Javni poziv

0204 - 862 / 2

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA PARTERNOM UREĐENJU „VELIKE SKELE“ – PRISTANIŠTA U OPŠTINI ULCINJ, NA KATASTERSKIM PARCELELAMA BROJ 3604, 3603 I 3605 K.O. ULCINJ – I FAZA RADOVA

Datum objave: 2021-04-05
Datum otvaranja: 2021-05-05

Tenderska dokumentacija
Pregled postupka

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

0204 - 758 / 3

Uređenje i održavanje specijalnog rezervata Tivatska solila po partijama: Partija 1: Uređenje infrastrukture u Rezervatu prirode Tivatska solila - postavljanje nadstrešnice, Partija 2: Održavanje infrastrukture u Rezervatu prirode Tivatska solila.

Datum objave: 2021-04-02
Datum otvaranja: 2021-04-12

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija

0204 - 786 / 2

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

IZGRADNJA I UREĐENJE ŠETALIŠTA NA JAZU, OD POSTOJEĆEG DEFINISANOG ŠETALIŠTA, OBALNIM ZIDOM ISPOD KATASTARSKE PARCELE BROJ 70 K.O. PRIJEVOR I DO ZAPADNOG KRAJA PLAŽE JAZ NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 96 K.O. PRIJEVOR I (SEKTOR 42 PO PPOP) U DUŽINI OD CCA 226 M, OPŠTINA BUDVA

Datum objave: 2021-03-22
Datum otvaranja: 2021-04-21

Tenderska dokumentacija
Tenderska dokumentacija
Link za dokumentaciju
Link za dokumentaciju

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

0204 - 742 / 2

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Datum objave: 2021-03-19
Datum otvaranja: 2021-03-29

Zahtjev

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

0204 - 3058 / 3

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Istraživanje i mapiranje bioloških i ekoloških parametara obale i mora na lokacijama namjenjenim za korišćenje morskog dobra

Datum objave: 2020-12-18
Datum otvaranja: 2020-12-24

Raspis FINAL
Obavještenje o ishodu
Ugovor

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

0204 - 3118 / 2

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Tekuće održavanje poslovne zgrade (popravke i održavanje) po partijama:
Partija 1: Tekuće održavanje poslovne zgrade-razni radovi
Partija 2: Tekuće održavanje poslovne zgrade-servisiranje klima uređaja

Datum objave: 2020-12-18
Datum otvaranja: 2020-12-24

Raspis FINAL
Obavještenje o ishodu
Ugovor- Partija 1
Ugovor- Partija 2

Tenderska dokumentacija

0204 - 2844 / 3

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Štampanje kancelarijskog materijala

Datum objave: 2020-12-18
Datum otvaranja: 2020-12-25

Raspis FINAL
Obavještenje o ishodu
Ugovor

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

0204 - 1470 / 4

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Datum objave: 2020-12-31
Datum otvaranja: 2021-01-12

Raspis FINAL
Odluka o izboru
Ugovor

Tenderska dokumentacija

0204 - 2995 / 3

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

EKSTERNI NADZOR NAD IZGRADNJOM INVESTICIONIH KUPALIŠTA PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1: EKSTERNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PLAŽE U BAOŠIĆIMA NA KAT.PARCELAMA BROJ 768/1 I 767 K.O. BAOŠIĆI, OPŠTINA HERCEG NOVI i EKSTERNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA PROŠIRENJU I UREĐENJU PLAŽE BELANE-TIVAT KAT.PARCELI BROJ 4889 K.O.TIVAT, OPŠTINA TIVAT,

PARTIJA 2: EKSTERNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA PROŠIRENJU I UREĐENJU PLAŽE MALI PIJESAK, DOBRE VODE - BAR NA KAT.PARCELI BROJ 3192 K.O. DOBRE VODE, OPŠTINA BAR,

PARTIJA 3: EKSTERNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NAD IZGRADNJI NOVE PLAŽE NA LOKACIJI DOBRE VODE NA KAT.PARCELI BROJ 3192 K.O. DOBRE VODE, OPŠTINA BAR

Datum objave: 2020-12-30
Datum otvaranja: 2021-02-01

Raspis FINAL
Odluka o poništenju
Izmjena I

Tenderska dokumentacija

0204 - 2933 / 3

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

 

DOPUNA IDEJNOG REŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU PJEŠAČKE STAZE OD HOTELA „ALBATROS“ DO RTA ĐERANE NA DIJELOVIMA KATASTARSKIH PARCELA BROJ 3544, 7465, 7466, 7468, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7485 I 7487 KO ULCINJ U ZAHVATU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE ZA MORSKO DOBRO, SEKTOR 64 ( PINJEŠ – BOROVA ŠUMA), OPŠTINA ULCINJ

Datum objave: 2020-12-30
Datum otvaranja: 2021-02-02

Raspis FINAL
Odluka

Tenderska dokumentacija

0204 - 2980 / 3

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

PROGRAM
PRAĆENJA SANITARNOG KVALITETA MORSKE VODE ZA KUPANJE NA CRNOGORSKOM PRIMORJU
U SEZONI 2021. GODINE

Datum objave: 2020-12-29
Datum otvaranja: 2021-01-28

Raspis FINAL
Odluka o izboru

Tenderska dokumentacija

0204 - 3069 / 3

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

VANREDNE I HITNE SANACIJE OBALE U SVIM PRIMORSKIM OPŠTINAMA,
PO PARTIJAMA:
Partija 1: konkretno definisani poslovi u svim primorskim opštinama,
Partija 2: planirani radovi u svim primorskim opštinama

Datum objave: 2020-12-29
Datum otvaranja: 2021-01-28

Raspis FINAL
Izmjena 2
Odluka o poništenju za partiju 1
Odluka za partiju 2
Pojašnjenje

Tenderska dokumentacija

0204 - 2235 / 3

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

UREĐENJE I ODRŽAVANJE SPECIJALNOG REZERVATA TIVATSKA SOLILA PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1: UREĐENJE INFRASTRUKTURE U REZERVATU PRIRODE TIVATSKA SOLILA -POSTAVLJANJE NADSTREŠNICE

PARTIJA 2: ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE U REZERVATU PRIRODE TIVATSKA SOLILA

Datum objave: 2020-12-28
Datum otvaranja: 2021-01-27

Raspis FINAL
Odluka o poništenju

Tenderska dokumentacija

0204 - 2919 / 3

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
OPREMANJE KANCELARIJSKOG PROSTORA PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1: OPREMANJE KANCELARIJSKOG PROSTORA – ARHIVA
PARTIJA 2: OPREMANJE KANCELARIJSKOG PROSTORA JAVNOG PREDUZEĆA

Datum objave: 2020-12-24
Datum otvaranja: 2021-01-25

Raspis FINAL
Izmjena I
Pojašnjenje 1

Tenderska dokumentacija

0204 - 1932 / 3

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA REVITALIZACIJE PLAŽE PRŽNO I REKONSTRUKCIJE OBALE U PRŽNU NA KATASTARSKOJ PARCELI 1876 K.O. SVETI STEFAN (SEKTOR 46 PO PPOP) I AKVATORIJUMU ISPRED KATASTARSKE PARCELE SA IZRADOM ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Datum objave: 2020-12-24
Datum otvaranja: 2021-01-22

Raspis FINAL

Tenderska dokumentacija

0204 - 3088 / 2

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA, GLAVNOG PROJEKTA I ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PO PARTIJAMA:

Partija 1: izgradnja kamenog nabačaja/napera na plaži Buljarica radi zaštite ušća potoka u more, opština Budva

Partija 2: izgradnja kamenog nabačaja/napera na plaži Jaz radi zaštite ušća rijeke Drenovštice u more, opština Budva

Datum objave: 2020-12-23
Datum otvaranja: 2021-01-29

Raspis FINAL

Tenderska dokumentacija

0204 - 3027 / 3

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

 

UREĐENJE LOKACIJE NA ZAVALI (POTPORNIH ZIDOVA ISPOD SAOBRAĆAJNICE), OPŠTINA BUDVA

Datum objave: 2020-12-17
Datum otvaranja: 2021-01-18

Raspis FINAL
Odluka o poništenju postupka

Tenderska dokumentacija

0204 - 3038 / 3

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

IZVOĐENJE RADOVA NA PARTERNOM UREĐENJU RIVE U PRŽNOM – I FAZA RADOVA, OD PROFILA 18 DO PROFILA 38, U UKUPNOJ DUŽINI CCA 150M

Datum objave: 2020-12-16
Datum otvaranja: 2021-01-15

Raspis FINAL
Pojašnjenje broj 1
Pojašnjenje broj 2
Odluka o poništenju

Tenderska dokumentacija

0204 - 2925 / 4

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

IZVOĐENJE RADOVA PO „PROJEKTU HITNIH INTERVENTNIH RADOVA U CILJU ZAUSTAVLJANJA EROZIJE PLAŽE NA ZAPADNOM DIJELU ADE BOJANE, OPŠTINA ULCINJ“

Datum objave: 2020-12-03
Datum otvaranja: 2020-12-18

Raspis FINAL
Ugovor
Aneks I

Tenderska dokumentacija

0204 - 2930 / 3

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU GRADSKOG PARKA U BUDVI - ZAVRŠNO OBLIKOVANJE PARKOVSKOG PROSTORA, III FAZA RADOVA

Datum objave: 2020-11-27
Datum otvaranja: 2020-12-27

Raspis FINAL

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates