Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2131 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list CG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god, broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. i Saglasnosti Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/10-1 od 24.11.2017.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-623/8 od 01.03.2018.god. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god. broj:101-14/581 od 19.12.2017.god. i Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštine Herceg Novi, Kotor i Budva za period 2016-2018.god. broj:101-30/188 od 27.04.2018.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

 

J A VN I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-2131/1 od 18.05.2018.god.


Datum objave:2018-05-18
Datum otvaranja:2018-05-31

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 2132 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru (("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/10-1 od 24.11.2017.god. i Odluke Upravnog odbora broj:203-623/7 od 01.03.2017.god. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god. broj:101-14/581 od 19.12.2017.god. i broj:101-30/94 od 19.03.2018.god. i Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštine Herceg Novi, Kotor i Budva za period 2016-2018.god. broj:101-30/188 od 27.04.2018.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

 

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ: 0206-2132/1 do 18.05.2018.god.


Datum objave:2018-05-18
Datum otvaranja:2018-06-04

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 2019 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list CG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-1155/10-1 od 23.03.2018.god. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god. koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma broj: turizma, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje ponovljeni

 

J A VN I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0208- 2019/1 od 10.05.2018.god.


Datum objave:2018-05-10
Datum otvaranja:2018-05-25

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2011 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora br.0203- 1445/15-1 od 29.03.2016.god. i 25.04.2016.god. uz Saglasnost Vlade CG br.08-1239 od 28.04.2016.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-623/10 od 01.03.2018.god. na osnovu Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni


J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI
BROJ:0207- 2011/1 od 10.05.2018.GOD.


Datum objave:2018-05-10
Datum otvaranja:2018-05-25

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 1934 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list CG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god, broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-1155/4-1 od 23.03.2018.god. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god. broj:101-30/94 od 19.03.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

 

J A VN I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA ZA AUTO KAMP PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207- 1934/1 OD 04.05.2018.GOD.


Datum objave:2018-05-04
Datum otvaranja:2018-05-18

Javni poziv
Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ponovljeni poziv

Poziv na broj: 0206 - 1714 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru (("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/10-1 od 24.11.2017.god. i Odluke Upravnog odbora broj:203-623/7 od 01.03.2017.god. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god. broj:101-14/581 od 19.12.2017.god. i broj:101-30/94 od 19.03.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-1714/1 do 18.04.2018.god.


Datum objave:2018-04-18
Datum otvaranja:2018-04-30

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0209 - 1643 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 11 i 30 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora br.0203-1846/6 od 27.04.2016.godine na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom broj:08-1705 od 01.07.2016.godine, Odluke Upravnog odbora 0203-2742/8 od 19.07.2017.godine, na osnovu Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera za 2016.-2018.godinu koju je donijelo Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma broj: 101-30/94 od 19.03.2018.god., Poziva za javno nadmetanje za zakup objekata obalne infrastrukture broj:0209-2829/1 od 19.07.2017.godine, Ponovljenog poziva za javno nadmetanje broj:0209-3012/1 od 18.08.2017.godine, Javno preduzeće, objavljuje:

 

P O N O V LJ E N I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP OBJEKATA OBALNE INFRASTRUKTURE PREDVIĐENIH PLANOM OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA
BROJ:0209-1643/1 od 13.04.2018.godine


Datum objave:2018-04-13
Datum otvaranja:2018-05-17

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0209 - 1518 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke upravnog odbora br.0203-1846/6 od 27.04.2016.god., na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj.08-1705 od 01.07.2016.god., Odluke Upravnog odbora broj:0203-1155/11-1 od 23.03.2018.god.na osnovu Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera za 2016.-2018.god. koju je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma broj:101-14/581 od 19.12.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje


J A V N I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA
BROJ:0209-1518/1 od 05.04.2018.god.


Datum objave:2018-04-05
Datum otvaranja:2018-04-27

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 1398 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list CG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-1155/10-1 od 23.03.2018.god. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

 

J A VN I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0208-1398/1 od 27.03.2018.god.


Datum objave:2018-03-27
Datum otvaranja:2018-04-13

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 1097 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list CG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god, broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/10-1 od 24.11.2017.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-623/8 od 01.03.2018.god. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god. broj:101-14/581 od 19.12.2017.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

 

J A VN I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-1097/1 od 06.03.2018.god.


Datum objave:2018-03-06
Datum otvaranja:2018-03-22

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 1134 / 1

 Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora broj 0203-623/7-1 od 01. 03. 2018. godine na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore broj 07-4136 od 11. 01. 2018. godine, na sjednici održanoj dana 28. 12. 2017. godine. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni


JAVNI POZIV
 ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ: 0207-1134/1 OD 09. 03. 2018. GODINE


Datum objave:2018-03-09
Datum otvaranja:2018-03-23

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 1098 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora br.0203- 1445/15-1 od 29.03.2016.god. i 25.04.2016.god. uz Saglasnost Vlade CG br.08-1239 od 28.04.2016.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-623/10 od 01.03.2018.god. na osnovu Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje


J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI
BROJ:0207-1098/1 od 06.03.2018.GOD.


Datum objave:2018-03-06
Datum otvaranja:2018-03-30

Javni poziv
Pojašnjenje tenderske dokumentacije
Pojašnjenje II

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 1096 / 2

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru (("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/10-1 od 24.11.2017.god. i Odluke Upravnog odbora broj:203-623/7 od 01.03.2017.god. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god. broj:101-14/581 od 19.12.2017.god., Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

 

J A VN I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-1096/2 do 06.03.2018.god.


Datum objave:2018-03-06
Datum otvaranja:2018-03-21

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 3715 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list CG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/10-1 od 24.11.2017. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

 

J A VN I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0208-3715/1 od 26.12.2017.god.


Datum objave:2017-12-26
Datum otvaranja:2018-01-19

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 3714 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list CG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/10-1 od 24.11.2017. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

 

J A VN I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-3714/1 od 26.12.2017.god.


Datum objave:2017-12-26
Datum otvaranja:2018-01-19

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 3657 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list CG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/10-1 od 24.11.2017. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

J A VN I P O Z I V
O OBJAVLJIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I
DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-3657/1 OD 19.12.2017.GOD.


Datum objave:2017-12-19
Datum otvaranja:2017-12-29

Javni poziv
Amandman I
Amandman II

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 3653 / 1

Na osnovu člana 30. i 36 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 25. i 27. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3465/23 od 24.11.2017. god., Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU MONTAŽNIH OBJEKATA-KIOSKA
BROJ:0207-3653/1 OD 18.12.2017.GOD.


Datum objave:2017-12-18
Datum otvaranja:2017-12-26

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3619 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora br:0203-727/10 od 17.02.2017.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom br.07-2574 od 03.08.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni :

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3619/1 OD 12.12.2017.GOD


Datum objave:2017-12-12
Datum otvaranja:2017-12-28

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3134 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora br:0203-7242/5-1 od 10.07.2017.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom br.07-2397 od 24.08.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje :

 

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE U CILJU REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE I OPREMANJA DRUGE FAZE KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3134/1 OD 18.09.2017.GOD.


Datum objave:2017-09-18
Datum otvaranja:2017-10-18

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3043 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora br:0203-727/10-3 od 17.02.2017.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom br.07-2574 od 03.08.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje :

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3043/1 OD 28.08.2017.GOD.


Datum objave:2017-08-28
Datum otvaranja:2017-09-29

Javni poziv

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates