Kontrola zone Morskog dobra 2013-2015

Prijava br.3

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, dana 28.01.2013. godine, konstatovano je da se na desnoj obali rijeke Bojane, između objekata br. 159 i 160 iz Evidencije objekata, od strane nn investitora vrše radovi na izgradnji prilaznog puta prema obali rijeke Bojane.
Izvršenom kontrolom konstatovni su radovi na nasipanju prostora, u dužini od cca 100 metara i u širini od 4 metra, sa uklanjanjem niskog rastinja prema lokaciji gdje je u
prethodnom periodu postojala platforma lica Mirović Danila. Za navedenu lokaciju lice Ademi Nadil je predao zahtjev Ministrastvu održivog razvoja i turizma (01-19/121) za planiranje objekta na navedenoj lokaciji pa je vjerovatno imenovani i investitor navedenih radova.

slanje put bojanaslanje put bojana 2 

Prijavljeno:

- Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 2

Kontrolom zone morskog dobra  na području opštine Tivat, lokaliteta Bjelila, dana 28.01.2013. godine, konstatovano je da se na katastarskoj parceli br. 43 KO Gošići, izvode radovi na rekonstrukciji objekta bez građevinske dozvole.
Katastarska parcela br. 43 KO Gošići se u katastarskom operatu vodi u listu nepokretnost br. 166 KO Gošići, i kao vlasnik parcele i objekta upisan je državljanin Rusije Andrey Pinyuga, koji posjeduje UT uslove za rekonstrukciju broj UTU0902-5735/5 izdate od Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Tivat. ali ne i građevinsku dozvolu nadležnog organa.

46 ko. gosici 2
46. ko gosici 346 ko gosici 1
Prijavljeno:
Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 1

Izvršenim obilaskom prostora Velike plaže u Ulcinju dana 16.01.2013. godine, konstatovano je  da je  na navedenom prostoru izvršeno ravnanje terena na dinama, sa nasipanjem i ravnanjem nasutog terena. V ršeći provjere u zaleđu kupališta’’Saffari’’ označenog kao lokacija 10K, i prema kupalištu ’’Tropikana’’ označenog kao lokacija 10L u Programu objekata privremenog karaktera za opštinu Ulcinj, utvrdili smo da je ’’Dely toours’’Ulcinj koji je koristio kupalište ’’Saffari’’ po osnovu ugovora u prethodnom periodu, izvršio ravnanje terena i nasipanje u zaleđu kupališta ’’Saffari’’ i prema kupalištu ’’Tropikana’,’ na način da je do šumovitog dijela na većem prostoru površine cca 300 m2 izvršeno ravnanje terena na prostoru dina, sa nasipanjem sitnim pijeskom, i ravnanjem nasutog terena.

slanje img 0005slanje img 0016slanje img 0017slanje picture 004slanje picture 005
Prijavljeno:
Uprava za inspekcijske poslove      


                                             

  

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates