Kontrola zone Morskog dobra 2019

Zahtjev za kontrolu u opštini Herceg Novi

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Herceg Novi konstatovane su sledeće nepravilnosti u radu kupališta na kojima se obavlja privredna djelatnost,  a ne ispunjavaju uslove (nemaju ugovor sa Javnim preduzećem ili rješenje za rad):

 

 Njivice

 lokacija 1A2 bivše kikindsko odmaralište

 Blatna plaža

 lokacija 2B1
 lokacija 2B3 - ll-Mitrović
 lokacija 2B4 - ll- Žižić

Igalo

 lok. 5D Mistik Igalo
 lok. 5D1 - ll-

Omladinski park

 lok. 6A Labamba
 lok. 6B Bojanović

ŠETALIŠTE PET DANICA – Milašinovića plaža
 lok. 8C Bolivar

ŠETALIŠTE PET DANICA – Savina
 lok. 11A ispred hot. Plaža (od Vojničkih banja do kupališta 11B)

ŠETALIŠTE PET DANICA –Ćorovića plaža
 lok. 12B Splendid Savina

ŠETALIŠTE PET DANICA –Vojna bolnica
 lok. 13C Bojanović Savina

Meljine


 lok. 14G Bojanić-Lalovina

Zelenika


 lok. 15B Zelenika
 lok. 15E Zelenika Dostinić

Kumbor


 lok. 16B Kumbor Milanović
 lok.16D Kumbor Bojanović

Bijela


 lok. 19J Brčić

Rose


 lok. 21A Rose- Forteca

Žanjice

lok. 23A Astra
 lok. 23B CR Investment
 lok.23C -II-

 

Potrebno je preduzeti mjere i radnje iz  nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove.

Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Budva.

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra na području Opštine Budva, konstatovano je postavljanje sadržaja koji nisu predviđeni Programom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Budva za period 2019-2023. godine i Atlasom Crnogorskih plaža i kupališta za period 2019-2023. godine, i to kako slijedi:

-Slovenska obala

-Na dijelu šetališta ispred terase ugostiteljskog objekta "The Old fisherman's pub", izvršeno je postavljanje aparata za granita sladoled;

-Na dijelu šetališta istočno od ugostiteljskog objekta "Porto", postavljeno je više reklamnih panoa i vrši se prodaja turističkih aranžmana i rentiranje skutera;

-Uz objekat "Palazzo" postavljen je aparat za točenje sladoleda;

-Na dijelu šetališta ispred hotela "Budva" postavljen je aparat za kokice;

-Ispred trgovinskog objekta označenog u Planu kao 5.37 postavljene su 2 vitrine za sokove i konzervator za sladoled;

-Ispred trgovinskog objekta označenog u Planu kao 5.34 postavljene su 4 vitrine za sokove i 2 konzervatora za sladoled;

-Ispred trgovinskog označenog kao 5.38 u Planu postavljena su 2 automata za zabavu;

-Ispred trgovinskog objekta označenog kao 5.33 u Planu  postavljene je  5 vitrina za sokove i konzervator za sladoled;

-Na prostoru šetališta izmedju ugostiteljskih objekata "Maltez" i "Lido", postavljen je aparat za sladoled i automat za zabavu;

-Na dijelu šetališta uz ugostiteljski objekat "Trocadero" postavljen je pano za prodaju satova i suvenira i dva automata za zabavu;

-Na prostoru iznad restorana "Porto gusto", prema šetalištu, postavljene su dvije vitrine za sladoled i kolače;

-Na platou neposredno uz restoran "Tropico"  postavljen je aparat za sladoled na točenje;

-Na dijelu šetališta iznad ugostiteljskog objekta "ZELENI GAJ" postavljen je pano za usluge tetovirenja;

-Na dijelu šetališta iznad toaleta ugostiteljskog objekta "VILA MANOJLOVIĆ", postavljen je automat za zabavu;

-Na dijelu pješačke staze između ugostiteljskih objekata "ZELENI GAJ" i "VILA MANOJLOVIĆ", postavljena su četri panoa sa suvenirima;

-Na dijelu šetališta uz pult brze hrane objekta "VILA MANOJLOVIĆ", postavljen je aparat za sladoled na točenje i vitirna za sokove;

-Na dijelu terase ugostiteljskog objekta "VILA MANOJLOVIĆ", postavljen je bankomat "Lovćen" banke;

-Na dijelu šetališta kod  objekta "VILA MANOJLOVIĆ", ispred trgovinskog objekta, izvršeno je postavljanje vitrine za sladoled i aparata za kokice, dok je na prostoru ispred suvenirnice postavljeno više panoa sa raznom robom;

-Na dijelu šetališta kod terena za mali fudbal, prostor u sklopu postojećeg objekta stavljen je u funciju turističke agencije i obavlja se djelatnost bez odobrenja;

-Na prostoru ispod šetališta, pored terena za mali fudbal, u sklopu objekata koji su vlasništvo "HTP Budvanska rivijera", trgovinski prostor stavljen u funkciju i obavlja se djelatnost bez odobrenja;

-Na prostoru ispred objekta "La bocca" postavljene su 4 vitrine za prodaju peciva, 2 vitrine za prodaju sladoleda na kugle i 2 aparata za točenje sladoleda; 

-Na prostoru šetališta od ugostiteljskog objekta "Saint Tropez" do ugostiteljskog objekta "Timeout", na više improvizovanih pultova vrši se prodaja voća i povrća, ulja, alkoholnih pića, kukuruza, suvenira, sadnica i drugog. Pored toga nude se i usluge tetoviranja;

- Na prostoru uz ugostiteljski objekat "Kairos", prema dornjem šetalištu, postavljene su 4 vitrine za sokove i vitrine za sladoled, te više panoa sa raznom robom (dušeci, lopte, peškiri i sl.). Na prostoru uz donje šetalište postavljen je konzervator za sladoled, dva aparata za sladoled na točenje i aparat za granita sladoled;

-Na prostoru ispred parkinga hotela "Park" postavljene su 4 vitrine za sokove i konzervator za sladoled;

-Na prostoru ispred terase hotela "Park" postavljen je aparat za sladoled;

-Na prostoru ispred cvjetne terase hotela "Park" postavljena je vitrina za sokove i konzervator za sladoled;

-Na prostoru uz gornju ivicu šetališta, ispred objekata u sklopu hotela "Park", postavljene su nadstrešnice i panoi za prodaju razne robe;

-Na dijelu plaže ispred ugostiteljskog objekta "Porto", postavljena je ugostiteljska terasa površine cca 15m2;

-Na pristaništu ispred ugostiteljskog objekta "Jadran"  formirana je ugostiteljska terasa površine cca 80m2; 

-Na platou ispred privremenog objekta "Lido"  postavljena je ugostiteljska terasa površine cca 50 m2;

-Na prostoru ispred restorana "Porto gusto", prema donjem šetalištu, postaviljena je ugostiteljska terasa površine cca 80m2;

-Na dijelu šetališta ispred ugostiteljskog objekta "Havaii" izvršeno je postavljanje i formiranje ugostiteljske terase natkrivene dijelom suncobranima a dijelom namotavajućom tendom, površine cca 150m2.

 

-Galije

Na novom dijelu kupališta označenom kao 22B u Atlasu crnogorskih plaža izgrađen je objekat od čvrstih materijala površine cca 90m2, na kamenom popločanom prostoru.

 

-Drobni pjesak

-Na postojećim denivelisanim platoima na kat. parc. br.520/2 KO Reževići postavljena je i formirana ugostiteljska terasa površine cca 120 m2, i to za poterebe ugostiteljskog objekta koji se nalazi u zaledju- van zone morskog dobra. Terasa je dijelom natkrivena suncobranima, a dijelom drvenom nadsteršnicom.

-Cijelom dužinom izletničkog kupališta označenim kao 23A1 u Atlasu crnogorskih plaža izvršeno je postavljanje plažnog mobilijara u jednom redu.

 

-Buljarica

-U zaleđu pet friendly kupališta označenog kao 27L u Atlasu crnogorskih plaža, istočno od auto kampa, izvršeno je postavljanje 2 vitrine za sokove i 3 konzervatora za sladoled, gdje se djelatnost obavlja bez odobrenja i dozvole.

 

Potrebno je izvršiti kontrolu iz domena nadležnih inspekcijskih službi Ministartva održivog razvoja i turizma i Uprave za inspekcijske poslove.

Zahtjev za kontrolu u opštini Kotor

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra na području opštine Kotor, konstatovali smo sledeće nepravilnosti:

-na lokaciji Kostanjica, kupalište označeno kao 2A u Atlasu crnogorskih plaža nije stavljeno u funkciju po izdatim UT uslovima;

121344129 dasa

 

-na lokaciji Risan, kupalište označeno kao 4D u Atlasu crnogorskih plaža nije stavljeno u funkciju, kao ni plažni bar u zaleđu;

mmnij 323vg

 

-na lokaciji Dobrota, kupalište označeno kao 9B nije stavljeno u funkciju u momentu kontrole, dok su u toku radovi na stavljanju kupališta u funkciju;

ert 1213433

 

-na lokaciji Dobrota, pored ponte koja se nalazi na dijelu kat. parcele 1784 KO Dobrota, a u blizini kupališta 9H, postavljen je ponton od plastičnih elemenata dimenzija cca 2x15m, koji nije planiran;

bbff hhjj

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor.

Zahtjev za kontrolu u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, konstatovane su sledeće nepravilnosti :

Desna obala rijeke Bojane

- u zaleđu objekta D295 na desnoj obali rijeke Bojane, postavljen je objekat daščanih konstrukcija na drvenim šipovima površine cca 12m2 sa terasom od cca 20m2. Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Ulcinj za period 2019 - 2023. godine od aprila 2019. godine na ovoj lokaciji nije predviđeno postavljanje objekta.

 

fsfs

 

 

Velika plaža

-na kupalištu označenom u Atlasu kao 10L nije angažovan potreban broj spasilaca;

-na kupalištu označenom u Atlasu kao 10K plažni mobilijar je postavljen suprotno izdatim uslovima, a polovina kupališta nije oslobođena;

-na kupalištu označenom u Atlasu kao 10Nnije angažovan potreban broj spasilaca, a plažni mobilijar je postavljen suprotno izdatim uslovima-nije postavljen po skici kupališta;

-na lokaciji Velika plaža - lokacija br.10, na prostoru koji se nalazi u zaleđu između kupališta 10K – „Pearl Beach“ - i 10L – „Safari Beach“, na pješčanoj podlozi, nelegalno su postavljeni daščani objekti površine cca 8 m2 Navedeni objekti su ograđeni daščanim ogradama i plastičnom mrežom, dok su na ograđenom prostoru postavljene dvije auto-prikolice, iako Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Ulcinj za period 2019 - 2023. godine od aprila 2019. na pomenutoj lokaciji nije predviđeno postavljanje objekata.

reree tetet

-kontrolom lokacije planirane za autokamp br. 8.43, konstatovano je da se autokamp prikolice nalaze van planiranog prostora;

ooš ewwe

 

-na lokaciji Kruče, na južnom dijelu kupališta 1B, NN lice je nelegalno, na državnom zemljištu, postavilo plažni mobilijar, dok su na na sjevernom dijelu kupališta 1B, iznad kupališta- na privatnoj parceli, vlasnici parcela postavili plažni mobilijar, iako Izmjenama i dopunama Programa Privremenih objekata br. 101-10/350 od 30.04.2019. godine, u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2019 – 2023. godine na pomenutim lokacijama nije predviđeno postavljanje plažnog mobilijara.

 

 31312 343453412

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor.

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates