Kontrola zone Morskog dobra 2013-2015

Prijava br. 224

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra dana 31.03.2015. godine na području opštine Bar, na lokaciji Ćeskota - Sutomore, konstatovali smo da se na kupalištu 5B -lokaciji označenoj kao 5.15 izvode radovi na izgradnji šanka površine cca. 10 m2 i visine 120 cm, bez dozvole i odobrenja za postavljanje navedenog objekta za 2015. godinu. Izmjenom i dopunom Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Bar, za period 2013-2015. godine na lokaciji nije predviđen predmetni šank.

www11w1

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 223

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Budva, dana 08.04.2015.godine na području zaleđa plaže Jaz konstatovano je da su na katastarskoj parceli br. 92/1 KO Prijevor I nastavljeni građevinski radovi. Izvršeno je betoniranje temeljne ploče površine cca. 240m2, i izvode se radovi na šalovanju armirano-betonskih zidova. 
Na navedenom prostoru dana 26.03.2015. godine konstatovani su radovi na uklanjanju drveno-montažnog objekta i drvene nadstrešnice sa namjerom postavljanja novog objekta,  dok su dana 31.03.2015. godine konstatovani građevinski radovi na iskopu temeljne jame, postavljanju hidroizolacije i tamponiranju prostora (zahtjev za kontrolu br. 0103-1073/3 od 31.03.2015 godine).
Izmjenom i dopunom plana objekata privremenog karaktera na navedenoj lokaciji označenoj br. 1.21, predviđeno je postavljanje drveno-montažnog objekata pov. 40 m2, sa terasom na drvenoj šipovanoj platformi, površine 194 m2, sa mogućnošću odobravanja zatvaranja objekta u zimskom periodu lakom montažnom konstrukcijom od PVC materijala.

aksfon1bvbbb1sacmm21

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 222

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Budva, dana 26.03.2015. godine na području zaleđa plaže Jaz (lokacija br. 1.21. iz Izmjene i dopune plana objekata priv. karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za perod 2013.-2015. godine) konstatovali smo da je izvršeno uklanjanje drveno-montažnog objekta i drvene nadstrešnice sa namjerom postavljanja novog objekta. Na lokaciji su ostali bočni i zadnji zidovi terase.
Izvršenim obilaskom prostora u opštini Budva dana 31.03.2015. godine, konstatovali smo da su na kat. parc. br. 92/1 KO Prijevor I nakon uklanjanja privremenog objekta izvršeni građevinski radovi na iskopu temeljne jame i postavljanju hidroizolacije i vrši se tamponiranje prostora.

222223333333111111111


Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 221

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Budva dana 12.03.2015. godine na plaži ‘’Malai’’ (lokaciji označenoj kao 2D  u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2013.-2015. godine), konstatovali smo da je na dijelu istočno od privremenog objekta započeto izvođenje radova na izgradnji kamenih obalnih zidova u dužini od cca 35 m, dok je u zaleđu plaže iza navedenih zidova izgrađen je objekat - toalet površine 2m2.

dd1111mmmnnnnreteeer1

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 220

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Tivat dana 18.03.2015. godine, konstatovali smo izvođenje radova bez odobrenja – građevinske dozvole na lokalitetu Verige u opštini Tivat i to:

- nadogradnja postojećeg mula u dimenzijama cca 1,5m x 2m na parceli broj 473 KO Lepetane;

rewr1 1rewr2

- izvođenje radova na sanaciji crkve Gospe od Snijega ( Sv. Riza), gdje su izliveni betonski temelji za izgradnju budućeg mula dimenzija cca 5m x 4m.

vv1

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske posloveCopyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates