Kontrola zone Morskog dobra 2019

Dostava Zahtjeva za kontrolu prostora u opštini Bar

Izvršenom analizom prostora zone morskog dobra u opštini Bar, konstatovano je stanje postavljenih ugostiteljskih objekata, trgovina i terasa koji egzistiraju na terenu a nijesu obuhvaćeni – planirani novim Programom objekata priv. karaktera u zoni morskog dobra u opštini Bar za period 2019-2023. godine, kako slijedi:


-Kiosk na lokaciji 2.6 (u Planu 2016 -2018. godine ), postavljen u Čanju na kat.parceli u privatnom vlasništvu br 1245 KO Mišići, tipski metalni kiosk crvene boje. 

 

w1w

 

-Prodajni punkt, lok.broj 2.7 (u Planu 2016 -2018. godine), postavljen u Čanju na kat.parceli 1281 KO Mišići, objekat konzerviran limenim profilima. 

e2

 

-Terasa montažnog objekta na lokaciji u Čanju (u Planu 2016- 2018. godine označena kao 2.11), dok je u Programu za 2019 -2023. godinu oznaka objekta 1.8 - objekat bez predviđene terase, k.p. 1281 KO Mišići, površine 26m²,na terenu je objekat konzerviran površine cca 80m².

21313331

-Kiosk na lokaciji 2.12 u Čanju (u Planu 2016 -2018. godine), kvadratni metalni kiosk sa izložbenim prostorom ograđenim metalnim rešetkama , na kat parceli 1281 KO Mišići. 

fssff

 

-Montažni objekat (lokacija 2.14 u Čanju u Planu 2016-2018. godine), metalni objekat sa konstrucijom tende, na kat parceli 1281 KO Mišići. 

oiu

 

-Kiosk u Čanju (označen kao 2.15 u Planu 2016 -2018. godine), na kat. parceli 1281 KO Mišići, tipski metalni kiosk bijele boje.

rwrw

 

-Kiosk sa terasom (lokacija 2.21 u Čanju u Planu 2016-2018. godine), bijeli kvadratni kiosk od PVC materijala sa terasom metalne konstrukcije i tende natkrivene PVC materijalom, kat. parcela 1281 KO Mišići.

jhjk

 

-Kiosk sa izložbenim prostoromna (lokacija u Čanju, označena kao 2.22 u Planu 2016 -2018. godine) na kat. parceli 1281 KO Mišići, kvadratni metalni kiosk sa izložbenim prostorom ograđenim metalnim rešetkama i pokriven PVC platnom.

ffs

 

-Montažni objekat (lokacija 2.24 u Planu 2016- 2018.) na kat. parceli 1281 KO Mišići, konzerviran i pokriven PVC platnom sa reklamnim natpisima.

faff

 

-Konzervator-aparat za sladoled na točenje (lokacija označena kao 2.32 u Planu 2016 -2018. godine) na kat. parceli 3541/2 KO Mišići, metalna konstrukcija tende natkrivena PVC platnom.

liul

 

-Terasa privremenog objekta  (lokacija označena kao 2.37 u Planu 2016 -2018. godine), dok je u Programu za 2019 -2023.oznaka objekta 1.21 – montažno-demontažni privremeni objekat bez predviđene terase, na kat.parceli 3538/2 KO Mišići. Na terenu je konstatovano postojanje terase na denivelisanoj betonskoj podlozi, sa betonskim zidom sa strane prema saobraćajnici, konstrukcijom tende na drvenim stubovima natkrivene PVC platnom i izdignutim manjim dijelom terase na već postojećoj terasi. 

ččj

 

-Lokacije terasa u Sutomoru, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone- trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore “Sektor 53”, od lokacije oznake 3.4 ( Program privr. objekata 2019 -2023.godine),  do lokacije 3.23- postavljene u šest nizova po 3 i po 4 terase , na kat parceli 2045 KO Sutomore, površine po 42 m², te je usklađivanje stanja na terenu sa Programom potrebno za svaku pojedinačnu terasu. U nizu terasa od lokacije 3.4 do 3.6, iz Programa je izbrisana jedna lokacija terase ( u Programu za 2016-2018.godinu četiri lokacije oznaka 4.4, 4.5, 4.6-1 i 4.6-2 ).

dafg

 

-Poslednja u nizu terasa ka istoku (označena kao 4.28 u Planu 201 -2018. god)  izbrisana je iz Programa za 2019 -2023.godinu. Na terenu je postavljena drvena konstrukcija tende koju je potrebno ukloniti.

jtit

 

- Na lokaciji Sutomore-Ćeskota, istočno od ugostiteljskog objekta “Malibu”, na kat.parceli 2541/1 KO Sutomore,montažni objekat od PVC stolarije sa ispunom od stakla (dimenzija cca 13x3 m). Objekat nije bio predviđen Planom privremenih objekata.

524 

 

-Montažni objekat za trgovinsku djelatnost  na lokaciji Šušanj, Žukotrlica- prostor Šuma Lekovića (označen kao 7.5 u Planu 2016-2018. godine) na kat parceli 3481 KO Novi Bar. Na lokaciji je postavljen montažni objekat metalne konstrukcije.

e13

 

 

-Montažni objekat za trgovinsku djelatnost (označen kao 7.6 u Planu 2016 -2018. godine) na kat. parceli 3481 KO Novi Bar. Na lokaciji je postavljen montažni objekat metalne konstrukcije.

afga

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor u cilju uklanjanja objekata izgrađenih u suprotnosti sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, te planskom dokumentacijom.

 

 

 

 

 

Urgencija za kontrolu prostora u opštini Bar

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Bar, lokalitetu Sutomore, obale zapadno od naselja “Inex-Zlatna obala”, konstatovno je (postupajući po prijavi upravnika naselja) da se na lokalitetu i dalje izvode radovi betoniranja i pripreme za betoniranje na maloj plaži, na dijelu kat. parcele 2517/1 KO Sutomore, kat. parceli 2517/8 KO Sutomore, sve u vlasništvu Države Crne Gore.

 

21313141411 333 311

 

Prethodni Zahtjev za kontrolu – inspekcijski nadzor za navedenu lokaciju proslijedili smo 06.03.2019. godine zbog izvođenja građevinskih radova na kat parceli 2385/4 KO Sutomore (u privatnom vlasništvu- nosilac prava svojine je privatno lice), na kojoj je u prethodnom periodu sagrađen objekat spratnosti P+3. Uz navedeni objekat, neposredno uz parapertni zid na maloj plaži, na građevini su se izvodili završni spoljni radovi na fasadi, dok je septička jama novosagrađenog objekta sazidana na samoj plaži, ispod parapetnog zida.

 bsbbb bsbsb

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora- inspekcijski nadzor.

Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Bar

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Bar, lokalitetu Sutomore, konstatovane su nepravilnosti na krajnjem zapadnom dijelu zaleđa plaže, kat.parcele 2042 i 2043 KO Sutomore, na kojima je nosilac prava svojine Država Crna Gora, a prostor predviđen za izgradnju trga u Sutomoru.

Prostor kat. parcela 2043 i 2042 KO Sutomore (u državnom vlasništvu) je betoniran, kaskadne podloge cijelom površinom kat. parcele 2043 i dijelom površine kat.parcele 2042 KO Sutomore, sa postavljenim kamenim žardinjerama, te po obodu postavljenim uličnim svjetiljkama na betonskim postoljima i nekoliko drvenih klupa.

Uvidom u kartu Geoprtala uprave za nekretnine i el. evidenciju katastarskih podataka, utvrđujemo da su vlasnici kat. parcela 2029, 2032, 2033, 2034 i 2041 KO Sutomore (čija južna granica predstavlja sjevernu granicu zone morskog dobra), ogradili svoje parcele ka jugu, obuhvatajući i dio državnih kat. parcela 2042 i 2043 KO Sutomore, i to cca 5 metara u dužini od cca 100 metara, što predstavlja ukupnu površinu cca 500 m² van granica privatnih parcela.

Pored navedenog, ugostiteljski objekat (natkriven crijepom) izgrađen većim dijelom na privatnoj kat.parceli 2041 KO Sutomore (nosilac prava svojineje privatno lice) zalazi van granica iste parcele, obuhvatajući i cca 70m² državne parcele 2043 KO Sutomore.

dadad dadaad dadaaaddd

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora i sprovesti mjere iz u cilju oslobađanja uzurpiranog prostora.

Zahtjev za kontrolu u opštini Bar

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Bar, lokaliteta Črvanj, konstatovano je da se na dijelu kamenite obale zapadno od investicionog kupališta označenog kao 6B (Kadice) i u neposrednom zaleđu izvode građevinski radovi.

Na kat. parceli br. 3447/1 KO Novi Bar (vlasništvo RCG) i 3452/10 KO Novi Bar (privatno vlasništvo) izvode radovi na nasipanju zemljanim i kamenim materijalom i ravnanju terena bagerom.
Na dijelu kat. parcele 3452/31 KO Novi Bar (vlasništvo RCG) i na dijelu gore navedene kat. parcele u vlasništvu privatnog lica, dio velike stijene ka obali je porušen.
Navedeni radovi izvode se bez dozvole i odobrenja i predstavljaju devastaciju prirodne kamenite obale.

 

ćođo čućču

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora.

 

Zahtjev za kontrolu u opštini Herceg Novi

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, konstatovali smo da se na kupalištu ‘’Bolivar’’, označenom kao 8C u Atlasu crnogorskih plaža, izvode građevinski radovi i to na način što su uz frontalnu stranu plažnog bara u betonskoj podlozi iskopane rupe za izlivanje novih betonskih stubova, dok je dio nadstrešnice betonskog plažnog bara oštemovan na istočnoj strani.

Atlas plaža je za tu lokaciju predvidio plažni bar od 10 m2 i terasu od 15m2, dok je raniji Plan objekata privremenog karaktera predviđao za tu lokaciju šank zidani 19 m2, donju terasu 60m2, gornju terasu 109 m2 i prostor pod baldahinima 36m2.

 

jgffj kgg kgkk

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor  u cilju uklanjanja - rušenja objekta izgrađenog u suprotnosti sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, te planskom dokumentacijom.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates