Kontrola zone Morskog dobra 2013-2015

Prijava br. 234

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Kotor dana 13.05.2015. godine, na lokaciji Perast, konstatovali smo da su na kat. parceli br. 370 K.O. Perast nastavljeni radovi na izgradnji zida i oblaganju kamenom ranije izbetoniranog zida kao i platoa pored objekta.

perr11perr222

U vezi radova na betoniranju potpornog zida i platoa pored objekta koje smo uočili dana 16.04.2015. godine na navedenoj lokaciji, dana 20.04.2015 godine Zahtjevom za kontrolu radova bez odobrenja inicirali smo inspekcijski nadzor.

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 233

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Tivat, konstatovali smo izvođenje radova bez odobrenja :

- na lokaciji Opatovo, dana 22.05.2014. godine, radove na sanciji mula u dijelu obale ispod kat.parcele br. 70 K.O. Donja Lastva.

121111112111111111


- na lokaciji Opatatovo, dana 25.05.2015. godine, ispred kat.parcele br. 370/1 K.O. Lepetani izvedene radove na izgradnji mula – ponte dimenzija cca 20 m2 (4m x 5m).

Izgradnja novog mula započeta je 15.07.2014.godine, kada smo konstatovali da se ispred kat. parcele 370/1 K.O. Lepetani izvode radovi na uredjenju stepeništa i izgradnji novog mula.

                                                 4441

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove


Prijava br. 232

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra dana 19.05.2015. godine na području opštine Bar, na lokaciji Čanj- kupalište 2B, konstatovali smo da je na središnjem dijelu kupališta, na ostacima objekta od ranijeg korisnika, izvršeno postavljanje drveno-montažnog objekta sa terasom natkrivenom drvenom nadstrešnicom.
Za navedeno kupalište označeno brojem 2B u Izmjeni i dopuni Plana objekata priv. karaktera u zoni morskog dobra u opštini Bar za perod 2013.-2015. godine, za tekuću 2015. godinu nije zaključen ugovor o korišćenju već je predmetni objekat postavljen bez odobrenja i dozvole.

ddd1dddddddd2

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 231

 Izvršenim obilaskom prostora u opštini Ulcinj, dana 16.04.2015.godine, konstatovali smo da su na lijevoj obali rijeke Bojane (između objekata označenih brojem 125 i 128 u Evidenciji objekata na rijeci Bojani) izvedeni radovi na izgradnji platforme na drvenim šipovima, dimenzija cca. 15 m2, na kojoj je izvršeno postavljanje auto prikolice, bez građevinske dozvole i odobrenja.
Obavještavamo da smo od građana dobili prijavu da se na desnoj obali rijeke Bojane izvode radovi na postavljanju platforme i kućice na samom potoku,  neposredno do objekta označenog brojem 216.

Prijava br. 230

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Kotor, na lokaciji Morinj, dana 08.04.2015. godine konstatovali smo da je na dijelu katastarske parcele 1113 KO Morinj (pored puta, na samoj granici naselja Morinj i Lipci) nasuta veća količina kamenog i zemljanog materijala iz iskopa.

nep1nep2

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates