Poziv

Poziv broj 0204 - 2922/3
na otvoreni postupak javne nabavke za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na održavanju javne rasvjete u zoni morskog dobra za 2011. godinu
  Odluka o dodjeli ugovora
  O D L U K A O DODJELI UGOVORA
za Partiju I
po javnom pozivu broj 0204 – 2922/3 od 30.12.2010. god.
  Odluka o dodjeli ugovora
  O D L U K A O DODJELI UGOVORA
za Partiju II
po javnom pozivu broj 0204 – 2922/3 od 30.12.2010. god.
  Odluka o dodjeli ugovora
  O D L U K A O DODJELI UGOVORA
za Partiju III
po javnom pozivu broj 0204 – 2922/3 od 30.12.2010. god.
  Odluka o dodjeli ugovora
  O D L U K A O DODJELI UGOVORA
za Partiju IV
po javnom pozivu broj 0204 – 2922/3 od 30.12.2010. god.

  Odluka o dodjeli ugovora
  O D L U K A O DODJELI UGOVORA
za Partiju V
po javnom pozivu broj 0204 – 2922/3 od 30.12.2010. god.

Poziv

Poziv broj 0204 - 2823/3
na otvoreni postupak javne nabavke za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu nautičkih planova za izgrađena pristaništa i situacionih planova zona za formiranje sezonskih privezišta
 DOWNLOAD    

  
- Odluka
  Odluka
  O D L U K A O DODJELI UGOVORA
po javnom pozivu broj 0204-2823/3 od 30.12.2010. god.

Poziv

Poziv broj 0204 - 2842/3
na otvoreni postupak javne nabavke za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji mandraća u opštini Kotor po partijama

 DOWNLOAD

Poziv

Poziv broj 0204 - 2839/3
na otvoreni postupak javne nabavke za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu glavnog projekta rekonstrukcije gradskog parka u Budvi na kat.parceli 2865/1 K.O. Budva i šetališne staze na dijelu kat.parcele 3054/2 K.O. Budva

 DOWNLOAD

Poziv

Poziv broj 0204 - 2361/3
na otvoreni postupak javne nabavke za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju tri privremena objekta za ugostiteljsku - trgovinsku djelatnost na lokaciji u zaleđu plaže Žukotrlica u opštini Bar
 DOWNLOAD    

 
  Odluka o dodjeli ugovora
  Odluka o dodjeli ugovora po javnom pozivu broj 0204-2361/3 od 16.12.2010. god.
 
  Odluka o poništenju
  ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA
po javnom pozivu broj 0204-2361/3 od 16.12.2010. god.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates