2010

2010. godina
 

 

Najvažnije aktivnosti Javnog preduzeća u 2010.godini na poslovima održavanja ,uređenja i izgradnje morskog dobra obuhvatile su sledeće grupe poslova:

 1. Komunalno i horttikulturno održavanje i uređenje zone morskog dobra
 2. Realizacija projekata na izgradnji i uređenju morskog dobra i izrada projektne dokumentacije i pribavljanje odobrenja za građenje
 3. Sanacija oštećenja na obalnoj infrastrukturi i djelovima obale i
 4. Održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete u zoni morskog dobra.

Komunalno održavanje zone morskog dobra podrazumijeva , prije svega, svakodnevno i cjelogodišnje održavanje čistoće, odvoz smeća i drugog otpada , opremanje zone morskog dobra potrebnim mobilijarom –uličnim kantama za prikupljanje smeća , organizacija vanrednih čišćenja djelova obale i plaža.posebna pažnja se u ovom smislu posvećuje poslovima generalnog presezonskog čišćenja zone morskog dobra.
Navedeni poslovi se izvršavaju zaključivanjem godišnjih ugovora sa lokalnim komunalnim preduzećima kao i angažovanjem dodatne radne snage tokom turističke sezone.
U ovu grupu poslova spadaju i aktivnosti na održavanju i uređenju zelenih površina u zoni morskog dobra.
Najvažnija grupa poslova na planu uređenja i izgradnje morskog dobra jeste priprema i realizacija konkretnih projekata na izgradnji, uređenju i sanaciji djelova obale i obalne infrastrukture.
Godišnji program izgradnje , uređenja i sanacije morskog dobra definiše se u skladu sa finansijskim mogučnostima javnog preduzeće i na osnovu prethodnog usaglašavanja sa lokalnim samoupravama.
Realizacija projekata, takođe se odvija uz punu saglasnost lokalnih samouprava , čak i uz finansjsko i organizaciono učešće lokalne samouprave Budva, bar i Herceg Novi.
Javno preduzeće takođe brine o cjelogodišnjem održavanju javne rasvjete u zoni morskog dobra a po potrebi vrši i rekonstrukciju i izgradnju djelova javne rasvjete saglasno dogovoru sa lokalnim samoupravama.

 

OPŠTINA HERCEG NOVI


Javno preduzece je na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Herceg Novi uložilo ukupno ....430.232,05 €.

 • U saradnji sa opštinom Herceg Novi u toku je realizacija IV faza uređenja šetališta „Pet Danica“ koja predviđa radove na popločavanju i uređenju šetališta, u nastavku već popločanog, od “Renta vila„ do “Tunela„ u dužini cca 500m.
  plaćeno u ovoj godini ... 170.000,00€

 • Radovi na otklanjanju nedostataka nastalih na popločavanju i uređenju šetališta „Pet Danica“ - III faza od “Citadele„ do hotela “Plaža„ u dužini cca 250m. (izvođač „Flemer-stone“) ............ 70.609,13 €

 • Rekonstrukcija prostora ispod tribina plivališta u Baošićima za potrebe izgradnje javnog toaleta ukupno .............. 10.000,00 €
 • Sitne sanacije obale, po ugovoru o jednogodišnjem održavanju i sanaciji objekata u zoni morskog dobra (sanacija obalnih zidova na šetalištu „Pet Danica“, u Kumboru i Baošićima, sanacija obale u Igalu i na Milašinovića plaži, sanacija doka u Kumboru, popravka parapetnog zida u Kamenarima ispod plaže Sv.Ane) ukupno ..............26.383,39 €

 • Radovi na sanaciji i uređenju obalnog zida sa valobranom i terasa, na lokaciji kod restorana „Nautilus“ u Igalu
  ukupno .......... 17.004,00 €

 • Izrada geodetskih Elaborata za knjiženje novoizgrađenih djelova morskog dobra, kao i izrada geodetskih podloga i situacija terena za potrebe projektovanja na području opštine Herceg Novi, uloženo je ukupno .................................3.948,75 €

 • Izrada Glavnih projekta, troškovi Revizije i vršenje stalnog stručnog nadzora za objekte u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi iznosili su ukupno ....................... 15.591,50 €
 • sanacija urušenog betonskog platoa « Novosadske » plaže ........... 2.000,00 €
 • Sa Javnim preduzećem "Čistoća" zaključen je ugovor kojim su definisane obaveze generalnog čišćenja, svakodnevnog održavanja zone morskog dobra u iznosu od 80.600 €, što sa dodatnim iznosom troškova za održavanje zone morskog dobra na prostoru Mjesnih zajednica na rivijeri i za vanredna čišćenja u zoni morskog dobra (ostrvo „Mamula“) utrošeno je ukupno .......85.016,36 €;
 • Sa preduzećem „Spinel“ iz Kotora zaključen Ugovor za redovne poslove na održavanju javne rasvjete na šetalištu Pet Danica u Herceg Novom, za šta je plaćeno ..........24.809,04 €
 • ukupna vrijednost hortikulturnog uređenja koje je obavljalo JKSP Herceg Novi, (orezivanje palmi, održavanje parkovskog mobilijara isl.), u opštini Heceg Novi iznosila je ........... 4.869,88 €
OPŠTINA KOTOR

Javno preduzece je na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Kotor uložilo ukupno ....363.728,51 €.

 • Izgradnja pješačke staze - trotoara uz magistralni put u Risnu, od plaže „Carine“ do naselja Vitoglav u dužini cca 412m 191.007,47 €

 • Izvođenje radova na sanaciji obalnog zida kod Instituta za biologiju mora u opštini Kotor. 19.860,00 €


 • Sitne sanacije obale, po ugovoru o jednogodišnjem održavanju i sanaciji objekata u zoni morskog dobra (sanacija obale u Perastu, Risnu i na Prčanju, popravka trotoara u Risnu, sanacija obale u Prčnju i Dobroti, sanacija obalnog kamenog zida u mjestu «Ljuta ») ukupno ....... 44.991,18€

 • Izrada geodetskih Elaborata za knjiženje novoizgrađenih djelova morskog dobra, kao i izrada geodetskih podloga i situacija terena za potrebe projektovanja, na području opštine Kotor, uloženo je ukupno ..............2.757,40 €
 • Izrada Glavnih projekta, troškovi Revizije i vršenje stalnog stručnog nadzora za objekte u zoni morskog dobra u opštini Kotor, iznosili su ukupno:............ 15.860,15 €


 • Sa Javnim komunalnim preduzećem Kotor zaključen je ugovor u vezi cjelogodišnjeg održavanja čiastoće u zone morskog dobra u iznosu od .................39.994,31 €,
 • Održavanje bujičnih kanala koje je obavljalo JKP u opštini Kotor. ............25.297,58 €
 • sa preduzećem “Spinel“ d.o.o. iz Kotora zaključen je ugovor o redovnom održavanju javne rasvjete u gradskom dijelu Kotora, za šta je plaćeno ............. 8.660,54 €;

 • Hortikulturno uređenje i održavanje zelenih površina u zoni morskog dobra na području opštine Kotor, koje je obavljalo JKP iz Kotora iznosilo je ukupno ............ 15.299,88 €,

OPŠTINA TIVAT

Ukupno uložena sredstva na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Tivat iznose ...233.800,52 €

 • II faza rekonstrukcije šetališta od Hotela "Palma"" do lokacije "Pakovo" obuhvatila je radove na rekonstrukciji postojećeg šetališta u centralnom gradskom dijelu, u dužini cca 150 m, a podrazumijeva je popločavanje kamenim pločama, uređenje zelenila, postavljanjem nove dekorativne javne rasvjete, komunalnog mobilijara i sl.
  Vrijednost investicije je 104.256,01 €


 • Sitne sanacije obale, po ugovoru o jednogodišnjem održavanju i sanaciji objekata u zoni morskog dobra (sanacija obale u Krašićima i Lepetanima) ukupno ....... 5.499,00 €

 • Izrada geodetskih Elaborata za knjiženje novoizgrađenih djelova morskog dobra, kao i izrada geodetskih podloga i situacija terena za potrebe projektovanja, na području opštine Tivat, uloženo je ukupno ............ 1.140,75 €
 • Izrada Glavnih projekta, troškovi Revizije i vršenje stalnog stručnog nadzora za objekte u zoni morskog dobra u opštini Tivat, iznosili su ukupno: ..............5.183,50 €
 • Javno preduzeće je u 2010. godini zaključilo ugovor sa Javnim komunalnim preduzećem Tivat, u vezi cjelogodišnjeg održavanja čiastoće u zone morskog dobra u iznosu od 48.906,55 € što sa dodatnim čišćenjem bujičnih kanala od 19.710,00 € i dodatnim potrebama čišćenjima po anex-ima ugovora (34.999,85 €) čini ukupne troškove po ovom osnovu od ...............103.616,40 €
 • sa preduzećem “Contento“ d.o.o. iz Tivta zaključen je ugovor o redovnom održavanju i popravci javne rasvjete, a ukupno je plaćeno ...................... 4.827,60 €
 • za održavanje zelenih površina, hortikulturno uređenje i popravku parkovskog mobilijara Javno preduzeće je zaključilo ugovor sa Javnim preduzećem „Komunalno“ Tivat, za šta je plaćeno 9.277,26 €

OPŠTINA BUDVA

Javno preduzece je na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Budva uložilo ukupno ....568.926,28 €.

• Rekonstrukciji šetališta kod Vile Manojlović“u dužini cca 215m, što je podrazumijevalo izradu novog pločnika, rešenje odvoda atmosferskih voda i nadogradnju kamenog zida uz plažu….110.447,57 €

 
 
 • Sitne sanacije obale, po ugovoru o jednogodišnjem održavanju i sanaciji objekata u zoni morskog dobra (anacija WC-a u Pržnom, popravka i farbanje ograda i mostova, sanacija obale kod hotela „Maestral“, uklanjanje obrušenih stijena na Zavali, popravka obale po zahtjevu TOB, izrada tuša na plaži u Pržnom, rešenje odvodnje voda na šet u Bečićima) ukupno ............16.101,65 €
 • Sanacija porušene pješačke staze od hotela « Avala » prema Mogrenu,............6.481,80 €
 
 
 • Nastavljeno je finansiranje zajedničkog projekta sa opštinom Budva o uređenju parka i obalnog prostora u Petrovcu. Učešće javnog preduzeća u ovom projektu u 2010. god. je ...300.000,00 €.

 • Izrada geodetskih Elaborata za knjiženje novoizgrađenih djelova morskog dobra, kao i izrada geodetskih podloga i situacija terena za potrebe projektovanja, na području opštine Budva, uloženo je ukupno ................ 2.211,30 €
 • Vršenje stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju šetališne staze uz more na potezu od vile „Manojlović“ do potoka Grđevica, iznosilo je ukupno:............ 2.995,20 €
 • Poslove komunalnog uređenja zone morskog dobra vršilo je Komunalno stambeno javno preduzeće „Budva“ a vrijednost ugovora je 55.916,34€, što sa dodatnim poslovima čišćenja zone morskog dobra u Budvi iznosi ukupno ...............89.688,94 €;
 • Hortikulturno uređenje i održavanje zelenih površina, nabavka i održavanje parkovskog mobilijara u zoni morskog dobra u opštini Budva je utrošeno u iznosu od .............. 18.169,49 €;
 • poslovi na tekućem održavanju javne rasvjete kao i redovni poslovi na popravci rasvjete na šetalištima u Budvi, Bečićima i u Petrovcu utrošeno je sa preduzećem „Contento“ d.o.o. iznos od 22.830,33 €

OPŠTINA BAR

 U izvještajnoj godini Javno preduzece je na uredenju zone morskog dobra na podrucju opštine Bar uložilo ukupno ....264.871,07 €.

 • Izrada geodetskih Elaborata za knjiženje novoizgrađenih djelova morskog dobra, kao i izrada geodetskih podloga i situacija terena za potrebe projektovanja, na području opštine Bar, uloženo je ukupno ........... 947,70 €
 • Izrada elaborata o procjena izvršenih investicionih ulaganja na uređenju dijela plaže „Utjeha“ , kao i izrada protivpožarnog elaborata za objekte na Žukotrlici koštalo je ukupno ............5.206,50 €
 • Komunalno uređenje i održavanje zone morskog dobra, hortikulturno uređenje u opštini Bar kao i održavanje javne rasvjete Ugovorom je preuzela Opština Bar, za šta je ukupno plaćeno čišćenje....... 84.366,27 €; hortikultura:.....32.534,47 € i javna rasvjeta:.... 45.716,87 €
 • U saradnji sa Opštinom Bar urađena je naredna faza uređenja zaleđa plaže „Žukotrlica“ koja je obuhvatila izgradnju i uređenje tri a/b atmosferska kanala, čija je vrijednost iznosila.....213.000 €

OPŠTINA ULCINJ

U izvještajnoj godini Javno preduzece je na uredenju zone morskog dobra na podrucju opštine Ulcinj uložilo ukupno .......798.563,80 €.

 • Najznačajnija investicija i u ovoj godini, u opštini Ulcinj je izgradnja lučice „Kacema“ - I faza. Ovo je investicija koja je započeta u 2008. a završena u ljeto ove 2010. god. Ukupna vrijednost ove faze, koja je obuhvatila izradu grube a/b konstrukcije lučice je iznosila (sa projektovanjem, nadzorom i elaboratima) cca 800.000 €, a u ovoj godini je plaćeno............... 478.828,15 €

 • Izvođenje radova na sanaciji i hortikulturnom uređenu terena na Pristanu, u zaleđu “Male plaže” Vrijednost investicije je ............44.699,35 €

 • Sanacija obalnog zida uz postojeći asfaltni put uz lučicu „Kacema.............4.000,40 €
 • Sitne sanacije obale, po ugovoru o jednogodišnjem održavanju i sanaciji objekata u zoni morskog dobra (popravka i farbanje metalne ograde uz put od „Galeba“ do „Albatrosa“, popravka prilaznog puta do „Kaceme“ ) ukupno .... 12.632,49 €


 • Izrada geodetskih Elaborata za knjiženje novoizgrađenih djelova morskog dobra, kao i izrada geodetskih podloga i situacija terena, na području opštine Ulcinj, uloženo je ukupno .... 234,00 €
 • Izrada Glavnih projekta, troškovi Revizije i vršenje stalnog stručnog nadzora za objekte u zoni morskog dobra u opštini Ulcinj, iznosili su ukupno: ..........20.670,75 €
 • Sa JKP Ulcinj zaključen je ugovor o cjelogodišnjem održavanju čistoće u zoni morskog dobra u gradskom dijelu Ulcinja, na iznos od 131.960,40 €, kao i dodatno ugovoreno čišćenje zaleđa Velike plaže i gradskog dijela, u visini od 35.017 €, što čini ukupan iznos od ........... 166.977,40 €
 • Rekonstrukcija postojeće Javne rasvjete na Pristanu od Starog Grada do rest. „Holegro“, koja je podrazumijevala zamjenu odnosno postavljanje novih 43 kom dekorativnih stubova. Vrijednost investicije ...... 51.199,20 €;
 • Poslove tekućeg godišnjeg održavanja javne rasvjete na šetalištu „Pristan“ u Ulcinju obavljalo je preduzeće „Spinel“ d.o.o. u visini od ...........19.322,06 €;

Slijedi tabelarni prikaz planirano - ostvareno po opštinama:SLUŽBA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU MORSKOG DOBRA

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates