Mediteranski Akcioni Plan UNEP/MAP

 

 

 

   Mediteranski akcioni plan (UNEP/MAP) formiran je 1975. godine pod okriljem UN Programa za životnu sredinu (UNEP) kao prvi Program regionalnih mora. Glavni cilj UNEP/MAP-a tada bio je uspostavljanje saradnje između država u regionu radi zaštite mora od zagađenja. Odmah nakon formiranja od strane 16 država, među kojima i tadašnja SFR Jugoslavija, 1976. godine, usvojena je "Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja" (Barselonska konvencija), koja je stupila je na snagu 1978. godine i koja je predstavlja regulatornu osnovu za sprovdjenje aktivnosti u okviru Mediteranskog akcionog plana (MAP). Danas UNEP/MAP okuplja 21 zemlju Mediterana i Evropsku uniju (EU) koje su ratifikovale izmijenjenu i dopunjenu Barselonsku konvenciju iz 1995. godine pod nazivom “Konvencija o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja”, a stupila je na snagu 9. jula 2004. godine. Pored Barselonske konvecije, pravni okvir nazvan "Barselona Sistem" sačinjavaju i sedam Protokola koji se odnose na specifične aspekte zaštite životne sredine:
Protokol o spriječavanju i otklanjanju zagađivanja Sredozemnog mora usljed potapanja otpadnih i drugih materija sa brodova i vazduhoplova ili spaljivanjem na moru.
Protokol o saradnji u sprječavanju zagađivanja Sredozemnog mora sa brodova i borbi protiv zagađivanja u slučaju udesa
Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja iz kopnenih izvora i kopnenih aktivnosti
Protokol o područjima pod posebnom zaštitom i biodiverzitetu Sredozemlja
Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja kao posledice istraživanja i iskorišćavanja epikontinentalnog pojasa
Protokol o prevenciji zagađivanja Sredozemnog mora putem prekograničnih kretanja opasnog otpada i njihovog odlaganja
Protokol o Integralnom upravljanju obalnim područjima (IUOP) Sredozemlja
Priority Actions Programme Regional Activity Center (PAP/RAC)
PAP/RAC centar je jedan od 7 Regionalnih centara MAP-a čije se aktivnosti koncentrišu na integralnom upravljanju obalnim područjima. Nakon stupanja na snagu Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima, ovaj Centar državama pruža tehničku pomoć za uspostavljanje sistema upravljanja obalnim podurčjima koji se bazira na principima i smjernicama ovog Protokola. Kao jedan od glavnih aktivnosti je koordinacija izrade Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP) kojim se obrađuju speicifična pitanja upravljanja obalnim poudručjem u svakoj državi. Izrada projekta "CAMP Montenegro" započela je 2011. godine u koordinaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, a rezultati ovog projekta usmjereni su na stvaranje kvalitetne dokumenatcione osnove i baze podataka za izradu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore.
Vlada Crne Gore odredila je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom za instituciju zaduženu za koordinaciju saradnje Crne Gore sa PAP/RAC centrom. Focal point u Javnom preduzeću je Aleksandra Ivanović.

Aktivnosti

Vanredni sastanak PAP/RAC Fokal point-a u Dubrovniku

plan1Predstavnici Morskog dobra, u svojstvu institucije zadužene za saradnju sa PAP/RAC centrom Mediteranskog akcionog plana (UNEP/MAP), učestvovali su na Vanrednom sastanku PAP/RAC Fokal pointa koji se održao u Dubrovniku 18. i 19. oktobra 2011. godine. Prvog dana sastanka, prezentovani su rezultati "Ankete o stanju i implementaciji odredbi Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima (IUOP) Mediterana" u zemljama članicama MAP-a, a koja se početkom ove godine realizovala kroz aktivnosti EU PEGASO projekta. Drugog dana sastanka razmatran je Nacrt akcionog plana za implementaciju IUOP Protokola za period od 2012 -2019, u okviru kojeg su definisana tri prioritetna cilja: 

1. Podrška efikasnoj implementacije IUOP Protokola na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou;
2. Jačanje kapaciteta u zemljama za implementaciju Protokola i efektivno korišćenje IUOP politika, instrumenata, tehnika i procesa i
3. Promocija IUOP Protokola i njegove impementacije na regionalnom i globalnom nivou kroz razvoj saradnje sa drugim relevantnim Konvencijama i Ugovorima.
Akcioni plan za implementaciju IUOP Protokola 2012-2019 biće razmatran na sastanku Nacionalnih kontakt osoba (MAP focal points) krajem novembra, i usvojen na Konferenciji ugovornih strana Mediteranskog acionog plana pocetkom 2012. godine.

Redovni dvogodišnji sastanak PAP/RAC, BP/RAC i INFO/RAC Fokal point-a u Nici

plan2U sklopu učešća Crne Gore u aktivnostima Mediteranskog akcionog plana (MAP), u Nici se od 11. do 13. maja 2011. godine održao redovni dvogodišnji zajednički sastanak "fokal pointa" zemalja članica, zaduženih za koordinaciju aktivnosti sa Regionalnim centrom aktivnosti "Plavi plan" (BP/RAC), Regionalnim centrom aktivnosti za prioritetne akcije (PAP/RAC), i Regionalnim centrom aktivnosti za informacje (INFO/RAC).
Sastanku su prisustvovali fokal pointi iz 19 mediteranskih država i Evropske komisije, kao i predstavnici sekretarijata i centara MAP-a, te nekoliko međunarodnih i nevladinih organizacija. Iz Crne Gore, na sastanku su učestvovali predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, institucije zadužene za saradnju sa PAP/RACom i Ministarstva održivog razvoja i turizma, koje je zaduženo za koordinaciju akativnosti sa BP/RACom i INFO/RAC-om.
Tokom trodnevnog radnog sastanka, svaki od Regionalnih centara aktivnosti Mediteranskog akcionog plana prezentirali su aktivnosti i rezultate rada tokom proteklog dvogodišnjeg perioda (2009-2011), kao i planirani program aktivnosti za naredne dvije godine (2012-2014). Doneseni zaključci i preporuke ponovo će se razmatrati na sastanku MAP Fokal Pointa u septembru. Radni sastanak u Nici održan je u sklopu pripreme za predstojeću Konferenciju ugovornih strana Barselonske konvencije koja će se održati u novembru ove godine u Francuskoj.

Studijska posjeta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Splitu

U saradnji sa Centrom za prioritetne aktivnosti Mediteranskog akcionog plana, Morsko dobro je organizovalo trodnevno studijsko putovanje u Split, radi upoznavanja i međusobne razmjene iskustava u upravljanju obalnim područjem. 
Održani su radni sastanci sa PAP/RAC-om, Hidrografskim institutom, Građevinsko-arhitektonskim faklultetom , Splitskim kupalištima i Lučkom upravom Split.
Tema sastanka u PAP/RAC-u bila je Integralno upravljanje obalnim područjem, sa Hidrografskim institutom razgovarano je o određivanju obalne linije i određivanju pomorskog dobra, sa Splitskim kupalištima razmjenjivana su iskustva u načinu upravljanja i održavanja plaža, uz zajednički obilazak Žnanja i Bačvica, koji su primjer vještačkog uređenja obale.
Na Građevinsko-tehničkom fakultetu govoreno je o problematici projekata hidrogradnje, uređenju obale, izgradnji lukobrana i druge obalne infrastrukture.U Lučkoj upravi upoznati smo sa nadležnostima i zadacima ove institucije u okviru hrvatskog zakonodavstva koje reguliše ovu oblast.
O zakonskoj regulativi morskog dobra u Crnoj Gori kolege iz Hrvatske upoznao je pomoćnik direktora Morskog dobra mr Dragoljub Marković. Saradnik za luke od lokalnog značaja i pomorstvo Mato Bošković održao je prezentaciju „Preuzimanje poslova upravljanja lukama od lokalnog značaja“, a saradnik za uređenje prostora i GIS Vojislav Dragnić prezentaciju na temu „Monitoring obalnih procesa u Crnoj Gori i projekti izgradnje novih kupališta“.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates