Luka Risan

Orijentacija

Hotel „Teuta“ NW od luke, svjetlo na glavi koljenastog gata – bijela okrugla kula sa stubom i galerijom.

Vremenske prilike

Koljenasti gat zaštićuje malu lučicu od talasa južnh vjetrova koji u ovom dijelu Risanskog zaliva razvijaju dosta jaku bibavicu. Ostali vjetrovi, iako snažno duvaju, ne stvaraju jače talase koji bi ometali vezivanje uz zapadnu stranu gata. Jedino W vjetar stvara jače talase. Bura duva jako ali ne može da razvije talase. NW vjetar (maestral) u ovom području duva iz S pravca.

Morske struje

Kada rječica N od luke nabuja, stvara se jaka struja S pravca u akvatoriji luke koja znatno utiče na manevar broda jer može dostići brzinu do 3 čvora.

Morske mijene

Na Crnogorskom primorju srednja amplituda morskih mijena (razlika srednjih visokih voda i srednjih niskih voda) je 23 cm.
Srednja amplituda između srednjih viših visokih voda i srednjih nižih niskih voda iznosi 29 cm. Amplituda između najviših mjesečnih i najnižih mjesečnih srednjih vrijednosti iznosi 64,1 cm. Apsolutni registrovani ekstremi u odnosu na hidrografski nivo na koga su redukovane dubine na pomorskim kartama su 87 cm iznad i 42 cm ispod hidrografskog nivoa. Iz toga proizilazi da je maksimalna registrovana amplituda promjene nivoa mora ispred obala Crne Gore, uzrokovana morskim mijenama 131 cm.

Nivo mora se u prosjeku najviše izdiže u oktobru, novembru i decembru, a na najniže vrijednosti se spušta u ljetnjim mjesecima.

Uputstvo za uplovljenje

Prilikom uplovljenja – isplovljenja treba voditi računa o nanosu rječice NW od luke. Nije preporučljivo manevrisati N od luke na većoj daljini jer su dubine promjenjive.

Vez

Manja plovila mogu da se vežu uz unutrašnju stranu gata čija je dužina 70 metara. Mogu da se vežu i uz veći dio obale u zaštićenom dijelu luke iza gata, sa izuzetkom jednog dijela obale gdje je kišna kanalizacija stvorila veliki nanos sedimenata tako da tu dubina pada i na 0.2 metra. Veća plovila mogu da se vežu uz vanjsku stranu gata čija je dužina 88 metara. Na vanjskoj strani gata su postavljeni gumeni odbojnici koji štite brodove od kontakta sa obalom za nemirnog mora.

Za privez u luci se raspolaže sa 19 bitvi i velikim brojem alki.

Sidrište

Veća plovila mogu sidriti ispred Risna na dubini 13 do 20 metara. Dno – tvrdi mulj drži dobro po vjetrovima koji duvaju sa juga, a po buri se preporučuje obaranje dva sidra.

Voda i struja

Na koljenastom gatu se nalazi jedan priključak za struju.

Komunikacije:

Moguć je prilaz motornim vozilom do luke, a za dalju komunikaciju može se koristiti Jadranska magistrala.

Nautička karta luke

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates