KZ2012

Kontrola zone morskog dobra 2012

 

07.12.2012.

Prijava br. 62

Dopisom broj 22/12 koji je Javnom preduzeću dostavila NVO ’’Zeleni korak’’ iz Ulcinja, prijavljeno je deponovanje šuta i zemlje na obalama kanala Port Milena.
Postupajući po navedenom dopisu kontrolori zone morskog dobra su dana 07.12.2012. godine konstatovali u zoni morskog dobra radove bez odobrenja na katastarskoj parceli br. 1368/1. KO Donji Štoj (iza privremenih objekata lokacije Port Milena označene brojevima 7.22 ,7.23 u Planu objekata privremenog karaktera), gdje se vrši nasipanje zemlje cca.7-10 m3.

Prijavljeno: Uprava za inspekcijske poslove07.12.2012.

Prijavabr. 61
Dopisom broj 22/12 koji je Javnom preduzeću dostavila NVO ’’Zeleni korak’’ iz Ulcinja, prijavljeno je deponovanje šuta i zemlje na obalama kanala Port Milena.
Postupajući po navedenom dopisu kontrolori zone morskog dobra su dana 07.12.2012. godine konstatovali u zoni morskog dobra radove bez odobrenja na katastarskoj parceli br. 388/1 i 388/2 KO Donji Štoj, ispod starog mosta na samom početku (iz pravca Ulcinj - Bojana), gdje se vrši nasipanje zemlje u cilju proširenja parcele, i izgradnja temelja sa armaturom potpornog zida.

Prijavljeno: UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE


    03.12.2012.

Prijava br. 60
Kontrolom zone morskog dobra dana 22.11.2012. godine konstatovano je da se na lokalitetu Sutorina u opštini Herceg Novi, na kat. parc. 344. KO. Sutorina, koja je vlasništvo Radovanović Snežane i Radovanović Negoslava, izvode radovi na širokom iskopu za budući objekat.
Dio materijala od iskopa deponovan je na kat. parc. 347. KO. Sutorina koja je vlasništvo RCG.
Na priobalnom pojasu-plaži, kat. parc. 345. KO. Sutorina koja je takođe vlasništvo RCG , izvede se radovi na ravnjanju terena.

Prijavljeno: Uprava za inspekcijske poslove, Podgorica
26.11.2012.

Prijava br. 59
Kontrolom zone morskog dobra dana 19.11.2012. godine konstatovano je da je na plaži Guvance u opštini Budva, izvođač radova na izgradnji turističkog kompleksa “Dukley gardens” ,preduzeće “Montera” doo, izvršilo radove na iskopu veće količine pjeska i zemlje .

Prijavnljeno:

- Uprava za inspekcijske poslove, Podgorica

    
26.11.2012.

Prijava br.58
Kontrolom zone morskog dobra dana 22.11.2012. godine konstatovano je da na lokalitetu Kruče u opštini Ulcinj, investitor Nadežda Sorokina na kat. parc. 1095 KO. Kruče koja je vlasništvo Republike Crne Gore, neposredno uz more, izvodi radove na lomljenju stijena i ravnanju terena bagerom.
Na vlasničkim parcelama iznad plaže investitor izvodi građevinske radove na građenju više potpornih zidova i deponovanju građevinskog materijala.


Prijavljeno:

- Uprava za inspekcijske poslove, Podgorica

    26.11.2012.

Prijava br.57
Kontrolom zone morskog dobra, dana 22.11.2012. godine, konstatovano je da se na lokalitetu Kruče u opštini Ulcinj, na kat. parc. 1090. KO. Kruče, vlasništvo Miška Đakonovića iz Ulcinja, izvode građevinski radovi na ravnanju terena, građenju više potpornih zidova i betoniranju ploče na objektu cca 40m2.

Prijavljeno:

Uprava za inspekcijske poslove, Podgorica

    
16.11.2012.

Prijava br. 56
Kontrolom zone morskog dobra, dana 15.11.2012. godine, konstatovano je da na lokalitetu Kruče u opštini Ulcinj, na kat. par. 1095.KO. Kruče koja je vlasništvo Republike Crne Gore, NN. lice izvodi građevinske radove na nasipanju i ravnanju bagerom. Dio zemljog materijala se potiskuje u more, gdje se vidi mrlja braon boje.

Prijavljeno:

Uprava za inspekcijske poslove, Podgorica

    
14.11.2012.

Prijava br. 55
Kontrolom zone morskog dobra u Perastu, dana 13.11.2012. godine, konstatovano je da se na lokalitetu Perast u Kotoru, kod palate “Balović”, izvode radovi na rekonstrukciji i proširenju postojeće ponte.
Inspektor Komunalne policije je zapisnikom broj 1302-253/12 konstatovao stanje i naložio obustavu navedenih radova.

Prijavljeno;
Uprava za inspekcijske poslove, Podgorica

    12.11.2012.

Prijava br. 54
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je dana 08.11.2012. godine konstatovalo da je na lokalitetu Kostanjica – Kotor, na dijelu ispod magistralnog puta Kotor – Herceg Novi izvršeno nasipanje u dužini od cca 50 metara kao i prema moru.
Navedeni radovi se izvode bez građevinske dozvole i nastavak su aktivnosti na izgradnji, ograđivanju i popločavanju parking prostora. Nasipanje prostora ispod magistralnog puta je u ranijem periodu vršio investitor ’’Imprus mont’’ – Sonja Vujović, odlaganjem materijala iz iskopa pri gradnji apartmana i vila neposredno iznad magistrale.

Prijavljeno:

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
PODGORICA
    
12.11.2012.

Prijava br. 53
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je dana 08.11.2012. godine konstatovalo da je na lokalitetu Kostanjica – Kotor, ispod magistralnog puta Kotor – Herceg Novi izvršeno čišćenje i ravnanje terena.
Radovi iznad magistralnog puta koji se, na dijelu urbanističke parcele 167 obavljaju od strane investitora Popović Petra, po građevinskoj dozvoli UP 0303-1471/1 od 16.08.2012. godine, na izgradnji stambenog objekta , prouzrokovali su promjene u prostoru zone morskog dobra.

Prijavljeno: UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
PODGORICA
    
23.10.2012.

Prijava br. 52
U zoni morskog dobra, u opštini Bar u Sutomoru (prostor između istočnog dijela plaže i hotela ’’Inex Zlatna obala’’), lice Goran Pajković, bez odobrenja izvodi radove na betoniranju ponte.

DOSTAVLJENO :
- Uprava za inspekcijske poslove - Vodoprivredna inspekcija
- Glavni inspektor zaštite prostora
- Osnovni državni tužilac Bar    19.10.2012.

Prijava br. 51
Kontrolom dana 13.10.2012. godine u vezi radova koji se izvode na k.p. 5879 KO Sutorina, Herceg Novi, službenici zaduzeni za kontrolu morksog dobra konstatovali su da se radovi izvode od strane investitora Ćupić Zorana, Saše Šatana i Pantić Milutina, po građevinskoj dozvoli Ministarstva održivog razvoja i turizma broj 05-2248/2 od 2011. godine.
Na gradilištu nije postavljena odgovarajuća tabla niti je gradilište ograđeno, a dio radova izaziva posledice na katastarsku parcelu 5870/1 KO Sutorina, pošto je materijal iz iskopa odložen na prostor navedene parcele koja je državna svojina a usled padavina dolazi do spiranja i zamućenja mora u priobalnom dijelu.

Prijavljeno:
Uprava za inspekcijske poslove
Građevinska inspekcija


    
09.10.2012.

Prijava br. 50
Dana 28.09.2012. godine, prilikom kontrole zone morskog dobra, uočena gradnja nove ponte u Kamenarima - Herceg Novi.
Prijavljeno:
Glavni inspektor zaštite prostora

    09.10.2012.

Prijava br. 49
19.09.2012. godine , u opštini Kotor, u Prčnju ispred stambenog objekta označenog brojem 132 konstatovano izvođenje građevinskih radova na izgradnji ponte bez odobrenja. Izvršeno je nasipanje akvatorija sa većom količinom kamena, sa formiranjem nasipa u moru dimenzija cca 10,00 metara sa 8,00 metara.

Prijavljeno:
- Glavni inspektor zaštite prostora
- Uprava za inspekcijske poslove - Vodoprivredna inspekcija


   09.10.2012.

Prijava br. 48
Kontrolom zone morskog dobra 2.10.2012. konstatovani radovi na probijanju i izgradnji puta na desnoj obali rijeke Bojane.

Prijavljeno:
Uprava za inspekcijske poslove - Glavnom inspektoru zaštite prostora

    02.10.2012.

Prijava br.47
Kontrolom zone morskog dobra, dana 1.10.2012. g., konstatovano je da na krajnjem zapadnom dijelu plaže u Čanju N.N. lice izvodi građevinske radove na nasipanju velike kolličine kamena i šuta u more i građenje potpornog zida u moru.


Prijavljeno:
- Inspekcija zaštite prostora
- Vodoprivredna inspekcija
- Uprava policije područna jedinica Bar25.06.2012.

Prijave od br.38 do br.46

Sve prijave proslijeđene su Inspekciji zaštite prostora.

25.06.2012.

Prijave od br. 34 do br. 38

Sve prijave proslijeđene su Inspekciji zaštite prostora.

25.06.2012.

Prijave od br.28 do br. 33

Sve prijave proslijeđene su Inspekciji zaštite prostora.

25.06.2012.

Prijave od br.20 do br. 27

Sve prijave proslijeđene su Inspekciji zaštite prostora.

25.06.2012.

Prijave od br. 12 do br.19

Sve prijave proslijeđene su Inspekciji zaštite prostora.

16.06.2012.

Prijava br.11

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu plaže i zaleđa Trstena, konstatovani su sljedeći radovi bez odobrenja:
-U zaleđu kupališta, na dijelu kat. parcele br.538/2 K.O. Višnjevo (prethodnih godina korišćeno kao parking) izvršeno je nasipanje pijeskom u cilju formiranja nove plažne površine 70,00mx25,00m. Na njoj su deponovane metalne konstrukcije koje su porethodnih godina služile kao platforme za sunčanje;
- Uz prilazni put sa zapadne strane kupališta takođe je konstatovano je deponovanje metalnih konstrukcija platformi za sunčanje;
-Na dijelu kontakt zone plaže i privatnog zemljišta , na mjestu u nevremenu porušenog zida, izvršeno je čišćenje i odvoz šuta, te poravnanje kosine škarpe;
-Radovi na iskopu temeljne stope u cilju obnavljanja porušenog stepeništa, koji su na dan kontrole obustavljeni;
-Izvršeno je čišćenje i prpodubljivanje Suvog potoka, na graničnom dijelu K.O.Krimovica i K.O. Višnjevo;
-U zaleđu kupališta, van zone morskog dobra, urađeno je kaskadno proširenje parkinga. Prilaz na novoformiranu plažnu površinu, na dva mjesta, urađen je je montažno demontažnim stepenicama.

PRIJAVLJENO:

Inspekcija zaštite prostora
Komunalna policija Kotor
Vodoprivredna inspekcija15.05.2012.

Prijava br.10

Dana 08.05.2012. godine, u Kostanjici u opštini Kotor, pripadnici Službe kontrole su konstatovali da se ispod magistralnog puta, Kotor - Herceg Novi, bez građevinske dozvole izvode radovi na izgradnji, ograđivanju i popločavanju parking prostora. Nasipanje prostora ispod magistralnog puta je u ranijem periodu započeo investitor ’’Imprus mont’’ – Sonja Vujović, odlaganjem materijala iz iskopa pri gradnji apartmana i vila neposredno iznad magistrale.

Prijavljeno:

- Inspekcija zaštite prostora15.05.2012.

Prijava br.9

Dana 08.05.2012. godine, u Perastu u opštini Kotor, pripadnici Službe kontrole su konstatovali da se ispod magistralnog puta Kotor - Risan, na drugom kilometru od Perasta prema Risnu, bez građevinske dozvole izvode radovi na izgradnji ponte. Potrebno je sprovesti postupak u cilju uklanjanja izgrađene ponte bez građevinske dozvole.

Prijavljeno:
- Inspekcija zaštite prostora15.05.2012.

Prijava br.8

Dopisom AD ‘’Pomorski saobraćaj’’ – Kamenari, broj 01-847 od 11.04.2012. godine, obaviješteni smo da je u zoni morskog dobra na Lepetanima izvršeno postavljanje reklame –bilborda od strane firme ‘’Metropolis’’ Podgorica, što je utvrdila i Služba kontrole Javnog preduzeća zapisnikom broj 0103-311/17 dana 12.04.2012. godine.

Kako postavljanje navedenih sadržaja nije predviđeno 'Planom privremenih objekata’’ za opštinu Tivat, potrebno je sprovesti postupak uklanjanja navedenog sadržaja.

Prijavljeno:

- Inspekcija zaštite prostora

15.05.2012.

Prijava br.7

Dana 10.04.2012. godine, na lokaciji ponta Seljanovo u opštini Tivat, u ugostiteljskom objektu ’’Tajna veza’’ koji se nalazi na lokaciji 5.8 iz Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, pripadnici Službe kontrole su konstatovali da je bez odobrenja izvršeno zatvaranje bočnih strana terase površine 70 m2.
Kako Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra ovi sadržaji nijesu predviđeni, potrebno je sprovesti postupak u cilju uklanjanja izgrađenog bez odobrenja.15.05.2012.

Prijava br.6

Dopisom AD ‘’Pomorski saobraćaj’’ – Kamenari, broj 01-847 od 11.04.2012. godine, obaviješteni smo da je u zoni morskog dobra na Lepetanima izvršeno postavljanje reklame –bilborda od strane firme ‘’Metropolis’’ Podgorica, što je utvrdila i Služba kontrole Javnog preduzeća zapisnikom broj 0103-311/17 dana 12.04.2012. godine.

Kako postavljanje navedenih sadržaja nije predviđeno 'Planom privremenih objekata’’ Ministarstva održivog razvoja i turizma za opštinu Tivat, potrebno je da sprovedete postupak uklanjanja navedenog sadržaja, pošto je zahtjev AD ‘’Pomorski saobraćaj’’ – Kamenari da se navedeni bilbord ukloni.

Ističemo da AD ‘’Pomorski saobraćaj’’ – Kamenari, koristi zemljište na Lepetanima i Kamenarima, po osnovu Ugovora zaključenog sa Javnim preduzećem, broj 0210-139/3 od 18.02.2004. godine.
Prijavljeno:
- Inspekcija zaštite prostora

15.05.2012.

Prijava br.5

Dana 10.05.2012. godine, na lokaciji ponta Seljanovo u opštini Tivat, na kupalištu - lokaciji 5.7 iz Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, pripadnici Službe kontrole su konstatovali da je bez odobrenja izvršeno postavljanje tende metalne konstrukcije – tende površine cca 80 m2.
Kako je Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra ( predviđen šank: P =22 m2 terasa: P =80 m2) i predviđeno natkrivanje terase suncobranima, potrebno je sprovesti postupak u cilju uklanjanja izgrađenog bez odobrenja.


Prijavljeno:
- Inspekcija zaštite prostora15.05.2012.

Prijava br.4

Dana 08.05.2012. godine, na lokaciji Bigovo u opštini Kotor, na katastraskoj parceli broj 86 KO Glavatičići, pripadnici Službe kontrole su konstatovali da je na zapadnoj strani mula vlasnik ugostiteljskog objekta ’’Grispolis’’ Lazarević Nikola izvršio postavljanje montažne dašćane platforme (dimenzija cca 3x6 metara), na betonskim stubovima.
Kako Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra ovi sadržaji nijesu predviđeni, potrebno je sprovesti postupak u cilju uklanjanja platforme, postavljene bez odobrenja.

Prijavljeno:
-Inspekcija zaštite prostora

25.04.2012.

Prijava br.3/2012

Na području opštine Ulcinj, lokalitetu Kruče, na mjestu zvanom Hija, u zoni morskog dobra vrši se ponovno zidanje objekata bez građevinske dozvole, na mjestu gdje je inspekcija zaštite prostora srušila dva objekta dana 03.04.2012 godine.

Prijavljeno:
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Glavnom inspektoru zaštite prostora09.04.2012.

Prijava br.2/2012.

Kontrolom zone morskog dobra u opštini Ulcinj ustanovljeno je da na području Donjeg Štoja, nn lice izvodi građevinske radove na postavljanju drvene kućice na betonskoj podlozi.
Objekat dimenzija oko 30m2 nalazi se na cca.500m od ulaza na kupalište "Noki beach", na putu Velika plaža - Ada Bojana, neposredno pored temelja koji su u prethodnom periodu bili predmet kontrola Inspekcije zaštite prostora.

Prijavljeno:

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Glavni inspektor zaštite prostora29.03.2012.

Prijava br.1/2012.

Dana 28.03.2012. službenici JP Morsko dobro zaduženi za kontrolu zone morskog dobra konstatovali su sljedeće radove bez odobrenja:
U Dobroti, na kat. parceli 224, pored postojeće male ponte nasuta je veća količina kamenja u more i izbetoniran temelj veličine 7x5m, kao i novi zid, prema već postojećem madraću, u dužini oko 7m.
Prijavljeno:
- Inspekciji zaštite prostora 


Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates