Kontrola zone Morskog dobra 2013-2015

Prijava br. 229

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra dana 16.04.2015. godine na području opštine Kotor, na lokaciji Strp, konstatovali smo nastavak radova na prostoru iznad ponte (ispod kat. parcele 104/1 KO Strp- na izbetoniranom dijelu), gdje je betonski dio obložen kamenom te u unutrašnjost nasuta zemlja i posađene palme, sa iskopom kanala uz betonirani dio u cilju dovođenja struje za osvjetljenje mula.

gra1gra2

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 228

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Budva dana 17.04.2015. godine, u zaleđu plaže Jaz, na lokaciji br. 1.21. - kat. parc. br. 92/1 KO. Prijevor I, konstatovali smo nastavak izvođenja radova bez građevinske dozvole izgradnjom suterena cca. 240m2, i to izvođenjem radova na izlivanju armirano-betonskih stubova za dalju gradnju.
Izmjenom i dopunom plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za perod 2013.-2015. godine na lokaciji označenoj br. 1.21, predviđeno je postavljanje drveno-montažnog objekata pov. 40 m2, sa terasom na drvenoj šipovanoj platformi površine 194 m2, sa mogućnošću odobravanja zatvaranja objekta u zimskom periodu lakom montažnom konstrukcijom od PVC materijala.
Za navedenu lokaciju za 2014. godinu shodno Planu zaključen je Ugovor o korišćenju, dok za 2015. godinu nije zaključen Ugovor niti izdato odobrenje za postavljenje objekta. 

gggg1gggg2

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove


Prijava br. 227

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Kotor dana 16.04.2015. godine na lokaciji Perast, na kat. parceli 370 KO Perast (lokacija 5.1 iz plana privremenih objekata), konstatovali smo radove na betoniranju potpornog zida i platoa pored objekta.

nj1nj2

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 226

Izvršenim obilaskom prostora na lokaciji Lazaret u Meljinama, u opštini Herceg Novi, dana 11.03.2015. godine konstatovali smo da se privode kraju radovi na rekonstrukciji mula ispred kompleksa Lazaret u Meljinama, van zahvata, na prostoru koje je predviđeno planom da se koristi za sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila. O navedenim radovima obavijestili smo dana 12.03.2015. godine, inicirajući inspekcijski nadzor.
Izvršenim obilaskom prostora na navedenoj lokaciji dana 07.04.2015.godine konstatovali smo da je postavljena kapija na vrhu stepenica koje vode na mulo ispred Lazareta u Meljinama. Na mulu je postavljen veći broj bitvi od inoksa, dovodi vode i struje, kao i više većih fleksibilnih cijevi. Ranije denivelisani dio je izravnan i mulo je preko uređene obale i na parceli 2554 ko Topla (koja nije u zahvatu kompleksa Lazaret) spojeno sa kompleksom Lazaret.
Rekonstrukcija mula je skoro privedena kraju, tako da je vidno da je namjera investitora komercijalizacija mula, koje je u planu objekata predviđeno kao sezonsko pristanište.

122311711788898

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 225

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra dana 02.04.2015. godine na području opštine Bar, na lokaciji Topolica 8B, konstatovali smo da je korisnik  nakon uklanjanja privremenog montažnog objekta (označenog u Planu kao 8.5) izvšio radove na izgradnji armirano-betonskih stubova i AB ploče pov. cca. 20m2, bez dozvole i odobrenja za postavljanje objekta za 2015 godinu. Izmjenom i dopunom Plana objekata priv. karaktera u zoni morskog dobra u opštini Bar za period 2013.-2015. godine, na lokaciji br. 8B- 8.5 predviđen je montažno-demontažni objekat izrađen od metalnih profila i obložen drvetom površine 15 m2 i terasa pov. 65 m2 pokrivena suncobranima ili prirodnom hladovinom. 

1211112111111112mu112

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates