Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 940 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni

J A V N I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA
IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA
PERIOD 2019-2023.GODINE
BROJ:0208 –940/1 od 02.04.2021.god.


Datum objave:2021-04-02
Datum otvaranja:2021-04-23

JAVNI POZIV ZA TERASE
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 936 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra na koju je Vlada CG dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

J A V N I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA PREMA
IZMJENI I DOPUNI PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.
BROJ: 0207-936/1 od 02.04.2021 .GOD.


Datum objave:2021-04-02
Datum otvaranja:2021-05-05

JAVNI POZIV ZA SKOLJKE

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 937 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENE LOKACIJE
BROJ:0207- 937/1 od 02.04.2021.god.


Datum objave:2021-04-02
Datum otvaranja:2021-04-22

JAVNI POZIV ZA RESTORANE ADA BOJANA

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 938 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra na koju je Vlada Crne Gore, dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni :

JAVNI POZIV
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA
IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
ZA PERIOD 2019-2023.GOD.
BROJ:0207- 938/1 od 02.04.2021.god.


Datum objave:2021-04-02
Datum otvaranja:2021-04-30

Javni poziv za privremene lokacije
Amandman I
Amandman II
Amandman III

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 939 / 1

a osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ: 0206-939/1 od 02.04.2021.god.


Datum objave:2021-04-02
Datum otvaranja:2021-04-26

Javni poziv za plaze
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 3117 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni

 

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206- 3117/1 od 17.12.2020.god.


Datum objave:2020-12-17
Datum otvaranja:2021-01-05

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3053 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora broj:0203-1333/7-4 od 20.03.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-4636 od 15.10.2020.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3882/6-3 koja je donijeta na 8 sjednici održanoj 15.11.2019.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-2761 od 28.05.2020.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3053/1 OD 25.11.2020.GOD.


Datum objave:2020-11-25
Datum otvaranja:2020-12-29

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2946 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra na koju je Vlada CG dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni

J A V N I P O Z I V

ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA PREMA
IZMJENI I DOPUNI PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.
BROJ:0207-2946/1 OD 02.11.2020.GOD.


Datum objave:2020-11-03
Datum otvaranja:2020-11-11

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 2846 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNOG KUPALIŠTA
BROJ:0206-2846/1 od 09.10.2020.god.


Datum objave:2020-10-09
Datum otvaranja:2020-10-20

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2817 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra na koju je Vlada CG dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA PREMA
IZMJENI I DOPUNI PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.
BROJ:0207-2817/1 OD 05.10.2020.GOD.


Datum objave:2020-10-05
Datum otvaranja:2020-10-19

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 2740 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Odluke Upravnog odbora broj:0203-1801/6-1 koja je donijeta na sjednici održanoj 26.06.2020.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-3845 od 13.08.2020.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-2740/1 OD 16.09.2020.GOD.


Datum objave:2020-09-16
Datum otvaranja:2020-10-19

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 2694 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Odluke Upravnog odbora broj:0203-1801/6-1 koja je donijeta na sjednici održanoj 26.06.2020.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-3845 od 13.08.2020.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-2694/1 OD 03.09.2020.GOD.


Datum objave:2020-09-03
Datum otvaranja:2020-10-06

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 2687 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora koja je donijeta na LXXIII sjednici održanoj 18.07.2018.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3882/6-3 koja je donijeta na 8 sjednici održanoj 15.11.2019.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-2761 od 28.05.2020.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje
J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-2687/1 OD 01.09.2020.GOD.


Datum objave:2020-09-01
Datum otvaranja:2020-10-01

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 2674 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora broj:0203-3774/12-1 od 17.12.2018.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3882/7-3 koja je donijeta na 8 sjednici održanoj 15.11.2019.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-2759 od 28.05.2020.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-2674/1 OD 27.08.2020.GOD.


Datum objave:2020-08-27
Datum otvaranja:2020-09-30

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 2672 / 1

 Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni 

 

J A V N I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA PREMA
IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA
PERIOD 2019-2023.GODINE
BROJ:0208 –2672/1 od 27.08.2020.god.


Datum objave:2020-08-27
Datum otvaranja:2020-09-07

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 2624 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora koja je donijeta na LXXIII sjednici održanoj 18.07.2018.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3882/6-3 koja je donijeta na 8 sjednici održanoj 15.11.2019.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-2761 od 28.05.2020.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje


J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-2624/1 OD 20.08.2020.GOD.


Datum objave:2020-08-20
Datum otvaranja:2020-09-22

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 2305 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora koja je donijeta na LXXIII sjednici održanoj 18.07.2018.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3882/6-3 koja je donijeta na 8 sjednici održanoj 15.11.2019.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-2761 od 28.05.2020.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-2305/1 OD 23.07.2020.GOD.


Datum objave:2020-07-23
Datum otvaranja:2020-08-25

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0209 - 2299 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 29 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Odluci Upravnog odbora broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta za period 2019.-2023.god, na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, prema Programu objekata obalne infrastrukture u zoni morskog dobra za period 2019.2023.god, i Izmjenama i dopunama Programa objekata obalne infrastrukture koje su usvojene od strane Upravnog odbora javnog preduzeca broj 0203-1091/6 od 27.03.2020.godine i saglasno Odluci Upravnog odbora broj:0203-2023/10-1 od 10.05.2019.godine o objavljivanju javnog poziva za javno nadmetanje za zakup izgrađenih djelova morskog dobra, i Odluci Upravnog odbora broj:0203-1801/8 od 26.06.2020.godine kojom su usvojene Izmjene i dopune Programa objekata obalne infrastrukture i donijetim Zakljuccima Upravnog odbora broj 0203-1292/3 od 30.04.2020.godine i broj:0203-1801/10 od 26.06.2020.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA
BROJ: 0209-2299/1 od 23.07.2020.god.


Datum objave:2020-07-23
Datum otvaranja:2020-08-07

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 2282 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni

 

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-2282/1 od 22.07.2020.god.


Datum objave:2020-07-22
Datum otvaranja:2020-07-31

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 2264 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni

J A V N I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA PREMA
IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA
PERIOD 2019-2023.GODINE
BROJ:0208 –2264/1 od 20.07.2020.god.


Datum objave:2020-07-20
Datum otvaranja:2020-08-03

Javni poziv

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates