Odluka br. 0206-1466/2 od 02.04.2019.godine

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta Javnog preduzeća broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god.
Tenderska komisija za sprovođenje postupka za lokacije za dio opštine Bar, obuhvatajući Šušnj, Bar, Veliki pijesak, Utjeha i Kunje odnosno: za lokacije označene od tačke 16. do tačke 34. ( kupališta od 8A do 13E ) Pravilniku za sprovođenje postupaka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra i Pravilniku o radu i postupanju tenderskih komisija prilikom sprovođenja postupka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra, Tenderska komisija jednoglasno donosi:

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Link za dokument: Odluka 1

Odluka br. 0206-1371/2 od 02.04.2019.godine

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta Javnog preduzeća broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god.
Tenderska komisija za sprovođenje postupka za lokacije za dio opštine Bar, obuhvatajući Šušnj, Bar, Veliki pijesak, Utjeha i Kunje odnosno: za lokacije označene od tačke 16. do tačke 34. ( kupališta od 8A do 13E ) Pravilniku za sprovođenje postupaka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra i Pravilniku o radu i postupanju tenderskih komisija prilikom sprovođenja postupka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra, Tenderska komisija jednoglasno donosi:

ODLUKA

 

Link za dokument: Link 1

Reagovanje na tekst Božidara Vujičića objavljenog dana 10. aprila 2019. godine

Radi objektivnog informisanja javnosti, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Ministarstvo održivog razvoja i turizma daju sljedeće reagovanje na tekst Božidara Vujičića o podnesenim prijavama i inicijativama za ocjenu ustavnosti Odluke UO Javnog preduzeća:

Svi javni pozivi koje raspisuje JP za upravljanje morskim dobrom su u cjelini sačinjeni na osnovu Zakona o državnoj imovini i Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini.
Cijeneći da su predmet zakupa plaže/kupališta, odonosno da korišćenje kupališta ima za cilj pružanje turističkih usluga na kupalištima, čija uređenost, opremljenost i standard usluga imaju poseban značaj u ukupnom turističkom proizvodu Crne Gore, Odluka o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra propiusuje da kroz kriterijum “reference i iskustvo” treba na adekvatan način vrednovati kvalitetno izvršavanje usluga dosadašnjih korisnika. Takođe, kupalištima koji su nosioci međunarodnog priznanja “Plava zastavica” u nekoj od prethodne tri godine dodijeljuje se 10 bodova zbog ispunjenosti preko 28 međunarodnih ekoloških kritetijuma.

Kao podsticaj produženju turističke sezone i blagovremnom stavljanju u funkciju izgrađenih i uređenih kupališta, Javnim pozivima je određeno da se ponuđačima koji su u 2018. godini dobili odobrenje za rad kupališta prije 01. juna 2018. može se dodijeliti dodatnih 5 bodova.

Javnim pozivom određeno je da se kriterijum “reference i iskustvo” primjenjuje na ranije korisnike koji su na propisan način izvršili sve ugovorom preuzete obaveze i posjedovali odobrenja za rad od strane nadležnih organa.
Početkom 2019. godine donešen je Interni pravilnik o postupanju Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u slučaju povrede ugovorenih obaveza od strane korisnika kao vid dodatnih mjera kontrola.

Gospodin Vujučić je i 2014. godine podnosio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o objavljivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup kupališta po istom osnovu - uvođenje kriterijuma “reference i iskustvo”, a Ustavni sud Crne Gore je Rješenjem odbacio predmetnu inicijativu kao neosnovanu. Nećemo ulaziti u stvarne motive ovakvog javnog nastupa gdina Vujičića, ali ističemo da naše institucije nisu prekršile zakone i propise. Naprotiv, Novim Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati uređena i opremljena kupališta na moru dat je i dodatni podsticaj u podizanju kvaliteta usluge na plažama.
Postavljanje montažno- demontažnih objekata definisano je kroz Atlas crnogorskih plaža i kupališta koje je donijelo JP za upravljanje morskim dobrom u skladu sa Prostornim planom posebne namjene za obalno područje. U odnosu na zahvate kupališta Atlasom je precizno određena površina objekata koji mogu biti postavljeni u okviru kupališta, a saglasnost na Idejno rješenje i materijalizaciju objekata izdaje glavni gradski arhitekta. Atlas je resornom ministarstvu i primorskim opštinama dostavljan na upoznavanje, uz informaciju da je istim obezbijeđena standardizacija privremenih objekata, uklonjeni neprimjereni sadržaji i oblici prodaje i dat dodatan podsticaj unaprijeđenju turističke usluge i podizanju ukupnog turističkog proizvoda Crne Gore.

Sve ovo govori u prilog činjenici da gospodin Vujičić nema adekvatnu argumentaciju za svoje navode. Ako se uzme u obzir Rješenje Ustavnog suda iz 2014. kojim su prijave gospodina Vujičića po istom osnovu odbačene kao neosnovane, čini se da će i ove godine doživjeti isti epilog.

Inespekcija uklonila privremene objekte ispod jadranskog sajma

Kontrolori JP za upravljanje morskim dobrom evidentirali su danas lokacije na Slovenskoj obali sa kojih je urbanističko-građevinska inspekcija Ministartsva održivog razvoja i turizma ukolonila privremene objekte. Od jutros je uklonjeno više objekata ispod Jadranskog sajma, dok Izvršni tim Ministsarstva održivog razvoja i turizma nastavlja aktivnosti na uklanjanju ostalih nelegalnih objekta u zoni morskog dobra u Budvi u toku dana.

Podsjećamo da je JP za upravljanje morskim dobrom ranije poslalo opomene bivšim zakupcima da uklone svoje objekte sa privremenih lokacija koje nisu predviđene novim Programom privremenih lokacija u zoni morskog dobra za period 2019-2023. Svi objekti koji po evidenciji kontrolora morskog dobra do danas nisu uklonjeni, u narednih nekoliko dana biće uklonjeni od strane Izvršnog tima urbanističko-građevinske inspekcije iz resornog ministasrtva.

 

uklanjanje ViIa M.JPG 1

uklanjanje ViIa M

PONOVLJENI POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA SARADNJU

Na osnovu odredbi Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2019. godinu broj 0203-638/4 od 15.02.2019. godine,i Izvještaja o otvaranju i vrednovanju ponuda dostavljenih na Poziv lokalnim nevladinim organizacijama za saradnju broj: 0401-1124/9 od 01.04.2019. godine

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje,

PONOVLJENI POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA SARADNJU:
Povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje" 2019. godine

 

Predmet i cilj poziva
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva zainteresovane lokalne NVO da predlože aktivnosti za zajedničku realizaciju povodom promovisanja međunarodne manifestacije "Dan Planete Zemlje" 2019. godine. Pravo učešća na ovom Pozivu imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u Budvi.

Cilj ovog Poziva je saradnja sa nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg predloga za realizaciju lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. aprila, Dana Planete Zemlje u opštini Budva, a koje imaju za cilj zaštitu obale, mora i podmorja.

Ovim pozivom je planirana dodjela finansijskih sredstava za najbolje ponuđeno riješenje promovisanja Dana Planete Zemlje i to, za opštinu Budva pojedinačno, u iznosu od bruto 500 eura.

Uslovi koje moraju ispunjavati predložene aktivnosti
• Predložena aktivnost treba biti u duhu uređenja, čišćenja ili sanacije nekog područja u zoni obale, mora ili podmorja
• Aktivnost treba da okupi što veći broj učesnika
• Realizacija aktivnosti mora biti isključivo vezana za zonu morskog dobra
• Aktivnost se realizuje u toku jednog dana i to u periodu od 22. do 24. aprila 2019. godine
• Rezultati aktivnosti moraju biti vidljivi i jasni odmah nakon završetka aktivnosti
• Izvještaj sa fotografijama se dostavlja u roku od 5 radnih dana nakon završetka aktivnosti

Komisija Javnog preduzeća ocijeniće najbolje onu aktivnost koja ima konkretan i vidljiv rezultat i u najvećoj mjeri afirmiše zonu morskog dobra.

Rok za ocjenu ponuđenih aktivnosti je najviše 3 radna dana po isteku roka za prijavu, nakon čega će sve prijavljene nevladine organizacije biti obaviještene o rezultatima.

Ocijenjivanje predloženih aktivnosti
Prilikom ocijenjivanja predloženih aktivnosti, koje su ispunile uslove propisane ovim konkursom, bodovi će se dodjeljivati po sledećim kriterijumima:

• Nevladina organizacija sa najvećim brojem partnerskih organizacija dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule:

C = (C br. part. org/ C max br. part. org.) X 50

 

C – kriterijum
C br. part. org – broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u realizaciju
predloženih aktivnosti
C max br. part. org – najveći broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u
realizaciju predloženih aktivnosti, a koji je dostavila neka od organizacija koje
konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini
50 – maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma

• Nevladina organizacija koja ima najveći broj sličnih aktivnosti (čišćenje javnih površina, sanacija javnog mobilijara, uređenje javnih površina, zasađivanje zelenila) realizovanih u prethodne 3 godine dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule:

 

A = (A br. real. akt./ A max br. real. akt.) X 50


A – kriterijum
A br. real. akt. – broj sličnih aktivnosti realizovanih u prethodne 3 godine
A max br. real. akt. – najveći broj realizovanih aktivnosti u prethodne 3 godine, a koji je
dostavila neka od organizacija koje konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini
50 – maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma

Bodovi dodjeljeni po osnovu ova dva kriterijuma biće sabrani. Javno preduzeće će ostvariti saradnju sa nevladinom organizacijom koja u konačnom zbiru bude imala veći broj bodova.
1. U slučaju da dvije ili više nevladinih organizacija u jednoj opštini budu imale jednak broj bodova, Javno preduzeće će ravnomjerno podijeliti planirana sredstva svakoj od organizacija koje budu imale jednak broj bodova (i to po formuli: 500,00 eur / broj organizacija sa jednakim brojem bodova = dodijeljena finsnsijska sredstva po organizaciji).
2. Izabrane organizacije su dužne potpisati Izjavu kojom prihvataju ponuđeni iznos finansijskih sredstava (precizirano u tački 1) za realizaciju predložene aktivnosti srazmijerno dodijeljenom iznosu finansijskih sredstava. Ukoliko izabrana organizacija odbije da potpiše predmetnu izjavu, ponuđeni iznos finansijskih sredstava (500,00 eur) će se ravnomjerno podijeliti na organizaciju/e koje prihvate potpisivanje ponuđene izjave.

Napomena: Bodovanje po gore navedenom principu se vrši za svaku opštinu pojedinačno.

Prijava na Ponovljeni Poziv
Prijava aktivnosti se podnosi na predviđenom formularu koji se može dobiti u Javnom preduzeću ili na web site-u www.morskodobro.com. Uz potpisanu i pečatiranu prijavu, nevladine organizacije trebaju da dostave:
- Rješenje o registraciji NVO u opštini na čijoj teritoriji se planira realizacija aktivnosti, original ili ovjerena fotokopija
- Kratak CV nevladine organizacije (opis, aktivnosti, dosadašnja slična iskustva), potpisan i pečatiran
- Izjavu NVO da za kandidovanu aktivnost nije tražena finansijska podrška drugog donatora, potpisana i pečatirana
- Izjavu NVO da prihvata sve uslove precizirane tekstom Ponovljenog Poziva lokalnim nevladinim organizacijama za saradnju: Povodom obilježavanja „Dana Planete Zemlje“ 2019. godine broj: 0401 - 1124/20 od 08. aprila 2019. godine, potpisana i pečatirana
- Sporazum ili ugovor sa partnerskim organizacijama povodom realizacije predloženih aktivnosti, potpisan i pečatiran od strane svih partnera.

Prijave na Ponovljeni Poziv sa Projektom i pratećom dokumentacijom podnose se na Arhivu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, zaključno sa 15. aprilom 2019. godine do 12 časova.

 

KONTAKT INFORMACIJE
Naručilac:
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Kontakt osobe:
Nemanja Malovrazić i Marija Bajković
Adresa: Budva, Popa Jola Zeca b.b. Poštanski broj: 85310
Telefon: 033.452.709 Faks: 033.452.685
E-mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Internet stranica:

www.morskodobro.com

 

Formular za prijavu na ponovljeni poziv: Formular 1

JP MORSKO DOBRO OVE GODINE ULAŽE 1,2 MILIONA U ULCINJ

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore će samo u 2019. godini uložiti preko 1,2 miliona eura u opštinu Ulcinj. JP “Komunalne djelatnosti” iz Ulcinja će dobiti 235.000,00 € za tekuće komunalno održavanje zone morskog dobra što bi trebalo da utiče na dodatnu efikasnost ovog preduzeća, dok će JP za upravljanje morskim dobrom vršiti direktno plaćanje po ispostavljenim fakturama.

Ove godine opredjeljena su sredstva za izvođenje radova na uklanjanju viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane u iznosu od 200.000,00 € (saradnja sa Upravom za vode i Direkcijom javnih radova).

Izvođenje radova na izgradnji i uređenju pješačke staze od hotela „Albatros” do Rta Đerane planirano je u iznosu od 156.000,00 €, dok je za nastavak izgradnje parapetnog zida na lokaciji Borova šuma ispod bivšeg Hotela „Galeb“ opredjeljeno ukupno 141.000,00 €.

Za radove na izgradnji navoza za izvlačenje barki na Maloj plaži opredjeljeno je 61.000,00 €.

JP za upravljanje morskim dobrom je opredjelilo sredstva za uređenje kupališta na sjevernom dijelu plaže Valdanos u iznosu od 15.000,00 €.

Za izgradnju privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća, opštine Ulcinj i inspekcijskih službi na obali rijeke Bojane u Ulcinju planiran je iznos od 93.500,00 €, a u toku je izrada projektne dokumentacije vrijednosti 6.000,00 €.

Ove godine planirano je i tamponiranje pristupnog puta u zaleđu Velike plaže u iznosu od 15.000,00 €

Za izradu Projektne dokumentacije za izgradnju zaštitnog zida u lučici Kacema sa procjenom uticaja na životnu sredinu opredjeljeno je 25.000,00 €.

U 2019. godini se očekuje i završetak investicija čija je realizacija započela u 2018. godini. Projektovanje trim-staze od hotela „Albatros“do Rta Đerane, realizacija četvrte faze ograđivanja dina na Velikoj plaži, postavljanje pasarele, uređenje postojećeg puta i parkinga, postavljanje električne dizalice u Kacemi neke su značajnijih investicionih ulaganja. Navedeni projekti planirani su u vrijednosti od preko 200.000,00 €.

JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u 2019. godini planiralo najviše sredstava za investiciona ulaganja upravo u opštinu Ulcinj.

Reagovanje JPMD

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ulaže značajna sredstva u pripremu ljetnje turističke sezone u Herceg Novom.

Od ove godine JP za upravljanje morskim dobrom će  uplatiti Komunalno- stambenom preduzeću i preduzeću ‘Čistoća’ 270.000,00 € za tekuće održavanje zone morskog dobra.

Ovakav način direktnog plaćanja po ispostavljenim fakturama od strane JP za upravljanje morskim dobrom trebalo bi da obezbjedi bolji i efikasniji učinak preduzeća iz Herceg Novog.

Podsjećamo da je JP za upravljanje morskim dobrom finansiralo preko 1.250.000,00 € za rekonstrukciju šetališta ‘Pet Danica’ koje je u prepoznatljivim mediteranaskom stilu dodatno uljepšalo najekskluzivniju zonu Herceg Novog i stvorilo preduslove za kvalitetniju turističku i ugostiteljsku ponudu. Ove godine je JP za upravljanje morskim dobrom planiralo 400.000,00 € za dodatne investicije, od čega 160.000 € za izgradnju pješačke staze od Rta Sv. Nedjelja do Bijele i 30.000 € za kompletnu sanaciju lokaliteta ‘Biljela vila’ koja će biti namjenjena i za aktivnosti TO Herceg Novi.

JP za upravljanje morskim dobrom u okviru predsezonskih aktivnosti  finansira nasipanje i prihranjivanje plaža u Herceg Novom. Sve ovo pokazatelj je da JP za upravljanje morskim dobrom dobrim svojim djelovanjem na području Herceg Novog itekako radi na stavranju uslova da iz sezone u sezonu ponuda Herceg Novog bude kvalitetnija.  Iz Opštine Herceg Novi ne bi trebalo da budu zabrinuti zbog pooštrenih procedura u pribaljanju dokumentacije i dozvola za rad, jer tenderske komisije JP za upravljanje morskim dobrom efikasno sprovode procedure donošenja Odluka i očekivanja su da će do kraja aprila biti zaključeni Ugovori sa zakupcima, prioritetno za plaže u gradskim jezgrima. Od efikasnosti  Glavnog gradskog arhiteke u Herceg Novom i Agancije za zaštitu prirode i životne sredine (gdje je potrebna dozvola) zavisiće brzina dobijanja odobrenja za rad zakupaca.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates