Na ovaj način će do konačne odluke tenderske komisije za davanje u zakup ovog kupališta i pribavljanja mišljenja od strane Ministarstva finansija na uloženu žalbu, ovo gradska plaža biti u funciji za predstojeće praznike i dolazeću ljetnju sezonu.
Podsjećamo da je u sklopu redovnih predsezonskih radova na uređenju nezakupljenih djelova morskog dobra u opštini Budva, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore prije nelkoliko dana završilo radove na ravnanju i uređenju Pizane.

Nakon uklanjanja neprimjerenih metalnih konstrukcija, prije 20-tak dana od strane ranijeg korisnika uklonjeni su i polomljeni betonski ostataci i armatura i izvršeno ravnanje platoa u neposrednom zaleđu plaže.

Ovi radovi prestavljaju samo prvu interventnu fazu uređenja, dok će sveobuhvatniji radovi biti izvedeni nakon ljetnje turističke sezone za šta je već raspisan javni tender.

 

pizana 2

pizana 1

Počinje realizacija aktivnosti u okviru IPA projekta "WELCOME"

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Institut za biologiju mora iz Kotora crnogorski su partneri u projektu “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability through reuse of Marine littEr - Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru.

Cilj projekta je održivo upravljanje plažama, sa fokusom na pitanja otpada koji do plaža dolazi iz mora, eroziju plaža i zaštitu dina, kao i jačanje prekogranične saradnje između institucija u Italiji, Albaniji i Crnoj Gori.
Aktivnosti ovog projekta će biti usmjerene na uklanjanje morskog otpada sa plaža, praćenje stanja i selektovanje otpada u skladu sa usvojenom metodologijom na osnovu EU Direktive, obnavljanje i ograđivanje dina i zaštita pješčanih plaža od erozije korišćenjem drvenog otpada sakupljenog sa plaža, te izrada Plana upravljanja prekograničnim morskim otpadom koji treba da doprinese uspostavljanju održivog i dugotrajnog sistema upravljanja morskim otpadom.

U projektu učestvuje 6 partnerskih institucija iz Italije, Albanije i Crne Gore, a vodeći partner WELCOME projekta je CoNISMa - Nacionalni interuniverzitetski konzorcijum za morske nauke iz Italije.

Početni sastanak, kojim je zvanično započela realizacija ovog projekta održan je sredinom aprila u gradu Leće u Italiji, a shodno dinamici projektnih aktivnosti, do kraja maja, svi partneri u projektu realizovaće prvu akciju čišćenja i selektovanja otpada na izabranim plažama. Akcije čišćenja odabranih plaža realizovaće se 6 puta tokom realizacije projekta radi poređenja podataka i identifikacije vrste i porijekla otpada koji na plaže dolazi iz mora i ušća rijeka.
Ovim projektom, u Crnoj Gori biće obuhvaćeni djelovi Velike plaže u Ulcinju, djelovi Bečićke plaže u Budvi i djelovi Blatne plaže u Herceg Novom, a prve akcije čišćenja i selektovanja otpada Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Instut za biologiju mora na ovim plažama realizovaće u četvrtak 18. 05. u Herceg Novom, 24. 05. u Ulcinju i 25. 05. u Budvi.

 

IMG 3225 WELCOME KICK OFF 1

Radovi na uređenju plaže "Pizana" u Budvi

U sklopu redovnih predsezonskih radova na uređenju nezakupljenih dijelova morskog dobra u opštini Budva, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je dana 14.05.2018. godine u
ranim jutarnjim časovima počelo sa radovima na ravnanju i uređenju plaže “Pizana”, u neposrednoj blizini Starog Grada u Budvi.

Nakon uklanjanja neprimjerenih metalnih konstrukcija od strane ranijeg korisnika, pristupilo se uklanjanju polomljenih i opasnih ostataka armirano- betonskih ploča i njihovo
odlaganje na bezbjedno mjesto, kao i planiranje i ravnanje cjelokupne plažne površine i platoa u neposrednom zaleđu. Ovi radovi prestavljaju samo prvu, interventnu fazu uređenja, dok će sveobuhvatniji
radovi biti naknadno izvedeni. Za navedene radove raspisan je javni tender.

Javno preduzeće smatra da će izvedeni radovi omogućiti korišćenje iste kao javne gradske plaže bez zakupa, na čemu će insistirati i dati svoj doprinos u vidu organizacije neophodnih sadržaja i
potrebnog plažnog servisa.

Predviđeni radovi završeni su 15.05.2018. godine, a izvođač radova na ovom poslu je preduzeće “Asfalt-beton gradnja”d.o.o. iz Podgorice sa kojim Javno preduzeće ima zaključen ugovor za
obavljanje ovakvih poslova u zoni morskog dobra.

Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 2.424,00 € sa PDV-om.

 

Stanje na terenu prije sanacije:

 

3131

412421

tgw2

 

Stanje na terenu nakon sanacije:

 

IMG b928b3eaada2f77b113d56586aad5867 V

IMG 26e96c0b37553a2ff777f80d83acaedf V

20180515 152255

Otvorena pješačko- biciklistička staza u Rezervatu prirode "Solila"

Danas je u Rezervatu prirode „Solila“ održan „SOLILA KROS 2018“ na kojem je učestvovalo oko 80 učenika svih razreda osnovne škole „Branko Brinić“ iz Radovića.

Djeca su se takmičila u pet kategorija, a takmičari su imali podršku drugara, roditelja i nastavnika. Pobjednicima i ostalim učesnicima su, na kraju, od strane organizatora- Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, uručene diplome, zahvalnice, medalje i ostali prikladni pokloni.

Ovaj događaj označio je otvaranje pješačko- biciklističke staze dužine od oko 1,5 km, a osim radova na uređenju staze izvedeni su radovi na košenju, zamjena dasaka na mostovima, postavljanje parkovskog mobilijara (kanti za otpatke, klupa), kao i postavljanje info- tabli u Rezervatu.

Radove u vrijednosti od oko 28.000, 00 eura izvelo je preduzeće „Fides“ d.o.o. iz Podgorice, a kompletirani su kvalitetno i na vrijeme sa ciljem da se posjetiocima omogući što kvalitetniji boravak i upoznavanje sa Rezervatom kojim Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore upravlja od 2013. godine, a koji predstavlja istinsku oazu netaknute prirode i tako pruža utočište raznim vrstama ptica.

 

32423184 10214571776384871 7514266363498594304 n

31588535 10214571732423772 8113639495015858176 n

32399238 10214571732783781 3137013747579617280 n

 

32484639 10214571732623777 975921598781456384 n

 

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates