Kontrola zone Morskog dobra 2019

Zahtjev za kontrolu u opštini Herceg Novi

Izvršenim obilaskom  zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, na lokaciji Bijela, konstatovano je da je, nakon izvođenja radova, dogradnjom povećana betonska površina za formiranje terase ugostiteljskog objekta na lokaciji označenoj kao 18.3.  Po izjavi korisnika lokacije u prethodnom periodu, izvršeno je povećanje površine betonskog prostora - podesta na ukupno cca 21m x 4 metra, jer mu je dopunom Plana za period 2016-2018. godine UT uslovima predviđeno povećanje terase, čija je prethodna površina po Planu bila 50 m2.

Plan objekata privremenog karaktera za 2019-2023. godinu za lokaciju 18.3 predviđa terasu od 87 m2, koja je postavljena na daščanoj podlozi uz obod plaže i natkrivena drvenim suncobranima sa trskom.

 

42424 424442 42424224

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor.

 

 

Zahtjev za kontrolu u opštini Kotor

Izvršenim obilaskom  zone morskog dobra na području opštine Kotor, na lokaciji Bajova Kula, konstatovano je da se na dijelu vlasničke parcele označene kao kat. parcela 1137 KO Orahovac II izvode radovi na izradi kamenih zidova.

Na parceli postoje dva izgrađena objekta, jedan cca 30 m2 čvrste gradnje i drugi od dasaka, cca 6m2. Objekti nisu upisani u katastarskom operatu, niti  planirani u Planu objekata privremenog karaktera, dok na gradilištu nema građevinske table.

 

14222  llllk rwwrq

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor.

Zahtjev za kontrolu u opštini Kotor

Izvršenim obilaskom  zone morskog dobra na području opštine Kotor, konstatovano je da je na dijelu obale u blizini kat. parcele 2575 KO Dobrota započeta gradnja mula dimenzija cca 3 x 8 m, na starim osnovama nasipa.

 

441444 55355

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor u cilju uklanjanja objekta izgrađenog u suprotnosti sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, te planskom dokumentacijom.

Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Tivat

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području Opštine Tivat, konstatovali smo da je u prostoru kupališta 6C, ispred hotela "La Roche" , bespravno postavljena ugostiteljska terasa ugostiteljskog objekta površine cca 20m2, iako Programom Privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. godine ista nije planirana.

 

rwrtt

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor.

Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Tivat

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području Opštine Tivat, lokacije Krašići, konstatovali smo da se na dijelu trase budućeg šetališta Krašići, u akvatoriju ispred kat.parcele 173/1 KO Krašići, vrši bespravno nasipanje kamenog materijala cca 6 x5m, sa započetim betoniranjem nasutog materijala.

 

342455 425525

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates