2008

2008. godina
 
1.660.749,8

 

OPŠTINA HERCEG NOVI

Javno preduzece je na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Herceg Novi uložilo ukupno 369.243,50 €.

 • Najznacajnija investicija u opštini Herceg Novi je III faza uredenja šetališta „Pet Danica“ u sklopu koje su uradeni radovi na poplocavanju i uredenju šetališta u nastavku vec poplocanog dijela prema Hotelu „Plaža“ u dužini od 250 m. Vrijednost ove investicije je 154.841,48 €.

 • Sa Javnim "Komunalno - Stambeno" preduzecem Herceg Novi obavljani su poslovi rekonstrukcije i održavanja javne rasvjete na Šetalištu „Pet Danica“. Vrijednost ove investicije je 9.235,85 €.
 • U saradnji sa PVK “Jadran” uplacena su sredstva za finansiranje sanacije otvorenog plivackog bazena na “Škver-u”. Ucešce Javnog preduzeca je 15.000,00 €.
 • Vrijednost investicije nasipanja pijeskom obale koja je oskudna pješcanim površinama na plažama i drugim dijelovima obale koji se koriste za kupanje tokom 2008.god bila je u iznosu od 45.864,00 €, a izvršeno je nasipanje ukupno 1120 m3 pješcanog materijala.

 • Poslovi manjeg obima koji se izvode na osnovu sporazuma sa mjesnim zajednicama, a radi se o manjim intervencijama koji uglavnom predstavljaju popravku i rekonstrukciju postojeceg stanja obale na podrucju mjesnih zajednica Zelenika, Kumbor, Đenovici, Baošici i Bijela iznosili su 32.099,60 €.
 • Sa Javnim preduzecem "Cistoca" Herceg Novi zakljucen je cjelogodišnji ugovor kojim su definisane obaveze predsezonskog generalnog cišcenja, svakodnevnog održavanja zone morskog dobra i hortikulturnog uredenja zone morskog dobra u iznosu od 73.212,00 €.
OPŠTINA KOTOR

Javno preduzece je na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Kotor uložilo ukupno 421.288,66 €.

 • Najvažnija investicija u opštini Kotor koja je iznosila 273.066,77 € odnosi se na nastavak radova na poplocavanju i uredenju prostora u Dobroti, od Fakulteta za pomorstvo do robne kuce “Dobrota“ prema odobrenom projektu. Ovi radovi su predstavljali nastavak (II fazu) od ranije zapocetog projekta uredenja obale u Kotoru.

 • Predsezonsko nasipanja pijeska na plažama i drugim dijelovima obale koji se koriste za kupanje sa ciljem povecanja plažne površine uradeno je u kladu sa Programom nasipanja koji je uradilo Javno preduzece. Vrijednost investicije je 30.999,15 €. Kolicina nasutog pijeska za opštinu Kotor je iznosila 757 m3.

 • Na poslove manjeg obima koji se izvode na osnovu sporazuma sa Mjesnim zajednicama a radi se o manjim intervencijama koje uglavnom predstavljaju popravku i rekonstrukciju postojeceg stanja obale Javno preduzece je utrošilo 12.708,04 €.
 • Ucešce Javnog preduzeca u uredenje dijela obale kod Instituta za biologiju mora je bilo 10.000,00 €.
 • Uredenje gradskog parka “Sloboda“ koje je obuhvatilo hortikulturno uredenje, nabavku parkovskih klupa, popravku i farbanje ograde otvorenog plivackog bazena iznosilo je 11.251,89 €.
 • Sa Javnim komunalnim preduzecem Kotor zakljucen je ugovor kojim su definisane obaveze predsezonskog generalnog cišcenja, svakodnevnog održavanja zone morskog dobra i hortikulturnog uredenja zone morskog dobra u iznosu od 52.000,00 €.

OPŠTINA TIVAT

Ukupno uložena sredstva na uredenju zone morskog dobra u opštini Tivat iznose 73.764,61 €.

 • Od najznacajnijih investicionih aktivnosti u opštini Tivat izdvajamo nasipanje 220 m3 pijeska na plažama i drugim djelovima obale koji se koriste za kupanje a oskudne su pješcanom površinom. Vrijednost investicije 9.009,00 €.

 • Pomoc Mjesnoj zajednici Krašici u dodjeli manje kolicine gradevinskog materijala za popravku i sanaciju mjesne ponte iznosilo je 841,20 eura, a uredenje zelenih površina u zoni morskog dobra Tivta tokom 2008.god. iznosilo je 12.523,40 €.
 • Javno preduzece je i u ovoj godini zakljucilo ugovor sa Javnim komunalnim preduzecem Tivat kojim se istom ustupio prihod od korišcenje prostora pristaništa – rive Pine i lucica Kalimanj na ime godišnjeg komunalnog održavanja neustupljenih djelova morskog dobra. Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 40.054,26 €.

OPŠTINA BUDVA

Javno preduzece je na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Budva uložilo ukupno 329.098,11 €.

Tokom izvještajne godine najvažniji radovi su:

 • Izgradnja parapetnog zida od kamena na šetalištu od Hotela „Park“ prema plaži „Guvance“. Radovi su obuhvatali izgradnju kamenog parapetnog zida na istocnom kraju Slovenske plaže u dužini cca 165 m. Dalji radovi na uredenju šetališta nastavljeni su u saradnji sa firmom “Mirax”. U sklopu investicije izvršena je i sanacija postojeceg obalnog betonskog zida i izradjeno je stepenište do betonske plaže na tom prostoru. Istovremeno je izvršena i poopravka javne rasvjete na tom dijelu i postavljanje dekorativnog ulicnog mobilijara. Vrijednost investicije Javnog Preduzeca je 47.292,88 €.
 • Regulacija i uredenje korita „Savicica“ potoka obuhvatila je uredenje bocnih strana i dna potoka u dužini cca 50 m betonskim zidom a ujedno je ureden i okolni prostor nasipanjem zemlje i ozelenjavanjem. Vrijednost investicije 42.690,91 €.

 • Izgradnja ljetnjeg pristaništa u Becicima predvidala je izradu i postavljanje montažnog ljetnjeg pristaništa na Becickoj plaži, na lokaciji Sv. “Toma” u dužini od 42.5 m. Ova investicija nije završena, i od nje se za sada odustalo zbog odredenih problema u nacinu fundiranja mola. Ugovorena vrijednost investicije je 186.453,00 €, a izvodacu je dosad placeno 86.841,41 €.
 • Popravka malog drvenog mostica izmedu Vile “Manojlovic” i restorana “Zeleni gaj” obuhvatila je potpunu zamjenu dotrajale konstrukcije i izradu novog drvenog platoa i ograde. Vrijednost investicije je 6.435,00 €.
 • Hortikulturno uredenje zelenih površina u zoni morskog dobra u opštini Budva je iznosilo 37.884,18 eura.
 • Rekonstrukcija javne rasvjete predstavljala je održavanje postojece rasvjete u zoni morskog dobra u Budvi. Vrijednost investicije 14.825,25 €. Redovni poslovi na popravci rasvjete na šetalištu u Budvi, Becicima i u Petrovcu izvršeni su u sklopu ugovora sa Komunalno stambeno javnim preduzecem „Budva“.
 • Ostali manji poslovi uredenja i unapredenja zone morskog dobra obuhvatali su poslove uklanjanje neispravne fontane u Rafailovicima, uklanjanje i saniranje starih informativnih tabli na plažama, farbanje ograda i sl. Vrijednost ovih investicija je bila 7.332,00 €.
 • Poslove komunalnog uredenja zone morskog dobra u sezoni i interventna cišcenja nakon vecih nevremena u vansezoni, vršilo je Komunalno stambeno javno preduzece „Budva“ i vrijednost ugovora je iznosila 73.170,80 €.

OPŠTINA BAR

Komunalno uredenje i održavanje zone morskog dobra u opštini Bar ugovorom je preuzela Opština Bar. Cjelokupan prihod Javnog preduzeca po osnovu naknade od ustupljenih privremenih lokacija u zoni morskog dobra u iznosu od 226.596,75 € opština Bar je preusmjerila na komunalno uredenje i investicije. Radovi koje je opština Bar preuzela odnosili su se na:

 • Radove na izgradnji parapetnog zida obodom zapadnog dijela plaže u Sutomoru u dužini od 134 m1, a naknadno je postavljena i javna rasvjeta uz isti zid. Izgradeni zid je izveden kao prva faza uredenja šireg prostora – trga na tom dijelu Sutomora. Ukupna vrijednost radova (bez rasvjete) je iznosila 59.572,70 €.

 • Izgradnja nove i sanacija postojece javne rasvjete na potezu Bulevar-Marina-Terminal i postavljanje rasvjete na novouredenom platou u zoni trga u Sutomoru koštala je 91.146,92 €. Poslovi su izvedeni u organizaciji Agencije za planiranje i Opštine Bar.

OPŠTINA ULCINJ

U izvještajnoj godini Javno preduzece je na uredenju zone morskog dobra na podrucju opštine Ulcinj uložilo ukupno 210.412,55 €.

 • Izgradnja lucice „Kacema“ predstavlja prvu fazu izgradnje lucice-mini marine u uvali „Kacema“ kod Starog Grada u Ulcinju. Ovo je investicija koja se realizuje u nekolike faze, a ovdje je iskazana vrijednost investicije koja je realizovana tokom 2008. god. i ona iznosi 65.507,52 eura (sa elaboratima, dopunskim projektovanjem i pripremnim radovima).

 • Rekonstrukcija i održavanje postojece rasvjete na „Pristanu“, od „Galeba „do „Albatrosa“ i na lokaciji kod mosta na Port Mileni. Vrijednost investicije 16.215,24 €.

 • Ostali manji poslovi uredenja i unapredenja zone morskog dobra obuhvatili su poslove popravke i farbanja ograde u Borovoj šumi i kod mosta na Port Mileni, krcenje trim staze od Albatrosa do rta Đerane i sl. Vrijednost investicije 8.464,95 €.

Planom korišcenja sredstava Javnog preduzeca za 2008. godine ukupno planirana sredstva za zaštitu, uredenje i unapredenje zone morskog dobra iznosila su 2.919.520,00 eura. Ralizacija ostvarenih aktivnosti iznosi 1.660.749,38 eura, odnosno 56,88%.

OPŠTINA

Investicije i projektovanje

Komunalno uređenje

Rekonstruk. i održavanje jav.rasvj.

Bakteriološko ispitivanje morske vode

UKUPNO

1

2

3

4

5

6 (2+3+4+5)

HERCEG NOVI

212.324,83

147.682,82

9.235,85

7.495,29

376.738,79

KOTOR

310.294,43

147.682,82

4.395,22

6.599,77

427.888,43

TIVAT

9.001,95

64.762,66

-

4.266,17

78.030,78

BUDVA

191.362,70

122.910,16

14.825,25

6.143,84

335.241,95

BAR

191.362,70

75.877,33

91.146,92

2.492,26

229.089,01

ULCINJ

69.155,97

125.041,34

16.215,24

3.347,67

213.760,22

UKUPNO

851.712,58

642.873,32

135.818,48

30.345,00

1.660.749,8SLUŽBA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU
MORSKOG DOBRA

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates