Kontrola zone Morskog dobra 2019

Zahtjev za kontrolu u opštini Budva

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra na području Budve, konstatovali smo sledeće nepravilnosti :

-na kupalištu označenom u Atlasu kao 1A korisnika nije angažovan potreban broj spasilaca;

-na kupalištu označenom u Atlasu kao 1B, postavljeni tuševi ne funkcionišu;

-na lokaciji Slovenska obala, ispred restorana ‘’Kralj’’, na pristaništu, postavljene su reklamne table kojim se reklamiraju usluge prevoza putnika plovilima, rentiranje skutera i obuka za ronjenje;

-na kupalištu označenom u Atlasu kao 7C korisnik nije oslobodio polovinu prostora kupališta od plažnog mobilijara, niti oslobodio prostor uz more od 3 metra. Takođe, na kupalištu je postavljen nelegalni punkt za rentiranje pedalina, skutera i sl., dok je u akvatorijumu kupališta je postavljen ponton. Van prostora akvatorija postavljen je ponton sa privezanim plovilima;

-na kupalištu označenom u Atlasu kao 12D korisnik nije oslobodio polovinu prostora kupališta od plažnog mobilijara;

-na kupalištu označenom u Atlasu kao 14D nije organizovana spasilačka služba;

-na kupalištu označenom u Atlasu kao 19B polovina prostora kupališta nije oslobođena od plažnog mobilijara;

-na kupalištu označenom u Atlasu kao 19C korisnik nije oslobodio polovinu prostora kupališta od plažnog mobilijara, a dozvoljeni broj suncobrana – ležaljki je prekoračen; 

-na kupalištu označenom u Atlasu kao 22B korisnik nije oslobodio polovinu prostora kupališta od plažnog mobilijara, niti izvršio obilježavanje granice kupališta prema otvorenom moru (ne postavivši bove); 

-na kupalištu označenom u Atlasu kao 27D1 korisnik nije postavio tuševe, opremu za prvu pomoć, nije izvršio obilježavanje granice kupališta prema otvorenom moru (ne postavivši bove). Takođe, na navedenom kupalištu nije postavljena kula, niti organizovana spasilačka služba. Korisnik ne posjeduje odobrenje za rad.

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor.

Zahtjev za kontrolu u opštini Bar

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra na području opštine Bar, konstatovane su sledeće nepravilnosti:

 

-na kupalištu označenom u Atlasu kao 7C, lokalitet Šušanj,  nije angažovan potreban broj spasilaca, niti je kupalište označeno – obilježeno sa mora;

-na kupalištu označenom u Atlasu kao 7F, lokalitet Šušanj, nije angažovan potreban broj spasilaca;

-na lokaciji šetalište Kralja Nikole, Komunalna policija Bar je konstatovala nepravilnosti neposredno na ulazu u kapiju Dvorca Kralja Nikole (dva aparata sa igračkama, štand za prodaju palačinki i pizze na parče), kao i na šetalištu Žukotrlica (dva aparata sa igračkama, električni bokser); 

- na lokalitetu Črvanj – Kadice ,pored magistralnog puta Bar – Sutomore, potez Crvena plaža, izvode se građevinski radove na izgradnji stepenica i betoniranju prostora; 

-na više lokacija u Čanju, u zoni morskog dobra, vrši se organizovanje i naplata parkinga bez odobrenja i dozvole, iako u planskoj dokumentaciji - Izmjenama i dopunama plana objekata privremenog karaktera u opštini Bar za period 2019-2023. godine na navedenim lokacijama nisu predviđene lokacije parking prostora i to:

-na kat.parceli 3547 KO Mišići, u dijelu između terena za rekreaciju u sklopu “Biserne Obale” i plaže (u vlasništvu države Crne Gore);

 
-na dijelu kat. parcele 1281/1 KO Mišići, dijelu privatne kat. parcele na prostoru ispred  novoizgrađenog hotela , na površini od cca 500m²; 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor.

Zahtjev za kontrolu u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, konstatovane su sledeće nepravilnosti:

- na desnoj obali rijeke Bojane, preko puta lokacije D128, postavljen je objekat daščanih konstrukcija na drvenim šipovima površine cca. 20m2, u kojem se obavlja trgovinska djelatnost iako Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Ulcinj na ovoj lokaciji nije predviđeno postavljanje objekta niti obavljanje trgovinske djelatnosti.

 

ulll1

 

- na desnoj obali rijeke Bojane, na lokaciji označenoj kao D217, obavlja se trgovinska djelatnost iako Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Ulcinj na ovoj lokaciji nije predviđeno obavljanje takve djelatnosti, već samo postavljanje vikend kućice;

 

ulll2

 

- na desnoj obali rijeke Bojane, pored lokacije označene kao u Planu kao 9.2, postavljen je montažni objekat metalnih konstrukcija, natkriven plavom tendom i sa tri strane obložen plastičnom ceradom u kome se obavlja trgovinska djelatnost, iako Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra nije predviđeno postavljanje objekta niti obavljanje djelatnosti.

 

ulll3

 

 

-na Maloj Plaži, preko puta restorana „Hollegro”, na krajnjem uglu šetališta sa desne strane magistralnog puta na Maloj Plaži, ispred objekta „Caffeteria Venezia”, organizovana je terasa na postojećoj asfaltnoj podlozi u površini od cca 25 m2 na kojoj se vrši ugostiteljska djelatnost, iako Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Ulcinj za period 2019 -2023. godine na ovoj lokaciji nije predviđeno postavljanje terase;

 

ullll4

 

-na Maloj Plaži, sa lijeve strane magistralnog puta koji vodi od Male plaže prema bivšem Hotelu „Galeb“, uz objekat restorana „Hollegro“, obavlja se trgovinska djelatnost –prodaja plažnih rekvizita, iako Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Ulcinj na ovoj lokaciji nije predviđeno postavljanje terase niti obavljanje djelatnosti.

 

ullllll5

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor.

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Budva

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području Opštine Budva, konstatovane su sledeće nepravilnosti:

Lokacija Mogren:

- na prilazu kupalištu označenom kao 3B u Atlasu crnogorskih plaža, uz pješačku stazu postavljen je punkt za rentiranje skutera i ostalih sadržaja na motorni pogon, dok je na kamenitom dijelu obale postavljena metalna pod konstrukcija uz koju je u moru postavljen plivajući ponton, iako Programom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva 2019-2023. godine na navedenom prostoru nije predviđeno postavljanje predmetnog sadržaja.

 

bdddddddd1 bdddddddd2

 

Šetalište Slovenska obala:


- na dijelu šetališta ispred terase ugostiteljskog objekta "The Old fisherman's pub"izvršeno je postavljanje aparata za granita sladoled, iako Programom objekata privremenog karaktera u opštini Budva za period 2019-2023. godine na navedenom prostoru nije predviđeno postavljanje predmetnog sadržaja.

fishermans1

 

- na prostoru ispred JRB-a izvršeno je postavljanje reklamnih panoa sa ponudom turističkih usluga, kao i raznih panoa sa robom za trgovinsku namjenu bez odobrenja. Na ovja način navedeni objekti zauzimaju pješačku stazu, klupe i zelene površine, iako Programom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2019-2023. godine, na predmetnoj lokaciji nije planirano postavljanje navedenih sadržaja.

 

slov1 bdddd3 bdddd4

 

- na pristaništu ispred ugostiteljskog objekta "Jadran" formirana je ugostiteljska terasa površine cca 80m2, iako je Programom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2019-2023. godine, na predmetnoj lokaciji br. 4.36 predviđena platforma za pristajanje i privez plovila.

 

jadran1

 

- na dijelu šetališta kod ugostiteljskih objekata "Lido" i "Trokadero" postavljena su dva automata za zabavu, iako Programom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva na predmetnim lokacijijama nije predviđeno postavljanje navedenog sadržaja.

 

lido1 lido112

 

 

- na prostoru ispred restorana "Porto gusto", prema donjem šetalištu, postavljena je ugostiteljska terasa površine cca 80m2, iako je Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2019- 2023. godine na predmetnoj lokaciji označenoj brojem 5.3 predviđen samo postojeći objekat P=40m2 sa terasom P=250m2, dok navedena terasa nije predviđena- postavljena je bez dozvole i suprotno UTU.

bd444 bdd555

 

- na prostoru uz ugostiteljski objekat "Kairos" prema donjem šetalištu postavljene su 4 vitrine za sokove i vitrine za sladoled, te više panoa sa raznom robom (dušeci, lopte, peškiri i slično), dok je na prostoru uz donje šetalište postavljen konzervator za sladoled, dva aparata za sladoled na točenje i aparat za granita sladoled, iako Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2019-2023. godine na ovoj lokaciji nije predviđeno postavljanje navedenog sadržaja.

kaiross1

 

Lokacija Kamenovo:

- duž zaleđa plaže, uz pješačku stazu, postavljeno je više objekata i to: tri konzervatora za sladoled i dvije vitrine za sokove, tezga za prodaju voća, tri automata za zabavu, i trgovinski objekat-kiosk, iako Programom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2019-2023. godine na navedenom prostoru nije predviđeno postavljanje predmetnog sadržaja, već je isti postavljen bez odobrenja i dozvole.

kamenocvoo1

 

Lokacija Crvena glavica:

- na kupalištu označenom kao 22B u Atlasu crnogorskih plaža, korisnik je postavio plažni mobilijar cijelom dužinom kupališta od 120 metara, ne oslobodivši polovinu od mobilijara.

crvenaglavica1

 

Potrebno je izvršiti kontrolu iz domena nadležnih inspekcijskih službi, Ministartva održivog razvoja i turizma, i Uprave za inspekcijske poslove.

 

Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Budva

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra na području Opštine Budva, u zoni morskog dobra konstatovali smo postavljanje i organozovanje ugostiteljskih terasa bez odobrenja i suprotno UT uslovima, i to kako slijedi:

 

Brijeg od Budve

-Terasa ugostiteljskog objekta "Astorija". Dio terase postavljen je na podaščanoj metalnoj pod-konstrukciji površine cca. 240m2, a drugi dio na betonskoj podlozi u gornjem dijelu kupališta površine cca. 170m2. Pored navedenog, postavljena je nadstrešnica i terasa na guvno van zahvata kupališta. Atlasom crnogorskih plaža i kupališta na lokaciji označenoj kao 4B predviđen je plažni bar dimenzija 12m2 i terasa dimenzija 12m2.

dwwertwe4 rettezrrrzz

 

 

-Terasa ugostiteljskog objekta konoba "Stari grad". Dio terase postavljen je na betonskom platou, a dijelom na pijesku, ukupne pov. cca. 350m2. Atlasom crnogorskih plaža i kupališta na ovoj lokaciji predviđen je plažni bar dimenzija 18m2 i terasa dimenzija 55m2.

fwfwee

 

Slovenska obala

- Na kupalištu označenom kao 7C u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta postavljena je terasa u dva reda stolova, na daščanoj podlozi u dužini od cca. 40m.

wwq

 

-Na kupalištu označenom kao 8A u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta postavljena je terasa u tri reda stolova, na daščanoj podlozi u dužini od cca. 25m.

vddfgg

 

-Na kupalištu označenom kao 8B u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, postavljena je terasa na daščanoj podlozi u dva reda stolova u dužini od cca. 20m.

eewwwrrtf

 

-Na kupalištu označenom kao 8B u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, postavljena je terasa na daščanoj podlozi u jednom redu stolova u dužini od cca. 20m.

ddeqwer

 

-Na kupalištu označenom kao 8C u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, postavljena je terasa na daščanoj podlozi u jednom redu stolova u dužini od cca. 30m.

eeqqwrc

 

Bečići

-Na kupalištu označenom kao 13F u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, postavljena je terasa na daščanoj podlozi u tri reda stolova u dužini od cca. 10m.

sdfstgegzr

 

Rafailovići

-Na kupalištu označenom kao 15E1 u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, postavljena je terasa na daščanoj podlozi u jednom redu stolova u dužini od cca. 10m.

EE15E1

 

- Na prostoru plaže ispred restorana "Tri ribara" postavljena je terasa na daščanoj podlozi u jednom redu stolova u dužini od cca. 15m.

E2E2E

 

Programom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2019-2023. godine predviđena je mogućnost odobrenja za rad ugostiteljskih terasa na kupalištima u jednom redu stolova na postojećoj pješčanoj podlozi koje su u funciji ugostiteljskih objekata u zaleđu i koje rade cijelu godinu. Terase se postavljaju nakon završetka rada kupališta u noćnim satima dok se u zimskom periodu mogu postavljati tokom čitavog dana.

 

Potrebno je izvršiti kontrolu iz domena nadležnih inspekcija Ministarstva održivog razvoja i turizma.

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates