Pokrenuto 10 sudskih postupaka prema zakupcima za naplatu neizmirenih obaveza za 2016. godinu

Imajući u vidu da nakon sprovedene tenderske procedure određeni broj izabranih ponuđača nije pristupio zaključenju ugovora ili nije izvršio plaćanje po osnovu zaključenog ugovora, Radna grupa JP Morskog dobra je intenzivirala aktivnosti u cilju izmirenja obaveza po osnovu korišćenja prostora za naznačene godine.

Javno preduzeće je pokrenulo ukupno 10 sudskih postupaka prema zakupcima za naplatu neizmirenih obaveza za 2016. godinu.

Rok za izmirenje duga za korišćenje lokacija za 2017. godinu ističe 05. septembra 2018. godine, nakon čega će uslijediti utuženja za naplatu dugovanja za 2017. godinu.

U toku je priprema Programa za naredni petogodišnji period (2019-2023 g.), pa je neophodno da korisnici, koji do sad nijesu to uradili, što prije izmire svoje obaveze i zaključeUgovor/Anex, kako ne bi prestao pravni osnov za korišćenje lokacija i postavljanje objekata. Javno preduzeće će inicirati brisanje lokacija iz Plana za koje ne bude imalo regulisane ugovore sa zakupcima i isplaćena dugovanja po osnovu zakupa.

INFORMACIJA O REALIZACIJI DUGOROČNIH UGOVORA O KORIŠĆENJU MORSKOG DOBRA na osnovu sprovedenih tenderskih postupaka

INFORMACIJA
O REALIZACIJI DUGOROČNIH UGOVORA O KORIŠĆENJU MORSKOG DOBRA
na osnovu sprovedenih tenderskih postupaka

 

U skladu sa usvojenim Zaključcima, u cilju upoznavanja Upravnog odbora sačinjena je Informacija o realizaciji zaključenih dugoročnih ugovora na osnovu tenderskih postupaka koje je sprovelo Javno preduzeće prema Zaljučcima Vlade Crne Gore, koja sadrži pregled do sada zaključenih dugoročnih ugovora, osnovne elemente i ciljeve ugovora, kao i trenutni status osnosno stepen realizacije investicionih projekata.
Uvažavajući da pravni osnov za postupanje i spovođenje postupaka davanja u dugoročni zakup/na korišćenje predstavljaju Zaključci Vlade Crne Gore to ova Informacija istovremeno predstavlja izvještaj o realizaciji Zaključaka.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, u skladu sa Zakonom o morskom dobru u periodu od svog osnivanja sa različitim intenzitetom zaključivalo je dugoročne ugovore o korišćenju morskog dobra koji su uvjek bili usmjereni na realizaciju investicionih aktivnosti i trajnih ulaganja u morsko dobro.

 

Detaljnije na linku : INFORMACIJA O REALIZACIJI DUGOROČNIH UGOVORA O KORIŠĆENJU MORSKOG DOBRAO REALIZACIJI DUGOROČNIH UGOVORA O KORIŠĆENJU MORSKOG DOBRA

Rezultati analize kvaliteta morske vode (15. - 17.08.2018.)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 15. do 17. Avgusta, pokazali su da je na 91% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 9% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na području opštine Ulcinj, voda je bila odličnog kvaliteta- K1 na svim lokacijama na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode za kupanje i rekreaciju. U Baru je, od ukupno 12 kupališta, kvalitet K1 bio na 9 lokacija dok je na 3 lokacije kvalitet bio klase K2. Na području opštine Budva analiza je rađena na 27 lokacija, od kojih je na jednoj zabilježen kvalitet K2, dok je na ostalim lokacijama voda bila K1 klase. Kvalitet morske vode K1 bio je na svih 9 kupališta u opštini Tivat. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 12 lokacija dok je na preostale 3 kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 19 kupališta, dok je na preostala 2 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Izjava o jednostranom raskidu Ugovora za pružanje usluga broj 0204- 454/3

Zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza od strane Davaoca usluga u rokovima i na način predviđen predmetnim Ugovorom, Naručilac je konstatovao da kvalitet izvršenja predmetnih usluga odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz Ponude Davaoca usluge, saglasno članu 12. stav 2 tačka 1. predmetnog Ugovora, da Davalac usluge ne postupa po pisanim primjedbama o uočenim nedostacima ovlašćenih lica iz reda zaposlenih, saglasno članu 12. stav 2 tačka 2. predmetnog Ugovora i da se Davalac usluge ne pridržava svojih obaveza i nesavjesnog obavljanja ugovorenih obaveza, saglasno članu 12. stav 2 tačka 3. predmetnog Ugovora, jednostrano raskida Ugovor za pružanje usluga broj 0204- 454/3 od 23.03.2018. godine.

 

Detaljnije: Izjava o jednostranom raskidu Ugovora

Izjava o jednostranom raskidu Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 0206- 2280/3

Jednostrano se raskida Ugovor o korišćenju morskog dobra broj: 0206- 2280/3 od 20.06.2017. godine zaključen između Javnog preduzeća i Bulatović Dražena iz Bara, zbog postavljanja ugostiteljskog objekta- šanka površine cca 10m2 umjesto trgovinskog privremenog objekta- prodajnog punkta, sa terasom na daščanoj podlozi površine cca 30 m2, te terase na pijesku površine cca 30 m2, dva konzervatora za prodaju sladoleda i više kompleta lingištula u zahvatu lokacije označene kao 25B u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Budva za period 2016. - 2018. godine.

 

Detaljnije: Izjava o jednostranom raskidu Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 0206- 2280/3

Izjava o jednostranom raskidu Ugovora o korišćenju morskog dobra br. 0206- 2737/4

Jednostrano se raskida Ugovor o korišćenju morskog dobra broj: 0206- 2737/4 od 12.07.2017. godine zaključen između Javnog preduzeća i Darija Pajkovića, zbog izvođenja radova- lomljenja stijena na kamenitom dijelu plaže u zahvatu kupališta označenog kao 6F u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Bar, bez odobrenja Javnog preduzeća, Agencije za zaštitu životne sredine i drugih nadležnih organa, čime je izmijenjena struktura plaže koja predstavlja zaštićeno područje prirode- Spomenik prirode Ratac sa Žukotrlicom, čime su izvršene povrede ugovorenih obaveza i to:

- člana 3. ugovora;

- člana 9. stav 1. tačka 11. ugovora i

- člana 9. stav 1. tačka 16. ugovora

a koje saglasno članu 11. stav 1. tačka 9. i 10. ugovora predstavljaju teže povrede ugovorenih obaveza. 

 

Untitled

 

Detaljnije: Izjava o jednostranom raskidu ugovora br. 0206- 2737/4

Izjava o jednostranom raskidu Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 0207- 95/2 od 26.01.2018. godine

Uvažavajući član 11, stav 3 Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 0207- 95/2 od 26.01.2018. godine: ,,za teže povrede ugovorenih obaveza službena zabilješka Službe za kontrolu morskog dobra će uz inicijativu za pokretanje inspekcijskog nadzora biti dostavljena Upravi za inspekcijske poslove na postupanje radi vršenja inspekcijskog nadzora ''.

Teže povrede ugovornih obaveza definisane su članom 10, ugovor broj 0207- 95/2 od 26.01.2018. godine: postavljanje privremenog objekta suprotno Planu objekata privremenog karaktera i izdatim Urbanističko tehničkim uslovima.

 

Detaljnije na linku: Izjava o jednostranom raskidu ugovora

 

llgg

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates