Pristaništa i privezišta

Pristaništa i privezišta


Pristanište
predstavlja manju manipulativnu površinu na kopnu sa pripadajućim akva prostorom koja služi isključivo za pristajanje i kraće zadržavanje turističkih bordova.

Privezište je objekat obalne infrastrukture sa pripadajućim vodenim i kopnenim prostorom uređen i opremljen za prihvat i siguran privez plovila, koji ima direktan pješački pristup do plovnog objekta.

Ponte i mandraći su manja pristaništa i privezišta, uglavnom u Boki Kotorskoj, koja su izgrađena u tradicionalnom stilu, uređena za prihvat i siguran vez plovila do najviše 10 m dužine, sa direktnim pješačkim pristupom do plovnog objekta,

Red na pristaništima i privezištima regulisano je Uredbom o održavanju reda u lukama i na ostalim djelovima obalnog mora i unutrašnjim plovnim putevima ("Sl.list RCG", br. 41/06).

  1. Herceg Novi
  2. Kotor
  3. Tivat
  4. Budva
  5. Bar 
  6. Ulcinj

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates