Biodiverzitet mora

PRAĆENJE  BIOLOŠKIH  PARAMETARA  MORA 

  PO  TRANSEKTIMA


U cilju unaprijeđenja informacija o stanju i ugroženosti biodiverziteta u moru, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom već nekoliko godina unazad, realizuje Program monitoringa bioloških parametara mora po transektima, u kojem je obuhvaćeno sezonsko sakupljanje podataka o rasprostranjenosti, brojnosti, veličini populacije i analizi bioloških parametara i analizi 14 fizičko-hemijskih parametara na tačno definisanim transektima crnogorskog primorja. Za realizaciju ovog projekta, svake godine se putem javnog tendera angažuje Institucija, osposobljena za realizaciju projektom planiranih aktivnosti. 


Program praćenja bioloških parametara mora koji se sprovodi od 2009.godine, obuhvata osim analize osnovnih okeanografskih podataka (temepratura, salinitet, kiseonik, i sl.) i hemijskih parametara (nutrijenti), i analizu fitoplanktona (kvantitativna i kvalitativna analiza), bakretiološku analizu (br. ukupnih koliformnih bakterija, br. fekalnih koliformnih bakterija, br. E. Coli i br. fekalnih streptokoka), analizu biodiverziteta fitobentosa, analizu naselja Posidonia i Cymodocea, te biodiverzitet zoobentosa.

Osnovni cilj ovog Programa je uvid u stanje biodiverziteta mora, kako bi se mogle definisati mjere za njegovo očuvanje i unapređenje, kao i poboljšanje kvaliteta same morske vode. Dobijeni podaci mogu da posluže za prostorno planiranje datih područja kao i osnovni podaci za eventualna buduća zaštićena područja mora. Istim se planira postići i veći stepen zaštite životne sredine, a sve to zarad očuvanja i održivog korišćenja morskog dobra Crne Gore.

U proteklom periodu rađen je monitoring biodiverziteta mora po transketima na sledećim lokacijama: Opština Ulcinj - Stari Ulcinj, Ada Bojana, Kraljeva skalica; Opština Bar - Žukotrlica, poluostrvo Ratac, Sutomore; Opština Budva - Kamenovo, istočni dio plaže Jaz, Tunja (Slovenska plaža), Tunja (Sveti Nikola); Opština Tivat – Krašići, Sveti Roko (Donja Lastva); Opština Kotor - Institut za biologiju mora, Platamuni, Risan (Kod Doma Slijepih); Opština Herceg Novi - poluostrvo Arza, Blatna plaža, Sveta Neđelja (Kamenari).
             Chaetoceros affinis               
Ovaj program je zamišljen da se radi duži niz godina, s obzirom da bi na osnovu ovakvih istraživanja kasnije mogli sa sigurnošću da predvidimo stanje i promjene ovog morskog ekološkog područja Crne Gore. Na osnovu do sada prikupljenih podataka, u saradnji sa Institutom za biologiju mora iz Kotora, napravljen je Katalog flore i faune obalnog mora Crne Gore.

  KATALOG flore i faune obalnog mora Crne GoreCopyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates