Još od 1996. godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom realizuje godišnje programe praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima tokom ljetnje sezone shodno odredbama Zakona o vodama. Od 2010. naš Program se realizuje u skladu sa Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji voda (Sl. list RCG 02/07), kao i u skladu sa ostalim nacionalnim i međunarodnim propisima iz oblasti zaštite životne sredine, voda i mora. Program je usklađen sa osnovnim zahtjevima EU Direktive o kvalitetu voda za kupanje i rekreaciju (Directive 2006/7/EEC) i Međunarodnog programa Plava Zastavica (Blue Flag Programme).

Dosadašnji Programi praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode obuhvaćali su 85 lokacija na javnim kupalištima na kojima je uzorkovanje morske vode vršeno u petanestodnevnim intervalima u periodu ljetnje kupališne sezone od maja do oktobra.


PARAMETRI
Radi praćenja sanitarne ispravnosti morske vode na javnim kupalištima i njenog ukupnog kvaliteta, a u skladu sa nacionalnim i medjunarodnim propisima, prate se sledeći parametri:

Osnovni mikrobiološki parametri:
1. Escherichia coli (u 100 ml)
2. Intestinalne enterokoke (u 100 ml)


Prateći fizičko-hemijski parametri:
temperatura vazduha
temperatura vode (prilikom uzimanja uzorka)
salinitet
pH
boja
zasićenost kiseonikom (%O2)
amonijak (mg/l)
plivajuće otpadne materije (opisno)
boja i providnost (opisno)


UZORKOVANJE
Uzorak morske vode koji se analizira mora biti propisno uzet sa središnjeg dijela kupališnog prostora, na dubini od 1 m, 30 cm ispod površine vode. Uzorak vode se uzima sterilnom bocom (250ml) koja se zatvara i do laboratorije prenosi u frižiderima na temperaturi od oko 4°C. Uzorak mora biti analiziran u okviru 24h od vremena uzimanja istog. Zbog vršenja analize u istim uslovima, i što veće pouzdanosti dobijenih podataka uzorak iz kojeg se vrše analize traženih mikrobioloških i fizičko-hemijskih parametara mora biti jedinstven i nedjeljiv.
Prilikom uzimanja uzorka, obezbjeđuju se i podaci o vremenu i meteo uslovima prilikom uzimanja uzoraka (vjetar, oblačnost, padavine, talasi), kao i vrši evidencija izvora zagadjenja i drugih elemenata koji mogu imati uticaj na kvalitet morske vode.


METODOLOGIJA
Ispitivanje sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se primjenom standardnih referentnih metoda koje su propisane Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji voda (Sl.list RCG 02/07) – Prilog I i Prilog IV.
Metodologija koja se koristi prilikom vršenja mikrobioloških parametara mora biti po ISO standardima 9308-1 i 7899-2 za Escherichia coli i Intestinalne enterokoke (ili po standardima ISO 8199 i 6887-1 za iste parametre). Shodno ovim standardima uzgajanje kolonija Escherichia Coli se vrši na podlozi koju čine "Tryptone bile agar" (TBA) i "agar sa Soybean leaflet" (TSA), a za potvrdu, osim crveno obojanih kolonija, koristi se "Indole reagens" (reagens James). Podloga na kojoj se uzgajaju Intestinalne enterokoke je "m-Enterococcus Agar" (DIFCO), dok se njihova potvrda radi prebacivanjem kolonija na podlogu od "Agar bile esculina azide" (BEAA) čije crnjenje dokazuje prisustvo Intestinalnih enterokoka.


KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA MORSKE VODE NA JAVNIM KUPALIŠTIMA
Shodno članu 13, Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju razvrstavaju se u dvije klase, i to:

klasa K1-odlične
klasa K2- zadovoljavajuće


Za priobalne morske vode granične vrijednosti parametara su:

Parametar Jedinica mjere K1 K2
Intestinalne enterokoke /100 ml 100 200
Escherichia coli /100 ml 250 500

 

Vrijednosti parametara za klasu K1 zasniva se na procjeni 95-tog percentila, a klase K2 na procjeni 90-tog percentila.
Na osnovu člana 14. Uredbe, smatra se da voda za kupanje zadovoljava mjerodavne parametre ako se pokaže da u uzorcima tih voda uzetih na istom mjestu uzorkovanja i propisanim intervalima zadovoljava parametarske vrijednosti za kvalitet date vode, i to:
-95% uzoraka odgovara vrijednostima specificiranim u članu 13 Uredbe, i uzastopno zahvaćeni uzorci u statistički cjelishodnim intervalima ne odstupaju od relevantnih parametarskih vrijednosti

 

Od 2015. godine rezultati sanitarnog kvaliteta morske vode nalaze se u aplikaciji kojoj možete pristupiti putem linka. 

 

Rezultati mjerenja sanitarnog kvaliteta za predhodne godine:

Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2014
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2013
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2012
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2011
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2010
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2009
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2008
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2007
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2006
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2005

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates