Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1935 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA STUDIJE VARIJANTNIH MODELA ZA FORMIRANJE MONTAŽNIH PRISTANIŠTA, PRIVEZIŠTA I VEZOVA NA BOVE U BOKOKOTORSKOM ZALIVU

Datum objave: 2019-06-20
Datum otvaranja: 2019-07-29

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1576 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavkiTENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA NAUTIČKIH PLANOVA U OPŠTINI BUDVA: LOKACIJE OSTRVO SV NIKOLA, ISTOČNI KRAJ SLOVENSKE PLAŽE, DROBNI PIJESAK, U OPŠTINI KOTOR LOKACIJE: MORINJ, LIPCI, PERAST (DVIJE LOKACIJE), ŽUKOVICA U OPŠTINI TIVAT LOKACIJE: ŽUPA-BELANE, KUKOLJINA, SOLILA –„MOVIDA“ U OPŠTINI HERCEG NOVI LOKACIJE: MILAŠINOVIĆA PLAŽA, ISPRED HOTELA "CENTAR" TOPLA I ISPRED HOTELA "PLAŽA"

Datum objave: 2019-06-19
Datum otvaranja: 2019-07-26

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2035 / 7

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA I ISPORUKA DVA PUTNIČKA AUTOMOBILA PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1 NABAVKA I ISPORUKA KORIŠĆENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA (ne starijeg od 15 mjeseci, od dana javnog otvaranja ponuda sa maksimum pređenih 15.000 km)

PARTIJA 2 NABAVKA I ISPORUKA NOVOG PUTNIČKOG – TERENSKOG AUTOMOBILA PO PRINCIPU STARO ZA NOVU UZ DOPLATU

 

Datum objave: 2019-06-13
Datum otvaranja: 2019-06-10

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Odluka o obustavljanju

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2165 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA, POSTAVLJANJE I SKLADIŠTENJE KUPALIŠNE OPREME (BOVE, KABINE ZA PRESVLAČENJE, KANTE ZA OTPATKE, INFORMATIVNE TABLE I GRAFIKE, SPASILAČKA OPREMA, OPREMA ZA PSE)

Datum objave: 2019-06-11
Datum otvaranja: 2019-07-03

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1631 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA BAGERISANJU BUJIČNIH KANALA, POTOKA i RIJEKA U OPŠTINI HERCEG NOVI, BUDVA, BAR I ULCINJ

Datum objave: 2019-04-30
Datum otvaranja: 2019-05-22

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1459 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PREDSEZONSKO NASIPANJE PIJESKA NA PLAŽAMA U BOKI KOTORSKOJ
(prema datoj specifikaciji)

Datum objave: 2019-04-03
Datum otvaranja: 2019-04-25

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1108 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

OGLAŠAVANJA JAVNIH POZIVA, OGLASA I ČESTITKI U DNEVNIM NOVINAMA I WEB PORTALU

Datum objave: 2019-03-27
Datum otvaranja: 2019-05-03

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1305 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

 

SANACIJA I UREĐENJE KUPALIŠTA NA LOKALITETU “BIJELA VILA”, KAT. PARCELA 484 K.O. TOPLA, OPŠTINA HERCEG NOVI

Datum objave: 2019-03-26
Datum otvaranja: 2019-04-17

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 834 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA RAČUNARA, OPREME I SOFTVERA

Datum objave: 2019-03-07
Datum otvaranja: 2019-04-15

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 619 / 5

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PJEŠAČKE STAZE U ZALEĐU PLAŽE JAZ, NA DIJELU KATASTARSKE PARCELE 553 I 96 SVE K.O. PRIJEVOR I, U DUŽINI OD 375M, PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1: IZVOĐENJE RADOVA NA POPLOČAVANJU, OPREMANJU I HORTIKULTURNOM UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE,
PARTIJA 2: IZVOĐENJE RADOVA NA POPRAVCI STUBOVA JAVNE RASVJETE.

Datum objave: 2019-03-04
Datum otvaranja: 2019-03-26

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije II

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke

0204 - 595 / 4

Na onovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJUZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI RAMPE ZA SILAZAK U MORE OSOBA SA INVALIDITETOM U IGALU, NA KAT.PARCELI 632 K.O. TOPLA OPŠTINA HERCEG NOVI

Datum objave: 2019-02-26
Datum otvaranja: 2019-03-20

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije
Amandman

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke

0204 - 65 / 4

Na onovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI HOLA U PRIZEMLJU I NA SPRATU POSLOVNE ZGRADE NARUČIOCA

Datum objave: 2019-02-26
Datum otvaranja: 2019-04-04

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3888 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

UKLANJANJE BESPRAVNO POSTAVLJENIH OBJEKATA I VANREDNA ČIŠĆENJA ZONE MORSKOG DOBRA

Datum objave: 2018-12-31
Datum otvaranja: 2019-01-22

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3770 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA STUDIJE VARIJANTNIH MODELA KUPALIŠTA PREMA PRIRODNIM I STVORENIM USLOVIMA U BOKOKOTORSKOM ZALIVU

Datum objave: 2018-12-13
Datum otvaranja: 2019-01-21

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3811 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA STUDIJE VARIJANTNIH MODELA ZA FORMIRANJE MONTAŽNIH PRISTANIŠTA, PRIVEZIŠTA I VEZOVA NA BOVE U BOKOKOTORSKOM ZALIVU

Datum objave: 2018-12-13
Datum otvaranja: 2019-01-21

Tenderska dokumentacija
Odluka

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3594 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PRAĆENJE SANITARNOG KVALITETA MORSKE VODE NA JAVNIM KUPALIŠTIMA ZA 2019 GODINU

Datum objave: 2018-12-12
Datum otvaranja: 2019-01-18

Tenderska dokumentacija
Odluka
Ugovor
Aneks I Ugovora o pružanju usluga

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3754 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ZA POTREBE JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Datum objave: 2018-12-11
Datum otvaranja: 2019-01-17

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3409 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA REZERVNIH DJELOVA, SERVIS I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA PO PARTIJAMA:

PARTIJA 1: NABAVKA REZERVNIH DJELOVA, SERVIS I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA MARKE ŠKODA

PARTIJA 2: NABAVKA REZERVNIH DJELOVA, SERVIS I ODRŽAVANJE SLUŽBENOG VOZILA MARKE AUDI

PARTIJA 3: NABAVKA REZERVNIH DJELOVA, SERVIS I ODRŽAVANJE MOTORA MARKE PIAGGIO

Datum objave: 2018-12-04
Datum otvaranja: 2019-01-10

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke- PARTIJA III

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3720 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA KANCELARIJU U OPŠTINI HERCEG NOVI

Datum objave: 2018-11-21
Datum otvaranja: 2018-12-13

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3270 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA KANCELARIJU U OPŠTINI HERCEG NOVI

Datum objave: 2018-11-21
Datum otvaranja: 2018-12-13

Tenderska dokumentacija

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates