Kontrola zone Morskog dobra 2019

Zahtjev za kontrolu u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, konstatovane su sledeće nepravilnosti:

- na lokaciji br.10 (Velika Plaža), na kupalištu 10R1, izvode se građevinski radovi na postavljanju betonskih temelja površine cca. 25m2, i betonskih stubova (po izjavi korisnika radi se o izgradnji sanitarnog čvora -toaleta), na prostoru sjeverozapadno od postojećeg ugostiteljskog objekta koji se nalazi na predmetnom kupalištu na kat. parceli 18/1 K.O. Donji Štoj.

Shodno Pravilniku o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru („službeni list Crne Gore“,br.023/19 od 19.04.2019), u članu 3. se navodi da kupalište treba da bude uređeno i opremljeno uređajima i opremom i to: jednim sanitarnim čvorom na svakih 1000m2 površine kupališta(koji može biti izgrađen od čvrstog materijala...).

 

ggz

 

- na lijevoj obali rijeke Bojane, u zaleđu objekta L194, na makadamskom putu koji vodi prema samoj račvi, postavljena je sajla dužine cca.10 metara pričvršćena katancem, koja ometa kretanje motornim vozilima, i predstavlja opasnost po učesnike u saobraćaju.

 

2221fg

 

- stari objekat na lokaciji L56 je uklonjen, a na ovoj lokaciji postavljen je novi daščani objekat većih gabarita. Naime, dimenzije novopostavljenog objekta su cca. Po=25 sa potkrovljem od cca. Pk=25 m2 sa terasom od cca. 15 m2, dok je Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Ulcinj za period 2019-2023. godine na pomenutoj lokaciji predviđen je objekat P=30,97m2 sa terasom Pt=33,76m2.

 

mbdfd

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor.

 

 

Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, na lokaciji Donji Štoj, konstatovano je da je na parceli 1141/1 K.O. Donji Štoj na betonskim temeljima izgrađen objekat sa terasom od čvrste građe. Površina izgrađenog objekta iznosi cca. 50 m2 sa terasom od cca. 100 m2., iako Izmjenama i dopunama Programa Privremenih objekata br. 101-10/350 od 30.04.2019. godine u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2019 – 2023. godine nije predviđeno postavljanje objekta navedene površine niti postavljanje objekta od čvrste građe.

 

112rrt nvddfdas

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor u cilju uklanjanja - rušenja objekta izgrađenog u suprotnosti sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, te planskom dokumentacijom.

Zahtjev za kontrolu prostora na lijevoj obali rijeke Bojane u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, konstatovano je da je na lijevoj obali rijeke Bojane, u zaleđu objekta L82, NN lice postavilo objekat drvenih konstrukcija na betonskim temeljima, ukupne površine cca 50 m2 (Po= cca 25m2 i Pk=25m2), iako Izmjenama i dopunama Programa Privremenih objekata br. 101-10/350 od 30.04.2019. godine u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2019 – 2023. godine nije predviđeno postavljanje objekta na pomenutoj lokaciji.

 

ve1ee132

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor u cilju uklanjanja - rušenja objekta izgrađenog u suprotnosti sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, te planskom dokumentacijom.

Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Kotor

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Kotor, na lokaciji Platamuni, konstatovano je izvođenje građevinskih radova prije skretanja za kupalište Platamuni, na dijelu kat.parcele 1170 KO Krimovice. U dijelu stijena se vrši salovanje i armiranje prostora obale u dužini cca 10m. a na lokaciji su odložene cementne vreće, pijesak i pokretni kompresor.

 

ggreee ggre 

 

Kako se radovi izvode bez odobrenja potrebno je izvršiti inspekcijski nadzor preduzimanjem mjera i radnji iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma.

 

 

Zahtjev za kontrolu u opštini Tivat

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra, lokacija pristaništa i privezišta na području opštine Tivat, dana 19.06.2019. u 20:15 h konstatovano je da su na pristaništu “Pine” bespravno vezani brodovi za obavljanje privredne djelatnosti: “Knez Lipovac” (vlasništvo firme “Alkima”d.o.o.) i “Katica” (vlasništvo firme “Paris-Kotor”d.o.o.). Pomenute brodove posade su vezale za pristanište u večernjim satima.

Navedena lokacija je čvrsto izgrađeno pristanište (katastarska parcela 4888 K.O. Tivat sa dužinom operativne obale za pristajanje L=120m, P kopna= 240m2 - Lokacija označena kao 7 u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023. godine/ NAMJENA: pristajanje plovnih objekata).

21212131451 6443433

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates