Kontrola zone Morskog dobra 2013-2015

Prijava br. 194

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra dana 25.10.2014. godine na području opštine Tivat- lokalitet Belane-uvala Župa, ispred katastarske parcele br. 4217 KO Tivat  konstatovani su radovi na izgradnji nelegalnog mula dimenzija cca 6m x 2m. 

dddfffff

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 193

Izvršenom obilaskom prostora dana 09.10.2014. godine na području opštine Tivat, konstatovali smo na tri lokacije izvođenje građevinskih radova na izgradnji objekata na lokacijama Bjelila, Kaluđerovina i Brda, bez uredno
izdate građevinske dozvole.

I


Na ulazu u naselje Kaluđerovina 50m sa lijeve strane gradnju stambenog objekta,

                           g


                                 

II

- Na lokaciji Bjelila, početak gradnje objekta na kat.parceli br. 64 KO Radovići,


                           ii

 
                                 

III


Na ulazu u naselje Brda, 150m sa lijeve strane, gradnju stambenog objekta.


                           gh


Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove


Prijava br. 192

Izvršenim obilaskom prostora u opštini Ulcinj dana 22.10.2014. godine, konstatovali smo nastavak izvođenja građevinskih radova bez građevinske dozvole na izgradnji objekta na lokaciji desne obale Bojane, neposredno između lokacija 4 i 7 a na k.p. 1090 KO Gornji Štoj. Na terenu je izgrađen objekat spratnosti P+1, površine 32 m2 u osnovi, sprata od 32 m2 i terase ukupne površine cca 70 m2.

eeew

                                            Fotografija lokacije 22.10.2014. godine


Na navedenoj lokaciji smo dana 29.08.2014. godine konstatovali započete radove na izgradnji objekta sa radovima betoniranja potpornih zidova, nasipanju i ravnanju terena u cilju gradnje objekta.

                                  reer

                                      Fotografija lokacije 29.08.2014. godine                          


Dostavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove


Prijava br. 191

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Kotor, konstatovano je da se na katastarskoj parceli broj 35 KO Muo izvode gradjevinski radovi na izgradnji - rekonstrukciji ponte dimenzija cca 10m x 8m.

ggd

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove


Prijava br.190

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Ulcinj, dana 22.10.2014. godine na lokalitetu desna obala rijeke Bojane konstatovani su izvedeni radovi na rekonstrukciji – izgradnji objekta bez građevinske dozvole.
Na lokaciji 151 porušen je postojeći objekat i izgradjen novi- površine cca 38 m2, sa izvršenim radovima na izgradnji terase od cca 25 m2.

dddddddd


Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates