2011

 

OPŠTINA HERCEG NOVI

U Opštini Herceg Novi Javno preduzece je u višegodišnjem kontinuitetu posebnu pažnju posvetilo uredenju centralne obalne promenade Šetalište »Pet Danica« , cija ukupna dužina u centralnoj gradskoj zoni prelazi sedam kilometara. Posao na uredenju ovog šetališta otpoceo je prije nekoliko godina i realizacija projekta uredenja odvijala se u godišnjim fazama. Posao se odvijao uz punu saradnju i ucešce Opštine Herceg Novi i na zadovoljstvo gradana i turista kojima ovo šetalište predstavlja osnovnu pješacku komunikaciju u Herceg Novom.

Javno preduzece je na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u 2011. godini u opštini Herceg Novi uložilo ukupno ...................
610 762,14 €


IV FAZA UREĐENJA ŠETALIŠTA „PET DANICA“ OD “RENTA VILA„ DO “TUNELA„ NA TOPLOJ - „Erlang“ d.o.o. Radilo se o realizaciji uredenja i poplocavanja šetališta Pet Danica koje je zapoceta u maju 2010. godine, a predvidala je nastavak uredenja od Rent-a-vila na Škveru do „tunela“ na Toploj u dužini cca 500m. Radove je izvodila firma „Erlang“ d.o.o. iz Podgorice, a radovi su uz prekide, tokom ljeta, završeni u maju 2011. godine. Ukupna vrijednost radova je iznosila 425.536,35 eura.

V FAZA REKON. SETAL PET DANICA - OD TUNELA DO „MILAŠINOVICA“ PLAZE - „Brent“ d.o.o. U ovoj godini nastavljeno je uredenje i poplocavanje šetališta „Pet Danica“ u nastavku vec poplocanog, na sledecoj dionici od “Tunela„ do „Milašinovica“ plaže u dužini cca 380m. Za razliku od predhodnog dijela, poplocavanje se vršilo dekorativnim „behaton“ plocama, slicnog tona kao i na predhodnim dionicama. Radovi je izvelo preduzece „Brent“ d.o.o. iz Herceg Novog, dobavljac ploca je bio „Beton-Lucko“ iz Zagreba, a radovi su završeni u martu 2012. godine. Predracunska vrijednost radova je iznosila 142.379,36 eura.

SANACIJA OBALE U KAMENARIMA -„Flemer Stone“ d.o.o.- (u 2011. godini placeno)..............31 014,28 €
Radilo se o rekonstrukciji i sanaciji potpuno srušenog dijela obale u Kamenarima, kod autobuskog okretišta u dužini cca 30m.Nakon uradenog projekta sanacije i raspisanog tendera, ugovoreni su radovi na sanaciji sa preduzecem „Flemer-stone“ d.o.o. iz Nikšica. Radovi su završeni sredinom januara 2012. godine. Predracunska vrijednost radova iznosila je 63.332,63 eura.

SITNE SANACIJE OBALE - „Toškovici“ d.o.o.......u opštini Herceg Novi uloženo...32 074,15 eura
Radilo se o manjim intervencijama na sanaciji i uredenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinacnim poslovima, kao npr uredenje obale u Kumboru, asfaltiranje puta u Zelenici, osposobljavanje atmosferskih odvoda u Igalu i sl. Nakon raspisanog tendera, radove na sanaciji je izvelo preduzece „Toškovici“ d.o.o. iz Podgorice.REKONSTRUKCIJA RASVJETE U MELJINAMA - „Spinel“ d.o.o.....................
22 551,10 eura
Izgradnja nove rasvjete na šetalištu “Pet Danica” na Savini, od nekadašnje vojne bolnice do “Lazareta” u Meljinama, gdje do sada nije postojala kvalitetna rasvjeta. Radove je izvelo preduzece “Spinel” d.o.o. iz Kotora


UGOVOR O ODRŽAVANJU I UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA....................... 14 480,13 eura

UGOVOR O ODRŽAVANJU CISTOCE U ZONI MORSKOG DOBRA......................104 600,00 eura

UGOVOR O ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE .-(u 2011. god. placeno)...........8 752,19 eura

NABAVKA I POSTAVLJANJE PARKOVSKIH KLUPA, INF. TABLI I KANTI ZA SMECE......11 182,71 eura

TROŠKOVI UREĐENJA ZONE MD (akcija “Neka bude cisto”) .....10 107,15 eura

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SA TROŠKOVIMA STALNOG STRUCNOG NADZORA I GEODETSKIH SNIMANJA TERENA ZA POTREBE PROJEKTOVANJA.........................................................33 332,19 eura

BAKTERIOLOŠKA KONTROLA VODE ZA KUPANJE............10 010,00 eura

OPŠTINA KOTOR

Javno preduzece je uredenju, izgradnji i održavanju zone morskog dobra u Opštini Kotor posvetilo posebnu pažnju imajuci u vidu visoki stepen dotrajalosti i oštecenja na obalnoj infrastrukturi (obalni zidovi, parapetne ograde i parapetni zidovi, lokalna pristaništa, ponte i mandraci). Pored toga, obalna zona u Opštini Kotor u cjelini je u zoni zaštite kao svjetska kulturna baština. Ta cinjenica namece potrebu sagledavanja i utvrdivanja prioriteta kod donošenja godišnjih planova sanacije i revitalizacije djelova obale i obalne infrastrukture.

Javno preduzece je na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Kotor u 2011. godini uložilo ukupno ....... 400 548,83 €

SANACIJA MANDRACA U DOBROTI - „Flemer Stone“ d.o.o.....................84 901,20 eura
Radi se o rekonstrukciji i sanaciji skoro potpuno urušene ponte sa mandracem u Dobroti, kod Franjevackog samostana.Nakon uradenog projekta sanacije i raspisanog tendera, radove na sanaciji je izvelo preduzece „Flemer-stone“ d.o.o. iz

SANACIJA MANDRACA U PERASTU - „Flemer Stone“ d.o.o...................
40 853,10 eura
Radi se o rekonstrukciji i sanaciji urušene ponte sa mandracem u Perastu, na cijoj rekonstrukciji su više godina ukazivali mještani Perasta. Nakon uradenog projekta sanacije i raspisanog tendera, radove na sanaciji je izvelo preduzece „Flemer-stone“ d.o.o. iz Nikšica.


SANACIJA MANDRACA U RISNU - „Flemer Stone“ d.o.o.........................48 079,30 eura
Radilo se o rekonstrukciji i sanaciji ponte sa mandracem u Risnu. Nakon uradenog projekta sanacije i raspisanog tendera, radove na sanaciji je izvelo preduzece „Flemer-stone“ d.o.o. iz Nikšica. 


SITNE SANACIJE OBALE - „Toškovici“ d.o.o..................u opštini Kotor uloženo...20 868,97 eura
Radi se o manjim intervencijama na sanaciji i uredenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinacnim poslovima, kao npr. spajanje na kanalizaciju sanitarnog objekta kod otvoternog bazena, izgradnja zida u Stolivu, popravka rive na Muo i u Dobroti i sl. Nakon raspisanog tendera, radove je izvelo preduzece „Toškovici“ d.o.o. iz Podgorice.

UREĐ. OBALE KOD INST. ZA BIOL. MORA - II faza ...........11 600 eura Radi se o rekonstrukciji i sanaciji urušenog obalnog zida u Dobroti, u neposrednoj blizini zgrade Instituta za biologiju mora u Kotoru. Nakon uradenog projekta sanacije i raspisanog tendera, radove je organizovao i izveo Institut.

UGOVOR O ODRŽAVANJU I UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA .......24 999,96
eura

UGOVOR O ODRŽAVANJU CISTOCE I REGULACIJI BUJICNIH KANALA U ZONI M. D. ....... 82 466,66 eura

UGOVOR O ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE -(u 2011. god. placeno).............................7 131,37 eura

NABAVKA I POSTAVLJANJE PARKOVSKIH KLUPA, INF. TABLI I KANTI ZA SMECE .... 9 115,87 eura TROŠKOVI UREĐENJA ZONE MD (akcija “Neka bude cisto”) .................7 701,61 eura

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SA TROŠKOVIMA REVIZIJE, STALNOG STRUCNOG NADZORA I IZRADE GEODETSKIH SNIMANJA TERENA ZA POTREBE PROJEKTOVANJA...............51 700,79 eura

BAKTERIOLOŠKA KONTROLA VODE ZA KUPANJE.............7 130,00 eura

OPŠTINA TIVAT

Zona morskog dobra u Opštini Tivat gotovo u cjelini je obuhvacena izradom državnih studija lokacija. Za dio obale naselja Krašici i Đuraševici izvršena je izrada idejnih projekata za uredenje obalne infrastrukture a za centralni dio Tivta, krajem 2010.god. usvojena je Državna studija lokacije. Usvajanjem navedenih urbanistickih planova i izradom projekata stvaraju se kvalitetne pretpostavke za donošenje dugorocnih programa za izgradnju i uredenje obale u Opštini Tivat.

Ukupno uložena sredstva na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Tivat iu 2011.-god iznose ......... 303 076,65 €

IZGRADNJA OBALNOG ZIDA KOD TRAJEKTA U LEPET. - „Pom. saobracaj“ A.D...........269 496.14 eura
Radilo se o izgradnji obalnog zida sa trotorom u organizaciji A.D. Pomorski saobracaj. Nakon uradenog projekta i raspisanog tendera, radove je izvelo preduzece „Yu-Briv“ d.o.o. iz Kotora. Radovi su izvedeni na osnovu dugorocnog ugovora o korišcenju toga dijela obale sa preduzecem „A.D. Pomorski saobracaj“ iz Kamenara.

SANACIJA OBALNOG ZIDA U DONJOJ LASTVI - „Đokic Group“ d.o.o........ 73 333,00 eura
Radilo se o izgradnji obalnog zida sa trotorom u dužini cca 100m u Donjoj Lastvi uz magistralni put. Nakon uradenog projekta i raspisanog javnog tendera, radove je, na veoma kvalitetan nacin, izvelo preduzece „Đokic Group“ d.o.o. iz Bara.

SITNE SANACIJE OBALE - „Toškovici“ d.o.o......u opštini Tivat uloženo... 13 197,60 eura
Radi se o manjim intervencijama na sanaciji i uredenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinacnim poslovima, kao npr. uredenje obale na Seljanovo, nasipanje plaže na Belane, uredenje betonske plaže ispred hotela „Mimoza“ i sl. Nakon raspisanog tendera, radove je izvelo preduzece „Toškovici“ d.o.o. iz Podgorice.

UREĐENJE OBALE - MZ LEPETANI ...preko JKP Tivat opredijeljen je iznos za uredenje parka i plaže ..7 000 eura
Radilo se o manjim radovima na uredenju obale u zoni morskog dobra u Lepetanima, po prioritetu i u organizaciji MZ Lepetani


OGRAĐIVANJE ZAŠTICENOG PROSTORA „TIVATSKA SOLILA „ - „Đokic Group“ d.o.o ....10 320,80 eura
Radi se o radovima na I fazi uredenja obale u zašticenoj zoni morskog dobra na lokaciji „Solila“ u Tivtu, koji su podrazumijevali izradu ograde, ulazne kapije i postavljanje obilježavajucih oznaka na lokaciji. Nakon raspisanog tendera, radove na izvelo preduzece „Đokic-grup“ d.o.o. Bara. Slijedi u narednoj godini druga faza uredenja.

IZRADA IDEJNOG URBANISTICKO-ARHITEKTONSKOG
RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE I UREĐENJA GRADSKE RIVE “PINE” projektant„Urbi“ d.o.o Ljubljana................8 000 + 5 000 + 3 000 eura
Na konkurs je pristiglo devet radova i podijeljene su tri nagrade cija je vrijednost I-8000 eura, II-5000 eura i III-3000 eura. Na osnovu prvorangiranog rada u narednoj godini slijedi uredenje kompletnog prostora centra Tivta.

UGOVOR O ODRŽAVANJU I UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA ...........
...14 982,24 eura

UGOVOR O ODRŽAVANJU CISTOCE U ZONI MORSKOG DOBRA........
..49 987,83 eura

UGOVOR O ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE ................. 6 485,32 eura

NABAVKA I POSTAVLJANJE PARKOVSKIH KLUPA, INF. TABLI I KANTI ZA SMECE .... 6 053,82 eura

TROŠKOVI UREĐENJA ZONE MD (akcija “Neka bude cisto”) ......9 547,28 eura

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SA TROŠKOVIMA REVIZIJE, STALNOG STRUCNOG NADZORA I IZRADE GEODETSKIH SNIMANJA TERENA ZA POTREBE PROJEKTOVANJA...............97 785,40 eura

BAKTERIOLOŠKA KONTROLA VODE ZA KUPANJE...............4 200,00 eura

OPŠTINA BUDVA

Javno preduzece je u 2011.god. na uredenju, izgradnji i održavanju zone morskog dobra u opštini Budva ostvarilo kvalitetnu saradnju sa lokalnom samoupravom. Posebno korisna saradnja ostvarena je na projektu izgradnje i uredenja obalnog prostora u centralnom dijelu Petrovca. Optina Budva je za ovaj projekat, koji je na sveobuhvatan nacin riješio pitanje organizacije i uredenja obalnog prostora u Petrovcu obezbijedila projektnu dokumentaciju i znacajna finansijska sredstva.

Javno preduzece je na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Budva u 2011. god. uložilo ukupno ...... 411 878,97 €

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE GRADSKOG PARKA U BUDVI.- (2011. godini).... 23 166, 00 eura
Cijeneci atraktivnost parkovskog i obalnog prostora u centralnom dijelu Budve kao i znacaj ovog prostora za tutristicki imidž Budve, Javno preduzece je izradilo Glavni projekat parternog uredenja i urbanog dizajniranja gradskog parka u Budvi sa pripadajucim dijelom lucke obale.

SITNE SANACIJE OBALE - „Toškovici“ d.o.o......u opštini Budva uloženo...16 529,72 eura
Radi se o manjim intervencijama na sanaciji i uredenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinacnim poslovima, kao npr. uredenje staze i popravka ograde prema plaži „Mirax“, adaptacija sanitarnog cvora u gradskom parku, uredenje hortikulture u Rafailovicima, popravka ograde oko sportskih terena na Sl. plaži, obalnog zida i ograde na Kamenovo i sl. Nakon raspisanog tendera, radove izvelo preduzece „Toškovici“ d.o.o. iz Podgorice. 
 

RADOVI NA HORTIKULTURNOM UREĐENJU I IZGRADNJI SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE NA ŠETALIŠTU U PETROVCU I NABAVCI I POSTAVLJANJU PARKOVSKOG MOBILIJARA ...........150 000,00 eura
Radi se o radovima na postavljanju parkovskog mobilijara i hortikulturnom uredenju rive u Petrovcu, koji predstavljaju jednu fazu ukupnog projekta uredenja obale u Petrovcu. Postavljenje su parkovske klupe, javna rasvjeta i obogacen hortikulturni fond. Radove izvodi sekretarijat za investicije opštine Budva, na osnovu sporazuma sa Javnim Preduzecem.U narednoj godini se planira završetak svih radova.


UGOVOR O ODRŽAVANJU I UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA .............29 148,27 eura

UGOVOR O ODRŽAVANJU CISTOCE U ZONI MORSKOG DOBRA ............86 274,89 eura UGOVOR O ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE .........................................11 242,66 eura

NABAVKA I POSTAVLJANJE PARKOVSKIH KLUPA, INF. TABLI I KANTI ZA SMECE .... 9 938,69 eura

TROŠKOVI UREĐENJA ZONE MD (akcija “Neka bude cisto”) ..................................25 588, 74 eura

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SA TROŠKOVIMA REVIZIJE, STALNOG STRUCNOG NADZORA I IZRADE GEODETSKIH SNIMANJA TERENA ZA POTREBE PROJEKTOVANJA...............45 120,00 eura

BAKTERIOLOŠKA KONTROLA VODE ZA KUPANJE...................................................14 870,00 eura

 

OPŠTINA BAR


U izvještajnoj godini Javno preduzece je nastavilo uspješnu saradnju sa lokalnom samoupravom u Baru na projektima uredenja plaža i redovnim godišnjim poslovima na održavanju cistoce, zelenila i javne rasvjete u zoni morskog dobra .

U izvještajnoj godini Javno preduzece je na uredenju zone morskog dobra na podrucju opštine Bar uložilo ukupno .... 350 763,65 €

SITNE SANACIJE OBALE - „Toškovici“ d.o.o......u opštini Bar uloženo ... 12 770,55 eura
Radi se o manjim intervencijama na sanaciji i uredenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinacnim poslovima, kao npr. uredenje sanitarnih objekata na Žukotrlici, farbanje obalnog zida ispred „Korala“ u Sutomoru, uredenje djecjeg igrališta na Topolici isl. Nakon raspisanog tendera, radove izvelo preduzece „Toškovici“ d.o.o. iz Podgorice.

REKONSTRUKCIJA POTPORNOG ZIDA U SUTOMORU OD „TRI DUDA „ DO „MALIBU“ VRIJEDNOST RADOVA JE ......21172,52 eura
Radi se o radovima na sanaciji i uredenju obale u zoni morskog dobra, u Sutomoru, a koji predvidaju sanaciju postojeceg obalnog kamenog zida, izgradnju novog dijela zida sa stepeništem, i izradu parapetnog zida uz ivicu saobracajnice. Nakon raspisanog javnog tendera, radove je izvelo preduzece „Crnagoraput“ d.o.o. iz Podgorice.

UGOVOR O ODRŽAVANJU I UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA ....................... 32 534,47 eura

UGOVOR O ODRŽAVANJU CISTOCE U ZONI MORSKOG DOBRA ................80 605,40 eura

UGOVOR O ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE ....................76 520,85 eura

NABAVKA I POSTAVLJANJE PARKOVSKOG MOBILIJARA (KANTE, INF. TABLE, KLUPE) .....4 194,63 eura

TROŠKOVI UREĐENJA ZONE MD (akcija “Neka bude cisto”) .................. 13 710,73 eura

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SA TROŠKOVIMA REVIZIJE, STALNOG STRUCNOG NADZORA I IZRADE GEODETSKIH SNIMANJA TERENA ZA POTREBE PROJEKTOVANJA.............101 744, 50 eura

BAKTERIOLOŠKA KONTROLA VODE ZA KUPANJE................7 510,00 eura

OPŠTINA ULCINJ

 Najvažniji projekat u izvještajnoj godini koji je Javno preduzece realizovalo na podrucju opštine Ulcinj, jeste II faza izgradnje lucice Kacema. Izgradnjom lucice Kacema, prvi put se stvaraju uslovi za privez jednog broja camaca i jahti u ovom primorskom gradu. Lucica Kacema je izgradena na lokalitetu nekadašnje plaže Kacema i smještena je uz same bedeme Starog grada. Posebnu pažnju u protekloj godini Javno preduzece je posvetilo poslovima komunalnog reda u gradskoj zoni i zaledu Velike plaže kao i uredenju obalne zone i rekonstrukciji javne rasvjete

U izvještajnoj godini Javno preduzece je na uredenju zone morskog dobra na podrucju opštine Ulcinj uložilo ukupno ... 593 908,67 €


CIŠCENJE ZALEĐA VELIKE PLAŽE I POSTAVLJANJE KONTEJNERA- „Đokic Group“ d.o.o....18 250,00 eura
Radilo se o cišcenju smeca iz zaleda Velike plaže od „Kopakabane“ do hotelskog dijela, u dužini cca 6km, kao i nabavka i postavljanje 5 kom. velikih kontejnera, radi buduceg organizovanog sakupljanje smeca na tom prostoru.U ugovorenu cijenu je ušlo i održavanje cijelog prostora do pocetka turisticke sezone.

SANITARNA REZIDBA „BOROVE ŠUME“ I KRCENJE PUTA DO „ĐERANA“ - „Ekoplant“ d.o.o..... 9 985,95 eura
Radilo se o radovima na sanitarnoj i hortikulturnoj rezidbi starih stabala u Borovoj šumi, kao i osposobljavanje za prolaz nekadašnje trim staze za rekreativce od „Albatrosa“ do rta „Đeran“ . Radove je izvelo preduzece „Ekoplant“ d.o.o iz Podgorice

IZGRADNJA I UREĐENJE LUCICE KACEMA - II faza - „Erlang“ d.o.o........................ 337 661,64 eura
Radi se o II fazi izgradnje i uredenja lucice „Kacema“ u uvali ispod Starog grada u Ulcinju. Radovi su predvidjali nastavak radova, nakon uradene prve - konstruktivne faze, a oni su obuhvatili izgradnju dvosmjerne saobracajnice obodom lucice, izgradnja potpornih i obalnih zidova, poplocavanje rive i operativne obale, postavljanje javne rasvjete kao i hortikulturno uredenje cijelog prostora. Radove je izvela firma “Erlang” d.o.o. iz Podgorice.

SITNE SANACIJE OBALE - „Toškovici“ d.o.o.......u opštini Ulcinj uloženo ... 7 929,32 eura
Radi se o manjim intervencijama na sanaciji i uredenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinacnim poslovima, kao npr. popravka ograde u Borovoj šumi, uredenje platoa kod lokacije „Aleksic“ na Pristanu, postavljanje informativnih tabli i sl. Nakon raspisanog tendera, radove na sanaciji je izvelo preduzece „Toškovici“ d.o.o. iz Podgorice.

UGOVOR O ODRŽAVANJU CISTOCE U ZONI MORSKOG DOBRA ..............136 068,41 eura

UGOVOR O ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE ............22 986,68 eura

NABAVKA I POSTAVLJANJE PARKOVSKOG MOBILIJARA (KANTE, INF. TABLE, KLUPE) .....8 592,03 eura

VANREDNI TROŠKOVI I SITNE POPRAVKE .............7. 918,32 eura

TROŠKOVI UREĐENJA ZONE MD (akcija “Neka bude cisto”)...........................20 485,03 eura

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SA TROŠKOVIMA REVIZIJE, STALNOG STRUCNOG NADZORA I IZRADE GEODETSKIH SNIMANJA TERENA ZA POTREBE PROJEKTOVANJA...............17 051,32 eura

BAKTERIOLOŠKA KONTROLA VODE ZA KUPANJE........6 980,00 eura

prikaz planirano - ostvareno (prema rebalansu plana korišćenja sredstava br: 0203-64/16 od 18.11.2011. god.) po opštinama :SLUŽBA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU MORSKOG DOBRA

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates