Organizacija kupališta

     Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra koji donosi Ministarstvo održivog razvoja i turizma definisane su lokacije na kojima se organizuju uređena i izgrađena kupališta. Kupališta su definisana prema namjeni, na javna, hotelska, specijalna (nudistička /ženska, kupališta namijenjena dječijim odmaralištima i kupališta namijenjena banjskim lječilištima) i gradska kupališta. Sva kupališta predviđena navedenim planom organizuju se i opremaju u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati uređena i izgrađena kupališta (“Sl.list RCG”, br.20/08, 20/09, 25/09, 4/10, 61/10, 26/11).

Tokom ljetnje turističke sezone, korisnici moraju obezbijediti rad kupališta, funkcionisanje uređaja i opreme, te ispuniti uslove bezbjednosti u pogledu ograđivanja kupališta i organizovanja spasilačke službe, kao i postavljanja informativnih tabli.

 

1. Osnovni uređaji i oprema na kupalištu

Sanitarni objekat - postavlja se 1 sanitarni objekat na 1000m² površine kupališta, koji može biti: 1. čvrsti sanitarni objekat (gradi se na lokacijama gdje postoje uslovi za priključenje na javni kanalizacioni sistem ili 2. mobilni sanitarni objekat (postavlja se na lokacijama gdje ne postoji javni kanalizacioni sistem).

Tuševi - postavljaju se četiri tuša na svakih 50m, koji mogu biti na istom ili razdvojenim nosačima.

Korpe za otpatke - postavljaju se na razdaljini od svakih 10m i treba da budu mobilne i lake za održavanje.

Kabine za presvlačenje - postavljaju se po dvije kabine za presvlačenje na svakih 50m.

Plažni mobilijar podrazumijeva suncobrane i ležaljke, koji se postavljaju na način, jedan suncobran i dvije ležaljke na najmanje 8m² kupališta. Da bi se spriječila prenatrpanost plažnim mobilijarom na javnim kupalištima, najmanje jedna polovina plaže po dužini i dubini treba da je oslobođena od plažnog mobilijara. Takođe, potrebno je osloboditi od plažnog mobilijara zonu neposredno uz more u širini od najmanje 3 metra, kao i pristupne staze do mora, u širini od najmanje 1 metra, na svakih 20m. Na hotelskim kupalištima dozvoljeno je postavljanje plažnog mobilijara na ukupnoj površini kupališta, dok na gradskim kupalištima nije dozvoljeno postavljanje plažnog mobilijara.

 

2. Uslovi bezbjednosti

Na uređenom i izgrađenom kupalištu pod uslovima bezbjednosti podrazumijeva se organizacija spasilačke službe i ostale spasilačke opreme, kao i obilježavanje kupališta sa morske strane.

Spasilačka služba podrazumijeva jednog spasioca na svakih 50m dužine obale tokom mjeseca jula i avgusta, i jednog spasioca na svakih 100m dužine obale tokom ostalih mjeseci (maj, jun, septembar i oktobar). Spasioci posjeduju licencu ovlašćene organizacije (Crveni krst Crne Gore) za obuku spasilaca na moru, koja se obnavlja svake godine, u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore ("Sl. list RCG" broj 28/06). Lična oprema spasioca se sastoji od pištaljke, majice sa oznakom spasilačke službe, kupaćeg dresa, šortsa sa oznakom spasilačke službe, bova za spašavanje, dvogleda i mobilnog telefona. Tokom radnog vremena spasilac je dužan da boravi na kuli ili obavlja kontrolne šetnje obalom i da uvijek nosi prepoznatljivu uniformu kako bi ga kupači lako uočili. Takođe, spasilac je dužan da na kuli za spasioce ili spasilačkom punktu, u skladu sa uslovima za kupanje svakog dana istakne neku od signalizacionih zastavica, a u neposrednoj blizini mora biti postavljena tabla na kojoj je vidno istaknuto značenje svake zastavice. Prema ILS standardima koriste se zastave u tri boje koje obilježavaju: ZELENA - bezbjedno i bezopasno kupanje, ŽUTA - kupanje je ograničeno i može biti opasno i CRVENA - kupanje je zabranjeno.

Obilježavanje kupališta vrši se na moru i to postavljanjem plutajuće ograde sastavljene od međusobno povezanih bijelih i crvenih bova, na udaljenosti od 100m od obale. U ovako ograđenom vodenom prostoru kupališta zabranjen je ulazak svih plovila na motorni i jet pogon. Takođe, prostor namijenjen za kupače mora biti ograđen i odvojen od zone namijenjene za sportsko-rekreativne aktivnosti.

 

3. Informativne table
Radi pružanja svih neophodnih informacija i obavještenja kupačima, na svakom uređenom i izgrađenom kupalištu postavljaju se 3 informativne table, i to:


Tabla sa informacijama o kupalištu koja se postavlja na ulaz u kupalište i sadrži naziv kupališta, naziv korisnika, kategoriju kupališta, dužinu, zahvat kupališta za prostor sa i bez plažnog mobilijara, brojeve telefona važnih institucija i inspekcija, broj turističkog telefona za žalbe i pohvale, kao i legendu sa objašnjenjem piktograma;
Tabla sa plažnim redom sadrži podatke o plažnom redu i postavlja se na prostoru kupališta;
Tabla sa informacijama o bezbjednosti kupača se postavlja na ili u blizini spasilačke kule ili punkta i sadrži informacije o radnom vremenu spasioca, naziv plaže i jasno objašnjenje boja zastavica

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates