Kontrola zone Morskog dobra 2017

Zahtjev za kontrolu radova na izgradnji objekata u opštini Bar

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Bar, konstatovano je izvođenje građevinskih radova na izgradnji objekata na sledećim lokacijama:

- lokacija Kunje, nastavak građevinskih radova u kompleksu objekata na ponti Đulaomerovića- izgradnja novog objekta spratnosti P+3.

 

21211 fshghn

 

 

- lokacija Čanj, na prostoru zaleđa plaže, kat. parcela br. 1267 K.O. Mišići, vrši se izgradnja objekta radovima na zidanju prve etaže sa ostavljenim ankerima za dalju gradnju. 

 

bnyhzjk

 

 

Zahtjev za kontrolu radova na izgradnji objekata u opštini Bar

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Bar, konstatovano je izvođenje građevinskih radova na izgradnji objekata:

- lokacija Dobra voda - Veliki pjesak, na prostoru zapadno od restorana "XXL" vrši se izgradnja objekta izgradnjom suterena objekta i izlivanjem betonskih zidova. Radovi se izvode na kat. parceli br. 3169 K.O. Dobra Voda.

 

mm 12 r4

 

- lokacija Dobra voda - Veliki pjesak, na prostoru zapadno od restorana "XXL" izvode se radovi na širokom iskopu i pripremi terena za gradnju objekta. Radovi se izvode na kat. parceli br. 3109/2 K.O. Dobra Voda.

 

dasg mhdsaa

 

 

- lokacija Zeleni pojas- Ratac, na prostoru uz magistralni put Budva - Bar izvode se radovi na širokom iskopu i pripremi terena za gradnju objekta. Radovi se izvode na kat. parceli br. 3466/16 K.O. Novi Bar.

 

afahr e jzkjtse

Zahtjev za kontrolu radova na izgradnji objekata u opštini Bar

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Bar, konstatovano je da se na lokaciji Zeleni pojas – Ratac, na kat. parceli br. 3464/3KO. Novi Bar, izvode radovi na pripremi terena za gradnju objekta, sa izvršenim probijanjem pristupnog puta, sječom borove šume i iskopom zemljanog materijala.

Navedeni radovi se izvode na lokalitetu – trasi kojom je postavljen cjevovod Regionalnog vodovoda pa usled radova može doći i do oštećenja i havarije navedenih instalacija.

 

br1 br2

 

 

Urgencija za kontrolu radova na izgradnji objekata u opštini Tivat

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra u opštini Tivat, dana 15.11.2017. godine konstatovan je nastavak izvođenja radova na lokaciji Kaluđerovina (ispred katastarske parcele 66/2 i 68/1 KO Milovići, na lokaciji turističkog kompleksa “La Perla”). Završeni su radovi na izgradnji – betoniranju ponte dimenzija cca 10m x 2,5m, dok su u toku radovi na izgradnji potpornog zida u more sa ciljem formiranja plićih dijelova akvatorijuma namjenjenih za kupanje.

 

per1 per2 per 3

 

Zahtjevom za inspekcijski nadzor, dana 09.11.2017. godine, obratili smo se Upravi za inspekcijske poslove inicirajući inspekcijski nadzor a nakon konstatacije radova na lokaciji Kaluđerovina, jer je investitor započeo bespravnu gradnju dvije ponte u dijelu akvatorija ispred kat. parcela 66/2 i 68/1 KO Milovići, sa radovima na postavljanju skele i izlivanju betonskih šipova.

 

per4  per5

Zahtjev za kontrolu radova na dogradnji objekta u opštini Tivat

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra u opštini Tivat, na lokaciji Krašići, konstatovano je da se na katastarskim parcelama broj 173/3 i 187/2 KO Krašići, a u zahvatu Državne studije lokacije “Sektor 29”, vrši dogradnja objekta ugostiteljsko – uslužne djelatnosti. 

 

znd

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates