Kontrola zone Morskog dobra 2019

Zahtjev za kontrolu u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra opštine Ulcinj, konstatovane su sledeće nepravilnosti:

- na desnoj obali rijeke Bojane, izmedju lokacija broj D174 i D175, postavljena je daščana platforma na drvenim šipovima površine cca 40m2, iako Programom objekata privremenog karaktera za period 2019-2023. nije predviđeno postavljanje objekta na lokaciji.

 

ghfh

 

- na lokaciji broj 6 – Port Milena (Rt Đerani), na desnoj obali kanala Port Milena, na samom prilazu drvenom mostu koji spaja desnu i lijevu obalu, na daljini od cca 130 metara od ušća kanala Port Milene, postavljena su dva objekta i dvije tezge daščane konstrukcije. Površina objekata iznosi cca 4m2,  tezge cca 2m2, a ništa od navedenog nije predviđeno Programom objekata privremenog karaktera za period 2019 - 2023. godine.

 

134414 41441444

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor, u cilju uklanjanja - rušenja objekata izgrađenih u suprotnosti sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, te planskom dokumentacijom.

 

 

Zahtjev za kontrolu u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom prostora morskog dobra opštine Ulcinj, konstatovane su nepravilnosti:

- na desnoj obali rijeke Bojane, izmedju lokacija broj D331 i D332, postaviljen je daščani objekat na drvenim šipovima površine cca 50 m2, terasom od cca P= 35 m2, te pristupnim mostom koji vodi do objekta, širine cca 1.5 metara i dužine cca 10 metara, iako Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštini Ulcinj za period 2019-2023. godine na ovoj lokaciji nije predviđeno postavljanje objekta.

 

131414 21412

 

- na lokaciji br.8 (Velika Plaža), na katastarskoj parceli br. 133 K.O. Donji Štoj (u vlasništvu Države Crne Gore), izvode se radovi na iskopavanju i pripremi gradnje temeljne ploče konstrukcije površine cca 220 m2. Navedeni radovi se izvode sa unutrašnje strane ograđenog dijela zemljišta koji koristi „Karisma Hotels Adriatic”, sa lijeve strane pristupnog ulaza u hotelski kompleks, pored magistralnog puta koji vodi od novog mosta u pravcu kupališta „Miami”.

 

313441 3131313

 

Potrebno je izvršiti inspekcijski nadzor, u cilju kontrole radova shodno odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, te planskom dokumentacijom.

Zahtjev za kontrolu u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, na desnoj obali rijeke Bojane, konstatovano je da je izmedju lokacije broj D306 i D307 (odnosno na terasi objekta br. 307), korisnik lokacije postavio daščani objekat na površini otvorene terase, dimenzija cca 35 m2.

Programom privremenih objekatau zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2019-2024. godine, na otvorenoj terasi objekta 307D nije predvidjeno postavljanje objekta.

 

443

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor iz vaše nadležnosti, u cilju uklanjanja - rušenja objekta izgrađenog u suprotnosti sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, te planskom dokumentacijom.

 

 

Zahtjev za kontrolu u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, konstatovano je da je na kat. parceli br. 1084 ili 1085. K.O. Kruče vlasnik parcele izveo gradjevinske radove bez odobrenja, i to na dogradnji čvrstog objekta na betonskim temeljima površine cca. 25 m2.

 

mmmi

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor iz vaše nadležnosti, u cilju uklanjanja - rušenja objekta izgrađenog u suprotnosti sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, te planskom dokumentacijom.

Zahtjev za kontrolu u opštini Tivat

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra, lokacija plutajućih privremenih objekata - pristaništa i privezišta na području opština Tivat, konstatovali smo sledeće nepravilnosti kod postavljanja sadržaja koji nijesu ustupljeni shodno zakonskoj proceduri za 2019. godinu :

-Na lokaciji 5.7, akvatorij ispred kat.parcela 185 KO Tivat postavljen je privremeni objekat.
Tip i dimenzije: Mobilno plutajuće pontonsko privezište dužine 87,5 m i širine 4 m i platforma za sunčanje 2 x 8 x 30 m. Na platformi za sunčanje je postavljen objekat kontejnerskog tipa dimenzija cca 2m x 1,5 m i isti služi za potrebe stražara/administratora. U zapadnom dijelu pristaništa su postavljena 2 valobrana dimenzija cca 12m x 4m i 15m x 4m u cilju povećanja sigurnosti plovnih objekata i ne služe za komercijalni privez plovila.

 

12 13 14 15

 

Na lokaciji 9.1, akvatorij ispred kat.parcela 608/1KO Đuraševići postavljen je  privremeni objekat.
Tip i dimenzije: Pristupni most dimezija 8m x 1,5m (željezna konstukcija popločana drvetom), pasarela/rampa od inoksa dimezija 4m x 1,5m (popločana drvetom) i mobilni plutajući ponton dimenzija 20m x 2,5m.

 

17 18

 

Na lokaciji 9.6, akvatorij ispred kat.parcela 637/1KO Đuraševići  postavljen je privremeni objekat.
Tip i dimenzije: Plutajući pontoni dužine 100m x 2,5m, valobran dužine 40m x 2,5m i fiksni betonski dio popločan drvetom dimenzija 26m x 1,5m sa pripadajućom kancelarijom kontejnerskog tipa za administrativne poslove površine 8m2 i toaletom površine 2m2.

 

20 21

 

Kako se radi o nedozvoljenim aktivnostima bez odobrenja i dozvole, potrebno je izvršiti kontrolu iz nadležnosti Lučke Kapetanije.

 

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates