Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 1409 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni

 

J A V N I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U SUTOMORU PREMA
IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA
PERIOD 2019-2023.GODINE
BROJ:0208 –1409/1 od 12.05.2020.god.


Datum objave:2020-05-12
Datum otvaranja:2020-05-28

Ponovljeni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0209 - 1376 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 29 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Odluci Upravnog odbora broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta za period 2019.-2023.god, na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, prema Programu objekata obalne infrastrukture u zoni morskog dobra za period 2019.2023.god, i Izmjenama i dopunama Programa objekata obalne infrastrukture koje su usvojene od strane Upravnog odbora javnog preduzeca broj 0203-1091/6 od 27.03.2020.godine i saglasno Odluci Upravnog odbora broj:0203-2023/10-1 od 10.05.2019.godine o objavljivanju javnog poziva za javno nadmetanje za zakup izgrađenih djelova morskog dobra, kao i Zakljuccima Upravnog odbora broj 0203-1292/3 od 30.04.2020.godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA
BROJ: 0209-1376/1 od 08.05.2020.god.


Datum objave:2020-05-08
Datum otvaranja:2020-05-29

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 1372 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-1372/1 od 08.05.2020.god.


Datum objave:2020-05-08
Datum otvaranja:2020-05-29

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 1312 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje


J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-1312/1 od 29.04.2020.god.


Datum objave:2020-04-29
Datum otvaranja:2020-05-18

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 1288 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni


J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-1288/1 od 24.04.2020.god.


Datum objave:2020-04-24
Datum otvaranja:2020-05-12

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 1289 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni


J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-1289/1 od 24.04.2020.god.


Datum objave:2020-04-24
Datum otvaranja:2020-05-14

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 855 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje


J A V N I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U SUTOMORU PREMA
IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA
PERIOD 2019-2023.GODINE
BROJ:0208 – 855/1 od 27.02.2020.god.

I. Predmet javnog poziva je zakup zemljišta u državnoj svojini za postavljanje montažno demontažnih privremenih objekata-terasa u zoni morskog dobra u opštini Bar u Sutomoru, koji na terenu mogu da egzistiraju isključivo do 31.10.2020. godine nakon čega moraju biti uklonjeni, a predviđeni su Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023.god. Ministarstva održivog razvoja i turizma broj:01-40/12 od 22.01.2020.god. i to:


Datum objave:2020-02-27
Datum otvaranja:2020-03-16

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 878 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni


J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-878/1 od 28.02.2020.god.

I Predmet Javnog poziva je zakup javnih kupališta prema Atlasu crnogorskih plaza i kupališta koji je donijelo Javno preduzeća za upravljanjem morskim dobrom broj:0203-638/13-1 od 27.02.2019.god, sa privremenim objektima sadržanim u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. god. koje je donijelo Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj:01-40/12 od 22.01.2020.god. i to :


Datum objave:2020-02-28
Datum otvaranja:2020-03-17

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 716 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra na koju je Vlada Crne Gore, dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje :

J A V N I P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA
IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
ZA PERIOD 2019-2023.GOD.
BROJ:0207-716/1 od 18.02.2020.god.


Datum objave:2020-02-18
Datum otvaranja:2020-03-03

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 602 / 1

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 9. i 24. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-4026/11 od 24.12.2019.godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje


JAVNI POZIV
ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA
BROJ:0207-602/1 OD 07.02.2020.GOD.


Datum objave:2020-02-07
Datum otvaranja:2020-02-26

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 441 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA PREMA
IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
ZA PERIOD 2019-2023.GODINE
BROJ:0208-441/1 od 29.01.2019.god.


Datum objave:2020-01-29
Datum otvaranja:2020-02-13

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 433 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra na koju je Vlada Crne Gore, dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni :

 

J A V N I P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA
IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
ZA PERIOD 2019-2023.GOD.
BROJ:0207-433/1 od 28.01.2020.god.


Datum objave:2020-01-28
Datum otvaranja:2020-02-12

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 39 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni

 

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA
BROJ:0207-39/1 od 09.01.2020.god.


Datum objave:2020-01-09
Datum otvaranja:2020-01-27

JAVNI POZIV

Ponovljeni poziv

Poziv na broj: 0209 - 4095 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 29 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Odluci Upravnog odbora broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta za period 2019.-2023.god, na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Programu objekata obalne infrastrukture u zoni morskog dobra za period 2019.2023.god. i Odluci Upravnog odbora broj:0203-2023/10-1 od 10.05.2019.godine o objavljivanju javnog poziva za javno nadmetanje za zakup izgrađenih djelova morskog dobra, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

PONOVLJENI P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA
BROJ: 0209-4095/1 od 30.12.2019.god.


Datum objave:2019-12-30
Datum otvaranja:2020-01-24

Ponovljeni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3632 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora broj:0203-1333/6-1 koja je donijeta na 1. sjednici održanoj 29.03.2019.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-2497 od 20.06.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3632/1 OD 24.09.2019.GOD.


Datum objave:2019-09-24
Datum otvaranja:2019-10-29

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3630 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/11-1 koja je donijeta na 66. sjednici održanoj 24.11.2017.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-2441/29 koja je donijeta na 72. sjednici održanoj 18.06.2018.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-4042 od 13.09.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3630/1 OD 23.09.2019.GOD.


Datum objave:2019-09-23
Datum otvaranja:2019-10-28

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 3620 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA
BROJ:0207-3620 /1 od 19.09.2019.god.


Datum objave:2019-09-19
Datum otvaranja:2019-10-11

Javni poziv

PONOVLJENI JAVNI POZIV

Poziv na broj: 0209 - 3505 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 29 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Odluci Upravnog odbora broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta za period 2019.-2023.god, na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, prema Programu objekata obalne infrastrukture u zoni morskog dobra za period 2019.2023.god, i saglasno Odluci Upravnog odbora broj:0203-2023/10-1 od 10.05.2019.godine o objavljivanju javnog poziva za javno nadmetanje za zakup izgrađenih djelova morskog dobra, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

PONOVLJENI POZIV

ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA 

BROJ: 0209-3505/1 od 29.08.2019.god.


Datum objave:2019-08-29
Datum otvaranja:2019-09-09

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 3467 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra na koju je Vlada CG dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni

J A V N I P O Z I V

ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA U BUDVI PREMA
IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.
BROJ:0207-3467/1 OD 15.08.2019.GOD.


Datum objave:2019-08-15
Datum otvaranja:2019-08-26

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 3444 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra na koju je Vlada CG dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA PREMA
IZMJENI I DOPUNI PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.
BROJ:0207-3444/1 OD 12.08.2019.GOD.


Datum objave:2019-08-12
Datum otvaranja:2019-08-30

Javni poziv

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates